Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 59 / 2015

PROTOKÓŁ NR 59/2015

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WE WRZEŚNI

z dnia 15 grudnia 2015 roku

Waldemar Grzegorek, wicestarosta wrzesiński otworzył posiedzenie i stwierdził obecność czterech członków Zarządu, co wobec ustawowego składu Zarządu stanowiło quorum do podejmowania uchwał i decyzji w sprawach objętych porządkiem obrad. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący przedstawił porządek obrad:

1. Przedstawienie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Wrzesińskim na lata 2016 – 2020.

2. Rozpatrzenie wniosków w sprawach:

1) przedłużenia umowy zlecenia pracownika do pomocy w opiece nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w Rodzinnym Domu Dziecka w Pyzdrach;

2) dofinansowania konkursów edukacyjnych „Złota Żaba” i „Złota Żabka”.

3. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) przyznania środków finansowych dla nauczycieli na częściowe pokrycie kosztów związanych z prowadzonym leczeniem;

2) przyznania środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których Powiat Wrzesiński jest organem prowadzącym;

3) wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy najmu pomieszczenia użytkowego znajdującego się w budynku położonym we Wrześni przy ul. Słowackiego 11, za porozumieniem stron;

4) wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy najmu pomieszczeń użytkowych znajdujących się w budynku położonym we Wrześni przy ul. Słowackiego 11, za porozumieniem stron;

5) ogłoszenia i zorganizowania IV przetargu ustnego nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej do postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Bierzglinku, będących własnością powiatu wrzesińskiego.

4. Przedstawienie:

1) informacji o zmianie wysokości podatku od nieruchomości i podatku rolnego na 2015 rok;

2) sprawozdania PTTK Oddział we Wrześni z realizacji zadania publicznego pn. „XX Rajd Rowerowy – w poszukiwaniu jesieni”;

3) treści porozumienia zawartego między Powiatem Wrzesińskim a Stowarzyszeniem Kulturalny Miłosław na realizację koncertu biletowanego Ireny Santor.

5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia do reprezentowania Powiatu Wrzesińskiego w stowarzyszeniu Klaster Turystyczny „Szlak Piastowski w Wielkopolsce”.

6. Przyjęcie:

1) projektu uchwały Rady Powiatu we Wrześni w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych oraz dyżurów w porze nocnej, niedziele, święta i inne dni ustawowo wolne od pracy, pełnionych przez apteki ogólnodostępne na terenie powiatu wrzesińskiego w 2016 roku;

2) autopoprawek do projektów uchwał Rady Powiatu we Wrześni w sprawach:

  1. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2016 – 2027,
  2. uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2016 rok.

7. Przedstawienie pism/wniosków w sprawach zmian do budżetu oraz przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu we Wrześni:

1) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2015 – 2027;

2) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2015 rok.

8. Podjęcie uchwał w sprawach przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2015 rok (dla 14 kierowników).

9. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

10. Wolne głosy i wnioski.

Członkowie Zarządu jednomyślnie przyjęli przedstawiony porządek obrad.

 

Pkt 1

Jerzy Nowaczyk, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przypomniał, że uchwałą nr 118/2015 Zarządu z dnia 02.06.2015 r. został powołany zespół ds. opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Wrzesińskim na lata 2016 –2020, gdyż w bieżącym roku wygaśnie obowiązujący dokument. Zaznaczył, że zostały wyznaczone cztery obszary strategiczne: wsparcie rodziny i dziecka, wspomaganie osób z niepełnosprawnościami, wspieranie systemu przeciwdziałania pomocy w rodzinie, zapobiegania uzależnieniom i profilaktyki zdrowia oraz aktywność społeczna mieszkańców. Poinformował, że dla każdego z ww. obszarów zostały opracowane analizy bieżącej sytuacji, cele operacyjne oraz zadania do realizacji w latach objętych strategią. Podkreślił, że dokument jest spójny ze strategią kraju i województwa wielkopolskiego, a ponadto przy jej opracowywaniu wykorzystano powiatowe programy dotyczące polityki społecznej m. in.: program działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami, program rozwoju pieczy zastępczej, program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie. Nadmienił, że przed przyjęciem strategii w drodze uchwały Rady zostanie ona poddana konsultacjom społecznym i zaopiniowana przez gminy powiatu.

