Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 55 / 2015

PROTOKÓŁ NR 55/2015

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WE WRZEŚNI

z dnia 24 listopada 2015 roku

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński otworzył posiedzenie i stwierdził obecność czterech członków Zarządu, co wobec ustawowego składu Zarządu stanowiło quorum do podejmowania uchwał i decyzji w sprawach objętych porządkiem obrad. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący przedstawił porządek obrad:

 1. Przedstawienie wniosków/pism dotyczących zmian w budżecie powiatu oraz przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu we Wrześni:
  1) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2015 rok;
  2) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2015 – 2027.
 2. Przedstawienie:
  1) uwag do sprawozdania końcowego Ochotniczej Straży Pożarnej w Kołaczkowie z realizacji zadania pn. „Obóz szkoleniowy dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z Powiatu Wrzesińskiego”;
  2) projektów naboru do szkół ponadgimnazjalnych i Zespołu Szkół Specjalnych na rok szkolny 2016/2017;
  3) zestawienia kosztów zużycia wody w szkołach ponadgimnazjalnych i koncepcji zastosowania urządzeń wodno-oszczędnych NGL Teknik.
 3. Rozpatrzenie wniosków w sprawach:
  1) kształcenia młodocianych pracowników w zawodzie mechanik precyzyjny w Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 1 we Wrześni;
  2) utworzenia klas uczniowskich w zawodach: mechanik – monter maszyn i urządzeń, operator obrabiarek skrawających i ślusarz w Zasadniczej Szkole Zawodowej Rzemieślniczej nr 2 we Wrześni;
  3) przystąpienia szkół ponadgimnazjalnych i Zespołu Szkół Specjalnych do „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”;
  4) realizacji inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej łączącej ul. Słowackiego z ul. Szosa Witkowska we Wrześni;
  5) nieodpłatnego przekazania gminie Kołaczkowo budynku oficyny położonej na działce nr 153/2 w Kołaczkowie;
  6) wynajmu części powierzchni użytkowej w Liceum Ogólnokształcącym we Wrześni na potrzeby instalacji urządzenia do sprzedaży gorących napojów;
  7) montażu anteny nadajnikowej wraz z podłączeniem do instalacji elektrycznej na budynku położonym przy ul. Leśnej 10 we Wrześni (dawnej siedzibie Spółdzielni Inwalidów „Wiosna Ludów”).
 4. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania umów najmu lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku położonym we Wrześni przy ul. Gnieźnieńskiej 29.
 5. Przedstawienie informacji o:
  1) zmianie wysokości podatku od nieruchomości i podatku rolnego na 2015 rok;
  2) koncepcji doprowadzenia światłowodu do budynku oficyny w Kołaczkowie.
 6. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu we Wrześni w sprawach:
  1) przystąpienia do stowarzyszenia pod nazwą Klaster Turystyczny „Szlak Piastowski w Wielkopolsce”;
  2) udzielenia pomocy finansowej Gminie Września w 2016 roku;
  3) zmiany uchwały Rady Powiatu we Wrześni o podziale środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej.
 7. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.
 8. Wolne głosy i wnioski.

Członkowie Zarządu jednomyślnie przyjęli przedstawiony porządek obrad.

Pkt 1.1 i 1.2

Beata Walkowiak, skarbnik powiatu przedstawiła pisma/wnioski informując, że:
1) Minister Finansów zwiększył część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 90.000,00zł;
2) wojewoda wielkopolski zwiększył plan dotacji celowych o kwotę 7.035,00zł na dofinansowanie wydatków bieżących Środowiskowego Domu Samopomocy w Pietrzykowie (3.420,00zł) i w Gozdowie (3.615,00zł);
3) wojewoda wielkopolski zmniejszył plan dotacji celowych o kwotę 13.955zł w rozdziale 71013 „prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)” i zwiększył w rozdziale 01005 „prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa” o kwotę 738,00zł na sfinansowanie zmiany gleboznawczej klasyfikacji gruntów położonych w Kołaczkowie (działka nr 174/2);
4) Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących wnioskuje o:

