Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 69 / 2016

PROTOKÓŁ NR 69/2016

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 16 lutego 2016 roku

 

Waldemar Grzegorek, wicestarosta wrzesiński otworzył posiedzenie i stwierdził obecność czterech członków Zarządu, co wobec ustawowego składu Zarządu stanowiło quorum do podejmowania uchwał i decyzji w sprawach objętych porządkiem obrad. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Prowadzący posiedzenie przedstawił porządek obrad:

1. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) pełnomocnictwa dla Pana Eugeniusza Wiśniewskiego Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie wrzesińskim (II)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 6. Rynek pracy, Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ na lata 2014 – 2020;

2) pełnomocnictwa dla Pana Eugeniusza Wiśniewskiego Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wrzesińskim (II)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój;

3) przyznania środków budżetowych na zlecanie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w 2016 r.;

4) nieodpłatnego przekazania sprzętu komputerowego Liceum Ogólnokształcącemu im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni;

5) nieodpłatnego przekazania sprzętu komputerowego Zespołowi Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni;

6) nieodpłatnego przekazania sprzętu komputerowego Zespołowi Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni;

7) nieodpłatnego przekazania sprzętu komputerowego Zespołowi Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni;

8) udzielenia członkowi Zarządu firmy Make Grupa Projektowa sp. z o.o. sp. k. z siedzibą we Wrocławiu pełnomocnictwa do reprezentowania i występowania w imieniu Powiatu Wrzesińskiego przed właściwymi organami, urzędami i instytucjami, w postępowaniach administracyjnych w sprawach związanych z opracowaniem kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pn: „Termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego mieszczącego się we Wrześni przy ul. Leśnej 10 na cele związane z edukacją publiczną oraz pomocą społeczną”.

2. Rozpatrzenie wniosków w sprawach:

1) rozwiązania umowy na prowadzenie zajęć edukacyjno-sportowych;

2) zgody na dysponowanie nieruchomością w celu ułożenia kabla energetycznego na działce nr 375/9 przy ul. Klonowej w Bierzglinku.

3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, będących własnością powiatu wrzesińskiego, położonych w Bierzglinku, gmina Września, oznaczonych geodezyjnie jako działki: nr 146/3 powierzchni 7,7200 ha, nr 375/153 o powierzchni 1,4733 ha, nr 139/73 o powierzchni 7,6421 ha, nr 139/75 o powierzchni 11,5360 ha.

4. Przedstawienie informacji o konkursie na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych lub znajdujących się na terenie województwa wielkopolskiego w 2016 r.

5. Przedstawienie wniosków/pism w sprawie zmian do budżetu powiatu na 2016 r. oraz przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego:

1) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2016 rok;

2) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2016 – 2027.

6. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

7. Wolne głosy i wnioski.

Członkowie Zarządu jednomyślnie przyjęli przedstawiony porządek obrad.

 

Pkt 1.1 i 1.2

Eugeniusz Wiśniewski, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni poinformował, że Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Zaznaczył, że projekt pn. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie wrzesińskim (II)”, który jest kierowany do bezrobotnych powyżej 29 roku życia, przewiduje dofinansowanie staży dla 82 osób, szkoleń dla 16 osób i udzielenie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej dla 19 osób. Nadmienił, że realizacja projektu obejmuje okres od 01.01.2016 r. do 30.06.2017 r., a kwota środków Funduszu Pracy wynosi 900.578,50 zł. Podkreślił, że projekt pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wrzesińskim (II)” obejmuje osoby do 29 roku życia i przewiduje dofinansowanie staży dla 176 osób, szkoleń dla 30 osób oraz udzielenie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej dla 40 osób. Dodał, że kwota środków Funduszu na ten cel szacuje się w kwocie 1.944.468,30 zł, a realizacja projektu nastąpi od 01.01.2016 r. do 30.06.2017 r. Zauważył, że instytucja nadzorująca, na etapie składania wniosków, wymaga uchwał właściwego organu terytorialnego.

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.

Beata Walkowiak, skarbnik powiatu zauważyła, że przed udzieleniem pełnomocnictwa dyrektorowi powinny być przyjęte przez Zarząd, projekty uchwał Rady wyrażające zgodę na złożenie wniosków o dofinansowanie. Podkreśliła, że należy przyjąć jedną drogę postępowania w ubieganiu się o środki zewnętrzne.

