Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Protokół nr 1/2015

PROTOKÓŁ NR 1/2015 Z POSIEDZENIA OGÓLNEGO WSZYSTKICH KOMISJI STAŁYCH RADY POWIATU WE WRZEŚNI

z dnia 5 maja 2015 r.

 

Prowadzący posiedzenie radny: Stefan Tomczak, otworzył posiedzenie, stwierdził quorum, przy którym komisja może podejmować decyzje.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

 

Prowadzący posiedzenie wyjaśnił, iż został poproszony o prowadzenie spotkania ze względu na fakt, iż głównym elementem posiedzenia są sprawy oświatowe.

Następnie przeszedł do przedstawienia zaplanowanego porządku obrad,:

1. Analiza dokumentów przedłożonych przez starostę, dotyczących skargi na działanie organu, złożonej przez dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni.

2. Dyskusja na temat projektu "Strategii powiatu wrzesińskiego na lata 2014-2020".

3. Wolne głosy i wnioski.

Prowadzący posiedzenie zaproponował zmianę porządku obrad i rozpoczęcia spotkania od przedstawienia i dyskusji nad projektem Strategii powiatu wrzesińskiego. Radni poprzez głosowanie zaakceptowali prośbę prowadzącego, oddając 18 głosów „za”.

Zmieniony porządek obrad:

1. Dyskusja na temat projektu "Strategii powiatu wrzesińskiego na lata 2014-2020".

2. Analiza dokumentów przedłożonych przez starostę, dotyczących skargi na działanie organu, złożonej przez dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni.

3. Wolne głosy i wnioski.

Ad. 1.:

Prowadzący przekazał głos Magdalenie Niechcielskiej, inspektorowi Wydziału Zamówień Publicznych, Inwestycji i Funduszy Europejskich, która koordynowała prace nad tworzeniem Strategii. Wyjaśniła, iż prace nad dokumentem rozpoczęły się w czerwcu 2014 roku we współpracy z firmą consultingową – Grupa Ergo z Wrocławia, z którą to umowa została podpisana 1 lipca 2014 r. Następnie przedstawiła etapy prac nad dokumentem, które zostały podzielone na trzy fazy. Pierwszy etap prac obejmował przeprowadzenie ankiet wśród przedsiębiorców, mieszkańców oraz organizacji pozarządowych między 18 czerwca a 18 lipca. Celem przeprowadzenia ankietyzacji było zebranie opinii odnośnie jakości życia w powiecie oraz zapoznania się z potrzebami mieszkańców i zapoznaniem się z propozycjami zadań inwestycyjnych lub nieinwestycyjnych, które powinny zostać wzięte pod uwagę. Ankiety prowadzone były przez stronę internetową powiatu przez stronę internetową www.e-badania.pl oraz telefonicznie, a także przeprowadzane przez przeszkolonych pracowników starostwa w wyznaczonych punktach oraz rozpowszechniane w strategicznych miejscach celem dotarcia do najszerszej grupy odbiorców. (min. biblioteki, urzędy miast, urząd pracy, PCPR, czy cech rzemiosł) W efekcie zebrano blisko 700 ankiet, z których stworzony został obszerny raport. Następnie przeszła do omawiania drugiego etapu, który obejmował zbieranie materiałów źródłowych do diagnozy społeczno-gospodarczej. Trwał on od 1 lipca do 1 grudnia 2014 r. Dane zbierane były za okres ostatnich pięciu lat. Badaniem objętych było siedemnaście obszarów tematycznych. Ostatni etap stanowiły warsztaty strategiczne z udziałem lokalnej społeczności, które odbywały się w sierpniu ubiegłego roku. Zostały one podzielone na trzy panele: Kapitał Ludzki, Instytucje Sfery Społecznej oraz Potencjał Inwestycyjny i Turystyczny obejmujący szeroko rozumianą przedsiębiorczość oraz Infrastrukturę Techniczną i Środowisko naturalne. Do udziału w poszczególnych blokach zapraszane były podmioty przez Starostę Wrzesińskiego oraz przez ogłoszenia w „Przeglądzie Powiatowym”, a także przez stronę internetową powiatu. Celem warsztatów było omówienie wyników badań ankietowych oraz wspólne stworzenie analizy SWOT, czyli określenie słabych i mocnych stron, które mieszkańcy dostrzegają w powiecie. Z pracy w grupach tematycznych zostały zebrane dane i na ich podstawie powstawał dokument Strategii. Warsztaty prowadzone były również z udziałem zarządu Powiatu we Wrześni.