 1. zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 49.000,00zł z tytułu opłat za wyżywienie w stołówce szkolnej z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych,
 2. zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 5.959,00zł z tytułu wpływów uzyskanych w trakcie Targów Rolnicza Jesień z przeznaczeniem na zakup wykładziny podłogowej do sali gimnastycznej,
 3. przesunięcie kwoty 6.153,00zł z paragrafów dot. delegacji krajowych, ubezpieczeń lub badań lekarskich z przeznaczeniem na opłacenie osób szkolących uczniów liceum o profilu wojskowym i policyjnym (1.100,00zł), opłacenie firmy szkolącej uczniów liceum o profilu ratownictwo medyczne (2.000,00zł) oraz na odprowadzenie ścieków (3.053,00zł);

5) Powiatowy Urząd Pracy wnioskuje o:

 1. zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 891,00zł z tytułu uzyskanego odszkodowania z przeznaczeniem na naprawę elewacji i lampy ulicznej,
 2. zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 20.100,00zł uzyskaną z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów nagród specjalnych i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników;

6) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego wnioskuje o przesunięcie między paragrafami kwoty 10.488,00zł z przeznaczeniem na zatrudnienie radcy prawnego do spraw budowy fabryki Volkswagen i zadania związane z bieżącą działalnością;

7) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna wnioskuje o przesunięcie kwoty 1.557,00zł między paragrafami z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych oraz koszty podróży służbowych i szkoleń;

8) Zespół Szkół Zawodowych nr 2 wnioskuje o:

 1. przesunięcie kwoty 3.340,00zł między paragrafami z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontu pomieszczeń,
 2. zwiększenie planu dochodów i wydatków w kwocie 3.816,00zł z tytułu uzyskanego odszkodowania z przeznaczeniem na usunięcie skutków zalania sali gimnastycznej;

9) Liceum Ogólnokształcące wnioskuje o:

 1. zwiększenie planu dochodów o kwotę 2.404,00zł z tytułu wydanych duplikatów legitymacji szkolnej, wpływów z wynajmu sali i uzyskanego odszkodowania,
 2. przesunięcie kwoty 40.153,00zł między paragrafami z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na uregulowanie zobowiązań, zakup materiałów, środków czystości i pomocy dydaktycznych;

10) Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie wnioskuje o:

 1. zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 2.800,00zł z tytułu otrzymanej darowizny z przeznaczeniem na opłacenie korepetycji dla wychowanków,
 2. przesunięcie kwoty 5.300,00zł między paragrafami z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych;

11) Dom Pomocy Społecznej wnioskuje o przesunięcie kwoty 3.950,00zł między paragrafami na zakup zmywarki do naczyń z funkcją wyparzania;

12) Wydział Edukacji i Kultury Fizycznej wnioskuje o:

 1. przesunięcie kwoty 4.000,00zł między paragrafami z przeznaczeniem na realizację umów z nauczycielami w ramach projektu pn. „Konstruowanie zasad spójności nauczania przedmiotów ogólnokształcących na poziomie gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej”,
 2. przesunięcie kwoty 12.000,00zł między paragrafami na realizację projektów tj. Muzyki Konesera i Kina Konesera, organizację uroczystości wręczenie stypendiów i nagród,
 3. przesunięcie kwoty 15.000,00zł między paragrafami z przeznaczeniem na zakup sprzętu sportowego do szkół ponadgimnazjalnych,
 4. przesunięcie kwoty 6.372,00zł dla szkół ponadgimnazjalnych na zakup rzutników do kształcenia rad pedagogicznych;

13) Referat Gospodarczy wnioskuje o:

 1. zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 2.000,00zł z tytułu uzyskanego odszkodowania z przeznaczeniem na naprawę bramki wjazdowej na parking przy ul. 3 Maja 3 we Wrześni,
 2. zwiększenie planu wydatków o kwotę 750,00zł z przeznaczeniem na opłatę z tytułu użytkowania wieczystego działki nr 3893/17 przy ul. Leśnej we Wrześni,
 3. przesunięcie kwoty 6.350,00zł na zakup wyposażenia i materiałów eksploatacyjnych;

14) Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich wnioskuje o zwiększenie o kwotę 5.900,00zł z przeznaczeniem na usługę uruchomienia serwera, który umożliwi spełnienie wymogów ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej w zakresie danych ewidencji gruntów i budynków, ewidencji miejscowości, ulic i adresów oraz osnowy geodezyjnej;

15) Referat Kancelaria Ogólna, Biuro Rady i Zarządu wnioskuje o przesunięcie kwoty 860,00zł z usług na zakupy;

16) Referat Dróg Powiatowych wnioskuje o przesunięcie kwoty 20.000,00zł między paragrafami tj. 7.000,00zł na wykonanie remontów chodników w miejscowościach Gorazdowo i Kołaczkowo oraz 13.000,00zł na wyrównanie dróg gruntowych przed okresem zimowym;

17) Wydział Geodezji, Kartografii i Nieruchomości wnioskuje o zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.581,00zł z przeznaczeniem na podatek od nieruchomości, podatek rolny i opłaty od pozwów w prowadzonych postępowaniach windykacyjnych;

18) Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich wnioskuje o:

 1. zwiększenie planu wydatków o kwotę 4.085,00zł na podwyższenie udziałów w Spółce „Szpital Powiatowy we Wrześni”,
 2. zmniejszenie planu wydatków o kwotę 3.755,00zł w zadaniu pn. „Zakup sprzętu medycznego, mebli oraz wyposażenia dla Szpitala Powiatowego Sp. z o.o.”;

19) Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej wnioskuje o zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.187,00zł na wypłatę nagrody jubileuszowej;

20) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wnioskuje o zwiększenie planu wydatków o kwotę 21.402,00zł na świadczenia dla placówek opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych.

Beata Walkowiak zaznaczyła, że w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej:

1) w zadaniu pn. „Budowa sieci wodnokanalizacyjnej na terenie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej obręb Chocicza Mała – Grzymysławice” umniejszy się wydatki planowane w 2015 r. o kwotę 12.000,00zł i przeniesie je na przyszły rok;
2) w zadaniu pn. „Przebudowa i rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2948P Września – Gozdowo – Graboszewo w m. Września – wykonanie dokumentacji projektowej” zmieni się nazwę na „Przebudowa i rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2948P Września – Gozdowo – Graboszewo w m. Września” i zwiększy się wydatki planowane w 2016 r. o kwotę 270.000,00zł;
3) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. „Zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego mieszczącego się we Wrześni przy ulicy Leśnej 10 na cele związane z edukacją publiczną oraz pomocą społeczną” z limitem zobowiązań w kwocie 240.000,00zł w latach 2015 – 2016.

Członkowie Zarządu jednomyślnie zaakceptowali ww. zmiany i przesunięcia, z zastrzeżeniem, że:

1) dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących powinien wyjaśnić powody opłat dla szkolących w ramach innowacji pedagogicznych, gdyż deklarował, iż powiat nie będzie ponosił z tego tytułu kosztów, bo są one realizowane w formie grantów edukacyjnych;
2) przesunięcia z paragrafów dot. bieżącego funkcjonowania tj. energii elektrycznej, wody, ogrzewania nie zostaną zrealizowane, gdyż środki zwiększone w październiku powinny być wykorzystane na ten cel.

W głosowaniu nad przyjęciem projektów uchwał Rady wzięło udział czterech członków Zarządu.

Projekty uchwał Rady Powiatu we Wrześni:
1) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2015 rok;
2) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2015 – 2027 zostały przyjęte jednomyślnie. Głosów „przeciwko” nie oddano.

