Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 54 / 2015

PROTOKÓŁ NR 54/2015

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WE WRZEŚNI

z dnia 17 listopada 2015 roku

 

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków Zarządu. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący przedstawił porządek obrad:

 1. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu we Wrześni w sprawach:
  1) wyrażenia zgody na złożenie wniosku i realizację projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wrzesińskim (I)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój;
  2) wyrażenia zgody na złożenie wniosku i realizację projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie wrzesińskim (I)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 6. Rynek pracy, Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ.
 2. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1) ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze powiatu wrzesińskiego w 2016 roku;
  2) ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego powiatu wrzesińskiego pn. „Organizacja i realizacja zawodów sportowych na szczeblu powiatowym w ramach rozgrywek szkolnych w 2016 roku”;
  3) wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego we Wrześni;
  4) udzielenia prezesowi Zarządu firmy DEMIURG spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu pełnomocnictwa do reprezentowania i występowania w imieniu Powiatu Wrzesińskiego przed właściwymi organami, urzędami i instytucjami, w postępowaniach administracyjnych w sprawach związanych z opracowaniem kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pn: „Opracowanie dokumentacji modernizacji Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” – zaplecze dydaktyczno-sportowe przy ul. Wojska Polskiego 1;
  5) udzielenia prezesowi Zarządu firmy DEMIURG spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu pełnomocnictwa do reprezentowania i występowania w imieniu Powiatu Wrzesińskiego przed właściwymi organami, urzędami i instytucjami, w postępowaniach administracyjnych w sprawach związanych z opracowaniem kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pn: „Opracowanie dokumentacji modernizacji Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” – budynek przy ul. Słowackiego 11.
 3. Zatwierdzenie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, którego przedmiotem jest „Opracowanie dokumentacji modernizacji Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” – internat przy ul. Gnieźnieńskiej.
 4. Przedstawienie zakresu zadań zrealizowanych w kościele poewangelickim w Miłosławiu w 2015 r.
 5. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1) zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2015 rok;
  2) planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2015 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej;
  3) planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2015 rok.
 6. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.
 7. Wolne głosy i wnioski.

Członkowie Zarządu jednomyślnie przyjęli przedstawiony porządek obrad.

Pkt 1.1 i 1.2

Eugeniusz Wiśniewski, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy zaproponował, by projekty uchwał Rady w sprawie zgody na realizację projektów pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wrzesińskim (I)” i „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie wrzesińskim (I)” były wiążące od dnia ich podpisania. Przypomniał, że w poprzedniej wersji miały obowiązywać od dnia, w którym Zarząd podjął uchwały w przedmiotowych sprawach. Zaznaczył, że w dalszym ciągu nie została podpisana umowa na realizację drugiego z wymienionych projektów, gdyż Wojewódzki Urząd Pracy oczekuje pisemnej informacji o podjęciu przez Radę stosowej uchwały.

Projekty uchwał Rady stanowią odpowiednio załączniki nr 2 i 3 do protokołu.

W głosowaniu nad przyjęciem projektów uchwał Rady wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Projekty uchwał Rady Powiatu we Wrześni w sprawach:
1) wyrażenia zgody na złożenie wniosku i realizację projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wrzesińskim (I)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój;

2) wyrażenia zgody na złożenie wniosku i realizację projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie wrzesińskim (I)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 6. Rynek pracy, Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ zostały przyjęte jednomyślnie. Głosów „przeciwko” nie oddano.

Pkt 2.1

Powołując się na ustawę z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej Kamil Perlik, naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich poinformował, że powiat wrzesiński jest zobowiązany ogłosić konkurs ofert na realizację tego zadania w jednym punkcie. Przypomniał, że punkt ten zostanie utworzony w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni. Dodał, że na realizację zadania w 2016 r. powiat zabezpieczył środki w wysokości 59.946,00zł, a konkurs musi być rozstrzygnięty do 15.12.2015 r. Nadmienił, że powiat udostępni pomieszczenie i jego wyposażenie, natomiast wyłoniona w konkursie organizacja pozarządowa zapewni osoby udzielające pomocy prawnej.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Beata Walkowiak zaznaczyła, że wpłynęło zawiadomienie wojewody wielkopolskiego informujące o zapewnieniu przez Ministra Finansów środków w kwocie 185.400,00zł na finansowanie zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.

W głosowaniu nad podjęciem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 220/2015 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze powiatu wrzesińskiego w 2016 roku została podjęta jednomyślnie. Głosów „przeciwko” nie oddano.