Po omówieniu pracy nad samym dokumentem, inspektor Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich przeszła do omówienia przebiegu współpracy z Grupą Ergo, wyjaśniając iż w związku z brakiem uszczegółowienia programów strategicznych i przesunięciem prac na poziomie Komisji Europejskiej, ukończenie prac nad dokumentem do końca 2014 roku okazało się niemożliwe. Uszczegółowienia pojawiające się na przełomie lutego i marca spowodowały wznowienie analizy dokumentu pod kątem spójności z programami strategicznymi. W grudniu 2014 r. firma Ergo przedstawiła projekt strategii, jednak liczba błędów merytorycznych nie pozwoliła na jej zweryfikowanie w umownym terminie. 21 grudnia 2014 roku doszło do zawarcia ugody z wykonawcą, któremu zostało wypłacone 75% kwoty umownej. Ergo przekazało wraz z ugodą prawa autorskie do dokumentu, aby umożliwić dokończenie prac nad dokumentem Wydziałowi Inwestycji, Zamówień Publicznych Funduszy Europejskich. Do kwietnia 2015 roku trwało nanoszenie poprawek do przedłożonego w grudniu dokumentu.

Magdalena Niechcielska przedstawiła także matrycę dokumentu, czyli zestawienie celów strategicznych i operacyjnych, a także zadania, które mają być realizowane w latach 2014-2020.

Po przedstawieniu budowy i struktury dokumentu, rozpoczęła się dyskusja z udziałem radnych na temat treści strategii.

Radny Mirosław Balicki wniósł uwagę do strony 65 i 67, na których to znajduje się odcinek drogi nazwany Pyzdry-Sporne, zamiast Pyzdry-Spławie. Dodatkowo zgłosił nieścisłość na stronie 73 w tabeli 11 dotyczącej budowy sieci wodociągowej Gminy Pyzdry w 2013r. zostało wpisane 114,2, a powinno być 125,7, co daje 99% wodociągowania. Wskazał także błąd na stronie 65 dotyczący wód powierzchniowych, gdzie powinny zostać wpisane trzy podstawowe cieki wodne na terenie Gminy Pyzdry: Flisa, Kanał Bartosz oraz Kanał Monikowski z ujściem do rzeki Prosny i Warty. Radny poprosił także o zweryfikowanie, czy w zapisie odnośnie ilości zbiorników wodnych, zostały uwzględnione także te znajdujące się na terenie Gminy Pyzdry i jeśli nie, to zawnioskował o ich dopisanie tej liczby do dokumentu strategii. Nadmienił też, iż w zapisach na stronie 167, dotyczących zadań do realizacji w zakresie infrastruktury drogowej, brakuje uszczegółowienia numeru drogi dotyczącego miejscowości Zapowiednia-Holendry, aby móc wskazać dokładny przebieg tej drogi.

Radny Krzysztof Strużyński wniósł o powiększenie mapy i naniesienie numerów dróg na mapę tak, aby można było je odczytać. Wskazał także, iż w dokumencie są wspomniane trzy mosty, których stan techniczny oceniono jako bardzo zły. Poprosił o doprecyzowanie gdzie wymienione mosty się znajdują oraz czy ich stan zagraża życiu lub zdrowiu mieszkańców powiatu, czy uczestników ruchu. Poprosił także o udzielenie informacji, czy osoby zajmujące się redagowaniem dokumentu dokonały wizji lokalnej, aby potwierdzić, czy wskazane drogi oraz wspomniane mosty, faktycznie są w tak złym stanie jaki został opisany w dokumencie. Zwrócił się też z pytaniem, czy została wyznaczona kolejność napraw i priorytety w ich dokonywaniu pod względem stopnia zniszczenia nawierzchni.

Magdalena Niechcielska udzieliła odpowiedzi, iż informacja o stanie dróg pochodzi z Referatu Dróg Powiatowych i zobowiązała się doprecyzować informacje o obiektach mostowych w wydziale merytorycznym. Wskazała również, że brak uszczegóławiania przebiegu odcinków dróg przeznaczonych do naprawy, a jedynie wskazanie samych numerów dróg, których stan techniczny jest oceniany jako zły, stanowi zabieg pozwalający uniknąć konieczności aktualizowania dokumentu w razie chęci aplikowania w konkursie o szerszy zakres napraw, jeśli nie byłby on uszczegółowiony w strategii.

