Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 53 / 2015

PROTOKÓŁ NR 53/2015

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WE WRZEŚNI

z dnia 12 listopada 2015 roku

 

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków Zarządu. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący przedstawił porządek obrad:

 1. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1) projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2016 – 2027;
  2) projektu uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2016 rok;
  3) powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego;
  4) zmiany uchwały nr 190/2015 z dnia 13.10.2015 r. dotyczącej przyznania grantów edukacyjnych na zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze, specjalistyczne oraz wspierające edukację.
 2. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu we Wrześni w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Wrzesińskiego.
 3. Rozpatrzenie wniosków w sprawach:
  1) wyrażenia zgody na przystąpienie szkół ponadgimnazjalnych i Zespołu Szkół Specjalnych do programu pn. „Bezpieczna szkoła – karta szkolna”;
  2) realizacji inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie dróg gminnych – ulic Laskowskiego i Jana Pawła we Wrześni;
  3) przystąpienia do Stowarzyszenia pn. Klaster Turystyczny „Szlak Piastowski w Wielkopolsce”;
  4) dofinansowania publikacji książki autorstwa wrześnianina Michała Gajdy;
  5) dofinansowania zawodowej gali MMA;
  6) wskazania lokalizacji dziennego domu dla osób starszych.
 4. Zatwierdzenie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, którego przedmiotem są bieżące remonty cząstkowe nawierzchni dróg na terenie powiatu wrzesińskiego.
 5. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.
 6. Wolne głosy i wnioski.

Członkowie Zarządu jednomyślnie przyjęli przedstawiony porządek obrad.

Pkt 1.1 i 1.2

Beata Walkowiak, skarbnik powiatu omówiła projekt przyszłorocznej uchwały budżetowej oraz projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2027.

Odwołując się do projektu budżetu powiatu na 2016 r. skarbnik powiatu poinformowała, że:
1) dochody budżetu ustala się w kwocie 64.718.553,00zł, w tym dochody majątkowe w kwocie 3.083.156,00zł;
2) wydatki budżetu ustala się w kwocie 63.584.730,00zł, w tym wydatki majątkowe w kwocie 3.722.463,00zł;
3) rezerwę ogólną tworzy się w wysokości 254.339,00zł;
4) rezerwę celową tworzy się w wysokości 573.626,00zł;
5) nadwyżkę budżetową w wysokości 1.133.823,00zł planuje się przeznaczyć na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów;
6) limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek określa się w kwocie 4.300.000,00zł, w tym 2.500.000,00zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu.

W głosowaniu nad podjęciem uchwał wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwały nr:
1) 216/2015 w sprawie
projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2016 – 2027;
2) 217/2015 w sprawie projektu uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2016 rok zostały podjęte jednomyślnie. Głosów „przeciwko” nie oddano.

Uchwały stanowią odpowiednio załączniki nr 2 i 3 do protokołu.

Pkt 1.3

Bożena Nowacka, sekretarz powiatu poinformowała, że nauczyciele mogą składać wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego w dwóch terminach, do 30 czerwca lub 31 października danego roku, dlatego jeszcze jeden egzamin odbędzie się już w trakcie trwania roku szkolnego.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Członkowie Zarządu jednomyślnie wyznaczyli Bożenę Nowacką, sekretarza powiatu na przewodniczącą komisji egzaminacyjnej.

W głosowaniu nad podjęciem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 218/2015 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego została podjęta jednomyślnie. Głosów „przeciwko” nie oddano.

Pkt 1.4

Bożena Nowacka zaznaczyła, że jeden z nauczycieli ze względu na długotrwałą niezdolność do pracy nie będzie mógł prowadzić zajęć, na które otrzymał granty edukacyjne, dlatego też proponuje się przyznać te godziny dwóm innym nauczycielom.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

W głosowaniu nad podjęciem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 219/2015 w sprawie zmiany uchwały nr 190/2015 z dnia 13 października 2015 r. dotyczącej przyznania grantów edukacyjnych na zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze, specjalistyczne oraz wspierające edukację została podjęta jednomyślnie. Głosów „przeciwko” nie oddano.

