Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 57 / 2015

PROTOKÓŁ NR 57/2015

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WE WRZEŚNI

z dnia 3 grudnia 2015 roku

 

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków Zarządu. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący przedstawił porządek obrad:

1. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) wyrażenia zgody na likwidację środka trwałego będącego w posiadaniu Domu Pomocy Społecznej we Wrześni;

2) powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na zlecanie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w roku 2016;

3) wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia są bieżące remonty cząstkowe nawierzchni dróg na terenie powiatu wrzesińskiego;

4) udzielenia prezesowi Zarządu firmy DEMIURG spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu pełnomocnictwa do reprezentowania i występowania w imieniu Powiatu Wrzesińskiego przed właściwymi organami, urzędami i instytucjami, w postępowaniach administracyjnych w sprawach związanych z opracowaniem kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pn: „Opracowanie dokumentacji modernizacji Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” – internat przy ul. Gnieźnieńskiej.

2. Rozpatrzenie wniosków w sprawach:

1) dofinansowania koncertów jazzowych w Restauracji „Wyjątkowa Winiarnia”;

2) dofinansowania VII Grand Prix Polski Dance 2015;

3) realizacji inwestycji drogowej polegającej na przebudowie i rozbudowie odcinka drogi powiatowej nr 2948P Września – Gozdowo – Graboszewo w m. Września.

3. Przedstawienie wyników kontroli danych subwencyjnych i dotacji przekazanych szkołom i placówkom oświatowym w 2014 r.

4. Przyjęcie autopoprawek do projektów uchwał Rady Powiatu we Wrześni:

1) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2015 rok;

2) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2015 – 2027.

Dalsza część porządku obrad została zrealizowana po zakończeniu XII sesji Rady Powiatu we Wrześni:

5. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do „Szpitala Powiatowego we Wrześni” Sp. z o.o. z siedzibą we Wrześni oraz objęcia przez Powiat Wrzesiński nowo utworzonych udziałów w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego;

2) planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2015 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej;

3) planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2015 rok.

6. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

7. Wolne głosy i wnioski.

Członkowie Zarządu jednomyślnie przyjęli przedstawiony porządek obrad.

 

Pkt 1.1

Zbigniew Dworczak, dyrektor Domu Pomocy Społecznej poinformował, że planuje wymianę zmywarki do naczyń z funkcją wyparzania, będącej na wyposażeniu jednostki od 1980 r. Dodał, że użytkowany sprzęt nadaje się jedynie do likwidacji, gdyż nie istnieje już możliwość zakupu części zamiennych.

Projekt uchwały/wniosek stanowią załącznik nr 2 do protokołu.

W głosowaniu nad podjęciem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 231/2015 w sprawie wyrażenia zgody na likwidację środka trwałego będącego w posiadaniu Domu Pomocy Społecznej we Wrześni została podjęta jednomyślnie. Głosów „przeciwko” i „wstrzymujących się” nie oddano.

Pkt 1.2

Kamil Perlik, naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich zaznaczył, że zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Zarząd powołuje komisję konkursową w celu zaopiniowania ofert w ogłoszonym konkursie ofert. Przypomniał, że zostały ogłoszone konkursy na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz powierzenie organizacji i realizacji zawodów sportowych na szczeblu powiatowym. Podkreślił, że w składzie komisji znajdują się pracownicy Starostwa oraz osoby wskazane przez forum organizacji pozarządowych.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

W głosowaniu nad podjęciem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 232/2015 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na zlecanie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w roku 2016 została podjęta jednomyślnie. Głosów „przeciwko” i „wstrzymujących się” nie oddano.

