Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 70 / 2016

PROTOKÓŁ NR 70/2016

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 24 lutego 2016 roku

 

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków Zarządu. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący Zarządu przedstawił porządek obrad:

1. Zaopiniowanie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa centrum przesiadkowego wraz z niezbędną infrastrukturą drogową we Wrześni”.

2. Przedstawienie pisma burmistrza Miasta i Gminy Września w sprawie uwag Zarządu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Bierzglinek.

3. Rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie wyjazdu KPS Progress Września na Półfinał Mistrzostw Polski Juniorów w Siatkówce Halowej.

4. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) przyznania grantów edukacyjnych na zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze wspierające edukację;

2) ustalenia przebiegu i pozbawienia dotychczasowej kategorii niektórych dróg powiatowych – ulic zlokalizowanych na terenie miasta Słupca.

5. Przyjęcie autopoprawek do projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego:

1) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2016 – 2027;

2) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2016 rok.

Dalsza część porządku obrad została zrealizowana po zakończeniu XIV sesji Rady Powiatu Wrzesińskiego:

6. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2016 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej;

2) planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2016 rok.

7. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

8. Wolne głosy i wnioski.

Członkowie Zarządu nie zgłosili uwag do przedstawionego porządku obrad.

 

Pkt 1

Jerzy Kaczorowski, zastępca naczelnika Wydziału Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa omówił przebieg infrastruktury drogowej, która powstanie w ramach budowy centrum przesiadkowego w rejonie dworca PKP we Wrześni. Zaznaczył, że projektowana budowa dróg zintegruje komunikację między dworcem linii kolejowej i autobusowej a centrum miasta, m.in. projektowanym parkingiem w rejonie ul. Ogrodowej. W ramach tego opracowania projektuje się jezdnię dróg wraz z miejscami postojowymi, ciągi pieszo-rowerowe, chodniki, ścieżki rowerowe z dopuszczeniem ruchu pieszych, zjazdy indywidualne i publiczne, rondo, przebudowę ulic: Wrzosowej i Rzecznej oraz obiekt mostowy na rzece Wrześnica. Podkreślił, że ulica Wrzosowa będzie dwukierunkowa, na całej swej długości, z maksymalną 4-metrową szerokością jezdni.

Wniosek znajduje się w Wydziale Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa pod znakiem sprawy WB.673.1.1.2016.

Członkowie Zarządu zaopiniowali pozytywnie realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa centrum przesiadkowego wraz z niezbędną infrastrukturą drogową we Wrześni”. Uzgodnili jednomyślnie, że należy wnioskować o zmianę koncepcji budowy zwykłego skrzyżowania ulicy Wrzosowej między km 0+572,14 i km 0+538,98 z projektowaną drogą gminną na skrzyżowanie skanalizowane, typu rondo.

 

Pkt 2

Jolanta Pielak, naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii i Nieruchomości poinformowała, że burmistrz Wrześni odniósł się do propozycji zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Bierzglinku uwzględniając uwagi dotyczące:

1) zmiany definicji powierzchni zabudowy tj. wprowadzić określenie współczynnik powierzchni zabudowy;

2) zmiany minimalnej powierzchni projektowanej działki budowlanej dla terenu zabudowy usługowej w zieleni urządzonej tj. zmniejszyć powierzchnię działki z 2000m2 na 1000m2;

3) wprowadzenia terenu zieleni urządzonej na obszarze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (obszar 7MW).

Zaznaczyła, że burmistrz Wrześni nie wyraził zgody na koncepcję, by drogi objęte planem były drogami publicznymi podtrzymując stanowisko o ich wewnętrznym charakterze.

Odpowiedź burmistrza Wrześni znajduje się w Wydziale Geodezji, Kartografii i Nieruchomości pod znakiem sprawy NG.6821.2.12.2014.

Członkowie Zarządu jednomyślnie uzgodnili, by wnioskować do burmistrza Wrześni o ustanowienie renty planistycznej w wysokości 6%.

 

Pkt 3

Bożena Nowacka, sekretarz powiatu poinformowała, że KPS Progress Września wystąpiło o dofinansowanie wyjazdu na Półfinał Mistrzostw Polski Juniorów w Siatkówce Halowej. Dodała, że drużynę, w przeważającej części, stanowią uczniowie Liceum Ogólnokształcącego we Wrześni.