Strategia stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Rafał Zięty, członek Zarządu zauważył, że znaczną część strategii stanowią analizy sytuacji bieżącej, natomiast planowane cele i zadania do realizacji zostały ujęte w dość zwięzły sposób.

Jerzy Nowaczyk wyjaśnił, że zespół uznał, iż szczegółowe cele strategiczno-operacyjne i zadania są lub zostaną ujęte w poszczególnych programach, dlatego nie istnieje potrzeba by je szerzej opisywać w strategii.

Członkowie Zarządu zaopiniowali pozytywnie projekt Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Wrzesińskim na lata 2016 – 2020.

Pkt 2.1

Jerzy Nowaczyk poinformował, że dyrektor Rodzinnego Domu Dziecka w Pyzdrach wystąpił o przedłużenie umowy zlecenia pracownika do pomocy w opiece nad dziećmi i przy pracach gospodarskich. Zaznaczył, że zgodnie z art. 99 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 09.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, na wniosek dyrektora placówki, powiat ją prowadzący, zatrudnia co najmniej jedną osobę do opieki i ww. prac, gdy w placówce przebywa więcej niż 4 dzieci. Nadmienił, że w tej chwili w placówce przebywa 6 wychowanków, dlatego ww. warunek jest spełniony. Dodał, że obowiązująca umowa wygaśnie z końcem bieżącego roku, a wysokość wynagrodzenia utrzymuje się na wnioskowanym poziomie od 3 lat.

Wniosek stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Członkowie Zarządu jednomyślnie wyrazili zgodę na przedłużenie na obowiązujących warunkach umowy zlecenia pracownika do pomocy w opiece nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w Rodzinnym Domu Dziecka w Pyzdrach.

Pkt 2.2

Angelika Nowak, inspektor w Wydziale Edukacji i Kultury Fizycznej zaznaczyła, że Fundacja Edukacji Społecznej „Ekos” wystąpiła o dofinansowanie konkursów edukacyjnych „Złota Żaba” i „Złota Żabka”, które są kierowane dla uczniów gimnazjów i szkół podstawowych z województw: wielkopolskiego i lubuskiego.

Wniosek stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Członkowie Zarządu jednomyślnie nie wyrazili zgody na udzielenie dofinansowania uznając, że wnioskujący powinien złożyć ofertę w otwartym konkursie ofert.

Pkt 3.1

Angelika Nowak podkreśliła, że komisja zaopiniowała pozytywnie 35 wniosków, które wpłynęły o udzielenie pomocy finansowej na pomoc zdrowotną dla nauczycieli. Poinformowała, że komisja przyznała łączną kwotę 15.000,00zł, a środków na ww. cel było zabezpieczonych o 200,00zł więcej.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Aleksandra Głowacka, doradca wyjaśniła, że środki z „funduszu zdrowotnego” przyznaje się na częściowe pokrycie kosztów badań specjalistycznych oraz kosztów poniesionych w związku z prowadzonym leczeniem. Dodała, że projekt uchwały przewiduje środki na dofinansowanie kosztów leczenia, o które wnioskują pisemnie nauczyciele oraz nauczyciele renciści i emeryci.

W głosowaniu nad podjęciem uchwały wzięło udział czterech członków Zarządu.

Uchwała nr 240/2015 w sprawie przyznania środków finansowych dla nauczycieli na częściowe pokrycie kosztów związanych z prowadzonym leczeniem została podjęta jednomyślnie. Głosów „przeciwko” i „wstrzymujących się” nie oddano.