Pkt 1.3

Anna Wolska-Wróblewska, naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich poinformowała, że w postępowaniu przetargowym na wyłonienie wykonawcy bieżących remontów cząstkowych nawierzchni dróg powiatowych wpłynęła oferta Zakładu Drogowego Waldemara Lewandowskiego, w kwocie 290.280,00zł. Zaznaczyła, że oferent spełnił warunki udziału w postępowaniu, uzyskał 100 pkt., z czego 97 pkt. w kryterium ceny i 3 pkt. w kryterium długości okresu gwarancji, której udzielił na 36 miesięcy. Nadmieniła, że zamawiający przeznaczył 300.000,00zł na realizację przedmiotu zamówienia.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

W głosowaniu nad podjęciem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 233/2015 w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia są bieżące remonty cząstkowe nawierzchni dróg na terenie powiatu wrzesińskiego została podjęta jednomyślnie. Głosów „przeciwko” i „wstrzymujących się” nie oddano.

Pkt 1.4

Anna Wolska-Wróblewska zaznaczyła, że w związku z wyborem wykonawcy dokumentacji modernizacji internatu przy ulicy Gnieźnieńskiej, konieczne jest udzielenie pełnomocnictwa prezesowi firmy do reprezentowania i występowania w imieniu powiatu przed organami, urzędami i instytucjami w postępowaniach administracyjnych związanych z opracowaniem tej dokumentacji.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

W głosowaniu nad podjęciem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 234/2015 w sprawie udzielenia prezesowi Zarządu firmy DEMIURG spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu pełnomocnictwa do reprezentowania i występowania w imieniu Powiatu Wrzesińskiego przed właściwymi organami, urzędami i instytucjami, w postępowaniach administracyjnych w sprawach związanych z opracowaniem kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pn: „Opracowanie dokumentacji modernizacji Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” – internat przy ul. Gnieźnieńskiej została podjęta jednomyślnie. Głosów „przeciwko” i „wstrzymujących się” nie oddano.

Pkt 2.1 i 2.2

Ilona Dębicka, naczelnik Wydziału Promocji i Kultury poinformowała, że wpłynęły wnioski o dofinansowanie koncertu jazzowego i siódmej już edycji Grand Prix Polski Dance Września.

Wnioski stanowią odpowiednio załączniki nr 6 i 7 do protokołu.

Członkowie Zarządu jednomyślnie:

1) nie wyrazili zgody na dofinansowanie koncertów jazzowych organizowanych w Restauracji „Wyjątkowa Winiarnia”;

2) wyrazili zgodę na współorganizację i dofinansowanie kwotą 300,00zł zakupu pucharów dla zwycięzców VII Grand Prix Polski Dance Września.

Pkt 2.3

Jerzy Kaczorowski, zastępca naczelnika Wydziału Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa przypomniał, że powiat wrzesiński planuje przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej nr 2948P Września – Gozdowo – Graboszewo na ulicy Kościuszki we Wrześni. Zaznaczył, że inwestycja będzie polegać na wymianie nawierzchni i budowie skrzyżowań typu rondo na skrzyżowaniach z ulicą Kilińskiego i ulicą Warsztatową. Dodał, że budowa rond wiąże się z koniecznością wykupu gruntów i zmniejszeniem liczby miejsc parkingowych przy obiektach handlowych. Podkreślił, że na podstawie ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, Zarząd opiniuje ww. propozycję.

Wniosek stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Członkowie Zarządu jednomyślnie zaopiniowali pozytywnie inwestycję polegającą na przebudowie i rozbudowie drogi powiatowej nr 2948P Września – Gozdowo – Graboszewo na ulicy Kościuszki we Wrześni.

Pkt 3

Bożena Nowacka, sekretarz powiatu poinformowała, że w listopadzie br. została przeprowadzona kontrola placówek niepublicznych w zakresie danych subwencyjnych i dotacji przekazanych w 2014 roku. Zaznaczyła, że w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych we Wrześni prowadzonym przez Stowarzyszenie Oświatowców występuje niedopłata w wysokości 456,00zł, a w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych w Miłosławiu powstała nadpłata w wysokości 532,00zł. Nadmieniła, że występują rozbieżności w liczbie słuchaczy wykazanych w sprawozdaniach, a ich frekwencją na zajęciach.