Pkt 2.2

Kamil Perlik zaznaczył, że konkurs na powierzenie organizacji i realizacji zawodów sportowych na szczeblu powiatowym będzie ogłaszany po raz pierwszy i dotyczy dyscyplin ujętych w kalendarzu Szkolnego Związku Sportowego Wielkopolska na 2016 r. Podkreślił, że wyłoniona organizacja pozarządowa zobowiązuje się do realizacji zadania w kwocie 20.000,00zł tj. w kwocie zaplanowanej w projekcie przyszłorocznej uchwały budżetowej.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Bożena Nowacka, sekretarz powiatu poinformowała, że wysokość zabezpieczonych środków została skalkulowana na podstawie kosztów, które powiat ponosi na organizację zawodów sportowych dla szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

W głosowaniu nad podjęciem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 221/2015 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego powiatu wrzesińskiego pn. „Organizacja i realizacja zawodów sportowych na szczeblu powiatowym w ramach rozgrywek szkolnych w 2016 roku” została podjęta jednomyślnie. Głosów „przeciwko” nie oddano.

Pkt 2.3

Anna Wolska-Wróblewska, naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich poinformowała, że w przetargu na wyłonienie wykonawcy usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego wpłynęła oferta Poczty Polskiej w kwocie 117.769,01zł. Zaznaczyła, że oferta ta, ze względu na rażąco niską cenę podlegała procedurze wyjaśniania, gdyż zamawiający na realizację przeznaczył 218.000,00zł. Podkreśliła, że oferent udowodnił, iż za proponowaną cenę, jest w stanie wykonać przedmiotowe zamówienie, a złożona przez niego oferta uzyskała 100 pkt., z czego 90 pkt. w kryterium ceny i 10 pkt. w kryterium możliwość śledzenia przesyłek pocztowych z pozycji przeglądarki internetowej.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

W głosowaniu nad podjęciem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 222/2015 w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego we Wrześni została podjęta jednomyślnie. Głosów „przeciwko” nie oddano.

Pkt 2.4 i 2.5

Anna Wolska-Wróblewska zaznaczyła, że pełnomocnictwo dla prezesa Zarządu firmy Demiurg, która została wyłoniona na projektanta dokumentacji Centrum Oświatowego, umożliwi mu reprezentowanie i występowanie w imieniu powiatu wrzesińskiego przed organami, urzędami i instytucjami w postępowaniach mających związek z pracami projektowymi zaplecza dydaktyczno-sportowego przy ulicy Wojska Polskiego i budynku przy ulicy Słowackiego.

Projekty uchwał stanowią odpowiednio załączniki nr 7 i 8 do protokołu.

W głosowaniu nad podjęciem uchwał wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwały nr:
1) 223/2015 w sprawie
udzielenia prezesowi Zarządu firmy DEMIURG spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu pełnomocnictwa do reprezentowania i występowania w imieniu Powiatu Wrzesińskiego przed właściwymi organami, urzędami i instytucjami, w postępowaniach administracyjnych w sprawach związanych z opracowaniem kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pn: „Opracowanie dokumentacji modernizacji Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” – zaplecze dydaktyczno-sportowe przy ul. Wojska Polskiego 1;
2) 224/2015 w sprawie udzielenia prezesowi Zarządu firmy DEMIURG spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu pełnomocnictwa do reprezentowania i występowania w imieniu Powiatu Wrzesińskiego przed właściwymi organami, urzędami i instytucjami, w postępowaniach administracyjnych w sprawach związanych z opracowaniem kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pn: „Opracowanie dokumentacji modernizacji Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” – budynek przy ul. Słowackiego 11 zostały podjęte jednomyślnie. Głosów „przeciwko” nie oddano.

Pkt 3

Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że skrócił się tryb procedury przetargowej na realizację dokumentacji projektowej Centrum Oświatowego tj. internatu przy ulicy Gnieźnieńskiej ze względu na fakt, iż na pozostałe części tego postępowania, zostały zawarte już umowy z wykonawcą, a wartość przedmiotowej części jest mniejsza od łącznej wartości poszczególnych części zamówienia. Podkreśliła, że przyjęcie takiego rozwiązania spowodowało, iż wykonawcy muszą dostarczyć jedynie aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz zakładu ubezpieczeń społecznych. Dodała, że termin realizacji zamówienia został przedłużony o trzy tygodnie, tj. do 21.03.2016 r., a pozostałe zapisy specyfikacji nie uległy zmianie.