Pkt 3.2

Angelika Nowak poinformowała, że wpłynęło 18 wniosków w sprawie przyznania środków na dofinansowanie opłat pobieranych przez szkoły wyższe w związku z podjętym przez nauczycieli dokształceniem. Zaznaczyła, że wnioski na łączną kwotę 25.360,00zł zostały pozytywnie zaopiniowane przez zespół składający się z przedstawicieli organu prowadzącego szkoły i przedstawicieli związków zawodowych zrzeszających nauczycieli, który rozdysponował kwotę 15.793,00zł. Nadmieniła, że trzy osoby złożyły po dwa wnioski, gdyż studiują dwa kierunki kształcenia.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

W głosowaniu nad podjęciem uchwały wzięło udział czterech członków Zarządu.

Uchwała nr 241/2015 w sprawie przyznania środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których Powiat Wrzesiński jest organem prowadzącym została podjęta jednomyślnie. Głosów „przeciwko” i „wstrzymujących się” nie oddano.

Pkt 3.3 i 3.4

Jolanta Pielak, naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii i Nieruchomości poinformowała, że osoby wynajmujące pomieszczenia użytkowe w budynku przy ulicy Słowackiego 11 we Wrześni wystąpili o rozwiązanie umów, za porozumieniem stron.

Projekty uchwał/wnioski stanowią odpowiednio załączniki nr 7 i 8 do protokołu.

W głosowaniu nad podjęciem uchwał wzięło udział czterech członków Zarządu.

Uchwały nr:

1) 242/2015 w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy najmu pomieszczenia użytkowego znajdującego się w budynku położonym we Wrześni przy ul. Słowackiego 11, za porozumieniem stron;

2) 243/2015 w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy najmu pomieszczeń użytkowych znajdujących się w budynku położonym we Wrześni przy ul. Słowackiego 11, za porozumieniem stron zostały podjęte jednomyślnie. Głosów „przeciwko” i „wstrzymujących się” nie oddano.

Pkt 3.5

Jolanta Pielak poinformowała, że w celu dalszej sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych w Bierzglinku planuje się zorganizować kolejny przetarg, od 18.01. do 01.02.2016 r. Dodała, że ceny wywoławcze 96 nieruchomości pozostają na niezmienionym poziomie i szacują się w łącznej kwocie około 6.300.000,00zł. Nadmieniła, że w III przetargu sprzedano cztery działki o wartości 270.275,00zł.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

W głosowaniu nad podjęciem uchwały wzięło udział czterech członków Zarządu.

Uchwała nr 244/2015 w sprawie ogłoszenia i zorganizowania IV przetargu ustnego nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej do postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Bierzglinku, będących własnością powiatu wrzesińskiego została podjęta jednomyślnie. Głosów „przeciwko” ” i „wstrzymujących się” nie oddano.

Pkt 4.1

Jolanta Pielak poinformowała, że w korektę wysokości podatku od nieruchomości polegająca na wzroście jego wysokości o 50,00zł tj. do kwoty 10.283,00zł spowodował fakt, iż został zdany lokal użytkowy o powierzchni 68m2 i została rozwiązana umowa najmu pomieszczenia użytkowego o powierzchni 24m2, znajdujących się w budynku przy ulicy Słowackiego 11 we Wrześni. Dodała, że w poprzedniej korekcie z grudnia br. wykazano całkowitą powierzchnię działki nr 1535 przy ulicy 3 Maja 3 we Wrześni, a obowiązkowi uiszczania podatku podlega jedynie powierzchnia 0,0958 ha, ze względu na trwały zarząd Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w 797/7116 części.

