Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 61 / 2015

 

PROTOKÓŁ NR 61/2015

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 29 grudnia 2015 roku

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków Zarządu. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący Zarządu przedstawił porządek obrad:

1. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) wyrażenia zgody na wniesienie aportu do „Szpitala Powiatowego we Wrześni” Spółka z o.o. z siedzibą we Wrześni oraz objęcia przez Powiat Wrzesiński nowo utworzonych udziałów w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego;

2) wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie kościoła poewangelickiego położonego w Miłosławiu przy ul. Zamkowej 21.

2. Przedstawienie:

1) korekty planu finansowego realizacji zadań biblioteki powiatowej przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Września;

2) wyjaśnień Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w sprawie współpracy z firmą NGL Teknik Sp. z o.o. na realizację montażu systemu oszczędzania wody;

3) autopoprawek do projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawach:

 1. zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2015 rok,
 2. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2015 – 2027.

Dalsza część porządku obrad została zrealizowana po zakończeniu XIII sesji Rady Powiatu Wrzesińskiego:

3. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecanie realizacji zadań publicznych Powiatu Wrzesińskiego w 2016 roku;

2) przyjęcia Rocznego Planu Audytu Wewnętrznego dla Powiatu Wrzesińskiego na rok 2016;

3) planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2015 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej;

4) planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2015 rok.

4. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

5. Wolne głosy i wnioski.

Członkowie Zarządu jednomyślnie przyjęli przedstawiony porządek obrad.

 

Pkt 1.1

Artur Czajkowski, inspektor ds. promocji i ochrony zdrowia poinformował, że aport wnoszony do Spółki „Szpital Powiatowy we Wrześni” stanowi sprzęt medyczny, którego łączna wartość wynosi 485.914,65zł. Dodał, że w celu pokrycia udziału do pełnej wysokości wnosi się wkład pieniężny w kwocie 4.085,35zł, który spowoduje podwyższenie kapitału zakładowego Spółki do łącznej kwoty 490.000,00zł, a powstałe w ten sposób nowo utworzone udziały zostaną objęte przez powiat wrzesiński.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

W głosowaniu nad podjęciem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 261/2015 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie aportu do „Szpitala Powiatowego we Wrześni” Spółka z o.o. z siedzibą we Wrześni oraz objęcia przez Powiat Wrzesiński nowo utworzonych udziałów w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego została podjęta jednomyślnie. Głosów „przeciwko” i „wstrzymujących się” nie oddano.

 

Pkt 1.2

Sebastian Kozłowski, inspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii i Nieruchomości poinformował, że Stowarzyszenie „Kulturalny Miłosław” wystąpiło o użyczenie kościoła poewangelickiego w celu organizacji imprez związanych z finałem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, w terminie 7 – 11.01.2016 r. Nadmienił, że w obiekcie nie będą się odbywały wówczas inne przedsięwzięcia, a burmistrz gminy Miłosław, która jest właścicielem kościoła, wyraził zgodę na zawarcie umowy.

Projekt uchwały/wniosek stanowią załącznik nr 3 do protokołu.

W głosowaniu nad podjęciem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 262/2015 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie kościoła poewangelickiego położonego w Miłosławiu przy ul. Zamkowej 21 została podjęta jednomyślnie. Głosów „przeciwko” i „wstrzymujących się” nie oddano.

 

Pkt 2.1

Anna Mizerka, inspektor w Wydziale Promocji i Kultury poinformowała, że dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Września wystąpił o korektę planu finansowego dotacji, którą powiat wrzesiński przekazuje gminie Września na realizację zadań biblioteki powiatowej. Zaznaczyła, że w 2015 r. dyrektor planował wydanie książki Tadeusza Matraszka „Strażnicy Srebrnej Róży” za kwotę 8.852,00zł, jednak ze względu na możliwość wspierania lokalnych autorów i wydanie kolejnej części publikacji już dotowanej w poprzednich latach, zaproponował wykupienie, za proponowaną cenę, praw autorskich do książki Mariana Torzewskiego „Ziemia wrzesińska w Polsce odrodzonej. Czasy i ludzie”. Zaznaczyła, że dyrektor biblioteki zdecydował się na zmianę publikacji ze względu na fakt, iż:

1) pierwszy autor odmówił pozostawienia 500 egzemplarzy książki na użytek biblioteki, chciał wydać książkę w nakładzie 2000 egzemplarzy, kiedy to planowano wydanie jedynie 250 sztuk, jego książka w opinii jednej z nauczycielek języka polskiego jest kierowana do starszego grona odbiorców, pojawiła się kwestia dodatkowego wynagrodzenia dla ilustratorki książki;

2) drugi autor obniżył koszty wydania książki, objętość książki jest trzykrotnie większa niż książki już wcześniej opublikowanej, stąd te koszty są wysokie.

