Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 63 / 2016

PROTOKÓŁ NR 63/2016

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 12 stycznia 2016 roku

 

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński otworzył posiedzenie i stwierdził obecność czterech członków Zarządu, co wobec ustawowego składu Zarządu stanowiło quorum do podejmowania uchwał i decyzji w sprawach objętych porządkiem obrad. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący Zarządu przedstawił porządek obrad:

1. Przedstawienie umowy partnerstwa realizacji projektu pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”.

2. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawach:

1) przyjęcia Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2016 – 2020;

2) przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Wrzesińskim na lata 2016 – 2020”.

3. Rozpatrzenie wniosków w sprawach:

1) dofinansowania wydania powieści Tadeusza Matraszka „Strażnicy Srebrnej Róży”;

2) bezpłatnego przekazania drewna z wycinki drzew przy drodze powiatowej Miłosław – Chrustowo;

3) zmiany wysokości opłaty za bezumowne korzystanie przez SIWL Spółka z o.o. z części nieruchomość oznaczonej jako działka nr 3893/17 oraz zawarcia umowy najmu pomieszczeń obecnie przez nią użytkowanych.

4. Przedstawienie:

1) propozycji przejęcia w drodze darowizny nieruchomości położonej w Miłosławiu przy ul. Zamkowej 21 (kościół poewangelicki);

2) porównania podatku od nieruchomości i rolnego na 2015 i 2016 rok;

3) informacji o wykorzystaniu dotacji celowych dla spółek wodnych w 2015 roku;

4) informacji o realizacji Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu wrzesińskiego w 2015 roku;

5) projektu naboru do Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni.

5. Podjęcie uchwał:

1) zmieniającej uchwałę nr 264/2015 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Planu Audytu Wewnętrznego dla Powiatu Wrzesińskiego na rok 2016;

2) w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2016 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej;

3) w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2016 rok;

4) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2016 rok;

5) w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2016 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej;

6) w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2016 rok.

6. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

7. Wolne głosy i wnioski.

Członkowie Zarządu jednomyślnie przyjęli przedstawiony porządek obrad.

 

Pkt 1

Zbyszko Przybylski, prezes Zarządu „Szpital Powiatowy we Wrześni” Spółka z o.o. poinformował, że przedmiotem projektu jest wyposażenie podmiotów leczniczych w infrastrukturę niezbędną do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej i jednolitego standardu przekazywania danych elektronicznych do systemu informacji medycznej. Zaznaczył, że umożliwi to stworzenie regionalnej sieci teleinformatycznej, za pomocą której będą przechowywane i przetwarzane dane wytworzone przez uczestników projektu. Podkreślił, że jest to projekt pozakonkursowy realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, a jego liderem jest spółka Szpitale Wielkopolskie. Dodał, że kwota dofinansowania wynosi 85% kosztów kwalifikowanych projektu, które będą określane, dla każdego szpitala osobno, na podstawie audytu przeprowadzonego do końca marca br. i osobno w odniesieniu do nakładów wspólnych wszystkich uczestników projektu. Poinformował, że na pokrycie kosztów przygotowawczych należy uiść zaliczkę w kwocie 15.000,00zł, na każdego partnera projektu będzie przeznaczona kwota około 2.500.000,00zł. Zauważył, że z uwagi na fakt, iż Szpital Powiatowy we Wrześni nie jest już podmiotem należącym do sektora finansów publicznych, będzie musiał wziąć udział w otwartym naborze wniosków, który ogłosi lider projektu. Dodał, że na każdym etapie parter projektu będzie mógł się wycofać z jego realizacji.

Projekt wstępnej umowy stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Członkowie Zarządu wyrazili zgodę na zawarcie wstępnej umowy partnerstwa realizacji projektu pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”. Oddano 3 głosy „za”, 1 głos „wstrzymujący się” i 0 głosów „przeciwko” wyrażeniu zgody na podpisanie wstępnej umowy partnerstwa. Głos „wstrzymujący się” oddał Waldemar Grzegorek.