Jolanta Pielak zaznaczyła, że podatek rolny wzrośnie o 9,00zł tj. do kwoty 1.294,00zł, gdyż działki nr 139/80 i 139/81 położone w Bierzglinku, sprzedane w II przetargu, nie były ujęte w wykazie działek objętych podatkiem i dlatego został on naliczony za okres od 01.01. do 31.08.2015 r. Nadmieniła, że korekta wysokości podatku została spowodowana również sprzedażą działki nr 375/33 położonej w Bierzglinku.

Informacje stanowią odpowiednio załączniki nr 10 i 11 do protokołu.

Pkt 4.2

Kamil Perlik, naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich poinformował, że „XX Rajd Rowerowy – w poszukiwaniu jesieni” został zrealizowany do końca października br., jednak płatność za jedną z usług została wykonana po terminie. Zaznaczył, że oferent wyjaśnił, iż płatności dokonał natychmiast po otrzymaniu faktury, która wpłynęła już po wyznaczonej dacie. Dodał, że wyjaśnienia te zostały potwierdzone przez usługodawcę, który spowodował opóźnienie w wystawieniu faktury. Wnioskował o uznanie płatności za koszt kwalifikowany.

Członkowie Zarządu jednomyślnie wyrazili zgodę na przyjęcie wyjaśnień do sprawozdania PTTK Oddział we Wrześni z realizacji zadania publicznego pn. „XX Rajd Rowerowy – w poszukiwaniu jesieni”.

Pkt 4.3

Ilona Dębicka, naczelnik Wydziału Promocji i Kultury poinformowała, że powiat i Stowarzyszenie Kulturalny Miłosław planują zorganizować w styczniu 2016 r. koncert biletowany Ireny Santor. Zaznaczyła, że honorarium śpiewaczki i towarzyszącego jego dwuosobowego chóru wynosi 16.000,00zł. Dodała, że zysk ze sprzedaży biletów szacuje się w kwocie 6.800,00zł (170 biletów po 40,00zł), a kwota, którą powiat dofinansuje przedsięwzięcie wynosi 10.000,00zł na opłacenie honorarium oraz 1.200,00zł na nagłośnienie i oświetlenie (800,00zł będzie już zabezpieczone ze sprzedaży biletów).

Porozumienie stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

Członkowie Zarządu jednomyślnie zaakceptowali treść porozumienia na organizację koncertu Ireny Santor w Kościele Poewangelickim w Miłosławiu oraz uzgodnili cenę biletu w kwocie 50,00zł.

Pkt 5

Ilona Dębicka przypomniała, że uchwałą Rady powiat wrzesiński przystąpił do Stowarzyszenia Klaster Turystyczny „Szlak Piastowski w Wielkopolsce”. Zaznaczyła, że należy wyznaczyć reprezentanta, który będzie występował w imieniu powiatu na spotkaniach stowarzyszenia.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

Waldemar Grzegorek zaproponował na reprezentanta Ilonę Dębicką.

Członkowie Zarządu jednomyślnie zaakceptowali zaproponowaną kandydaturę.

W głosowaniu nad podjęciem uchwały wzięło udział czterech członków Zarządu.

Uchwała nr 245/2015 w sprawie udzielenia upoważnienia do reprezentowania Powiatu Wrzesińskiego w stowarzyszeniu Klaster Turystyczny „Szlak Piastowski w Wielkopolsce” została podjęta jednomyślnie. Głosów „przeciwko” i „wstrzymujących się” nie oddano.

Pkt 6.1

Artur Czajkowski, inspektor ds. promocji i ochrony zdrowia zaznaczył, że zgodnie z art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 06.09.2001 r. Prawo farmaceutyczne Rada po zasięgnięciu opinii wójta, burmistrzów i Wielkopolskiej Izby Aptekarskiej ustala, w drodze uchwały, rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych i ich dyżurów w porze nocnej, niedziela, święta i inne dni ustawowo wolne od pracy.

Projekt uchwały Rady stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

W głosowaniu nad przyjęciem projektu uchwały Rady wzięło udział czterech członków Zarządu.