Radny Krzysztof Strużyński zawnioskował o doprecyzowanie w treści strategii, przebiegu dróg poza wskazywaniem numeracji oraz podanie rodzajów nawierzchni, celem poprawienia czytelności dokumentu dla osób, które nie mają dostępu do numeracji dróg lub tej numeracji po prostu nie znają.

Pan Starosta wskazał, iż Strategia z punktu widzenia samorządu powiatowego, ma za zadanie opisywać główne kierunki i plany, które są uważane za istotne w ubieganiu się o środki zewnętrzne. Wyjaśnił, że opis stanu dróg był udostępniany na jednym z posiedzeń zarządów z dokładnym uszczegółowieniem ich stanu. Z punktu widzenia strategii jako ważną ocenił możliwość jej dostosowania do warunków konkursu ogłoszonego przez instytucje finansowania zewnętrznego. Nie sposób do każdej z dziedzin przygotować wyczerpującą dokumentację.

Pan Mirosław Balicki zwrócił się z wnioskiem, aby do strategii dołączony został opis numerów dróg z miejscowościami, w jakich drogi o podanych numerach się znajdują. Radny Rafał Zięty poparł wniosek, kierując się możliwością zorientowania w dokumencie każdego mieszkańca powiatu. Starosta poparł wniosek radnych.

Radny Janusz Balcerzak rozpoczął od wymienienia rozlokowania jednostek organizacyjnych na terenie powiatu. Wskazał, iż na terenie gminy Nekla nie ma wystarczającej ilości placówek, a sam dokument nie przewiduje, że w Nekli nastąpią jakiekolwiek zmiany do roku 2020. Zwrócił się z wnioskiem, aby w Nekli powstał Ośrodek Dziennego Pobytu dla osób Starszych. Odniósł się on także do kwestii wysokiego stopnia bezrobocia. Zauważył, że zmniejszenie bezrobocia spowodowałoby ułatwienie wykonania zadań zawartych w dokumencie Strategii. Zwrócił także uwagę, iż w Nekli, pomimo braku jednostek pomocniczych bezrobocie utrzymuje się na niskim poziomie - około 6%. W kwestii niepełnosprawności natomiast uznał za niepokojący fakt, iż kształtuje się ono na bardzo wysokim poziomie w powiecie, czyli 11,5 tysiąca mieszkańców, co daje 15% społeczeństwa zamieszkującego powiat. Złożył także wniosek dotyczący przebudowy chodnika w Nekli, od skrzyżowania do w stronę Gniezna (do Stomilu). Odniósł się także do zadań strategicznych dotyczących wspierania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Zawnioskował o dofinansowanie przez powiat w wysokości 1000 zł na jedną oczyszczalnię, argumentując że poziom rozwoju kanalizowania gospodarstw jest niski w powiecie. Zawnioskował także o uszczegółowienie, jak budowa oczyszczalni rozkłada się w gminach i by dodać tę informację do dokumentu strategii.

Radny zwrócił się także z zapytaniem, czy przy Liceum Ogólnokształcącym oraz przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących sale gimnastyczne mają być modernizowane, czy budowane od podstaw, ponieważ nie zostało to uszczegółowione w dokumencie, w jaki sposób mają ulec modernizacji obiekty sportowe wokół tych placówek. Zastrzegł także, aby nie generować nowych miejsc pracy dla pracowników administracyjnych przy realizowaniu celów strategicznych, ponieważ umniejszy to środki na funkcjonowanie bieżące i realizację zadań. Radny poddał również pod wątpliwość punkt dotyczący wzrostu konkurencyjności na rynku dla Szpitala Powiatowego we Wrześni.

Starosta Dionizy Jaśniewicz ustosunkował się do wypowiedzi radnego Balcerzaka, tłumacząc, iż liczba jednostek pomocniczych wynika bezpośrednio z dostępności obiektów i możliwości ich adaptacji pod konkretną jednostkę, a także uzyskania środków zewnętrznych. Nadmienił, że ilość jednostek obecnie zaspakaja potrzeby powiatu wrzesińskiego i nie ma potrzeby tworzenia kolejnych jednostek.

Radny Krzysztof Strużyński podkreślił, iż niektóre miejscowości same wyszły z inicjatywą stworzenia w ich miejscu jednostki, udostępniając obiekty lub jest to wytwór historyczny jeszcze zanim powiaty powstały jak np. w Kołaczkowie.