Wniosek znajduje się w Wydziale Edukacji i Kultury Fizycznej pod znakiem sprawy SE.425.2.3.2016.

Członkowie Zarządu jednomyślnie wyrazili zgodę na dofinansowanie kosztów przejazdu i pobytu zawodników KPS Progress Września na Półfinale Mistrzostw Polski Juniorów w Siatkówce Halowej, w kwocie około 5.000,00zł.

 

Pkt 4.1

Bożena Nowacka poinformowała, że proponuje się, z inicjatywy starosty wrzesińskiego, przyznać nauczycielom granty na zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, by umożliwić uczniowi szkoły ponadgimnazjalnej realizację podstawy programowej, której ze względu na częste wyjazdy na zgrupowania i zawody sportowe, nie może zrealizować w trybie lekcyjnym. Dodała, że granty będą realizowane od 29.02. do 29.04.2016 r.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego na 2016 rok pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.

W głosowaniu nad podjęciem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 305/2016 w sprawie przyznania grantów edukacyjnych na zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze wspierające edukację została podjęta jednomyślnie.

 

Pkt 4.2

Bożena Nowacka poinformowała, że starosta słupecki wystąpił o wydanie opinii w sprawie ustalenia przebiegu, pozbawienia dotychczasowej kategorii i wyłączenia z użytkowania niektórych dróg powiatowych na terenie miasta Słupca.

Wniosek znajduje się w Referacie Dróg Powiatowych pod znakiem sprawy WKD.7110.2.2016.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego na 2016 rok pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.

W głosowaniu nad podjęciem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 306/2016 w sprawie ustalenia przebiegu i pozbawienia dotychczasowej kategorii niektórych dróg powiatowych – ulic zlokalizowanych na terenie miasta Słupca została podjęta jednomyślnie.

 

Pkt 5.1 i 5.2

Beata Walkowiak, skarbnik powiatu poinformowała, że dochody zwiększą się o kwotę 10.000,00zł z tytułu dotacji celowej uzyskanej z gminy Kołaczkowo na realizację przedsięwzięcia pn. „Realizacja programu usuwania azbestu z terenu powiatu wrzesińskiego w 2016 r.”. Dodała, że zwiększą się wydatki Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie o kwotę 10.000,00zł z przeznaczeniem na zadanie majątkowe pn. „Modernizacja sieci kanalizacyjnej w Ośrodku Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie”. Zaznaczyła, że ww. skutkują koniecznością zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2016 – 2027.

Członkowie Zarządu jednomyślnie przyjęli autopoprawki do projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego:

1) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2016 – 2027;

2) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2016 rok.

 

Pkt 6

Beata Walkowiak poinformowała, że zmiany uchwały budżetowej i Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjęte przez Radę, skutkują koniecznością dostosowania planów finansowych: dochodów i wydatków oraz zadań z zakresu administracji rządowej na 2016 r.

W głosowaniu nad podjęciem uchwał wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwały nr:

1) 307/2016 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2016 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej;

2) 308/2016 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2016 rok zostały podjęte jednomyślnie.

 

Pkt 7 Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

Joanna Musiałkiewicz, kierownik Referatu Promocji Zatrudnienia, Spraw Obywatelskich i Zdrowia poinformowała, że dwa stowarzyszenia, które otrzymały dotację na realizację zadań publicznych w 2016 r. wystąpiły o przedłużenie terminu wyznaczonego na złożenie zaktualizowanego kosztorysu tj. zgodnego z przyznanym dofinansowaniem. Zaznaczyła, że termin, który upłynął 22.02.2016 r. nie jest terminem ustawowym, został wyznaczony przez osoby zajmujące się koordynacją konkursu ofert.

Członkowie Zarządu jednomyślnie uzgodnili, że należy wydłużyć okres na dostarczenie dokumentów przez stowarzyszenia do dnia 29.02.2016 r.

 

W pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

  1. /-/ Dionizy Jaśniewicz                
  2. /-/ Waldemar Grzegorek             
  3. /-/ Paweł Guzik                           
  4. /-/ Jerzy Mazurkiewicz               
  5. /-/ Rafał Zięty                             

 

Protokołowała:

/-/ Natalia Kowalczyk

Podinspektor

Referat Kontroli,

Obsługi Rady i Zarządu

 

 

drukuj (Protokół nr 70 / 2016)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
  • opublikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
    data publikacji: 2016-03-15 13:34

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.