Korekta stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Członkowie Zarządu wyrazili zgodę na korektę planu finansowego dotacji przekazywanej na realizację zadań biblioteki powiatowej przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Września. Oddano 4 głosy „za” i 1 głos „wstrzymujący się” za akceptacją przedstawionej korekty. Głos „wstrzymujący się” oddał Jerzy Mazurkiewicz.

 

Pkt 2.2

Angelika Nowak, inspektor w Wydziale Edukacji i Kultury Fizycznej zaznaczyła, że dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni poinformował, że w jego opinii, nie powinien zawierać ewentualnej umowy z firmą NGL Teknik Sp. z o.o. na montaż systemu oszczędzania wody, gdyż przedstawiciel firmy, z którym skontaktował się zgodnie z wolą Zarządu, jest krewnym jego żony. Dodała, że dyrektor wnioskuje o ustosunkowanie się Zarządu do jego wątpliwości. Podkreśliła, że ewentualna umowa na wykonanie przedmiotowej instalacji będzie zawierana z firmą, a przy jej podpisywaniu może być obecny inny przedstawiciel.

Pismo stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Dionizy Jaśniewicz wyjaśnił, że Zarząd wyraził wolę instalacji perlatorów wody w dwóch szkołach wnioskując do ich dyrektorów o podjęcie indywidualnych działań w tej sprawie, m.in. poprzez skontaktowanie się z przedstawicielem firmy, który przeprowadził wcześniej bezpłatny audyt w tych placówkach. Zaznaczył, że ostateczną decyzję o montażu systemu oszczędzania wody Zarząd podejmie, gdy pozna koszty instalacji urządzeń i wynikające z nich oszczędności wody w szkołach.

Członkowie Zarządu jednomyślnie uzgodnili, że dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących powinien skontaktować się z inną firmą, która oferuje usługę montażu systemu oszczędzania wody, jeśli jego wątpliwości uniemożliwiają podpisanie ewentualnej umowy ze wskazaną firmą.

 

Pkt 2.3

Beata Walkowiak, skarbnik powiatu poinformowała, że autopoprawki wprowadzają zmiany wynikające z wpływu:

1) dochodów w kwocie 1.040,00zł zrealizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni;

2) darowizn w kwocie 8.600,00zł przekazanych dla Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie;

3) odszkodowania w kwocie 310,00zł dla Ośrodka;

4) kwoty 22.000,00zł dla Domu Pomocy Społecznej z tytułu kosztów utrzymania mieszkańców.

Zaznaczyła, że:

1) środki uzyskane przez Ośrodek w łącznej kwocie 8.910,00zł zostaną przekazane placówce na pokrycie wyprawki, wyposażenie pokoju mamy oraz na pokrycie wydatków na potrzeby wychowanków i naprawę uszkodzonej gaśnicy;

2) zwiększy się plan wydatków Domu Pomocy Społecznej we Wrześni o kwotę 2.000,00zł na uzupełnienie środków do realizacji zadań w rozdziale 85202;

3) rezerwę ogólną zwiększy się o kwotę 21.040,00zł.

Podkreśliła, że dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 12.000,00zł w rozdziale 80148 z wydatków bieżących na wydatki majątkowe w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących na nowe zadanie majątkowe pn. „Zakup kotła warzelnego do kuchni”.

W głosowaniu nad przyjęciem autopoprawek wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Autopoprawki do projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego:

1) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2015 rok;

2) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2015 – 2027 zostały przyjęte jednomyślnie. Głosów „przeciwko” i „wstrzymujących się” nie oddano.

Autopoprawki stanowią odpowiednio załączniki nr 6 i 7 do protokołu.

 

Pkt 3.1

Kamil Perlik, naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich zaznaczył, że otwarty konkurs ofert na 2016 r. zostanie ogłoszony na realizację zadań publicznych z zakresów: kultura, sztuka i ochrona tradycji, edukacja, kultura fizyczna i sport, ratownictwo i ochrona ludności, ochrona i promocja zdrowia, działalność na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych, rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej. Zaznaczył, że konkurs obejmuje zadania, które będą realizowane od 01.03. do 15.12.2016 r., a ich adresatem będą mieszkańcy co najmniej dwóch gmin powiatu wrzesińskiego. Dodał, że warunkiem otrzymania dofinansowania jest zadeklarowanie wkładu własnego w wysokości nie mniejszej niż 15% całkowitych kosztów zadania.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

W głosowaniu nad podjęciem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 263/2015 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecanie realizacji zadań publicznych Powiatu Wrzesińskiego w 2016 roku została podjęta jednomyślnie. Głosów „przeciwko” i „wstrzymujących się” nie oddano.