Pkt 2

Bożena Nowacka poinformowała, że wpłynęły uwagi radnej Małgorzaty Cichackiej i radnej Marii Taciak do treści projektu Statutu Powiatu Wrzesińskiego. Zaznaczyła, że projekt został uzupełniony o zapisy ustawy o petycjach.

Członkowie Zarządu, po przeanalizowaniu uwag i uzupełnień do treści projektu Statutu uzgodnili, co następuje:
1) przewodniczący może przekazać petycje złożone do Rady właściwej merytorycznie komisji, a w przypadku stwierdzenia, że Rada jest organem kompetentnym do jej rozpatrzenia, komisja przygotowuje projekt uchwały wraz z uzasadnieniem;

2) radny powinien być członkiem co najmniej dwóch komisji stałych, za wyjątkiem członków Zarządu, którzy mają możliwość indywidualnej decyzji w tym zakresie;
3) Komisja Rewizyjna, w dalszym ciągu będzie mogła przeprowadzać kontrole za pomocą wyznaczonych zespołów kontrolnych;
4) termin „dzień” należy rozumieć zgodnie z art. 57 § 4 Kodeksu cywilnego tj. „Jeżeli koniec terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się najbliższy następny dzień powszedni”;
5) najkrótszy termin na powiadomienie radnych o posiedzeniach komisji stałych wyznacza się na 3 dni przed ich obradami;
6) inicjatywa uchwałodawcza będzie przysługiwała wszystkim radnym.

W głosowaniu nad przyjęciem projektu uchwały Rady wraz z ww. zmianami/uzupełnieniami wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Projekt uchwały Rady Powiatu we Wrześni w sprawie uchwalenia projektu Statutu Powiatu Wrzesińskiego został przyjęty jednomyślnie. Głosów „przeciwko” nie oddano.

Projekt uchwały Rady stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Pkt 3.1

Bożena Nowacka poinformowała, że dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych i dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych wystąpili o zgodę na przystąpienie do programu pn. „Bezpieczna szkoła – karta szkolna”, który umożliwi dostęp do budynku szkół za pośrednictwem karty elektronicznej. Nadmieniła, że karty, które otrzymają uczniowie, mogą służyć również jako karty płatnicze, jednak zakładanie kont przez ich użytkowników nie jest warunkiem udziału szkół w programie.

Wnioski stanowią załącznik nr 7 do protokołu.

Członkowie Zarządu jednomyślnie wyrazili zgodę na przystąpienie wnioskujących szkół do programu pn. „Bezpieczna szkoła – karta szkolna”(w przypadku Zespołu Szkół Specjalnych dla nowej lokalizacji).

Pkt 3.2

Jerzy Kaczorowski, zastępca naczelnika Wydziału Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa zaznaczył, że w wyniku przebudowy, ulica Laskowskiego będzie pełnić funkcję drogi dojazdowej, zapewniającej obsługę komunikacyjną usytuowanym przy niej posesjom. Dodał, że droga ta będzie się łączyć z drogą gminną tj. ulicami: im. Dzieci Wrzesińskich i Jana Pawła II funkcjonując jako ciąg pieszo-jezdny. Nadmienił, że realizacja ww. przebudowy dróg wiąże się z koniecznością uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej tj. m.in. wykupem działek od prywatnych właścicieli.

Wniosek stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Członkowie Zarządu jednomyślnie nie zgłosili uwag do koncepcji realizacji inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie dróg gminnych – ulic Laskowskiego i Jana Pawła we Wrześni.

