Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 64 / 2016

 

PROTOKÓŁ NR 64/2016

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 19 stycznia 2016 roku

 

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński otworzył posiedzenie i stwierdził obecność trzech członków Zarządu, co wobec ustawowego składu Zarządu stanowiło quorum do podejmowania uchwał i decyzji w sprawach objętych porządkiem obrad. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący Zarządu przedstawił porządek obrad:

1. Przedstawienie:

1) możliwości centralizacji podatku VAT;

2) pisma Zarządu Spółki „Szpital Powiatowy we Wrześni” w sprawie wydłużenia terminu wykupu wyemitowanych obligacji;

3) realizacji zadania publicznego pn. „Każdy może być artystą – wernisaż prac plastycznych” przez Wrzosiki Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Dzieci i Dorosłych;

4) sprawozdania rzeczowo-finansowego za 2015 r. oraz planu finansowego realizacji zadań biblioteki powiatowej przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy we Wrześni w 2016 r.;

5) analizy wydatków poniesionych w 2015 r. na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń oraz średniorocznej struktury zatrudniania nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego.

2. Rozpatrzenie wniosków w sprawach:

1) przyznania wyróżnienia Lider Powiatu Wrzesińskiego;

2) zabezpieczenia dodatkowej kwoty na pokrycie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej;

3) dofinansowania organizacji szkolenia o problematyce więzi i traumy.

3. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) ogłoszenia i zorganizowania III przetargu ustnego nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej do postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej, będącej własnością powiatu wrzesińskiego;

2) wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy najmu pomieszczenia z łazienką znajdującego się w budynku położonym we Wrześni przy ul. Słowackiego 11, za porozumieniem stron;

3) wskazania kandydatów do Rady Nadzorczej Szpitala Powiatowego we Wrześni Spółka z o.o.;

4) uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego we Wrześni;

5) wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy o pracę z dyrektorem Domu Pomocy Społecznej we Wrześni;

6) podania do publicznej wiadomości informacji wynikających z art. 37 ust. 1 pkt 1) ustawy o finansach publicznych.

4. Zaopiniowanie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat, a także specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 2016.

5. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

6. Wolne głosy i wnioski.

Członkowie Zarządu jednomyślnie przyjęli przedstawiony porządek obrad.

 

Pkt 1

Beata Walkowiak, skarbnik powiatu poinformowała, że obowiązek centralizacji rozliczeń w samorządach w zakresie podatku VAT został przesunięty z połowy 2016 r. na 01.01.2017 r.

Łukasz Filipiak, przedstawiciel firmy Deloitte Legal, Pasternak, Korba i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza sp. k. zaznaczył, że firma, którą reprezentuje, jest doradcą w zakresie tematyki podatkowej dla ponad 630 jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. Podkreślił, że konsolidacja rozliczeń jest konsekwencją wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 29.09.2015 r. oraz uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego z 26.10.2015 r. stwierdzających, iż gminy i powiaty powinny rozliczać się wspólnie ze swoimi jednostkami, bo te nie mogą być uznane za samodzielnych podatników podatku VAT. Poinformował, że w ramach umowy zawartej z firmą DeLoitte zostaną przeprowadzone audyty w jednostkach i szkolenia oraz wdrożone procedury, które umożliwią centralizację podatku.

Jerzy Mazurkiewicz, członek Zarządu zapytał, czy podatek VAT, który powstał przy realizacji inwestycji ze środków unijnych będzie mógł być odliczony.

Łukasz Filipiak zaznaczył, że prawo unijne zapewnia jednostkom samorządu terytorialnego możliwość odliczenia podatku VAT od inwestycji już zrealizowanych.

Projekt umowy stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Członkowie Zarządu jednomyślnie wyrazili zgodę na zawarcie umowy z firmą Deloitte Legal, Pasternak, Korba i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza sp. k. na usługi doradztwa dotyczące wsparcia w procesie centralizacji rozliczeń jednostek budżetowych.

 

Pkt 1.2

Beata Walkowiak poinformowała, że wpłynęło pismo informujące, iż Szpital Powiatowy we Wrześni Sp. z o.o. wystąpiła do PKO Bank Polski o przesunięcie terminu wykupu wyemitowanych obligacji do 31.03.2016 r. Zaznaczyła, że Zarząd Spółki po raz kolejny nie wystąpił o zgodę do Zarządu Powiatu, kierując swój wniosek jedynie do banku. Wymieniła dokumenty wymagane do udzielenia zgody na wydłużenie wykupu obligacji tj.: oryginały wyceny nieruchomości stanowiących zabezpieczenie wykupu obligacji, oświadczenia rzeczoznawcy, który dokonał wyceny nieruchomości, podpisana umowa cesji, kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem dokonania płatności składek na ubezpieczenie.