Starosta za najważniejszy uznał fakt, że uczestnicy są dowożeni na miejsce np. na warsztaty terapii zajęciowej, dodając, iż dzieci z powiatu wrzesińskiego korzystają z takiej możliwości. Starosta zabrał także głos w sprawie problemu bezrobocia, podkreślając, iż aktualnie przedsiębiorcy skarżą się na brak rąk do pracy, szczególnie jeśli chodzi o specjalistów w danej dziedzinie. Dodał, że liczba osób zarejestrowanych jako bezrobotnych jest ilością statystyczną, a faktycznie wiele osób pracuje. Co do ilości osób niepełnosprawnych zwrócił uwagę, że wielkości podane w strategii wynikają z „ujawnialności” zjawisk, a jeśli w naszym powiecie jest tak dużo jednostek które zajmują się niepełnosprawnymi to ta „ujawnialność” będzie wyższa niż w innych powiatach.

Zajął także stanowisko w kwestii dróg powiatowych tłumacząc, że strategia powstała, aby ubiegać się o środki zewnętrzne i kompleksowo wykonywać zadania z udziałem środków własnych, a liczba wykonywanych zadań będzie uzależniona od możliwości pozyskania i absorbowania tych środków. Wyjaśnił też, że w nowym rozdaniu bardziej brane są pod uwagę aspekty społeczne inwestycji drogowych, czyli np. dotarcie do pracy, korzystania z możliwości dojazdu do większych miejscowości z miejscowości mniejszych oraz, że konieczne będzie nie tylko wskazanie poprawy jakości drogi, ale także trzeba będzie wykazać społeczna celowość tej poprawy.

Odnosząc się do kwestii budowy sali przy Zespole Szkół Politechnicznych, Dionizy Jaśniewicz pokreślił, że budowa tej Sali to element dużego projektu rozbudowy bazy kształcenia zawodowego we Wrześni. Decyzją Marszałka, projekt wrzesiński uzyskał status projektu kluczowego, a zatem nie będzie brał udziału w konkursie. Powiat otrzyma  dofinansowanie na poziomie 95% z wyjątkiem szkoleń EFS, gdzie dofinansowanie ukształtowane zostanie na poziomie 90%, Przedstawił przebieg planowanych działań. Projekt ten będzie realizowany do 2018 roku, stąd też pojawia się hala sportowa przy ZSP.

Radny Janusz Balcerzak poprosił o uszczegółowienie i uzasadnienie konieczności wzrostu konkurencyjności szpitala powiatowego, dodając, iż nie ma w pobliżu konkrecyjnych placówek wykonujących usługi medyczne.

Starosta wytłumaczył, że działalność medyczną, prowadzi także Amika. Dodał, że konieczna jest szeroka dostępność do usług lekarza podstawowej opieki, specjalistów i leczenia zamkniętego, które wykonują także NZOZy.

Radny Janusz Balcerzak poprosił o wyjaśnienie treści artykułu z ostatnich wiadomości wrzesińskich na temat budowy nowej drogi w miejscowości Lipie.

Starosta odpowiedział, iż planowana inwestycja w miejscowości Lipie ma za zadanie usunięcie jednej z niewielu polnych dróg, jakie pozostały w powiecie. Dodał, iż nie będzie to droga asfaltowa, a jedynie droga bita, ponieważ aktualnie jest to droga o niewielkim natężeniu, ale jednak poruszanie się po niej jest dość uciążliwe.

Radny Przemysław Hirschfeld wniósł uwagę do celu strategicznego I konkurencyjna gospodarka i stabilny rynek pracy i wskazania jako cel wspieranie aktywności i przedsiębiorczości mieszkańców powiatu. Analogicznie odniósł się do punktu IV dotyczącego optymalizacji rozwiązań komunikacyjnych, uznając, iż w każdym z tych punktów powinien znaleźć się szczegółowy cel do osiągnięcia, zamiast ogólnych stwierdzeń. Dodał też, że w punkcie VI zawarty jest zapis, iż ograniczony jest dojazd środkami transportu takimi jak PKP. Złożył jednocześnie wniosek o zwrócenie uwagi na konieczność poprawy wizerunku obiektów PKP we Wrześni. Zwrócił też uwagę, że w punktach, gdzie cele operacyjne dotyczą bezpieczeństwa mówi się o unowocześnieniu systemu i rozbudowie monitoringu także w poprawie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, uznając, że zamiast poprawy monitoringu, należałoby te środki zainwestować w poprawę jakości dróg.

Radny poprosił o doprecyzowanie, jak miałoby wyglądać i funkcjonować Powiatowe Centrum Kultury, które ma być utworzone, skoro istnieje już w Starostwie Wydział Promocji i Kultury i czy wiąże się to z utworzeniem kolejnego wydziału w Starostwie Powiatowym. Poprosił także o doprecyzowanie wspierania i inicjowania działań dotyczących promocji produktów lokalnych.

