Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 72 / 2016

 

PROTOKÓŁ NR 72/2016

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 29 lutego 2016 roku

 

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków Zarządu. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący Zarządu przedstawił porządek obrad:

1. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni;

2) wyrażenia zgody na rozwiązanie umów najmu pomieszczeń garażowych nr 11 i nr 14, znajdujących się w budynku położonym we Wrześni przy ul. Kaliskiej 1a, za porozumieniem stron.

2. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Powiatu Wrzesińskiego prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej we Wrześni, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 3893/24 o pow. 0,2934 ha.

3. Rozpatrzenie wniosku w sprawie dofinansowania Powiatowego Konkursu Języka Angielskiego dla Szkół Podstawowych.

4. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

5. Wolne głosy i wnioski.

Członkowie Zarządu jednomyślnie przyjęli przedstawiony porządek obrad.

 

Pkt 1.1

Anna Kulczyńska, p.o. dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni poinformowała, że zmiany w Regulaminie jednostki przewidują:

1) likwidację stanowiska kierownika Wydziału Metodycznego, Organizacji i Nadzoru, który przejdzie na stanowisko urzędnicze do Biura Organizacyjno-Administracyjnego;

2) zastępowalność dyrektora w czasie jego nieobecności przez wyznaczonego przez niego każdorazowo pracownika;

3) koordynację biur przez pracowników wyznaczonych na podstawie upoważnień dyrektora;

4) zmniejszenie liczby etatów o 1,25 etatu.

Zaznaczyła, że w skład Centrum wchodzą komórki organizacyjne:

1) Biuro Organizacyjno-Administracyjne;

2) Biuro Pieczy Zastępczej i Interwencji Kryzysowej;

3) Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych;

4) Biuro Realizacji Projektów;

5) Środowiskowy Dom Samopomocy „Na skarpie” w Gozdowie i „Jutrzenka” w Pietrzykowie;

6) Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Ponadto wyjaśniła, że zostały uszczegółowione procedury rozdysponowywania środków na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, komisje opiniujące będą rozpatrywały wszystkie wnioski, które dotyczą ww. spraw.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.

W głosowaniu nad podjęciem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 313/2016 w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni została podjęta jednomyślnie.

 

Pkt 1.2

Jolanta Pielak, naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii i Nieruchomości poinformowała, że wynajmujący pomieszczenia garażowe nr 11 i 14 usytuowane przy ul. Kaliskiej 1a we Wrześni, wystąpił o rozwiązanie umów ich najmu z dniem 29.02.2016 r.

Wniosek znajduje się w Wydziale Geodezji, Kartografii i Nieruchomości pod znakiem sprawy NG.6845.2.11.2016.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.

W głosowaniu nad podjęciem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 314/2016 w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umów najmu pomieszczeń garażowych nr 11 i nr 14, znajdujących się w budynku położonym we Wrześni przy ul. Kaliskiej 1a, za porozumieniem stron została podjęta jednomyślnie.

 

Pkt 2

Jolanta Pielak zaznaczyła, że działka nr 3893/24 o powierzchni 0,2934 ha, usytuowana jest w rejonie ulicy Leśnej, w sąsiedztwie nieruchomości nabytej od Spółdzielni Inwalidów „Wiosna Ludów” w październiku 2015 r. na cel edukacji publicznej (siedziba Zespołu Szkół Specjalnych) i pomocy społecznej (siedziba Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej). Poinformowała, że w akcie notarialnym, zawartym w maju ubiegłego roku, prezes Spółki Spółdzielnia Inwalidów zobowiązał się przenieść prawo użytkowania wieczystego części nieruchomości gruntowej pod lokalizację boiska sportowego. Zaznaczyła, że powiat uzyskał zgodę na bezciężarowe odłączenie tej nowo wydzielonej działki z księgi wieczystej Spółdzielni. Dodała, że wartość rynkowa prawa użytkowania wieczystego nieruchomości szacuje się w kwocie 155.200,00 zł.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.

W głosowaniu nad przyjęciem projektu uchwały Rady wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Powiatu Wrzesińskiego prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej we Wrześni, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 3893/24 o pow. 0,2934 ha został przyjęty jednomyślnie.

 

Pkt 3

Eugenia Potęga, inspektor Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej poinformowała, że dyrektor Szkoły Podstawowej w Miłosławiu wystąpił o dofinansowanie organizacji Powiatowego Konkursu Języka Angielskiego dla Szkół Podstawowych.

Członkowie Zarządu jednomyślnie wyrazili zgodę na przyznanie rzeczowego wsparcia w formie gadżetów z Wydziału Promocji i Kultury.

 

Pkt 4 Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

Członkowie Zarządu, zgodnie z § 15 ust. 7 ustawy o samorządzie powiatowym, wystąpili o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Wrzesińskiego, której głównym przedmiotem będzie podjęcie uchwały w sprawie nabycia prawa wieczystego użytkowania działki nr 3893/24 w rejonie ul. Leśnej we Wrześni na potrzeby budowy boiska sportowego dla Zespołu Szkół Specjalnych we Wrześni.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.

W głosowaniu nad podjęciem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 315/2016 w sprawie wniosku o zwołanie sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu Wrzesińskiego została podjęta jednomyślnie.

Anna Kulczyńska, p.o. dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przypomniała, że Rada podjęła uchwałę wyrażającą zgodę na przystąpienie Centrum do projektu mającego na celu zwiększenie dostępu do usług społecznych przez osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Zaznaczyła, że wymagane jest upoważnienie do podpisania wniosku o dofinansowanie projektu w kwocie 2.425.506,14 zł.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.

W głosowaniu nad podjęciem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 316/2016 w sprawie upoważnienia Pani Anny Marii Kulczyńskiej, p.o. dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni do podpisania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Osi priorytetowej 7. Włączenie społeczne Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne - projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (nabór NR RPWP.07.02.01-IZ-00-30-001/15).uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni została podjęta jednomyślnie.

 

Ponadto Anna Kulczyńska poinformowała, że zalecane jest wykonanie remontu kuchni w Domu Pomocy Społecznej we Wrześni. Zaznaczyła, że pomieszczenie i sprzęt są dzierżawione firmie wyłonionej w postępowaniu przetargowym, ale przeprowadzenie remontu leży w gestii jednostki.

Członkowie Zarządu jednomyślnie uzgodnili, że dyrektor powinien przedstawić zakres i kosztorys prac remontowych kuchni w Domu Pomocy Społecznej we Wrześni.

 

W pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

  1. /-/ Dionizy Jaśniewicz               
  2. /-/ Waldemar Grzegorek             
  3. /-/ Paweł Guzik                           
  4. /-/ Jerzy Mazurkiewicz              
  5. /-/ Rafał Zięty                             

 

Protokołowała:

/-/ Natalia Kowalczyk

Podinspektor

Referat Kontroli,

Obsługi Rady i Zarządu

drukuj (Protokół nr 72 / 2016)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
  • opublikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
    data publikacji: 2016-03-15 14:35

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.