Pismo Spółki Szpital Powiatowy we Wrześni stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Członkowie Zarządu jednomyślnie wyrazili zgodę na wystąpienie o wydłużenie terminu wykupu obligacji wyemitowanych przez Szpital Powiatowy we Wrześni Spółka z o.o. do 31.03.2016 r.

 

Pkt 1.3

Magdalena Frydryszak, inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich przypomniała, że Wrzosiki Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Dzieci i Dorosłych uzyskało dotację w wysokości 600,00zł na organizację wernisażu prac artystycznych. Zaznaczyła, że zleceniobiorca nie zgłaszał trudności w realizacji zadania, jednak zwrócił otrzymaną dotację w całości uzasadniając, iż otrzymał niższą dotację niż przewidywał i nie uzyskał środków własnych w wysokości, która umożliwiłaby organizację wernisażu. Podkreśliła, że w przypadku odstąpienia od wykonania umowy po przekazaniu dotacji, należy naliczyć karę umowną w wysokości 10% kwoty dotacji.

Członkowie Zarządu jednomyślnie uzgodnili, że należy naliczyć kary umowne wynikające z umowy dotacyjnej na realizację zadania pn. „Każdy może być artystą – wernisaż prac plastycznych”.

 

Pkt 1.4

Ilona Dębicka, naczelnik Wydziału Promocji i Kultury poinformowała, że burmistrz Miasta i Gminy we Wrześni przedstawił sprawozdanie rzeczowo-finansowe z realizacji zadań biblioteki powiatowej przez Bibliotekę Publiczną w 2015 r. oraz plan finansowy na 2016 r. Zaznaczyła, że kwota udzielonej w ubiegłym roku dotacji została rozdysponowana w całości, a w bieżącym roku, podobnie jak w poprzednich latach, dyrektor planuje zakup księgozbioru dla bibliotek gminnych, publikację książki regionalnej, zakup materiałów bibliotecznych, wydatki na szkolenia i delegacje.

Sprawozdanie i plan finansowy stanowią odpowiednio załączniki nr 4 i 5 do protokołu.

Członkowie Zarządu jednomyślnie nie zgłosili uwag do sprawozdania rzeczowo-finansowego za 2015 r. oraz planu finansowego realizacji zadań powiatowej biblioteki publicznej na 2016 r.

 

Pkt 1.5

Bożena Nowacka, sekretarz powiatu przypomniała, że na podstawie art. 30a Karty Nauczyciela organ prowadzący szkołę jest zobowiązany do 20 stycznia przeprowadzić analizę poniesionych w poprzednim roku kalendarzowym wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń. Zaznaczyła, że poniesione wydatki przekroczyły kwoty minimalne określone przepisami prawa.

Analiza stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

 

Pkt 2.1

Ilona Dębicka przedstawiła wniosek o przyznanie wyróżnienia Lider Powiatu Wrzesińskiego dla pana Adama Dopierały złożony przez Koło Emerytów i Rencistów „Solidarność”
we Wrześni.

Wniosek stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Członkowie Zarządu jednomyślnie przyznali wyróżnienie Lider Powiatu Wrzesińskiego dla pana Adama Dopierały.

 

Pkt 2.2

Jerzy Nowaczyk, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zaznaczył, że rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23.12.2015 r. został zmieniony algorytm środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie pobytu jednego uczestnika warsztatu terapii zajęciowej z kwoty 14.796,00zł na kwotę 15.996,00zł. Zaznaczył, że w wyniku zmiany algorytmu wzrósł koszt 10% partycypacji powiatu w kosztach działalności warsztatów na jego terenie oraz koszty uczestnictwa pięciu mieszkańców powiatu w placówkach znajdujących się na terenie innego powiatu. Wnioskował o zabezpieczenie w budżecie powiatu odpowiednio kwoty 14.667,00zł i kwoty 667,00zł.

Wniosek stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Członkowie Zarządu jednomyślnie wyrazili zgodę na zabezpieczenie w budżecie powiatu na 2016 r. ww. kwot na 10% partycypację powiatu w kosztach działalności warsztatów oraz pokrycie kosztów uczestnictwa mieszkańców powiatu w placówkach znajdujących się na terenie innego powiatu.

 

Pkt 2.3

Artur Czajkowski, inspektor ds. promocji i ochrony zdrowia poinformował, że Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych i Adopcyjnych wystąpiło o dofinansowanie na przeprowadzenie szkoleń o tematyce więzi i traumy.