Starosta wyjaśnił, iż w kwestii lokalnych produktów już wkrótce zmienią się przepisy, które pozwolą lokalnym dostawcom na produkowanie swoich produktów w uproszczonej procedurze. Dodał, że projekty lokalnej grupy działania będą wspierać powstawanie i promowanie produktów lokalnych, a także stworzą narzędzia do przetwórstwa swoich produktów i sprzedaży na rynku w taki sposób, aby przedsiębiorca nie musiał kupować całego sprzętu celem produkowania towaru na rynek lokalny jako dodatkowe źródło dochodu dla gospodarstw. Kończąc wypowiedź, dodał też, że nie będą tworzone wydziały w Starostwie Powiatowym dla realizacji zadań planowanego Powiatowego Centrum Kultury.

Przemysław Hirschfeld zwrócił się z prośbą, by w strategii podawane były wskaźniki mierzalne, aby mieć porównanie stanu obecnego z wcześniejszym. Uznał za konieczne podawane wskaźników tak, aby móc ocenić, czy dana liczba wskazuje na wzrost czy spadek zjawiska.

Pan Bogdan Kruk zabrał głos, stwierdzając, że strategia rozpisana jest bardzo dobrze. Uznał, że dobrym rozwiązaniem jest, aby Strategia zawierała szerszy zakres, chociażby w kwestii rozbudowy monitoringu, aby w razie konieczności móc takie działania podjąć. Podkreślił, że zadania wymienione w Strategii są tylko kierunkami rozwoju i że nie są obligatoryjne.

Pan Starosta wypowiedział się na temat nowej tendencji w latach 2013-2020 w Unii Europejskiej, z koniecznością wskazania celowości przeprowadzania działań, szczególnie w tworzeniu nowych linii kolejowych, budowy dróg, czy modernizacji obiektów oświatowych.

Radny Krzysztof Strużyński zadał pytanie o potrzebę modernizacji i rozbudowy bazy oświatowej w kontekście niżu demograficznego.

Prowadzący posiedzenie wyjaśnił, że w klasach młodszych istnieje tendencja zwyżkowa w gminie Września, ze względu na grupę urodzeń z wyżu demograficznego i ze względu na ludność napływową. Dlatego nowa, większa liczba miejsc w szkołach będzie uzasadniona.

Ponieważ radni nie wnieśli więcej uwag, ani pytań, Prowadzący ogłosił kilkunastominutową przerwę, a po niej przejście do kolejnego punktu obrad.

Ad 2:

Stefan Tomczak wznowił obrady po przerwie rozpoczynając od wyjaśnień, że skarga została wniesiona 31 marca 2015r., oddając głos Panu Staroście, aby zapoznał radnych z przebiegiem zdarzeń.

Starosta wyjaśnił, iż organem, na którego działanie jest złożona skarga, to starosta, jako pracodawca. Nadmienił, iż nic nie uzasadnia wywołania tego rodzaju konfliktu, który nie służy zarówno szkole, a także powadze urzędu, w związku z koniecznością ustosunkowywania się do kwestii, które dla zarządu są oczywiste. Wskazał, że urząd starosty jako przewodniczącego zarządu powiatu stoi na straży interesu wszystkich jednostek powiatowych i każde zdarzenie, które dotyczy organizacji nauki, czy też finansów jednej placówki, jak w systemie naczyń połączonych ma skutki pozostałych jednostkach. Wskazał także, że kreowanie polityki oświatowej należy do kompetencji zarządu Powiatu i wynika to bezpośrednio z ustawy. Wysoki poziom realizacji zadań wynika ze stabilizacji osiągniętej na poziomie strategicznych rozwiązań sprzed kilku, kilkunastu lat. Starosta przedstawił metody reorganizacji i wskazał tu przede wszystkim na połączenie jednostki szkolnej znajdującej się przy ul. Gnieźnieńskiej i Kaliskiej. Uzasadnił słuszność tej decyzji zmniejszaniem się liczby uczniów uczęszczających do obu szkół. Wskazał, że od kilku lat Powiat Wrzesiński należy do ścisłej czołówki pod względem zdawalności matur oraz osiąganych wyników przez młodzież szkolną, zaliczając to tym samym do sukcesów odnoszonych przez zarząd Powiatu w tworzeniu i realizacji właściwej polityki oświatowej.