Projekty uchwał Rady stanowią odpowiednio załączniki nr 2 i 3 do protokołu.

Pkt 2.1

Kamil Perlik, naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich przypomniał, że Ochotnicza Straż Pożarna w Kołaczkowie uzyskała dotację w kwocie 5.000,00zł na usługę transportową w ramach organizacji obozu szkoleniowego dla drużyn pożarniczych. Zaznaczył, że wnioskujący deklarował kwotę 6.000,00zł z opłat od uczestników, a w przedstawionym sprawozdaniu wykazał, iż pobrał kwotę wyższą o 2.000,00zł. Podkreślił, że zmiany te powinny nastąpić, za zgodą Zarządu, jednak obowiązujące wzory umów, nie wymagają od oferentów uzyskiwania zgody na zmianę wysokości opłat pobieranych od uczestników. Wnioskował o przyjęcie takiego rozwiązania w kolejnych umowach na realizację zadań publicznych.

Bożena Nowacka, sekretarz powiatu poinformowała, że ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wskazuje, iż pobierane opłaty nie powinny się zwiększać, a jednocześnie nie daje możliwości kontroli w tym zakresie. Zaznaczyła, że w przypadku wzrostu wpłat uczestników, wysokość udzielonej dotacji powinna ulec obniżeniu.

Członkowie Zarządu jednomyślnie wyrazili zgodę na przyjęcie proponowanego rozwiązania w rozliczaniu dotacji udzielanych na realizację zadań publicznych w ramach otwartych konkursów ofert.

Pkt 2.2

Bożena Nowacka poinformowała, że liczba uczniów przyjętych do szkół ponadgimnazjalnych, z uwzględnieniem absolwentów gimnazjów spoza powiatu, bilansuje się z liczbą gimnazjalistów w powiecie wrzesińskim. Zaznaczyła, że w celu uniknięcia migracji z technikum i liceum do szkół zawodowych, nie należy zwiększać liczby oddziałów, w porównaniu do ubiegłego roku szkolnego, a kryteria naboru należy utrzymać na przyjętym, wysokim poziomie.

Projekt naboru/wnioski dyrektorów stanowią załącznik nr 4 do protokołu.

Członkowie Zarządu jednomyślnie uzgodnili następującą liczbę oddziałów w szkołach ponadgimnazjalnych:
1) w Liceum Ogólnokształcącym – 5 oddziałów;

2) w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących – 2 oddziały w II Liceum Ogólnokształcącym (w dwóch wybranych profilach kształcenia) i 4 oddziały w Technikum nr 2;
3) w Zespole Szkół Politechnicznych – 6 oddziałów w Technikum nr 1 i 2 oddziały w Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 1;
4) w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 – 1 oddział w Technikum nr 3 i 6 oddziałów w Zasadniczej Szkole Zawodowej Rzemieślniczej nr 2.

Pkt 2.3

Bożena Nowacka poinformowała, że został przeprowadzony audyt zużycia wody w szkołach ponadgimnazjalnych i Domu Pomocy Społecznej przy zastosowaniu perlatorów zmniejszających zużycie wody. Zaznaczyła, że szacuje się roczną oszczędność w kwocie około 40.000,00zł, a koszt inwestycji wynosi 18.602,19zł.

Zestawienie stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Członkowie Zarządu jednomyślnie wyrazili zgodę na przyjęcie takiego rozwiązania w 2016 r. w szkołach ponadgimnazjalnych.

Pkt 3.1 i pkt 3.2

Bożena Nowacka poinformowała, że dyrektor Zespołu Szkół Politechnicznych zawnioskował o możliwość realizacji koncepcji kształcenia młodocianych pracowników w Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 1 w związku z propozycją naboru w zawodzie mechanik precyzyjny. Zaznaczyła, że dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 wystąpił o podobną zgodę, gdyż planuje umożliwić naukę w systemie lekcyjnym w Zasadniczej Szkole Zawodowej Rzemieślniczej nr 2 w zawodach: mechanik-monter maszyn i urządzeń, operator obrabiarek skrawających i ślusarz.