Eugeniusz Wiśniewski odpowiedział, że pełnomocnictwa te umożliwią złożenie wniosków, w terminie wyznaczonym przez Wojewódzki Urząd Pracy, a projekty uchwał Rady zostaną przygotowane, gdy wnioski zostaną przyjęte pod względem formalnym przez instytucję nadzorującą. Zaznaczył, że złożenie wniosku nie oznacza, iż projekt będzie realizowany.

Bożena Nowacka, sekretarz powiatu zauważyła, że została przyjęta zasada, iż w pierwszej kolejności jest przyjmowany przez Zarząd, projekt uchwały Rady wyrażający zgodę na złożenie wniosku o dofinansowanie, a następnie jest udzielane pełnomocnictwo dla dyrektora jednostki. Dodała, że instytucje nadzorujące realizację projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych, wymagają różnych dokumentów od jednostek, stąd powstają te obawy o poprawną kolejność decyzji organów samorządu terytorialnego.

Członkowie Zarządu jednomyślnie uzgodnili, że na etapie składania wniosku o dofinansowanie, nie jest konieczne przyjęcie projektów uchwał Rady w przedmiotowych sprawach.

W głosowaniu nad podjęciem uchwał wzięło udział czterech członków Zarządu.

Uchwały nr:

1) 297/2016 w sprawie pełnomocnictwa dla Pana Eugeniusza Wiśniewskiego Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie wrzesińskim (II)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 6. Rynek pracy, Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy– projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ na lata 2014 – 2020;

2) 298/2016 w sprawie pełnomocnictwa dla Pana Eugeniusza Wiśniewskiego Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wrzesińskim (II)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój zostały podjęte jednomyślnie.

 

Pkt 1.2

Joanna Musiałkiewicz, kierownik Referatu Promocji Zatrudnienia, Spraw Obywatelskich i Zdrowia poinformowała, że komisja opiniująca oferty obradowała 11.02.2016 r., wpłynęło 56 ofert na realizację zadań z zakresów:

1) kultura, sztuka i ochrona tradycji;

2) edukacja, kultura fizyczna i sport;

3) działalność na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych, rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej;

4) ochrona i promocji zdrowia,

5) ratownictwo i ochrony ludności.

Podkreśliła, że na realizację zadań zaplanowano środki w kwocie 111.000,00zł, z czego rozdysponowano kwotę 101.380,00 zł.

Zaznaczyła, że:

1) Towarzystwo Absolwentów i Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza we Wrześni złożyło ofertę, po raz pierwszy i proponuje się przyznać mu kwotę 1.500,00zł na organizację „II Pikniku u Sienkiewicza”;

2) Stowarzyszenie Freelab z Wrześni złożyło ofertę na realizację zadania pn. „Projekt Wiosna” wnioskując o dofinansowanie w kwocie 27.000,00 zł. Podkreśliła, że komisja zaproponowała kwotę 2.000,00 zł, by zachęcić stowarzyszenie do dalszego składania wniosków w konkursie ofert. Dodała, że wnioskujący wystąpił również o dofinansowanie zadania pn. „Projekt technologiczna jesień”, ale ze względu na fakt, iż jest on kierowany do osób w przedziale wiekowym od 16 do 60 lat, nie może uzyskać dofinansowania z zakresu działalności na rzecz osób starszych;

3) komisja opiniująca nie przyznała dofinansowania:

 1. UKS „Kołaczkowo” przy OWDiR, gdyż złożyło ofertę udziału w zawodach w unihokeju, nie będąc jego organizatorem,
 2. Wrzesińskiemu Uniwersytetowi Trzeciego Wieku, gdyż wnioskuje on o środki na wydanie albumu pn. „Z biegiem Wrześnicy”, a komisja uznała, iż można rozważyć zakup już wydanej publikacji,
 3. Fundacji Budzenie Pasji z Krakowa, gdyż oferuje projekt zbyt ogólny, z małym prawdopodobieństwem, że wezmą w nich udział mieszkańcy powiatu wrzesińskiego,
 4. Wrzesińskiego Towarzystwa Tenisowego, Fundacji Piotra Reissa i Uczniowskiego Klubu Sportowego Tiger Team, gdyż złożyły oferty, z których skorzystają wyłącznie członkowie tych organizacji.

