Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 68 / 2016

PROTOKÓŁ NR 68/2016

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 9 lutego 2016 roku

 

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński otworzył posiedzenie i stwierdził obecność czterech członków Zarządu, co wobec ustawowego składu Zarządu stanowiło quorum do podejmowania uchwał i decyzji w sprawach objętych porządkiem obrad. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący Zarządu przedstawił porządek obrad:

1. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie projektu „Bądź na topie – zdobądź poszukiwane kwalifikacje!” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 – Działanie 8.3 „Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy”, Poddziałanie 8.3.2. Kształcenie zawodowe dorosłych, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.

2. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) upoważnienia Pana Marka Dyby, dyrektora Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni do podpisania wniosku o dofinansowanie projektu „Bądź na topie – zdobądź poszukiwane kwalifikacje!” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 – Działanie 8.3 „Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy”, Poddziałanie 8.3.2 Kształcenie zawodowe dorosłych współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa;

2) harmonogramu realizacji dochodów i wydatków Powiatu Wrzesińskiego na 2016 rok;

3) planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2016 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej;

4) przebiegu i zaliczenia dróg znajdujących się na terenie gminy Września do kategorii dróg gminnych;

5) ogłoszenia i zorganizowania V przetargu ustnego nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej do postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Bierzglinku, będącej własnością Powiatu Wrzesińskiego, zapisanej w księdze wieczystej PO1F/00042327/8.

3. Rozpatrzenie wniosku w sprawie dofinansowania wykonania sztandaru Wielkopolskiego Oddziału Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego.

4. Przedstawienie sprawozdania z realizacji Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami dla Powiatu Wrzesińskiego na lata 2014 – 2017.

5. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

6. Wolne głosy i wnioski.

Członkowie Zarządu jednomyślnie przyjęli przedstawiony porządek obrad.

 

Pkt 1

Marek Dyba, dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej poinformował, że planuje złożyć wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Bądź na topie – zdobądź poszukiwane kwalifikacje!”, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa. Zaznaczył, że projekt finansuje kursy dla osób dorosłych umożliwiając zdobycie kwalifikacji spawalniczych, operatora wózków jezdniowych, suwnicowego i energetyczne, dla 90% uczestników. Dodał, że projekt przewiduje przeszkolenie 965 osób, z czego 10% uczestników odbędzie kursy kończące się uzyskaniem jedynie kompetencji. Nadmienił, że projekt będzie realizowany od 01.12.2016 r. do 30.11.2018 r., a jego całkowita wartość wynosi 1.911.210,00zł. Podkreślił, że wkład własny w wysokości 10% ogólnej kwoty stanowić będzie wkład rzeczowy tj. opłaty z udostępniania sali w Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej i sali w Centrum Treningowym.

W głosowaniu nad przyjęciem projektu uchwały Rady wzięło udział czterech członków Zarządu.

Projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie projektu „Bądź na topie – zdobądź poszukiwane kwalifikacje!” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020– Działanie 8.3 „Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy”, Poddziałanie 8.3.2. Kształcenie zawodowe dorosłych, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa został przyjęty jednomyślnie. Głosów „przeciwko” i „wstrzymujących się” nie oddano.

Projekt uchwały Rady znajduje się w zbiorze uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod znakiem sprawy SOR.0006.

 

Pkt 2.1

Marek Dyba poinformował, że w celu podpisania wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Bądź na topie – zdobądź poszukiwane kwalifikacje!” konieczne jest upoważnienie dla dyrektora jednostki go realizującej.

W głosowaniu nad podjęciem uchwały wzięło udział czterech członków Zarządu.

Uchwała nr 292/2016 w sprawie upoważnienia Pana Marka Dyby, dyrektora Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni do podpisania wniosku o dofinansowanie projektu „Bądź na topie – zdobądź poszukiwane kwalifikacje!” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 – Działanie 8.3 „Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy”, Poddziałanie 8.3.2 Kształcenie zawodowe dorosłych współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa została podjęta jednomyślnie. Głosów „przeciwko” i „wstrzymujących się” nie oddano.

Projekt uchwały Zarządu znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego pod znakiem sprawy SOR.0024.