Pkt 3.3

Ilona Dębicka, naczelnik Wydziału Promocji i Kultury przypomniała, że powiat wrzesiński uczestniczy w koordynacji projektu „Szlak Piastowski w Wielkopolsce”, na którego realizację udzielił w 2015 r. dofinansowanie w kwocie 1.000,00zł. Zaznaczyła, że Gniezno, będące inicjatorem projektu, proponuje utworzyć organizację pn. Klaster Turystyczny „Szlak Piastowski w Wielkopolsce” w celu koordynacji zamierzeń. Podkreśliła, że Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego zabezpieczył 1.200.000,00zł na oznakowanie Szlaku i 30.000.00zł na opracowanie strony internetowej projektu. Nadmieniła, iż powiat na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o Polskiej Organizacji Turystycznej może być członkiem takiej organizacji, a ponadto będzie mógł w każdej chwili z niej wystąpić. Dodała, że według symulacji kosztów finansowych, wysokość dotacji udzielanej przez powiat wrzesiński, przy 80% udziale tj. na poziomie tegorocznym, wyniesie w przyszłym roku 1.564,00zł.

Projekt Statutu stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Członkowie Zarządu jednomyślnie wyrazili zgodę na przystąpienie do Stowarzyszenia pn. Klaster Turystyczny „Szlak Piastowski w Wielkopolsce”.

Pkt 3.4 i 3.5

Ilona Dębicka przedstawiła wnioski w sprawach:
1) sfinansowania wydania trzeciej książki wrześnianina Michała Gajdy w nakładzie 350 egzemplarzy. Dodała, ze szacunkowy koszt wynosi 3.000,00zł;
2) dofinansowania gali MMA. Nadmieniła, że tego typu impreza sportowa cieszy się dużym zainteresowaniem publiczności i mediów ogólnopolskich.

Wnioski stanowią odpowiednio załączniki nr 10 i 11 do protokołu.

Członkowie Zarządu jednomyślnie:
1) nie wyrazili zgody na dofinansowanie wydania książki pana Michała Gajdy;

2) wyrazili zgodę na współorganizację i udzielenie dofinansowania w kwocie 1.500,00zł na organizację gali MMA.

Pkt 3.6

Jolanta Pielak, naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii i Nieruchomości poinformowała, że dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wystąpił o wskazanie lokalizacji dziennego domu dla osób starszych, gdyż w 2016 r. planuje wystąpić w konkursie „Senior – Wigor” na dofinansowanie tego typu przedsięwzięć. Zaznaczyła, że standardy programu określają, iż obiekt powinien mieć powierzchnię około 300m2 bez barier architektonicznych, z możliwością dostępu do terenów zielonych. Przypomniała, że wcześniej podawane lokalizacje nie odpowiadały wymogom, gdyż w budynku przy ul. 3 Maja 8 we Wrześni nie znajduje się winda i ogród, internat przy ul. Gnieźnieńskiej jest objęty projektem rozwoju szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego, a biurowiec SIWL jest przeznaczony na cel edukacji publicznej. Dodała, że dyrektor zaproponował ulokowanie placówki w budynku przychodni przy ulicy Słowackiego lub na opuszczanym oddziale dziecięcym w Szpitalu Powiatowym. Nadmieniła, że na realizację programu powiat może uzyskać 250.000,00zł na utworzenie obiektu i jednorazowo 70.000,00zł na jego wyposażenie.

Pismo stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

Przewodniczący Zarządu zaznaczył, że Zarząd Spółki „Szpital Powiatowy we Wrześni” został zobowiązany do przygotowania koncepcji zagospodarowania „starego” budynku Szpitala i budynku przychodni, którą przedstawi na Zgromadzeniu Wspólników. Dodał, że w obiektach tych mogłyby powstać siedziby: domu opieki dla osób starszych, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej i zakładu opiekuńczo-rehabilitacyjnego dla osób długotrwale chorych. Nadmienił, że należy rozważyć możliwość włączenia Domu Pomocy Społecznej w ww. strukturę.