Dodała, że środki nie zostały rozdysponowane w całości, dlatego będzie ogłoszony drugi konkurs ofert.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.

W głosowaniu nad podjęciem uchwały wzięło udział czterech członków Zarządu.

Uchwała 299/2016 w sprawie przyznania środków budżetowych na zlecanie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w 2016 r. została podjęta jednomyślnie.

 

Pkt 1.3 – 1.7

Bożena Nowacka, sekretarz powiatu poinformowała, że sprzęt komputerowy, który zostanie przekazany szkołom został zakupiony w ramach projektu pn. „Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli oraz wsparcia rozwoju szkół z terenu powiatu wrzesińskiego”.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.

W głosowaniach nad podjęciem uchwał wzięło udział czterech członków Zarządu.

Uchwały nr:

1) 300/2016 w sprawie nieodpłatnego przekazania sprzętu komputerowego Liceum Ogólnokształcącemu im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni;

2) 301/2016 w sprawie nieodpłatnego przekazania sprzętu komputerowego Zespołowi Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni;

3) 302/2016 w sprawie nieodpłatnego przekazania sprzętu komputerowego Zespołowi Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni;

4) 303/2016 w sprawie nieodpłatnego przekazania sprzętu komputerowego Zespołowi Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni zostały podjęte jednomyślnie.

 

Pkt 1.8

Bożena Nowacka poinformowała, że zgodnie z umową, wykonawca dokumentacji projektowej dla zadania pn: „Termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego mieszczącego się we Wrześni przy ul. Leśnej 10 na cele związane z edukacją publiczną oraz pomocą społeczną” potrzebuje pełnomocnictwa do reprezentowania i występowania w imieniu Powiatu Wrzesińskiego przed właściwymi organami, urzędami i instytucjami, w postępowaniach administracyjnych w sprawach związanych z jej opracowaniem.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.

W głosowaniu nad podjęciem uchwały wzięło udział czterech członków Zarządu.

Uchwała nr 304/2016 w sprawie udzielenia członkowi Zarządu firmy Make Grupa Projektowa sp. z o.o. sp. k. z siedzibą we Wrocławiu pełnomocnictwa do reprezentowania i występowania w imieniu Powiatu Wrzesińskiego przed właściwymi organami, urzędami i instytucjami, w postępowaniach administracyjnych w sprawach związanych z opracowaniem kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pn: „Termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego mieszczącego się we Wrześni przy ul. Leśnej 10 na cele związane z edukacją publiczną oraz pomocą społeczną” została podjęta jednomyślnie.​

Pkt 2.1

Bożena Nowacka poinformowała, że trener grupy młodzieżowej Victorii Września złożył rezygnację z prowadzenia zajęć. Zaznaczyła, że decyzję o rozwiązaniu umowy z trenerem musi podjąć Zarząd, który przyznał na ten cel granty edukacyjne.

Wniosek znajduje się w Wydziale Edukacji i Kultury Fizycznej pod znakiem sprawy SE.425.1.3.2016.

Członkowie Zarządu jednomyślnie wyrazili zgodę na rozwiązanie umowy z trenerem Victorii Września na prowadzenie zajęć sportowych dla młodzieży.

 

Pkt 2.2

Jolanta Pielak, naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii i Nieruchomości poinformowała, że ENEA Operator Dystrybucji Września wystąpił o udostępnienie działki nr 375/9 przy ul. Klonowej w Bierzglinku w celu ułożenia kabla energetycznego. Zaznaczyła, że przedmiotowa nieruchomość jest przeznaczona pod tereny komunikacyjne.

Wniosek znajduje się w Wydziale Geodezji, Kartografii i Nieruchomości pod znakiem sprawy NG.6853.2.1.2016.

Członkowie Zarządu jednomyślnie wyrazili zgodę na dysponowanie nieruchomością w celu ułożenia kabla energetycznego na działce nr 375/9 przy ul. Klonowej w Bierzglinku.