Wnioski stanowią odpowiednio załączniki nr 6 i 7 do protokołu.

Członkowie Zarządu jednomyślnie wyrazili zgodę na uruchomienie w roku szkolnym 2016/2017 kształcenia w proponowanych formach ww. zawodów w Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 1 i Zasadniczej Szkole Zawodowej Rzemieślniczej nr 2.

Pkt 3.3

Bożena Nowacka zaznaczyła, że wszystkie szkoły ponadgimnazjalne i Zespół Szkół Specjalnych wystąpiły o możliwość udziału w narodowym programie, który umożliwi uzyskanie dofinansowania na zakup książek do szkolnych bibliotek. Podkreśliła, że wkład własny dla każdej ze szkół, został zabezpieczony w projekcie budżetu powiatu na 2016 r. i zostanie im przekazany po uzyskaniu dotacji z budżetu państwa. Nadmieniła, że wkład ten wynosi 3.000,00zł dla szkół ponadgimnazjalnych i 1.000,00zł dla Zespołu Szkół Specjalnych.

Wnioski stanowią załącznik nr 8 do protokołu.

Członkowie Zarządu jednomyślnie wyrazili zgodę na udział szkół w „Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa”.

Pkt 3.4

Jerzy Kaczorowski, zastępca naczelnika w Wydziale Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa poinformował, że burmistrz Wrześni planuje budowę kolejnej drogi gminnej, dzięki której nastąpi połączenie ulicy Słowackiego z ulicą Szosa Witkowska we Wrześni. Zaznaczył, że w ciągu budowanej drogi powstanie ścieżka rowerowa i chodnik.

Wniosek stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Członkowie Zarządu jednomyślnie zaopiniowali koncepcję realizacji inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej łączącej ulicę Słowackiego z ulicą Szosa Witkowska we Wrześni.

Pkt 3.5

Jolanta Pielak, naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii i Nieruchomości zaznaczyła, że wójt gminy Kołaczkowo wystąpił o nieodpłatne przekazanie budynku oficyny położonej na działce nr 153/20 w Kołaczkowie. Podkreśliła, że część tej działki jest oddana w trwały zarząd Ośrodkowi Wspomagania Dziecka i Rodziny. Dodała, że wnioskujący planuje zaadoptować budynek na cele statutowe gminy. Nadmieniła, że obiekt jest objęty ochroną zabytków i zgodnie z ustawą z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami, cena nieruchomości przy sprzedaży powinna być obniżona o 50% jej wycenionej wartości.

Wniosek stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Członkowie Zarządu jednomyślnie uzgodnili, że:
1) należy wnioskować do konserwatora zabytków o możliwość podziału nieruchomości;

2) powiat rozważy sprzedaż nieruchomości, jeśli gmina Kołaczkowo zadeklaruje jej nabycie.

Pkt 3.6

Jolanta Pielak poinformowała, że dyrektor Liceum Ogólnokształcącego wystąpił o zgodę na wynajem części powierzchni użytkowej na potrzeby instalacji urządzenia do sprzedaży gorących napojów. Zaznaczyła, że zgoda ta, zgodnie z art. 43 ust. 2 pkt 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, jest wymagana, gdy jednostka, której oddano nieruchomość w trwały zarząd, chce zawrzeć kolejne umowy na czas oznaczony, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

Wniosek stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

Członkowie Zarządu jednomyślnie wyrazili zgodę na zawarcie przez dyrektora Liceum Ogólnokształcącego umowy najmu części powierzchni użytkowej na potrzeby instalacji urządzenia do sprzedaży gorących napojów.

Pkt 3.7

Jolanta Pielak poinformowała, że firma oferująca usługi internetowe wnioskuje o możliwość montażu anteny nadajnikowej wraz z podłączeniem do instalacji elektrycznej budynku przy ulicy Leśniej 10, który powiat nabył w październiku 2015 r. Zaznaczyła, że wnioskujący proponuje udostępnienie biznesowego łącza w budynku w zamian za możliwość montażu anteny.