 

Pkt 2.2

Beata Walkowiak, skarbnik powiatu poinformowała, że zgodnie z art. 249 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Zarząd może uchwalić harmonogram dochodów i wydatków na bieżący rok. Podkreśliła, że dochody planuje się w kwocie 64.718.553,00zł, a wydatki w kwocie 63.711.730,00zł. Dodała, że ustawodawca nie przewiduje konieczności zmiany podjętej uchwały, gdy w ciągu roku zaistnieją zmiany uchwały budżetowej.

W głosowaniu nad podjęciem uchwały wzięło udział czterech członków Zarządu.

Uchwała nr 293/2016 w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków Powiatu Wrzesińskiego na 2016 rok została podjęta jednomyślnie. Głosów „przeciwko” i „wstrzymujących się” nie oddano.

Uchwała stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

 

Pkt 2.3

Beata Walkowiak zaznaczyła, że plan finansowy dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2016 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej zmienia się w wyniku uchwalenia nowego Regulaminu Organizacyjnego Starostwa i przeniesienia zadań między wydziałami lub do nowo utworzonych referatów. Podkreśliła, że przeniesienia te umożliwią realizację zadań w ramach nowej struktury.

W głosowaniu nad podjęciem uchwały wzięło udział czterech członków Zarządu.

Uchwała nr 294/2016 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2016 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej została podjęta jednomyślnie. Głosów „przeciwko” i „wstrzymujących się” nie oddano.

Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

 

Pkt 2.4

Izabela Karpińska, kierownik Referatu Dróg Powiatowych poinformowała, że burmistrz Miasta i Gminy Września wystąpił o zaliczenie dróg znajdujących się w Bierzglinku, rejon ulic: Klonowa, Wiązowa i Malwowa, ulice: Platynowa, Granatowa, Ametystowa, Kwarcowa i Cyrkoniowa we Wrześni oraz droga zlokalizowana w północno-zachodniej części Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej do kategorii dróg gminnych. Poinformowała, że uchwała została sporządzana zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym i z ustawą o drogach publicznych.

Wniosek burmistrza Miasta i Gminy Września znajduje się w Referacie Dróg Powiatowych pod znakiem sprawy WKD.7110.1.2016.

W głosowaniu nad podjęciem uchwały wzięło udział czterech członków Zarządu.

Uchwała nr 295/2016 w sprawie przebiegu i zaliczenia dróg znajdujących się na terenie gminy Września do kategorii dróg gminnych została podjęta jednomyślnie. Głosów „przeciwko” i „wstrzymujących się” nie oddano.

Projekt uchwały Zarządu znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego pod znakiem sprawy SOR.0024.

 

Pkt 2.5

Jolanta Pielak, naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii i Nieruchomości poinformowała, że od 18.01. do 01.02.2016 r. odbywał się IV ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż 96 działek, położonych w Bierzglinku, przeznaczonych pod zabudowę szeregową i jednorodzinną. Zaznaczyła, że zostało sprzedanych 7 działek na łączną kwotę 238.190,00zł. Podkreśliła, że podjęcie kolejnej uchwały umożliwi kontynuację sprzedaży działek. Nadmieniła, że zmienił się skład komisji przetargowej, tj. miejsce Anny Wierzchosławskiej zajął Rafał Pawlaczyk.

W głosowaniu nad podjęciem uchwały wzięło udział czterech członków Zarządu.

Uchwała nr 296/2016 w sprawie ogłoszenia i zorganizowania V przetargu ustnego nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej do postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Bierzglinku, będącej własnością Powiatu Wrzesińskiego, zapisanej w księdze wieczystej PO1F/00042327/8 została podjęta jednomyślnie. Głosów „przeciwko” i „wstrzymujących się” nie oddano.

Projekt uchwały Zarządu znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego pod znakiem sprawy SOR.0024.

 

Pkt 3

Joanna Musiałkiewicz, kierownik Referatu Promocji Zatrudnienia, Spraw Obywatelskich i Zdrowia poinformowała, że Wielkopolski Oddział Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego złożył ponownie wniosek o dofinansowanie wykonania sztandaru. Przypomniała, że na pierwszy wniosek, który wpłynął we wrześniu 2015 r. członkowie Zarządu nie przyznali dofinansowania ze względu na brak środków finansowych. Podkreśliła, że Prezes Zarządu Wielkopolskiego Oddziału Związku poinformował, iż złożył pisma do wszystkich powiatów i będzie wdzięczny za każdą otrzymaną kwotę.