 

Pkt 3

Jolanta Pielak zaznaczyła, że nieruchomości w Bierzglinku objęte koncepcją sprzedaży, zostały nabyte przez powiat wrzesiński na podstawie decyzji wojewody wielkopolskiego. Podkreśliła, że działki te są przedmiotem umowy dzierżawy, na podstawie której są wykorzystywane rolniczo. Poinformowała, że działki nr: 375/153, 139/73 i 139/75 zostały ujęte w opracowywanym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, pod handel i usługi. Nadmieniła, że po uchwaleniu planu, działki te zmienią swoje przeznaczenie i będzie można przystąpić do podziału, wyceny i sprzedaży nieruchomości. Dodała, że zgoda Rady na sprzedaż działek umożliwi wypowiedzenie umowy z dotychczasowym dzierżawcą.

Projekt uchwały Rady znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.

W głosowaniu nad przyjęciem projektu uchwały Rady wzięło udział czterech członków Zarządu.

Projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, będących własnością powiatu wrzesińskiego, położonych w Bierzglinku, gmina Września, oznaczonych geodezyjnie jako działki: nr 146/3 powierzchni 7,7200 ha, nr 375/153 o powierzchni 1,4733 ha, nr 139/73 o powierzchni 7,6421 ha, nr 139/75 o powierzchni 11,5360 ha został przyjęty jednomyślnie

Pkt 4

Anna Wolska-Wróblewska, naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich poinformowała, że Departament Kultury Urzędu Marszałkowskiego ogłosił nabór wniosków na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych lub znajdujących się na terenie województwa wielkopolskiego w 2016 r. Przypomniała, że w 2015 r. został opracowany program konserwatorski dla zadania pn. „Remont wnętrza zakrystii kościoła poewangelickiego w Miłosławiu” w kwocie 2.460,00zł oraz remont okien i wymiana drzwi do zakrystii i na wieżę o łącznej wartości 75.030,00zł. Zaznaczyła, że:

1) wykonanie instalacji elektrycznej w prezbiterium i w nawie głównej o wartości 21.612,81 zł;

2) wykonanie projektu aranżacji wnętrza prezbiterium o wartości 3.450,00 zł;

3) wykonanie mebli w pomieszczeniu prezbiterium (szacunkowy koszt zostanie określony po wykonaniu projektu aranżacji wnętrz);

4) wykonanie opracowania dotyczącego wykonania podestów na balkon nie kwalifikują się do uzyskania dofinansowania z Departamentu Kultury.

Podkreśliła, że istnieje możliwość ubiegania się o środki na wykonanie posadzki w oparciu o projekt opracowany na podstawie programu prac konserwatorskich o wartości 6.150,00 zł. Nadmieniła, że poziom dofinansowania wynosi do 70% ogółu nakładów na prace lub remonty przy zabytku. Przypomniała, że do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego został złożony wniosek o dofinansowanie remontu wieży i elewacji.

Anna Wolska-Wróblewska zaznaczyła, że istnieje ponadto możliwość ubiegania się o dofinansowanie remontu ogrodzenia z ozdobnych prętów przy Liceum Ogólnokształcącym we Wrześni tj. 12 przęseł o wartości 19.500,00 zł. Podkreśliła, że przy założeniu, że powiat uzyska dofinansowanie w wysokości 70%, jego wkład własny wyniesie 5.850,00 zł.

Członkowie Zarządu jednomyślnie wyrazili zgodę na wystąpienie do Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego z wnioskiem o dofinansowanie remontu ogrodzenia z ozdobnych prętów pomiędzy murowanymi, tynkowanymi słupkami przy Liceum Ogólnokształcącym we Wrześni.

 

Pkt 5.1 i 2

Beata Walkowiak, skarbnik powiatu poinformowała, że dochody budżetowe zwiększą się
o kwoty:

1) 165.000,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Realizacja programu usuwania azbestu z terenu powiatu wrzesińskiego w 2016 roku” ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu;

2) 2.600,00 zł na wypoczynek letni wychowanków i utrzymanie mieszkania treningowego w Ośrodku Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie z tytułu otrzymanej darowizny;

3) 5.018,00 zł na naprawę uszkodzonego systemu monitoringu w budynku Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie;

4) 1.100,00 zł na organizację XXI Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Piekarz – Cukiernik przez Zespół Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni z tytułu otrzymanej darowizny oraz 500,00zł z tytułu najmu stanowiska reklamowego;

5) 2.200,00 zł z rozliczenia kosztów poniesionych przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu.