Wniosek stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

Członkowie Zarządu jednomyślnie wyrazili zgodę na montaż anteny nadajnikowej na dachu budynku przy ulicy Leśnej we Wrześni, z możliwością jej demontażu przy wykonywania prac termomodernizacyjnych.

Pkt 4

Jolanta Pielak zaznaczył, że budynek przy ul. Gnieźnieńskiej 29 we Wrześni znajduje się w złym stanie technicznym i w związku z planowanym remontem na potrzeby projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”, konieczne jest rozwiązanie umów najmu z trzema lokatorami. Zaznaczyła, że zgodnie z art. 11 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21.06.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, właściciel może wypowiedzieć umowę najmu nie później niż na miesiąc przed planowanym opuszczeniem lokalu. Dodała, że lokale zastępcze dla mieszkańców musi zapewnić gmina Września.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

W głosowaniu nad podjęciem uchwały wzięło udział czterech członków Zarządu.

Uchwała nr 229/2015 w sprawie rozwiązania umów najmu lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku położonym we Wrześni przy ul. Gnieźnieńskiej 29 została podjęta jednomyślnie. Głosów „przeciwko” nie oddano.

Pkt 5.1

Jolanta Pielak poinformowała, że:
1) podatek od nieruchomości wzrósł o kwotę 1.205,00zł i wyniesie 10.233,00zł, a jest to związane z nabyciem, na podstawie umowy sprzedaży od Spółki SIWL oraz nabyciem, na podstawie umowy darowizny od Skarbu Państwa udziałów w prawie wieczystego użytkowania działki i własności budynku przy ulicy Leśnej we Wrześni;
2) w związku ze sprzedażą pięciu gruntowych działek w miejscowości Bierzglinek i nieodpłatnym nabyciem działek nr 41/24 i 41/26 w miejscowości Grzymysławice podatek rolny uległ zwiększeniu o 76,00zł i wynosi 1.285,00zł.

Informacje stanowią załącznik nr 14 do protokołu.

Pkt 5.2

Elżbieta Helman, kierownik Referatu Gospodarczego poinformowała, że na terenie miejscowości Kołaczkowo jest budowana sieć szerokopasmowego internetu i istnieje możliwość wykonania jej bezpłatnego podłączenia do budynku oficyny, będącego własnością powiatu. Zaznaczyła, że wyrażenie zgody wiąże się z koniecznością złożenia oświadczenia o prawie własności do nieruchomości i woli wykonania przyłącza w ramach projektu „Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa”.

Mapka stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

Członkowie Zarządu jednomyślnie wyrazili zgodę na wykonanie przyłącza sieci szerokopasmowego internetu do budynku oficyny w Kołaczkowie.

Pkt 6.1

Ilona Dębicka, naczelnik Wydziału Promocji i Kultury poinformowała, że Stowarzyszenie pn. Klaster Turystyczny „Szlak Piastowski w Wielkopolsce” zostanie powołane w celu koordynacji projektu rozwijanego w Polsce od 2011 r. Zaznaczyła, że dotąd funkcję lidera pełnił powiat gnieźnieński i to on nadzorował przedłużającą się procedurę przekazywania środków na realizację projektu, powiat wrzesiński udzielił dotacji w kwocie 1.000,00zł. Podkreśliła, że powołanie stowarzyszenia, którego członkami będą jednostki, które już w październiku 2014 r. wyraziły wolę koordynacji projektu, usprawni merytoryczną realizację zadania.

Projekt uchwały Rady stanowi załącznik 16 do protokołu.

W głosowaniu nad przyjęciem projektu uchwały Rady wzięło udział czterech członków Zarządu.

Projekt uchwały Rady Powiatu we Wrześni w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia pod nazwą Klaster Turystyczny „Szlak Piastowski w Wielkopolsce” został przyjęty jednomyślnie. Głosów „przeciwko” nie oddano.