Projekt uchwały Rady Powiatu we Wrześni w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych oraz dyżurów w porze nocnej, niedziele, święta i inne dni ustawowo wolne od pracy, pełnionych przez apteki ogólnodostępne na terenie powiatu wrzesińskiego w 2016 roku został przyjęty jednomyślnie. Głosów „przeciwko” i „wstrzymujących się” nie oddano.

Pkt 6.2

Beata Walkowiak, skarbnik powiatu zaznaczyła, że autopoprawki do projektu uchwały budżetowej na 2016 r. i projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2027 wprowadzają zmiany polegające na:

1) zwiększeniu o kwotę 12.000,00zł puli środków przeznaczonej na dotację dla gminy Września na zadanie majątkowe pn. „Budowa sieci wodnokanalizacyjnej na terenie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej obręb Chocicza Mała – Grzymysławice”;

2) zwiększeniu o kwotę 115.000,00zł puli środków przeznaczonej na zadanie majątkowe pn. „Termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego mieszczącego się we Wrześni przy ulicy Leśnej 10 na cele związane z edukacją publiczną oraz pomocą społeczną”;

3) zmianie klasyfikacji budżetowej w dziale 755 Wymiar sprawiedliwości, rozdział 75595 Pozostała działalność dotyczącym świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej w związku z nieprowadzeniem przez jednego z radców działalności gospodarczej (konieczność przeniesienia 12.132,00zł z wydatków bieżących na płacowe) oraz brakiem oferty organizacji pozarządowej na powierzenie jej prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.

Autopoprawki stanowią odpowiednio załączniki nr 15 i 16 do protokołu.

W głosowaniu nad przyjęciem autopoprawek wzięło udział czterech członków Zarządu.

Autopoprawki do projektów uchwał Rady Powiatu we Wrześni w sprawie:

1) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2016 – 2027,

2) uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2016 rok zostały przyjęte jednomyślnie. Głosów „przeciwko” i „wstrzymujących się” nie oddano.

Pkt 7.1 i 7.2

Beata Walkowiak poinformowała, że zmiany uchwały budżetowej są spowodowane:

1) wpływem darowizn w kwocie 3.400,00zł dla Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie z przeznaczeniem na wsparcie finansowe placówki i wydatki związane z potrzebami wychowanków;

2) otrzymaniem odszkodowania w kwocie 1.536,00zł dla Starostwa Powiatowego za uszkodzoną bramkę wjazdową na parking przy ulicy 3 Maja 3 we Wrześni;

3) wpływami osiągniętymi w kwocie 25.540,00zł przez Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej z tytułu przeprowadzonych kursów,

4) wpływami zrealizowanymi w kwocie 6.099,00zł przez Zespół Szkół Politechnicznych z przeznaczeniem na zakup lamp i środków czystości.

Dodała, że w związku z wytycznymi składnia wniosków w ramach poddziałania „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej” istnieje konieczność zmiany nazwy zadania dotyczącego użytkowania biurowca przejętego od Spółdzielni Inwalidów „Wiosna Ludów” na nazwę: „Termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego mieszczącego się we Wrześni przy ulicy Leśnej 10 na cele związane z edukacją publiczną oraz pomocą społeczną”. Podkreśliła, że środki planowane na ten cel w kwocie 115.000,00zł z powodu braku możliwości wykonania niezbędnej dokumentacji w bieżącym roku, zostaną przeniesione do rezerwy ogólnej i zabezpieczone autopoprawką w budżecie na 2016 rok. Nadmieniła, że ww. skutkują zmianą w wykazie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 – 2027.

W głosowaniu nad przyjęciem projektów uchwał Rady wzięło udział czterech członków Zarządu.

Projekty uchwał Rady Powiatu we Wrześni:

1) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2015 – 2027;

2) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2015 rok zostały przyjęte jednomyślnie. Głosów „przeciwko” i „wstrzymujących się” nie oddano.