Członkowie Zarządu jednomyślnie uzgodnili, że decyzję o lokalizacji domu opieki dla osób starszych podejmą po zapoznaniu się z koncepcją zagospodarowania „starego” budynku Szpitala i budynku przychodni przedstawioną na Zgromadzeniu Wspólników Spółki „Szpital Powiatowy we Wrześni”.

Pkt 4

Joanna Suplewska, inspektor w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich poinformowała, że:
1) przedmiot zamówienia obejmuje: remonty nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową na gorąco, z obcinaniem krawędzi, przy grubości uszkodzenia 4 cm w ilości 3 000m2 i przy grubości uszkodzenia 1 cm w ilości 6 000m2 oraz remonty nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową na gorąco, bez obcinania krawędzi w ilości 50 ton;
2) termin wykonania robót ustala się od dnia podpisania umowy do 30.11.2016 r. lub do wcześniejszego wyczerpania środków wynikających z umowy;
3) wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą spełnić warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych;
4) wykonawcy muszą dostarczyć wykaz roboty budowlanej polegającej na remontach cząstkowych, wykonanej w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert o wartości co najmniej 240.000,00zł brutto.

Specyfikacja stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

W głosowaniu nad zatwierdzeniem specyfikacji wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, którego przedmiotem są bieżące remonty cząstkowe nawierzchni dróg na terenie powiatu wrzesińskiego została zatwierdzona jednomyślnie. Głosów „przeciwko” nie oddano.

Pkt 5 Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

Jolanta Pielak przypomniała, że 05.10.2015 r. powiat wrzesiński stał się właścicielem nieruchomości i użytkownikiem wieczystym gruntu przy ulicy Leśnej 10 we Wrześni. Zaznaczyła, że na podstawie aktu notarialnego dotychczasowy właściciel, do 30.10.2015 r. został zobowiązany do opuszczenia i opróżnienia pomieszczeń będących przedmiotem umowy. Podkreśliła, że odbiór obiektu nie nastąpił w wyznaczonym terminie, gdyż warunki umowy nie zostały zachowane. Dodała, że prezes Zarządu Spółki wyjaśnił, iż z powodu braku środków, remonty pomieszczeń w hali produkcyjnej, gdzie zostaną przeniesieni pracownicy, muszą być przeprowadzane sukcesywnie, w ciągu kliku miesięcy. Poinformowała, że zgodnie z pismem, pomieszczenia zostaną wydane ostatecznie do 31.05.2016 r. Zauważyła, że zawieranie umowy najmu na korzystanie z pomieszczeń nie jest uzasadnione, gdyż Skarb Państwa przekazał 85% udziału na rzecz powiatu na cel publiczny.

Pismo stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

Bożena Nowacka zauważyła, że remonty w przejętym budynku będą wykonywane dopiero
w maju – czerwcu, po uzyskaniu środków zewnętrznych.

Członkowie Zarządu jednomyślnie uzgodnili, że:
1) należy żądać wydania obiektu przy ulicy Leśnej 10 we Września do 16.11.2015 r.,

2) należy określić warunki stopniowego opuszczania obiektu przez dotychczasowego właściciela.

W pkt. Wolne głosy i wnioski przewodniczący Zarządu wnioskował w obecności Joanny Suplewskiej, inspektora Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich o możliwość konsultacji projektu budynku na cele dydaktyczno-sportowe wraz z zagospodarowaniem terenu działki 1271/13 we Wrześni z wykonawcą dokumentacji.

Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 1. /-/ Dionizy Jaśniewicz               
 2. /-/ Waldemar Grzegorek            
 3. /-/ Paweł Guzik                         
 4. /-/ Rafał Zięty                            
 5. /-/ Jerzy Mazurkiewicz             

                                                                                                                                        

Protokołowała:

Natalia Kowalczyk

Podinspektor

Referat Kancelaria Ogólna,

Biuro Rady i Zarządu

drukuj (Protokół nr 53 / 2015)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
 • opublikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
  data publikacji: 2015-12-04 13:09
 • zmodyfikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
  ostatnia modyfikacja: 2015-12-04 13:09

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.