Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 67 / 2016

PROTOKÓŁ NR 67/2016

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 2 lutego 2016 roku

 

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków Zarządu. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący Zarządu przedstawił porządek obrad:

1. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni do projektu w ramach Osi priorytetowej 7. Włączenie społeczne Działanie 7.2 Usługi społeczne
i zdrowotne Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (nabór NR RPWP.07.02.01-IZ-00-30-001/15).

2. Podjęcie uchwał:

1) zmieniającej uchwałę nr 232/2015 z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na zlecanie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w roku 2016;

2) w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie kościoła poewangelickiego położonego w Miłosławiu przy ul. Zamkowej 21.

3. Przedstawienie:

1) pisma burmistrza Miasta i Gminy Września w sprawie wniosku o zmianę przeznaczenia działki oznaczonej nr 3896/24 (nieruchomość w rejonie ul. Kościuszki) w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego we Wrześni;

2) koncepcji budowy ścieżki pieszo-rowerowej przez działkę 440/1 położoną przy ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni;

3) projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod aktywizację gospodarczą w Chociczy Wielkiej i Białężycach, obejmującego obszar ograniczony drogami gminnymi o nr. geodezyjnych 56/1, 75 i 53;

4) pisma Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu o wynikach kontroli stanu sanitarnego Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni;

5) założeń do programu przeciwdziałania nadwadze i otyłości oraz promowania dobrych nawyków żywieniowych wśród mieszkańców powiatu wrzesińskiego.

4. Rozpatrzenie wniosków w sprawach:

1) dofinansowania i współorganizacji imprez i zawodów strzeleckich;

2) dofinansowania Festiwalu Piosenki Obcojęzycznej organizowanego przez Liceum Ogólnokształcące we Wrześni.

5. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

6. Wolne głosy i wnioski.

 

Członkowie Zarządu jednomyślnie przedstawili proponowany porządek obrad.

 

Pkt 1

Jerzy Nowaczyk, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni poinformował, że Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ogłosił konkurs na realizację projektów w ramach Osi priorytetowej 7. Włączenie społeczne Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Zaznaczył, że projekt, który planuje wdrożyć w jednostce, będzie realizowany z ośrodkami pomocy społecznej z Kołaczkowa, Miłosławia, Nekli i Pyzdr, od 01.07.2016 r. do 30.06.2018 r. Podkreślił, że projektem zostaną objęte 274 osoby, a jego głównymi założeniami są:

1) promowanie włączenia społecznego, walki z ubóstwem i dyskryminacją;

2) umożliwianie dostępu do usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej;

3) poprawa dostępu do usług opiekuńczych i asystenckich dla osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych;

4) zwiększenie dostępu do mieszkalnictwa wspomaganego.

Nadmienił, że całkowita wartość projektu wynosi 2.553.164,36zł, a wkład własny w kwocie 127.658,22zł będzie wniesiony przez Centrum, w ramach środków, które są zabezpieczone na tego typu działania.

W głosowaniu nad przyjęciem projektu uchwały Rady wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni do projektu w ramach Osi priorytetowej 7. Włączenie społeczne Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (nabór NR RPWP.07.02.01-IZ-00-30-001/15) został przyjęty jednomyślnie. Głosów „przeciwko” i „wstrzymujących się” nie oddano.

Projekt uchwały Rady znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego na 2016 rok pod znakiem sprawy SOR.0006.

 

Pkt 2.1

Joanna Musiałkiewicz, kierownik Referatu Promocji Zatrudnienia, Spraw Obywatelskich i Zdrowia poinformowała, że zmiany w składzie komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie wynikają z nowej struktury organizacyjnej Starostwa i przejęciem ww. zadania przez prowadzony przez nią Referat.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego na 2016 rok pod znakiem sprawy SOR.0024.

W głosowaniu nad podjęciem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 290/2016 zmieniająca uchwałę nr 232/2015 z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na zlecanie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w roku 2016 została podjęta jednomyślnie. Głosów „przeciwko” i „wstrzymujących się” nie oddano.

 

Pkt 2.2

Jolanta Pielak, naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii i Nieruchomości poinformowała, że Stowarzyszenie „Kulturalny Miłosław” wystąpiło o użyczenie kościoła poewaneglickiego na potrzeby organizacji koncertu Grupy Trzeciego Dnia w dniu 14.02.2016 r.