Członkowie Zarządu uzgodnili, że kwotę 15.000,00zł na przeprowadzenie prac przygotowawczych realizacji projektu wpłaci Spółka „Szpital Powiatowy we Wrześni”.

 

Pkt 2.1

Jerzy Nowaczyk, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie poinformował, że program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie wygasł z końcem roku, a zgodnie z art. 6 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, powiat opracowuje i realizuje taki powiatowy program. Zaznaczył, że informacje o skali zjawisk przemocy w powiecie wrzesińskim zostały opracowane na podstawie danych ośrodków pomocy społecznej i Komendy Powiatowej Policji we Wrześni. Przypomniał, że od 2011 r. działa Zespół Konsultacyjny Ośrodka Interwencji Kryzysowej, który składa się z: psychologa, terapeuty systemowego rodzin, terapeuty uzależnień i policjanta. Dodał, że program określa cele i działania w obszarze przeciwdziałania przemocy, a sprawozdanie z jego realizacji będzie co roku przedstawiane wraz z informacją o działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Projekt uchwały Rady stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

W głosowaniu nad przyjęciem projektu uchwały Rady wzięło udział czterech członków Zarządu.

Projekt uchwały Rady Powiatu we Wrześni w sprawie przyjęcia Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2016 – 2020 został przyjęty jednomyślnie. Głosów „przeciwko” i „wstrzymujących się”
nie oddano”.

 

Pkt 2.2

Jerzy Nowaczyk poinformował, że projekt Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych został poddany konsultacjom społecznym, w wyniku których zostały wprowadzone poprawki i uzupełnienia w diagnozie problemów społecznych.

Projekt uchwały Rady stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

W głosowaniu nad przyjęciem projektu uchwały Rady wzięło udział czterech członków Zarządu.

Projekt uchwały Rady Powiatu we Wrześni w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Wrzesińskim na lata 2016 – 2020” został przyjęty jednomyślnie. Głosów „przeciwko” i „wstrzymujących się” nie oddano.

 

Pkt 3.1

Anna Mizerka, inspektor w Wydziale Promocji i Kultury poinformowała, że dyrektor Miłosławskiego Centrum Kultury wystąpił o dofinansowanie kwotą 2.000,00zł wydania powieści „Strażnicy Srebrnej Róży”. Zaznaczyła, że powieść jest kierowana do młodzieży, jej akcja dzieje się na terenie powiatu wrzesińskiego stanowiąc zbiór historii charakterystycznych dla każdej z gmin. Dodała, że dyrektor planuje wydać 1000 egzemplarzy książki, a jeden z nich będzie kosztował 30,00zł.

Wniosek stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Bożena Nowacka, sekretarz powiatu zauważyła, że jeśli zarząd wyrazi zgodę na udzielenie dofinansowania, to powinno ono pochodzić ze środków przekazywanych Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy we Wrześni na realizację zadań biblioteki powiatowej. Dodała, że Zarząd powinien wskazywać dyrektorowi biblioteki, jakie pozycje należy dofinansować z przekazanej dotacji.

Członkowie Zarządu jednomyślnie wyrazili zgodę na zakup kilkunastu egzemplarzy powieści „Strażnicy Srebrnej Róży”.

 

Pkt 3.2

Izabela Karpińska, kierownik Referatu Dróg Powiatowych zaznaczyła, że Rada Sołecka Gorzyc wystąpiła o bezpłatne przekazanie drewna z wycinki trzech drzew akacji i dwóch drzew klona. Poinformowała, że z protokołu szacunku drewna na pniu wynika, iż wartość przekazanego drewna wyniesie 574,40zł. Nadmieniła, że drzewa położone przy drodze powiatowej Miłosław – Chrustowo są przeznaczone do wycinki, a Referat dysponuje zgodą burmistrza na ich wycinkę.