Wniosek stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Członkowie Zarządu jednomyślnie nie wyrazili zgody na udzielenie dofinansowania na ww. cel uznając, iż wnioskujący powinien złożyć wniosek w otwartym konkursie ofert. Uzgodnili, że wniosek powinien być skonsultowany z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni.

 

Pkt 3.1

Jolanta Pielak, naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii i Nieruchomości poinformowała, że ogłaszany przetarg obejmuje sprzedaż działki nr 139/50 o powierzchni 4,8610ha położonej w Bierzglinku. Zaznaczyła, że cena nieruchomości wynosi 524.988,00zł
i jest równa wartości wskazanej przez rzeczoznawcę majątkowego. Zaproponowała zmianę w § 3 ust. 1 polegającą na zmianie kolejności osób w składzie komisji przetargowej tj. zamianie kolejności pkt. 3 z pkt. 5.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

 

W głosowaniu nad podjęciem uchwały wraz z ww. zmianą treści wzięło udział trzech członków Zarządu.

Uchwała nr 279/2016 w sprawie ogłoszenia i zorganizowania III przetargu ustnego nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej do postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej, będącej własnością powiatu wrzesińskiego została podjęta jednomyślnie. Głosów „przeciwko” i „wstrzymujących się” nie oddano.

 

Pkt 3.2

Jolanta Pielak poinformowała, że wynajmujący pomieszczenie z łazienką w budynku przy ul. Słowackiego 11 we Wrześni wystąpił o rozwiązanie umowy najmu od 31.01.2016 r.

Projekt uchwały i wniosek stanowią załącznik nr 11 do protokołu.

W głosowaniu nad podjęciem uchwały wzięło udział trzech członków Zarządu.

Uchwała nr 280/2016 w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy najmu pomieszczenia z łazienką znajdującego się w budynku położonym we Wrześni przy ul. Słowackiego 11, za porozumieniem stron została podjęta jednomyślnie. Głosów „przeciwko” i „wstrzymujących się” nie oddano.

 

Pkt 3.3

Joanna Musiałkiewicz, inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich zaznaczyła, że proponuje się powołać Kamillę Chmielarz-Suszkę na funkcję sekretarza w Radzie Nadzorczej Szpitala Powiatowego we Wrześni Sp. z o.o. Podkreśliła, że kandydatka spełnia wymogi określone przepisami prawa, co potwierdziła w złożonym oświadczeniu. Nadmieniła, że konieczność uzupełnienia składu Rady jest spowodowana rezygnacją z członkowstwa przez Tomasza Żaka. Zaznaczyła, że przewodniczącym jest Dariusz Jurewicz, a wiceprzewodniczącą Daniela Jackowska.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

W głosowaniu nad podjęciem uchwały wzięło udział trzech członków Zarządu.

Uchwała nr 281/2016 w sprawie wskazania kandydatów do Rady Nadzorczej Szpitala Powiatowego we Wrześni Spółka z o.o. została podjęta jednomyślnie. Głosów „przeciwko” i „wstrzymujących się” nie oddano.

 

Pkt 3.4

Nawiązując do nowej struktury organizacyjnej Starostwa Bożena Nowacka poinformowała, że:

1) powstały referaty:

 1. Referat Promocji Zatrudnienia, Spraw Obywatelskich i Zdrowia (przejmie cześć zadań Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich),
 2. Referat Bezpieczeństwa (przejmuje organizację kwalifikacji wojskowej);
 3. Referat Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (przekształcony Referat Kancelarii Ogólnej, Biura Rady i Zarządu);

2) zostały wydzielone stanowiska:

 1. pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych (pełni funkcję kierownika Referatu Bezpieczeństwa),
 2. stanowisko do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy;

3) została uwzględniona podległość organizacyjna jednostek powiatowych;

4) będą powstawały zespoły zajmujące się realizacją konkretnego projektu, koordynatora będzie wyznaczał naczelnik Wydziału;

5) został wprowadzony dział opisujący organizację narad, przeprowadzanie dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników.

Nadmieniła, że § 36 ust. 6 o treści: „Przedkładane staroście projekty pism w sprawach dotyczących dochodów i wydatków budżetowych powinny być uzgodnione i zaparafowane przez skarbnika” zostanie wykreślony, gdyż pisma te są omawiane na posiedzeniu Zarządu. Podkreśliła, że Regulamin będzie obowiązywał od 01.02.2016 r.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

W głosowaniu nad podjęciem uchwały wzięło udział trzech członków Zarządu.