Jako główną oś sporu wskazał różnice zdań, dotyczące siły naboru i utrzymywania standardów, jeśli chodzi o liczbę punktów uzyskiwaną przez uczniów, uczęszczających do poszczególnych placówek. Nadmienił, że próby wymuszenia obniżenia kryteriów naboru, a zatem przyjmowanie uczniów, którzy nie mają predyspozycji, by w szkole, do której uczęszczają mogli odnieść sukces, jest zachwianiem polityki ustalonej przez zarząd powiatu, który nie godzi się na obniżenie kryteriów naboru, o jakich wspomina dyrektor szkoły. Wspomniał także o zgłoszonej innowacji oświatowej poprzez powołanie klasy mundurowej w ZSTiO, którą wprowadził dyrektor, nadmieniając, że nie daje ona żadnych dodatkowych uprawnień z racji jej ukończenia.

Radny Krzysztof Strużyński zabrał głos, wnosząc o przejście do meritum sprawy, bez dalszego rozciągania wstępu historycznego i rysu konfliktu, a tylko zajęcie się samą skargą.

Radna Maria Taciak poparła głos Pana Strużyńskiego, dziękując za przygotowaną genezę i przebieg wydarzeń, wnosząc o zajęcie się zasadnością lub bezzasadnością skargi, czyli zarzutów w niej zawartych oraz korespondencji, dołączonej do skargi między panem dyrektorem W.W. i panem Starostą.

Prowadzący uznał, że ponieważ nie wszyscy radni znają historię sporu i pan Starosta jest stroną tego sporu, dlatego ma prawo do wyjaśnienia stanowiska w sprawie oraz wprowadzenia radnych, którzy nie znają całego przebiegu zdarzeń.

Pan Starosta postanowił skupić się na kilku głównych motywach, które zadecydowały o decyzji, jaką podjął. Opierając się o istniejące uregulowania prawne powiedział, że przyznawanie dodatków jest określane raz na pół roku – co semestr i jest to kompetencja starosty wrzesińskiego, jako pracodawcy w stosunku do dyrektora szkoły. Nadmienił, że są to obligatoryjne składniki wynagrodzenia, ale ich wysokość każdorazowo określa pracodawca. Dodał też, że uchwała rady określa granice wielkości tych dodatków, a decyzje dotyczące tych składników wynagrodzenia są pochodną różnych elementów, które są ocenne.

Powrócił także do kwestii tworzenia nowych oddziałów oraz możliwości warunkowego otwarcia trzeciego, gdy nabór będzie silny. Nabór, jaki został dokonany przez dyrektora oceniony był jako bardzo słaby. Mimo tego faktu, dyrektor zwrócił się o możliwość rozszerzenia kierunków mundurowych o ratowniczy oraz policyjny. Starosta wyjaśnił, że zarząd wyraził zgodę na takie działanie tylko warunkowo, a informacja ta została zignorowana przez dyrektora szkoły, który dokonał zgłoszenia do Informatora Kuratoryjnego trzech oddziałów. Starosta nadmienił, że kurator podzielił stanowisko, iż w przedstawionej sytuacji nie należy tworzyć dodatkowego naboru. Dyrektor wycofał dodatkowo zgłoszoną klasę, jednak dopiero po interwencji starosty w kuratorium. Negowanie polityki, którą prowadzi zarząd w kwestii oświatowej, było jednym z elementów, które wpłynęły na decyzję o wysokości dodatków: funkcyjnego i motywacyjnego. Starosta wyraził ubolewanie nad zaangażowaniem w konflikt szerokiego gremium odbiorców, co poskutkowało koniecznością organizacji wielu spotkań, przedstawiania sprawy i wyjaśnień radom pedagogicznym, radom rodziców oraz dyrektorom wszystkich pozostałych szkół.

Starosta przeszedł do porównywania postępów uczniów od momentu przyjścia do szkoły aż do momentu jej ukończenia na przykładzie grup matematyczno-przyrodniczych oraz humanistycznych, wykazując, że liczba uczniów która „znika” w procesie edukacyjnym i nie dociera do momentu zdawania matury w ZSTiO jest bardzo duża.

Pani Sekretarz Bożena Nowacka zabrała głos, stwierdzając, iż dalsze utrzymywanie zbyt liberalnej polityki naboru do szkoły prowadzonej przez dyrektora jest szkodliwe dla uczniów. Wskazała, że „słaby” nabór nie gwarantuje sukcesów i osiągnięć edukacyjnych uczniów. Dokonała także analizy liczby punktów uzyskanych przez uczniów w poszczególnych szkołach, a także „migrację” uczniów ZSTiO w porównaniu do innych szkół.