Wniosek stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Członkowie Zarządu wyrazili zgodę na bezpłatne przekazanie drewna z wycinki trzech sztuk akacji i dwóch sztuk klona przy drodze powiatowej Miłosław – Chrustowo. Oddano 3 głosy „za”, 1 głos „wstrzymujący się” i 0 głosów „przeciwko” wyrażeniu zgody na bezpłatne przekazanie drewna. Głos „wstrzymujący się” oddał Waldemar Grzegorek.

 

Pkt 3.3

Jolanta Pielak, naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii i Nieruchomości przypomniała, że powiat wrzesiński stał się właścicielem budynku i użytkownikiem wieczystym gruntu przy ulicy Leśnej we Wrześni. Zaznaczyła, że Spółka Spółdzielnia Inwalidów „Wiosna Ludów” nie opróżniła i nie przekazała zajętego budynku do 31.10.2015 r., do czego zobowiązała się w zawartej umowie. Podkreśliła, że zgodnie z decyzją Zarządu termin ten został wydłużony do 16.11.2015 r., Spółka opuściła część pomieszczeń i zajmuje obecnie powierzchnię 299,94 m2. Poinformowała, że Spółka została obciążona kwotą 15.277,88zł z tytułu bezumownego korzystania za nieruchomość w okresie 01-15.11.2015 r. oraz kwotą 2.315,54zł za korzystanie z zajmowanej obecnie powierzchni w drugiej połowie listopada ubiegłego roku. Podkreśliła, że prezes Spółki wnioskuje o korektę kwot należnych za bezumowne korzystanie oraz najem użytkowanych pomieszczeń od stycznia tego roku. Nadmieniła, że nie jest możliwe zawarcie umowy najmu, gdyż nieruchomość została darowana przez Skarb Państwa na rzecz powiatu na cel publiczny i wyłącznie taki cel musi być w niej realizowany.

Wniosek stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Rafał Zięty, członek Zarządu zapytał, czy jest możliwe, by naliczyć Spółce należności odnoszące się wyłącznie do zajmowanej powierzchni w całym okresie bezumownego korzystania z nieruchomości.

Jolanta Pielak zaznaczyła, że protokół odbiorczy wskazuje daty opuszczenia i opróżnienia pomieszczeń i w związku z niezachowaniem wyznaczonego pierwotnie terminu, Spółka musi być obciążona za okres 01-15.11.2015 r. kosztami użytkowania powierzchni większej od obecnie użytkowanej.

Członkowie Zarządu jednomyślnie uzgodnili, że należy wezwać Spółkę Spółdzielnia Inwalidów „Wiosna Ludów” do opuszczenia zajętych pomieszczeń i zapłaty kwot naliczonych za bezumowne korzystanie.

 

Pkt 4.1

Jolanta Pielak zaproponowała, by wystąpić do gminy Miłosław o przekazanie w drodze darowizny nieruchomości zabudowanej kościołem poewangelickim. Zaznaczyła, że od 10 lat powiat organizuje w obiekcie imprezy kulturalno-promocyjne o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim. Podkreśliła, że nakłady finansowe, które zostały poniesione na przeprowadzone już remonty szacuje się w kwocie 587.000,00zł, w tym środki własne powiatu wyniosły 299.310,00zł.

Rafał Zięty zauważył, iż obiekt w dalszym ciągu wymaga napraw, m.in. kosztownej wymiany dachu i remontu wieży, a takie inwestycje powinny być wykonane przez właściciela nieruchomości.

Dionizy Jaśniewicz zauważył, że gmina Miłosław w dalszym ciągu będzie mogła użytkować obiekt na potrzeby organizacji cyklicznych przedsięwzięć.

Członkowie Zarządu jednomyślnie wyrazili zgodę na wystąpienie do gminy Miłosław o przekazanie w drodze darowizny nieruchomości zabudowanej kościołem poewangelickim.