Pkt 6.2

Urszula Łabęda, naczelnik Wydziału Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa poinformowała, że nie wpłynęły oferty na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej na realizację zadania pn. „Budowa sieci wodnokanalizacyjnej na terenie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej obręb Chocicza Mała – Grzymysławice”, na który powiat wrzesiński udzielił w 2015 r. dotacji celowej w kwocie 12.000,00zł. Zaznaczyła, że ww. skutkuje koniecznością wznowienia procedury przetargowej, jednak ze względu na zbyt krótki czas, jaki pozostał do końca roku, rozliczenie dotacji nie będzie możliwe. Podkreśliła, że w takiej sytuacji uzasadnione jest odstąpienie od udzielenia dotacji i przekazanie środków w 2016 r.

Projekt uchwały Rady stanowi załącznik nr 17 do protokołu.

Beata Walkowiak poinformowała, że ww. skutkuje koniecznością zmiany w projekcie uchwały budżetowej na 2016 r. oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 – 2027.

W głosowaniu nad przyjęciem projektu uchwały Rady wzięło udział czterech członków Zarządu.

Projekt uchwały Rady Powiatu we Wrześni w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Września w 2016 roku został przyjęty jednomyślnie. Głosów „przeciwko”
nie oddano.

Pkt 6.3

Małgorzata Nawrocka, zastępca dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zaznaczyła, że proponuje się, aby środki w kwocie 4.504,00zł, które nie zostaną wykorzystane na udzielenie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub rolniczej oraz dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych przeznaczyć na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. Podkreśliła, że ww. zmiany umożliwią realizację wniosków z zakresu dofinansowania rehabilitacji społecznej, na którą jest największe zapotrzebowanie.

Projekt uchwały Rady stanowi załącznik nr 18 do protokołu.

W głosowaniu nad przyjęciem projektu uchwały Rady wzięło udział czterech członków Zarządu.

Projekt uchwały Rady Powiatu we Wrześni w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu we Wrześni o podziale środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej został przyjęty jednomyślnie. Głosów „przeciwko” nie oddano.

Pkt 7 Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

Członkowie Zarządu jednomyślnie przyznali pani Domiceli Cierpiszewskiej, dyrygentowi Chóru „Camerata” wyróżnienie Lider Powiatu Wrzesińskiego.

Bożena Nowacka wnioskowała o przyjęcie w projekcie Statutu Powiatu Wrzesińskiego zmiany w zakresie wymagania usprawiedliwienia w przypadku nieobecności radnego na sesji, posiedzeniu komisji lub Zarządu. Zaznaczyła, iż orzeczenia sądu wskazują, iż nie można od radnego wymagać usprawiedliwienia, a za nieobecność przysługuje odliczenie od diety. Przypomniała, że w Statucie był zapis o konieczności dostarczenia usprawiedliwienia w ciągu 7 dni.

Członkowie Zarządu jednomyślnie uznali ww. zmianę za uzasadnioną w treści projektu Statutu Powiatu Wrzesińskiego.

W pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 1. /-/ Dionizy Jaśniewicz              
 2. /-/ Waldemar Grzegorek            
 3. /-/ Rafał Zięty                            
 4. /-/ Jerzy Mazurkiewicz                     

 

Protokołowała:

Natalia Kowalczyk

Podinspektor

Referat Kancelaria Ogólna,

Biuro Rady i Zarządu

Załączniki do protokołu znajdują się w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich - Referat Kancelaria Ogólna, Biuro Rady i Zarządu, Starostwo Powiatowe we Wrześni, ul. Chopina 10, pokój nr 117 (I piętro).

drukuj (Protokół nr 55 / 2015)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
 • opublikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
  data publikacji: 2015-12-07 11:24
 • zmodyfikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
  ostatnia modyfikacja: 2015-12-07 11:32

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.