Projekty uchwał Rady stanowią odpowiednio załączniki nr 17 i 18 do protokołu.

Pkt 8

Beata Walkowiak poinformowała, że kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu potrzebują upoważnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których płatności wykraczają poza obowiązujący rok budżetowy tj. faktur, które wpłyną w styczniu 2016 r. za usługi wykonane w grudniu 2015 r.

W głosowaniu nad podjęciem uchwał wzięło udział czterech członków Zarządu.

Uchwały od nr. 246/2015 do nr. 259/2015 w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2015 rok (kolejno dla dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych, dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych nr 2, dyrektora Liceum Ogólnokształcącego, dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, dyrektora Zespołu Szkół Politechnicznych, dyrektora Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej, dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy, dyrektora Rodzinnego Domu Dziecka, dyrektora Domu Pomocy Społecznej, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz dyrektora Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny) zostały podjęte jednomyślnie. Głosów „przeciwko” i „wstrzymujących się” nie oddano.

Uchwały stanowią odpowiednio załączniki od nr. 19 do nr. 32 do protokołu.

Pkt 9 Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

Beata Walkowiak poinformowała, że wpłynęło pismo Zarządu Spółki „Szpital Powiatowy we Wrześni” informujące o konieczności wydłużenia okresu emisji obligacji do 31.01.2016 r. Zaznaczyła, że wniosek ten został przekazany Zarządowi do wiadomości, a Zarząd Spółki nie wystąpił o zgodę na prolongatę terminu. Przypomniała, że w sierpniu br. Rada wyraziła zgodę na obciążenie hipoteką nieruchomości stanowiących własność powiatu jako zabezpieczenie dla programu emisji obligacji na tzw. prefinansowanie realizowanego projektu „Podniesienie jakości opieki medycznej w regionie poprzez rozbudowę Szpitala Powiatowego we Wrześni sp. z o.o.”. Zaznaczyła, że w akcie notarialnym, zawartym w październiku br., po podjęciu ww. uchwały Rady podwyższającej wartości hipotek, nie ustanowiono umowy o powołaniu administratora hipoteki. Podkreśliła, że błąd popełnił notariusz, gdyż nie żądał ww. dokumentów.

Pismo stanowi załącznik nr 33 do protokołu.

Jolanta Pielak zauważyła, że umowa o ustanowieniu administratora nieruchomości objętych hipoteką powinna być zawarta między ich właścicielem tj. powiatem a bankiem.

Waldemar Grzegorek zaznaczył, że decyzję w tej sprawie musi podjąć Walne Zgromadzenie Wspólników.

Rafał Zięty podkreślił, że Zarząd Spółki występuje do banku o prolongowanie okresu emisji obligacji nie pytając właściciela o przeznaczeniu nieruchomości po upływie pierwotnego terminu spłaty obligacji, dla których stanowią one zabepieczenie.

Członkowie Zarządu jednomyślnie uzgodnili, że decyzję w przedmiotowej sprawie musi podjąć Walne Zgromadzenie Wspólników Spółki „Szpital Powiatowy we Wrześni”.

W pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Waldemar Grzegorek zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

  1. /-/ Waldemar Grzegorek            
  2. /-/ Paweł Guzik                         
  3. /-/ Rafał Zięty                            
  4. /-/ Jerzy Mazurkiewicz              

 

Protokołowała:

Natalia Kowalczyk

Podinspektor

Referat Kancelaria Ogólna,

Biuro Rady i Zarządu

Załączniki do protokołu znajdują się w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich - Referat Kancelaria Ogólna, Biuro Rady i Zarządu, Starostwo Powiatowe we Wrześni, ul. Chopina 10, pokój nr 117 (I piętro).

drukuj (Protokół nr 59 / 2015)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Waldemar Grzegorek
  • opublikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
    data publikacji: 2015-12-30 09:15

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.