 

Pkt 4.2

Porównując wysokości podatków, które powiat będzie musiał uiścić w 2016 r. za nieruchomości i grunty rolne Jolanta Pielak poinformowała, że:

1) podatek od nieruchomości wyniesie 16.540,00zł, a jego znaczny wzrost jest spowodowany przejęciem nieruchomości przy ulicy Leśnej we Wrześni;

2) podatek rolny wzrósł o 300,00zł tj. do kwoty 1.533,00zł, gdyż powiat stał się w październiku 2015 r. właścicielem nieruchomości w Grzymysławicach.

Zaznaczyła, że z uwagi na zbycie jednej działki pod zabudowę jednorodzinną w Bierzglinku i niewykazanie jej w grudniowej korekcie podatku rolnego na 2015 r., konieczne jest jej skorygowanie. Podkreśliła, że podatek umniejszy się o kwotę 0,56zł, co jednak ze względu na zaokrąglanie kwoty do pełnej wysokości, nie spowoduje jego zmiany tj. wyniesie 1.294,00zł.

Zestawienia stanowią odpowiednio załączniki nr 8 i 9 do protokołu.

 

Pkt 4.3

Urszula Łabęda, naczelnik Wydziału Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa podsumowała realizację zadań przez spółki wodne w 2015 r. w ramach dotacji, które uzyskały w łącznej kwocie 45.000,00zł. Zaznaczyła, że wszystkie zaplanowane roboty zostały wykonane w terminie, a spółki przedstawiły sprawozdania z wykorzystania dotacji i rozliczenie kosztów. Poinformowała, że Spółka Wodna Pyzdry – Obiekt Ksawerów zwróciła część otrzymanej dotacji tj. kwotę 1.002,73zł, gdyż poniosła niższe koszty niż zaplanowała na realizację zadań.

Podsumowanie stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Członkowie Zarządu nie zgłosili uwag do przedstawionego podsumowania wykorzystania dotacji celowych dla spółek wodnych w 2015 r.

 

Pkt 4.4

Urszula Łabęda poinformowała, że realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu wrzesińskiego w 2015 r. spowodowała usunięcie 491 ton wyrobów, co stanowi 10% ilości materiału inwentaryzowanego. Zaznaczyła, że łączny koszt wykonanych robót wyniósł 198.072,80zł, a powiat na wykonanie tego zadania dysponował kwotą 205.000,00zł. Podkreśliła, że wszystkie wnioski, które wpłynęły i zostały zaakceptowane przez Referat Środowiska i Rolnictwa, zostały zrealizowane.

Podsumowanie stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

Członkowie Zarządu nie zgłosili uwag do przedstawionego podsumowania realizacji Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu wrzesińskiego w 2015 r.

 

Pkt 4.5

Bożena Nowacka, sekretarz powiatu przedstawiła projekt naboru do klas pierwszych II Liceum Ogólnokształcącego i Technikum nr 2 we Wrześni na rok szkolny 2016/2017. Zaznaczyła, że dyrektor planuje nabór do dwóch oddziałów w liceum, przy czym jedna klasa będzie dzielona na dwa profile: policyjny i wojskowy z nauczaniem tym samych przedmiotów w zakresie rozszerzonym. Dodała, że za zgodą Zarządu, dyrektor zaplanował różnicowanie przedmiotów nauczanych w zakresie rozszerzonym w oddziałach dzielonych w technikum.

Pismo stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

Członkowie Zarządu jednomyślnie zaakceptowali projekt naboru do klas pierwszych II Liceum Ogólnokształcącego i Technikum nr 2 w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni na rok szkolny 2016/2017.