Wniosek znajduje się w Referacie Promocji Zatrudnienia, Spraw Obywatelskich i Zdrowia pod znakiem sprawy NPZ. 8132.1.2016.

Członkowie Zarządu jednomyślnie wyrazili wolę dofinansowania zakupu sztandaru przez Wielkopolski Oddział Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego, jednak decyzję o jego wysokości, podejmą, gdy poznają szczegółowe informacje o kosztach i udziale finansowym innych jednostek.

 

Pkt 4

Ilona Dębicka, naczelnik Wydziału Promocji i Kultury poinformowała, że zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, Zarząd Powiatu co dwa lata sporządza sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami dla Powiatu Wrzesińskiego na lata 2014 – 2017, które następnie przedstawia się Radzie Powiatu. Zaznaczyła, że sprawozdanie zostało sporządzone przez społecznego opiekuna zabytków powiatu wrzesińskiego, a następnie zaopiniowane przez zespół ds. konsultowania, monitorowania, tworzenia i realizacji Programu, do którego należą sekretarz powiatu, naczelnik Wydziału Promocji i Kultury, zastępca naczelnika Wydziału Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa, naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii i Nieruchomości oraz inspektor Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich.

 

Ilona Dębicka zaznaczyła, że w sprawozdaniu za okres 2014 – 2015 znajduje się m.in.: prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i budowlanych przy obiektach zabytkowych, udzielanie dotacji na prace przy zabytkach, współpraca ze społecznym opiekunem zabytków, zajęcia obiektów zabytkowych, znakowanie zabytków, wspieranie przedsięwzięć wspomagających turystykę, współpraca z podmiotami na rzecz ochrony dziedzictwa i upowszechnienie wiedzy o dziedzictwie.

Członkowie Zarządu jednomyślnie nie zgłosili uwag do sprawozdania z realizacji Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami dla Powiatu Wrzesińskiego na lata 2014 – 2017.

Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu nr XIV/2016 z posiedzenia Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 24.02.2016 r. znajdującym się w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod znakiem sprawy SOR.0002.1.2016.

 

Pkt 5 Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

Izabela Karpińska poinformowała, że zostały przeprowadzone badania natężenia ruchu w miejscowości Książno (po dwie godz. przez dwa dni). Zaznaczyła, że wyniki są porównywalne do natężenia ruchu zbadanego w maju ubiegłego roku tj. 20 pojazdów na godzinę, czyli średni ruch dobowy wynosi 155 pojazdów.

 

Joanna Musiałkiewicz poinformowała, że wpłynęło pismo Spółki „Szpital Powiatowy we Wrześni” informujące o postępowaniach sądowych, terminach rozpraw dotyczących inwestycji pn:. „Przebudowa i rozbudowa Szpitala Powiatowego we Wrześni w wyniku realizacji projektu – podniesienie jakości opieki medycznej w regionie poprzez rozbudowę Szpitala Powiatowego we Wrześni Sp. z o.o.” oraz nadwykonaniach.

Pismo znajduje się w Referacie Promocji Zatrudnienia, Spraw Obywatelskich i Zdrowia pod znakiem sprawy NPZ.8023.1.2016.

 

Dionizy Jaśniewicz poinformował, że na najbliższym Zgromadzeniu Wspólników „Szpitala Powiatowego we Wrześni” Spółka z o.o. zostaną poruszone kwestie dotyczące postępowań sądowych, bieżącej sytuacji finansowej Szpitala, realizacji kontraktu z NFZ, obsługi zagrożenia związanego z budową nowego obiektu, rozliczenia na zakup wyposażenia oraz sytuacji związanej z brakiem kostnicy.

 

Pkt 6 Wolne głosy i wnioski.

Rafał Zięty, członek Zarządu zauważył, że na terenie powiatu wrzesińskiego znajdują się liczne mogiły osób zasłużonych. Zaznaczył, że należy rozważyć możliwość dofinansowywania tej formy opieki nad zabytkami.

 

Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

  1. /-/ Dionizy Jaśniewicz               
  2. /-/ Paweł Guzik                         
  3. /-/ Jerzy Mazurkiewicz              
  4. /-/ Rafał Zięty                            

 

Protokołowała:

Natalia Kowalczyk

Podinspektor

Referat Kontroli,

Obsługi Rady i Zarządu

 

 

drukuj (Protokół nr 68 / 2016)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
  • opublikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
    data publikacji: 2016-02-26 07:47

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.