Specyfikacja stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

W głosowaniu nad zatwierdzeniem specyfikacji wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, którego przedmiotem jest „Opracowanie dokumentacji modernizacji Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” – internat przy ul. Gnieźnieńskiej została zatwierdzona jednomyślnie. Głosów „przeciwko” nie oddano.

Pkt 4

Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że powiat nie uzyskał dofinansowania z Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na opracowanie programu prac konserwatorsko-restauratorskich ścian wewnętrznych i remont okien stalowych z wymianą drzwi drewnianych oraz z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Dziedzictwo Kulturowe, Priorytet I Ochrona Zabytków na remont wieży i okien oraz wymianę drzwi. Zaznaczyła, że zgodnie z decyzją Zarządu, środki zabezpieczone w budżecie powiatu na 2015 r. zostały przeznaczone na remont okien stalowych, wymianę drzwi drewnianych wraz z remontem wnętrza zakrystii. Dodała, że remont zakrystii nie został przeprowadzony, gdyż konieczne jest wykonanie badania konserwatorskiego jej ścian i sklepienia. Nadmieniła, że z puli 28.000,00zł, które nie zostały wykorzystane na remont okien i drzwi, Wydział Inwestycji proponuje pozostawić kwotę 8.000,00zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie badania konserwatorskiego. Zaznaczyła, że środki zaoszczędzone z realizacji zadania zostaną przeznaczone na wykonanie projektu instalacji elektrycznej.

Członkowie Zarządu jednomyślnie wyrazili zgodę na przyjęcie proponowanego rozwiązania finansowego, przeprowadzenie badania ścian i sklepienia zakrystii Kościoła Poewangelickiego oraz wykonanie projektu instalacji elektrycznej.

Pkt 5.1, 5.2 i 5.3

Beata Walkowiak, skarbnik powiatu poinformowała, że wpłynęło pismo wojewody wielkopolskiego informujące o zwiększeniu planu dotacji celowej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni o kwotę 6.318,00zł na pokrycie części kosztów szkolenia uzupełniającego strażaka. Podkreśliła, iż za zgodą wojewody wielkopolskiego nastąpi przesunięcie z planu wydatków Referatu Gospodarczego na utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa do planu wydatków Wydziału Geodezji, Kartografii i Nieruchomości na inne zadania związane z gospodarowaniem tymi nieruchomościami. Dodała, że pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych oraz zarządzania kryzysowego wnioskuje o przesunięcie między paragrafami w dziale 75495 kwoty 4.000,00zł z przeznaczeniem na zakup dwóch alkomatów dla Komendy Powiatowej Policji we Wrześni. Zaznaczyła, że ww. zmiany skutkują koniecznością dostosowania planów finansowych dochodów i wydatków oraz zadań z zakresu administracji rządowej.

Członkowie Zarządu jednomyślnie wyrazili zgodę na dokonanie ww. zmiany w związku z zakupem alkomatów dla Komendy Powiatowej Policji we Wrześni.

W głosowaniu nad podjęciem uchwał wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwały nr:
1) 225/2015 w sprawie
zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2015 rok;
2) 226/2015 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2015 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej;
3) 227/2015 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2015 rok zostały podjęte jednomyślnie. Głosów „przeciwko” nie oddano.

Uchwały stanowią odpowiednio załączniki nr 10, 11 i 12 do protokołu.

Pkt 6 Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

Bożena Nowacka poinformowała, że ze względu na inne obowiązki, nie może przewodniczyć komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego. Wnioskowała o podjęcie uchwały zmieniającej skład komisji, w której przewodniczącą będzie Eugenia Potęga, inspektor Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

W głosowaniu nad podjęciem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 228/2015 w sprawie zmiany uchwały nr 218/2015 z dnia 12 listopada 2015 r. dotyczącej powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego została podjęta jednomyślnie. Głosów „przeciwko” nie oddano.

W pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 1. /-/ Dionizy Jaśniewicz               
 2. /-/ Waldemar Grzegorek            
 3. /-/ Paweł Guzik                         
 4. /-/ Rafał Zięty                            
 5. /-/ Jerzy Mazurkiewicz              

                                                                                                                                        

Protokołowała:

Natalia Kowalczyk

Podinspektor

Referat Kancelaria Ogólna,

Biuro Rady i Zarządu

 

drukuj (Protokół nr 54 / 2015)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
 • opublikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
  data publikacji: 2015-12-04 14:27

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.