 

Pkt 5.1

Bożena Nowacka poinformowała, że wyłoniony audytor wewnętrzny zaproponował zmianę Działu III „Planowane tematy audytu wewnętrznego” w przyjętym rocznym planie audytu na 2016 r. polegającą na wprowadzeniu zadań:

1) „Bezpieczeństwo teleinformatyczne Starostwa Powiatowego we Wrześni” i „Audyt wydatków na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy oraz struktury organizacyjnej jednostki realizującej wydatki objęte audytem” w zadaniach zapewniających;

2) „Nadzór właścicielski nad nieruchomościami powiatowymi” w czynnościach doradczych;

3) „Audyt wydatków na realizację zadań powiatu z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej”;

4) „Zarządzanie i administrowanie drogami powiatowymi oraz organizacja pracy w Referacie Dróg Powiatowych Starostwa Powiatowego we Wrześni” w czynnościach sprawdzających.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

Członkowie Zarządu jednomyślnie uzgodnili, że w planowanych obszarach ryzyka, które powinny być objęte audytem wewnętrznym w kolejnych latach należy dokonać zamiany pkt. 1 „Nadzór nad stacjami kontroli pojazdów i ośrodkami szkolenia kierowców” z pkt. 8 „Wspieranie osób niepełnosprawnych (PFRON)”.

W głosowaniu nad podjęciem uchwały wraz z ww. zmianą treści wzięło udział czterech członków Zarządu.

Uchwała nr 273/2016 zmieniająca uchwałę nr 264/2015 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Planu Audytu Wewnętrznego dla Powiatu Wrzesińskiego na rok 2016 została podjęta jednomyślnie. Głosów „przeciwko” i „wstrzymujących się” nie oddano.

 

Pkt 5.2 i 5.3

Beata Walkowiak, skarbnik powiatu omówiła plan finansowy dochodów i wydatków oraz plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej informując, że są one opracowywane na podstawie art. 247 ust. 1 oraz art. 249 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o samorządzie powiatowym.

W głosowaniu nad podjęciem uchwał wzięło udział czterech członków Zarządu.

Uchwały nr:

1) 274/2016 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2016 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej;

2) 275/2016 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2016 rok zostały podjęte jednomyślnie. Głosów „przeciwko” i „wstrzymujących się” nie oddano.

Uchwały stanowią odpowiednio załączniki nr 14 i 15 do protokołu.

 

Pkt 5.4, 5.5 i 5.6

Beata Walkowiak poinformowała, że zmianą uchwały budżetowej wprowadza się przeniesienie planu dochodów z tytułu dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej dotyczące świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej z działu 755 rozdział 75595 § 2110 na dział 755 rozdział 75515 § 2110 w związku z nową klasyfikacją budżetową. Zaznaczyła, że ww. zmiany skutkują koniecznością dostosowania planu finansowego dochodów i wydatków oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej.

W głosowaniu nad podjęciem uchwał wzięło udział czterech członków Zarządu.

Uchwały nr:

1) 276/2016 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2016 rok;

2) 277/2016 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2016 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej;

3) 278/2016 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2016 rok zostały podjęte jednomyślnie. Głosów „przeciwko” i „wstrzymujących się” nie oddano.

Uchwały stanowią odpowiednio załączniki nr 16, 17 i 18 do protokołu.

 

W pkt. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty Beata Walkowiak poinformowała, że 08.01.2016 r. wpłynęło pismo wojewody informujące o zmniejszeniu planu dotacji celowych na 2015 rok o kwotę 53.015,00zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłków. Zaznaczyła, że zmiana ta nie może być przyjęta, gdyż uchwała budżetowa Powiatu Wrzesińskiego na 2015 rok wygasła 31.12.2015 r.

Pismo stanowi załącznik nr 19 do protokołu.

 

W pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

  1. /-/ Dionizy Jaśniewicz               
  2. /-/ Waldemar Grzegorek            
  3. /-/ Rafał Zięty                            
  4. /-/ Jerzy Mazurkiewicz             

 

Protokołowała:

Natalia Kowalczyk

Podinspektor

Referat Kancelaria Ogólna,

Biuro Rady i Zarządu

 

Załączniki do protokołu znajdują się w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich - Referat Kancelaria Ogólna, Biuro Rady i Zarządu, Starostwo Powiatowe we Wrześni, ul. Chopina 10, pokój nr 117 (I piętro).

 

drukuj (Protokół nr 63 / 2016)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
  • opublikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
    data publikacji: 2016-02-02 08:15

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.