Wyjaśnienie stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Członkowie Zarządu jednomyślnie nie zgłosili uwag do przedstawionego materiału.

Pkt 4.1 i pkt 4.2

Beata Walkowiak, skarbnik powiatu poinformowała, że wpłynęły:

1) darowizna w kwocie 4.900,00zł dla Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie z przeznaczeniem na zajęcia kulturalne, wydatki związane z przygotowaniem świąt i funkcjonowaniem mieszkania treningowego dla usamodzielniających się wychowanków;

2) odszkodowanie w kwocie 4.175,00zł za uszkodzenie drzwi zewnętrznych w Ośrodku;

3) zasiłek pogrzebowy w kwocie 3.914,00zł dla Domu Pomocy Społecznej.

Dodała, że w Wieloletniej Prognozie Finansowej zmieniają się kwoty dochodów i wydatków wywołane ww. zmianami.

Autopoprawki stanowią odpowiednio załączniki nr 10 i 11 do protokołu.

W głosowaniu nad przyjęciem autopoprawek wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Autopoprawki do projektów uchwał Rady Powiatu we Wrześni:

1) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2015 rok;

2) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2015 – 2027 zostały przyjęte jednomyślnie. Głosów „przeciwko” i „wstrzymujących się” nie oddano.

Pkt 5.1

Bożena Nowacka przypomniała, że na poprzedniej sesji Rady został zwiększony o kwotę 795.000,00zł wkład pieniężny na zadanie majątkowe pn. „Podwyższenie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą „Szpital Powiatowy we Wrześni” Sp. z o.o.”. Zaznaczyła, że wkład ten musi być wniesiony do Spółki, a podwyższony w ten sposób kapitał zakładowy zostanie objęty przez powiat wrzesiński jako nowo utworzone udziały.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

W głosowaniu nad podjęciem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 235/2015 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do „Szpitala Powiatowego we Wrześni” Sp. z o.o. z siedzibą we Wrześni oraz objęcia przez Powiat Wrzesiński nowo utworzonych udziałów w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego została podjęta jednomyślnie. Głosów „przeciwko” i „wstrzymujących się” nie oddano.

Pkt 5.2 i pkt 5.3

Beata Walkowiak poinformowała, że zmiany uchwały budżetowej oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej, przyjęte przez Radę na XII sesji skutkują koniecznością dostosowania planów finansowych: dochodów i wydatków oraz zadań z zakresu administracji rządowej.

W głosowaniu nad podjęciem uchwał wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwały nr:

1) 236/2015 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2015 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej;

2) 237/2015 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2015 rok zostały podjęte jednomyślnie. Głosów „przeciwko” i „wstrzymujących się” nie oddano.

Uchwały stanowią odpowiednio załączniki nr 13 i 14 do protokołu.

W pkt. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty Dionizy Jaśniewicz poinformował, że wpłynęła opinia Komisji Budżetowo-Finansowej o projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok oraz projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2027.

Opinia stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

W pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 1. /-/ Dionizy Jaśniewicz              
 2. /-/ Waldemar Grzegorek            
 3. /-/ Paweł Guzik                         
 4. /-/ Rafał Zięty                            
 5. /-/ Jerzy Mazurkiewicz              

 

Protokołowała:

Natalia Kowalczyk

Podinspektor

Referat Kancelaria Ogólna,

Biuro Rady i Zarządu

 

Załączniki do protokołu znajdują się w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich - Referat Kancelaria Ogólna, Biuro Rady i Zarządu, Starostwo Powiatowe we Wrześni, ul. Chopina 10, pokój nr 117 (I piętro).

drukuj (Protokół nr 57 / 2015)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
 • opublikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
  data publikacji: 2015-12-30 08:56
 • zmodyfikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
  ostatnia modyfikacja: 2015-12-30 08:54

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.