Pan Starosta nadmienił, że migracja ta wynika z faktu, iż uczniowie nie podołali wyzwaniom stawianym przez szkołę.

Pani Sekretarz dodała także, iż przyjęcie uczniów z niskim pułapem punktowym powoduje konieczność zmiany szkoły lub przerwania edukacji, nieprzystąpienia do matury, co wśród uczniów ZSTiO zdarza się w zbyt dużej liczbie, a stanowi porażkę edukacyjną uczniów. Następnie przedstawiła także pokrótce przebieg transformacji oraz koszt, jaki poniosła cała oświata w powiecie, w związku z łączeniem szkół na Kaliskiej i na Gnieźnieńskiej. Dodała także, że wysokie koszty generują urlopy dla poratowania zdrowia, które są w największej liczbie są realizowane w tej placówce. Wspomniała także, że na tle innych szkół, wydatki ZSTiO realizowane są zdecydowanie powyżej subwencji wyliczonej dla tej szkoły.

Radny Rafał Zięty zwrócił uwagę, iż spotkanie zostało zorganizowane celem ustalenia zasadności działania starosty wobec pana dyrektora, a nie w celu skupiania się na zasadności tworzenia nowych oddziałów w szkole i poprosił o powrót do meritum sprawy.

Mirosław Balicki podniósł wątpliwość, czy złożenie skargi do rady na swojego pracodawcę jak uczynił to W.W. było zasadnym. Uznał, iż to zarząd i starosta powinni rozstrzygać zasadność skargi, a nie radni.

Starosta stwierdził, iż skarga skierowana była do rady na działanie organu, dlatego jej zasadność jej rozpatrzenia przez radnych jest słuszna.

Maria Taciak wyjaśniła, iż zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego organem właściwym do rozpatrzenia skargi jest rada. Zwróciła się także do pana starosty ze stwierdzeniem, iż w relacji między kierownikami jednostek organizacyjnych nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy zarząd, a nawiązanie stosunku pracy i wynagrodzenia powinno należeć do zarządu. Dodała też, że przewodniczący zarządu jest tylko upoważniony do podpisania umowy o pracę i nie można mylić pojęć i kompetencji starosty i przewodniczącego zarządu. Wskazała też, że pisma, które kierowane były do Pana W.W. powinny być kierowane nie do starosty jako urzędu ale starosty, jako przewodniczącego zarządu, bo to zarząd rozstrzygał o wszystkich kwestiach, które zostały podjęte także w skardze. Zarzuty podniesione w skardze są konsekwencją przebiegu korespondencji między panem W.W a starostą, które to stanowisko powinno być ustalone wcześniej z zarządem. Opierając się na piśmie pana starosty do Pana W.W. w którym to Starosta wymienia stwierdzenia, będące podstawą do obniżenia dodatku. Zwróciła się z zapytaniem o to, w którym roku został ogłoszony konkurs na dyrektora szkoły i poddała pod wątpliwość wyboru na dyrektora osoby, która dawała sygnały że nie będzie ona sprawowała swojej funkcję rzetelnie tym bardziej, że symulacje przedstawione na spotkaniu sięgają roku 2010.

Wątpliwości poddała także tryb obniżenia dodatków dyrektorowi ZSTiO, argumentując, że jeśli następuje obniżenie dodatku to powinno stosować się przepisy kodeksu pracy, ponieważ doszło do zmiany warunków pracy. Radna zwróciła się z zapytaniem, czy w regulaminie wynagradzania jest zapis który pozwala na obniżanie i podwyższanie dodatku.

Radny Rafał Zięty wskazał, iż w uchwale znajduje się regulacja, określająca przedziały wysokości dodatków.

Maria Taciak zapytała, czy można obniżać dodatki według uznania pracodawcy i zastanawiała się, czy zastosowano tu obniżenie zgodne z literą prawa.

Starosta odpowiedział, iż politykę oświatową sprawuje zarząd, a pracodawcą i przełożonym według kodeksu pracy jest Starosta. Kompetencją pracodawcy jest regulowanie wysokości wynagrodzenia, więc jeśli pracodawcą jest Starosta to ma on prawo obniżanie składników wynagrodzenia.