Zaznaczyła, że wydatki majątkowe zwiększą się o kwoty:

1) 46.891,00 zł na odprawę emerytalną i wypłatę ekwiwalentu dla dyrektora Domu Pomocy Społecznej we Wrześni;

2) 1.766,00 zł na zakup pomocy dydaktycznych dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej;

3) 100.000,00 zł na zadanie majątkowe pn. „Modernizacja klas lekcyjnych i korytarzy w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni”;

4) 100.000,00 zł na zadanie majątkowe pn. „Modernizacja klas lekcyjnych i korytarzy w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni”;

5) 100.000,00 zł na zadanie majątkowe pn. „Modernizacja klas lekcyjnych i korytarzy w Zespole Szkół Politechnicznych we Wrześni”;

6) 100.000,00 zł na zadanie majątkowe pn. „Modernizacja klas lekcyjnych i korytarzy w Liceum Ogólnokształcącym we Wrześni”.

Poinformowała, że zwiększą się plany finansowe szkół ponadgimnazjalnych o kwoty:

1) 700,00 zł na Festiwal Piosenki Obcojęzycznej w Liceum Ogólnokształcącym we Wrześni;

2) 2.000,00 zł na konkursy: „Supermatematyk” i „Potyczki informatyczne – akademia programowania” w Zespole Szkół Politechnicznych we Wrześni;

3) 500,00 zł na Powiatowy Konkurs Chemiczny w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni;

4) 1.000,00 zł na konkursy: „Młody Fryzjer” i „Turniej na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik i Piekarz” w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni;

5) 95.434,00 zł na zwrot środków dotyczących zadań realizowanych w ramach Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;

6) 15.334,00 zł na 10% partycypację powiatu w kosztach działalności warsztatów terapii zajęciowej;

7) 36.000,00 zł na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli w jednostkach oświatowych.

Beata Walkowiak poinformowała, że w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej zostanie ujęte zadanie pn. „Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń Starostwa Powiatowego we Wrześni” na lata 2016 – 2018, z łącznym limitem zobowiązań w kwocie 246.430,00zł.

Projekty uchwał Rady znajdują się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.

Członkowie Zarządu jednomyślnie uzgodnili, że należy wyjaśnić, czy wniosek Zespołu Szkół Specjalnych o przesunięcie kwoty 1.000,00zł na wynagrodzenie opiekuna wychowawczego przewozów uczniów jest uzasadniony.

W głosowaniu nad przyjęciem projektów uchwał Rady wzięło udział czterech członków Zarządu.

Projekty uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego:

1) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2016 rok;

2) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2016 – 2027 zostały przyjęte jednomyślnie.

 

Pkt 6 Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

Urszula Łabęda, naczelnik Wydziału Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa poinformowała, że gmina Miłosław wystąpiła, już w ubiegłym roku, o dotację na walkę ze szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem. Zaznaczyła, że działania te wykonywane są cyklicznie i zostały wyszczególnione w przedsięwzięciach z zakresu ochrony przyrody. Wnioskowała o udzielenie pomocy finansowej, w drodze uchwały Rady, w kwocie 4.000,00zł.

Projekt uchwały Rady znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.

W głosowaniu nad przyjęciem projektu uchwały Rady wzięło udział czterech członków Zarządu.

Projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miłosław został przyjęty jednomyślnie.

 

W pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji.

 

Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Waldemar Grzegorek zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 1. /-/ Waldemar Grzegorek             
 2. /-/ Paweł Guzik                           
 3. /-/ Jerzy Mazurkiewicz               
 4. /-/ Rafał Zięty                             

 

 

Protokołowała:

/-/ Natalia Kowalczyk

Podinspektor

Referat Kontroli,

Obsługi Rady i Zarządu

drukuj (Protokół nr 69 / 2016)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Waldemar Grzegorek
 • opublikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
  data publikacji: 2016-03-15 12:57
 • zmodyfikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
  ostatnia modyfikacja: 2016-03-15 13:32

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.