 

Pkt 3.2

Kamil Perlik poinformował, że plan audytu wewnętrznego na 2016 r. przewiduje przeprowadzenie:

1) zadań zapewniających obejmujących nadzór właścicielski nad nieruchomościami powiatowymi oraz realizację przez powiat zadań związanych z demontażem, transportem i utylizacją materiałów zawierających azbest;

2) czynności doradczej w zakresie czasu, jakości i efektywności wydawania pozwoleń budowlanych;

3) czynności sprawdzających w zakresach: zgodności bezpieczeństwa teleinformatycznego z Krajowymi Ramami Interoperacyjności oraz wdrożenia i samooceny kontroli zarządczej.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

W głosowaniu nad podjęciem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 264/2015 w sprawie przyjęcia Rocznego Planu Audytu Wewnętrznego dla Powiatu Wrzesińskiego na rok 2016 została podjęta jednomyślnie. Głosów „przeciwko” i „wstrzymujących się” nie oddano.

 

Pkt 3.3 i 3.4

Beata Walkowiak poinformowała, że zmiany uchwały budżetowej oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej, przyjęte przez Radę na XIII sesji skutkują koniecznością dostosowania planów finansowych: dochodów i wydatków oraz zadań z zakresu administracji rządowej.

W głosowaniu nad podjęciem uchwał wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwały nr:

1) 265/2015 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2015 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej;

2) 266/2015 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2015 rok zostały podjęte jednomyślnie. Głosów „przeciwko” i „wstrzymujących się” nie oddano.

Uchwały stanowią odpowiednio załączniki nr 10 i 11 do protokołu.

 

Pkt 4 Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

Beata Walkowiak poinformowała, że Zarząd Spółki „Szpital Powiatowy we Wrześni” wystąpił o udzielenie dopłaty na spłatę odsetek za IV kwartał 2015 r. od obligacji wyemitowanych na realizację projektu pn. „Rozbudowa budynków, budowli i instalacji oraz zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego we Wrześni”. Zaznaczyła, że wysokość ostatniej raty wynosi 160.000,00zł.

Pismo stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

Członkowie Zarządu jednomyślnie wyrazili zgodę na udzielenie dopłaty w wysokości 160.000,00zł na spłatę odsetek za IV kwartał 2015 r. od obligacji wyemitowanych na realizację projektu pn. „Rozbudowa budynków, budowli i instalacji oraz zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego we Wrześni”.

 

Beata Walkowiak wnioskowała o podjęcie uchwał w sprawie przekazania upoważnień do zaciągania zobowiązań dla:

1) dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni w związku z realizacją projektu pn. „Youth employment – Europe, get ready for new challenges! Establishing a sustainable network for placements” („Zatrudnianie młodych – Europo, przygotuj się na nowe wyzwania! Tworzenie zrównoważonej sieci zatrudnienia”);

2) dyrektora Domu Pomocy Społecznej we Wrześni w związku z realizacją zadania pn. „Przygotowanie całodziennego wyżywienia dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej we Wrześni”;

3) dyrektora Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni w związku z realizacją projektu pn. „Świadczenie usług telekomunikacyjnych w Zespole Szkół Politechnicznych we Wrześni”.

W głosowaniu nad podjęciem uchwał wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwały nr:

1) 267/2015 w sprawie przekazania upoważnienia dla dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni do zaciągania zobowiązań;

2) 268/2015 w sprawie przekazania upoważnienia dla dyrektora Domu Pomocy Społecznej we Wrześni do zaciągania zobowiązań;

3) 269/2015 w sprawie przekazania upoważnienia dla dyrektora Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni do zaciągania zobowiązań zostały podjęte jednomyślnie. Głosów „przeciwko” i „wstrzymujących się” nie oddano.

Uchwały stanowią odpowiednio załączniki nr 13, 14 i 15 do protokołu.

 

W pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 1. /-/ Dionizy Jaśniewicz               
 2. /-/ Waldemar Grzegorek            
 3. /-/ Paweł Guzik                         
 4. /-/ Rafał Zięty                          
 5. /-/ Jerzy Mazurkiewicz              

Protokołowała:

Natalia Kowalczyk

Podinspektor

Referat Kancelaria Ogólna,

Biuro Rady i Zarządu

 

Załączniki do protokołu znajdują się w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich - Referat Kancelaria Ogólna, Biuro Rady i Zarządu, Starostwo Powiatowe we Wrześni, ul. Chopina 10, pokój nr 117 (I piętro).

drukuj (Protokół nr 61 / 2015)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
 • opublikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
  data publikacji: 2016-01-12 12:20

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.