Pani Sekretarz poinformowała, że zakładem pracy pana W.W. jest szkoła, a umowa podpisana w roku 1982 jest nadal aktualna. Starosta ustala dla dyrektora tylko wysokość dodatków, pozostałe elementy wynagrodzenia reguluje ustawa. Sekretarz zwróciła się z zapytaniem do Stefana Tomczaka jako dyrektora szkoły - czy dyrektorzy zmieniają wysokość dodatków także na minus i czy w związku z tym wypowiadają warunki pracy i płacy nauczycielom?

Prowadzący posiedzenie udzielił odpowiedzi, iż jest to kwestia uznaniowa dyrektora i nie są wypowiadane w związku z tym warunki umowy o pracę.

Sekretarz potwierdziła, iż regulamin określa warunki mające wpływ na wysokość dodatku funkcyjnego, np wielkość szkoły, liczba uczniów, rodzaj organizacji szkoły. Nadmieniła, że zgodnie ze stanowiskiem radcy prawnego, art 42 kodeksu pracy nie ma tutaj zastosowania. Zgodnie z zapisem art. 42 kp, § 1.”Przepisy o wypowiedzeniu umowy o pracę stosuje się odpowiednio do wypowiedzenia wynikających z umowy warunków pracy i płacy”, natomiast w aktualnej umowie dyrektora nie ma wskazanych dodatków, ich wysokości, mowa jest tylko o tym, że nauczycielowi przysługują dodatki, a warunki ich otrzymania i wysokość regulują inne przepisy, w tym wypadku regulamin wynagradzania uchwalony przez Radę powiatu.

Pan Starosta wskazał, iż o wyborze dyrektora decyduje komisja, która zdecydowała się na wybór pana W.W., ponieważ działania dyrektora na rok przed ogłoszeniem konkursu wskazywały na zmianę jego postawy. Komisja miała nadzieję, iż jest to zmiana stała, które ma na celu poprawienie funkcjonowania szkoły. Starosta ocenił pracę dyrektora w wielu aspektach jako dobrą, jednak jeśli chodzi o przedmiot konfliktu, to uznał jego reakcję za niewspółmierną.

Pan Bogdan Kruk poprosił o wyjaśnienie, jak wygląda relacja dodatku funkcyjnego pana dyrektora W.W. w stosunku do innych dyrektorów szkół.

Pani Sekretarz wyjaśniła, że dodatki funkcyjne dyrektorów są zróżnicowane, co jest uwarunkowane głównie poziomem organizacji zadań i wielkością szkoły. Wskazała też, że sposób prowadzenia polityki oświatowej powiatu i reprezentowanie szkoły na zewnątrz jest także elementem branym pod uwagę przy ustaleniu wysokości dodatków.

Radny Janusz Balcerzak zadał zapytanie o to, czy dyrektor będzie obecny na sesji. Wyraził także żal, iż dane przedstawione na posiedzeniu nie były zawarte w sprawozdaniu z funkcjonowania oświaty ponadgimnazjalnej, zwracając się jednocześnie z prośbą o sygnalizowanie tego typu problemów.

Starosta wyjaśnił, iż nie jest w stanie powiedzieć, czy dyrektor będzie na sesji, wskazując, że dotychczas nie bywał obecny, mimo wysyłanych zaproszeń do dyrektorów jednostek.

Pani Małgorzata Cichacka zapytała o termin najbliższego konkursu na dyrektora.

Pani Sekretarz udzieliła informacji, iż będzie to za dwa i pół roku.

Ad 3.:

Radny Krzysztof Strużyński zabrał głos, zadając pytanie o przebieg prac na budowie Szpitala Powiatowego we Wrześni.

Pan Starosta mówił o wyborze nowego wykonawcy- firmy Agrobex, która do połowy sierpnia zakończy inwestycję budynku D, włącznie z pozwoleniem na użytkowanie. Dodał, iż Urząd Marszałkowski wyraził zgodę na przedłużenie terminu realizacji i aneksowanie dotychczasowej umowy. Wyjaśnił też, iż inwestycja była torpedowana przez przedsiębiorstwo Climatic, które to utrudniało zakończenie budowy, a jego działania powodowały generowanie dodatkowych kosztów inwestycji, które będą przedmiotem roszczenia wobec byłego wykonawcy.

Po wysłuchaniu wyjaśnień pana Starosty, radni nie mieli więcej pytań ani wniosków, wobec czego Prowadzący zamknął posiedzenie.

 

      Prowadzący posiedzenie

/-/Stefan Tomczak

Protokołowała

Natalia Ratajczyk

 

 

 

 

Załączniki do niniejszych protokołów znajdują się w Wydziale Organizacyjnym - Referat Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, pok. 117.

drukuj ()

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.