Wniosek Stowarzyszenia znajduje się w Wydziale Geodezji, Kartografii i Nieruchomości pod znakiem sprawy NG.6845.2.7.2016.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego na 2016 rok pod znakiem sprawy SOR.0024.

W głosowaniu nad podjęciem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 291/2016 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie kościoła poewangelickiego położonego w Miłosławiu przy ul. Zamkowej 21 została podjęta jednomyślnie. Głosów „przeciwko” i „wstrzymujących się” nie oddano.

 

Pkt 3.1

Jolanta Pielak przypomniała, że we wrześniu ubiegłego roku Zarząd wystąpił o zmianę przeznaczenia działki nr 3896/24, położonej przy ul. Kościuszki we Wrześni (budynek biurowy po „Meramoncie”) na funkcję mieszkaniową, wielorodzinną. Zaznaczyła, że zgodnie z obowiązującym miejscowym planem i zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka jest przeznaczona pod zabudowę usługowo-handlową i produkcyjną z parkingami oraz obiekty produkcyjne, składy i magazyny. Podkreśliła, że proponowana przez Zarząd zmiana funkcji nie jest możliwa, gdyż byłaby ona niespójna, a nawet wykluczająca się z obowiązującym przeznaczeniem terenów.

Odpowiedź burmistrza Wrześni znajduje się w Wydziale Geodezji, Kartografii i Nieruchomości pod znakiem sprawy NG.6821.2.7.2015.

 

Pkt 3.2

Jolanta Pielak przypomniała, że gmina Września planuje budowę ścieżki pieszo-rowerowej, której trasa będzie przebiegać m.in. przez teren działki nr 440/1 położonej przy ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni, będącej własnością powiatu wrzesińskiego. Zaznaczyła, że została wydana decyzja lokalizacyjna dla budowy ścieżki, w której przewiduje się zmianę jej położenia ze względu na usytuowanie kilkunastu drzew świerku w jej pierwotnej wersji tj. ścieżka nie będzie się łączyć bezpośrednio z drogą krajową, a połączy się z drogą gminną, wewnętrzną. Dodała, że trasa ścieżki będzie przebiegać przez działkę powiatową w miejscu, w którym znajduje się jeden z garaży (7,5 m od granicy na terenie działki powiatowej na długości 572 m). Zauważyła, że koncepcja przewiduje wykonanie ogrodzenia ścieżki wzdłuż działki WOSiR-u i Spółdzielni Mleczarskiej, a zasadne jest umiejscowienie go również na całej długości działki powiatowej z możliwością przejścia. Zaproponowała, by po zakończeniu inwestycji ustanowić służebność dla gminy Września.

Członkowie Zarządu jednomyślnie uzgodnili, by:

1) wnioskować o wykonanie ogrodzenia ścieżki pieszo-rowerowej na całej długości działki powiatowej nr 440/1 przy ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni;

2) ustanowić służebność po zakończeniu budowy ścieżki.

 

Pkt 3.3

Jerzy Kaczorowski, zastępca naczelnika Wydziału Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa poinformował, że zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod aktywizację gospodarczą w Chociczy Wielkiej i Białężycach przewiduje:

1) zmianę przeznaczenia terenu przewidywanego pod infrastrukturę elektryczną na tereny obiektów produkcyjnych, składy i magazyny oraz zabudowę usługową;

2) likwidację drogi wewnętrznej, dojazdowej;

3) rezygnację z konieczności prowadzenia badań archeologicznych;

4) budowę elementów technicznych do wysokości 50 m, co wymaga uzgodnienia z wojskami lotniczymi.

Wniosek burmistrza Wrześni znajduje się w Wydziale Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa po znakiem sprawy WB.673.2.2.2016.

Członkowie Zarządu jednomyślnie zaakceptowali zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod aktywizację gospodarczą w Chociczy Wielkiej i Białężycach obejmującego obszar ograniczony drogami gminnymi o nr. geodezyjnych 56/1, 75 i 53.

 

Pkt 3.4

Bożena Nowacka, sekretarz powiatu poinformowała, że w wyniku kontroli Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wykazanych nieprawidłowości stanu sanitarno-higienicznego nowego i starego obiektu szkoły.

Pismo Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu znajduje się w Wydziale Edukacji i Kultury Fizycznej pod znakiem sprawy SE.4323.3.2.2016.