Uchwała nr 282/2016 w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego we Wrześni została podjęta jednomyślnie. Głosów „przeciwko” i „wstrzymujących się” nie oddano.

 

Pkt 3.5

Dionizy Jaśniewicz poinformował, że dyrektor Domu Pomocy Społecznej we Wrześni wystąpił o rozwiązanie umowy o pracę w związku z przejściem na emeryturę od 01.02.2016 r.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

 

W głosowaniu nad podjęciem uchwały wzięło udział trzech członków Zarządu.

Uchwała nr 283/2016 w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy o pracę z dyrektorem Domu Pomocy Społecznej we Wrześni została podjęta jednomyślnie. Głosów „przeciwko” i „wstrzymujących się” nie oddano.

 

Pkt 3.6

Beata Walkowiak poinformowała, że Zarząd jest zobowiązany podać do 31.01.2016 r. informację o wykonaniu budżetu powiatu wrzesińskiego za IV kwartał 2015 r. z uwzględnieniem kwoty deficytu lub nadwyżki. Zaznaczyła, że:

1) plan dochodów wynosił 64.080.889,00zł i został zrealizowany w kwocie 64.008.464,20zł, co stanowi 99,89 % wykonania planu;

2) plan wydatków wynosił 64.788.133,00zł i został zrealizowany w kwocie 62.299.695,63zł, co stanowi 96,16 % wykonania planu;

3) powstała nadwyżka w kwocie 1.708.768,57zł.

W głosowaniu nad podjęciem uchwały wzięło udział trzech członków Zarządu.

Uchwała nr 284/2016 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji wynikających z art. 37 ust. 1 pkt 1) ustawy o finansach publicznych została podjęta jednomyślnie. Głosów „przeciwko” i „wstrzymujących się” nie oddano.

Uchwała stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

 

Pkt 4

Bożena Nowacka zaznaczyła, że plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli umożliwiających im zdobycie kwalifikacji do nauczania drugiego przedmiotu (studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne) jest uchwalany corocznie. Podkreśliła, że kwota maksymalnego dofinansowania wynosi 1.200,00zł, ale nie więcej niż 70% opłaty pobieranej przez szkoły wyższe i zakłady doskonalenia. Poinformowała, że plany dla poszczególnych szkół zostały opracowane na podstawie ubiegłorocznego wykonania, ponadto zostaje utworzona rezerwa, o której przyznanie szkoły będą mogły wnioskować po zrealizowaniu przyznanych planów. Nadmieniła, że plan form doskonalenia zawodowego nauczycieli zostanie przekazany do zaopiniowania przez związki zawodowe zrzeszające nauczycieli.

Plan stanowi załącznik nr 16 do protokołu.

Członkowie Zarządu jednomyślnie nie zgłosili uwag do planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli.

 

Pkt 5 Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

Jolanta Pielak odniosła się do informacji, przekazanej drogą elektroniczną, dotyczącej urbanistycznej koncepcji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Bierzglinku i poinformowała, że gmina Września planuje zmiany tj.:

1) drogi usytuowane na terenie planu będą drogami wewnętrznymi;

2) wysokość zabudowy wielorodzinnej nie może przekraczać 17m;

3) działki pod zabudowę usługową nie mogą być mniejsze niż 2000m2.

Zaproponowała, by powierzchnię działek pod usługi zmniejszyć do 1000m2, zmiana ta nie spowoduje zmiany studium i uwarunkowań przestrzennych.

Członkowie Zarządu jednomyślnie uzgodnili, by skonsultować koncepcję miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Bierzglinku z projektantami z branży deweloperskiej, a w przypadku braku uwag zaakceptować zmiany (z zastrzeżeniem, by zmniejszyć powierzchnię działek pod usługi do 1000m2).

 

W pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 1. /-/ Dionizy Jaśniewicz             
 2. /-/ Rafał Zięty                            
 3. /-/ Jerzy Mazurkiewicz              

 

Protokołowała:

Natalia Kowalczyk

Podinspektor

Referat Kancelaria Ogólna,

Biuro Rady i Zarządu

Załączniki do protokołu znajdują się w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich - Referat Kancelaria Ogólna, Biuro Rady i Zarządu, Starostwo Powiatowe we Wrześni, ul. Chopina 10, pokój nr 117 (I piętro).

 

drukuj (Protokół nr 64 / 2016)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
 • opublikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
  data publikacji: 2016-02-02 13:01
 • zmodyfikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
  ostatnia modyfikacja: 2016-03-09 12:10

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.