 

Pkt 3.5

Przedstawiając założenia do programu przeciwdziałania nadwadze i otyłości oraz promowania dobrych nawyków żywieniowych wśród mieszkańców powiatu wrzesińskiego Joanna Musiałkiewicz poinformowała, że:

1) każdy program zdrowotny jest opiniowany przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji pod kątem: powielania świadczeń gwarantowanych przez NFZ, ogólnej dostępności, spójności ze strategią zdrowotną realizowaną w powiecie;

2) proponowany program nie nakłada się na programy realizowane przez województwo;

3) przyjęcie programu nastąpi po uzyskaniu opinii Agencji;

4) program musi być zgodny z ogólną strategią zdrowotną wpisującą się w powiatowy program współpracy z organizacjami pozarządowymi, strategią rozwoju lokalnego, narodowym programem zdrowotnym;

5) program przewiduje konsultacje dietetyczne i warsztaty z psychologiem przez 12 tygodni, dla około 75 osób (dzieci, młodzież i osoby do 50 roku życia);

6) osoby byłby kwalifikowane na podstawie wskaźnika BMI (stosunek wagi do wzrostu);

7) koszt wdrożenia programu szacuje się w kwocie około 7,500,00zł.

Członkowie Zarządu wyrazili zgodę na przeprowadzenie pilotażowego programu przeciwdziałania nadwadze i otyłości oraz promowania dobrych nawyków żywieniowych wśród mieszkańców powiatu wrzesińskiego w ramach środków, którymi dysponuje Referat Promocji Zatrudnienia, Spraw Obywatelskich i Zdrowia.

 

Pkt 4.1

Paweł Puzdrakiewicz, kierownik Referatu Bezpieczeństwa zaznaczył, że Zarząd Powiatowy Ligi Obrony Kraju wystąpił o współorganizowanie imprez i zawodów strzeleckich na terenie strzelnicy sportowej. Zaproponował, by udzielić dofinansowania na organizację: zakończenia szkolnej ligi strzeleckiej w kwocie 400,00zł, biathlonu letniego w kwocie 400,00zł, akcji Lato w kwocie 200,00zł i otwartych zawodów strzeleckich z KBKS z okazji Święta Niepodległości w kwocie 300,00zł.

Wniosek znajduje się w Referacie Bezpieczeństwa pod znakiem sprawy NO.5521.1.2016.

Członkowie Zarządu jednomyślnie wyrazili zgodę na współorganizację otwartych zawodów strzeleckich z KBKS z okazji Święta Niepodległości w kwocie do 1.500,00zł. Zaznaczyli, że wnioskujący powinien wystąpić o dofinansowanie imprez w otwartym konkursie ofert.

 

Pkt 4.2

Ilona Dębicka, naczelnik Wydziału Promocji i Kultury poinformowała, że Liceum Ogólnokształcące we Wrześni wystąpiło o dofinansowanie Festiwalu Piosenki Obcojęzycznej, w którym jest przyznawane Grand Prix i dwa kolejne miejsca.

Wniosek znajduje się w Wydziale Promocji i Kultury pod znakiem sprawy NP.403.2.2016.

Członkowie Zarządu jednomyślnie uzgodnili, że wniosek nie spełnia wymogów formalnych, gdyż z pisma nie wynika jednoznacznie, kto jest organizatorem imprezy. Zaznaczyli, że jeśli wnioskującym jest stowarzyszenie, to powinno ono wystąpić o dofinansowanie imprez w otwartym konkursie ofert.

 

Pkt 5 Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

Jolanta Pielak poinformowała, że w wyniku IV przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej w Bierzglinku sprzedano 7 działek na łączną kwotę 238.190,00zł.

 

W pkt. Wolne głosy i wnioski Dionizy Jaśniewicz poinformował, że Jarosław Gruszczyński, Komendant Powiatowy Policji we Wrześni złożył wniosek o przejście na emeryturę. Zaznaczył, że Komendant Wojewódzki Policji zaproponował na to stanowisko kandydaturę Mariusza Łozowieckiego, pierwszego zastępcy Komendanta Policji w Gnieźnie.

 

Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

  1. /-/ Dionizy Jaśniewicz               
  2. /-/ Waldemar Grzegorek            
  3. /-/ Paweł Guzik                         
  4. /-/ Jerzy Mazurkiewicz              
  5. /-/ Rafał Zięty                             

 

Protokołowała:

Natalia Kowalczyk

Podinspektor

Referat Kontroli,

Obsługi Rady i Zarządu

 

 

drukuj (Protokół nr 67 / 2016)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
  • opublikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
    data publikacji: 2016-02-25 09:26

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.