Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 74 / 2016

PROTOKÓŁ NR 74/2016

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 15 marca 2016 roku

 

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński otworzył posiedzenie i stwierdził obecność czterech członków Zarządu, co wobec ustawowego składu Zarządu stanowiło quorum do podejmowania uchwał i decyzji w sprawach objętych porządkiem obrad. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący Zarządu przedstawił porządek obrad:

1. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawach:

1) wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie wrzesińskim (II)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 6. Rynek pracy, Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ;

2) wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wrzesińskim (II)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój;

3) ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu wrzesińskiego;

4) ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz niepublicznych placówek oświatowych, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania;

5) wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny własności nieruchomości zabudowanej, położonej w Miłosławiu przy ulicy Zamkowej;

6) wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie własności nieruchomości niezabudowanych położonych w Bierzglinku.

2. Przedstawienie:

1) postanowienia Sądu Rejonowego we Wrześni Wydział I Cywilny w sprawie oddalenia wniosku o zabezpieczenie roszczeń związanych z umową najmu lokalu mieszkalnego znajdującego się przy ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni;

2) informacji o inwentaryzacji sprzętu do realizacji zajęć praktycznych przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni;

3) informacji o elektronicznej rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych.

3. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) zmiany uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania sprzętu komputerowego Zespołowi Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni;

2) rozwiązania umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność powiatu wrzesińskiego, położonych w miejscowości Bierzglinek, gmina Września;

3) ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

4. Zaopiniowanie:

1) wniosku na realizacji inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi łączącej ul. Witkowską z ul. Wojska Polskiego we Wrześni;

2) wniosku na realizację inwestycji polegającej na budowie drogi wraz z budową chodnika we Wrześni (rejon ul. Kościuszki);

3) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Starczanowie – tereny położone na północ od drogi krajowej nr 92;

4) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nekielka w rejonie ulic Leśnej, Grzybowej i Kurkowej.

5. Rozpatrzenie wniosku w sprawie dofinansowania eliminacji powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej.

6. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

7. Wolne głosy i wnioski.

Członkowie Zarządu jednomyślnie przyjęli przedstawiony porządek obrad.

 

Pkt 1.1 i 1.2

Eugeniusz Wiśniewski, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni poinformował, że po uzyskaniu dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego powiat będzie realizował projekty dotyczące:

1) aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i poszukujących pracy powyżej 29 roku, które należą do jednej z grup: długotrwale bezrobotni, kobiety, osoby o niskich kwalifikacjach, niepełnosprawni, osoby w wieku 50 lat i więcej;

2) aktywizacji osób młodych pozostających bez pracy poniżej 29 roku życia, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu.

Zaznaczył, że projekty przewidują formy aktywizacji polegające na odbyciu stażu, szkolenia lub udzieleniu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. Podkreślił, że kwota środków do wykorzystania w 2016 r., na ich realizację, wynosi odpowiednio: 900.578,50 zł i 1.944.468,30 zł. Dodał, że na etapie podpisywania umów o dofinansowanie realizacji przedmiotowych projektów są wymagane uchwały organu stanowiącego jednostki.

Projekty uchwał Rady znajdują się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego na 2016 r. w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.

W głosowaniu nad przyjęciem projektów uchwał Rady wzięło udział czterech członków Zarządu.

Projekty uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawach:

1) wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie wrzesińskim (II)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 6. Rynek pracy, Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ;

2) wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wrzesińskim (II)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój zostały przyjęte jednomyślnie.

 

Pkt 1.3

Bożena Nowacka, sekretarz powiatu poinformowała, że zgodnie z art. 17 ust. 5 ustawy o systemie oświaty Rada jest zobowiązana ustalić plan sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych mających siedzibę na terenie powiatu. Zaznaczyła, że nową uchwałą Rady wprowadzi się Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy w Zespole Szkół Specjalnych we Wrześni do struktury szkół obowiązującej od 2003 r.

Projekt uchwały Rady znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego na 2016 r. pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.

W głosowaniu nad przyjęciem projektu uchwały Rady wzięło udział czterech członków Zarządu.

Projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu wrzesińskiego został przyjęty jednomyślnie.

 

Pkt 1.4

Bożena Nowacka poinformowała, że ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty zobligowała Radę do ponownego określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz niepublicznych placówek oświatowych. Zaznaczyła, że placówki niepubliczne, młodzieżowe tj.: młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze oraz specjalne ośrodki wychowawcze dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, otrzymują na każdego wychowanka dotację z budżetu państwa w wysokości kwoty przewidzianej na jednego wychowanka tego rodzaju placówki w części oświatowej subwencji i te placówki zostały również ujęte w projekcie uchwały.  

Projekt uchwały Rady znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego na 2016 r. pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.

W głosowaniu nad przyjęciem projektu uchwały Rady wzięło udział czterech członków Zarządu.

Projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz niepublicznych placówek oświatowych, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania został przyjęty jednomyślnie.

 

Pkt 1.5

Jolanta Pielak, naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii i Nieruchomości poinformowała, że gmina Miłosław uzyskała zgodę Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na przekazanie powiatowi, w drodze darowizny, własności nieruchomości zabudowanej kościołem poewangelickim w Miłosławiu, o którą wnioskował Zarząd. Uzasadniając ubieganie się o nabycie nieruchomości, Jolanta Pielak zaznaczyła, że od 2009 r. powiat użytkuje obiekt na podstawie umowy użyczenia i poniósł nakłady finansowe, ze środków zewnętrznych i własnych, na jego konserwację i bieżące naprawy. Dodała, że planuje się przeprowadzać kolejne remonty m.in.: remont wieży, wykonanie utwardzenia wokół obiektu.

Projekt uchwały Rady znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego na 2016 r. pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.

W głosowaniu nad przyjęciem projektu uchwały Rady wzięło udział czterech członków Zarządu.

Projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny własności nieruchomości zabudowanej, położonej w Miłosławiu przy ulicy Zamkowej został przyjęty jednomyślnie.

 

Pkt 1.6

Jolanta Pielak poinformowała, że burmistrz gminy Września wystąpił o nieodpłatne nabycie od powiatu działek nr: 375/9, 375/16, 375/18 i 139/53, położonych w Bierzglinku, które zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, stanowią tereny komunikacyjne oraz w części zieleń publiczną. Zaznaczyła, że działki te mają być przejęte przez gminę na realizację celu publicznego polegającego na uzupełnieniu sieci dróg gminnych w rejonie ulicy Klonowej i Lipowej w Bierzglinku, co umożliwi skomunikowanie terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową.

Wniosek burmistrza Wrześni znajduje się w Wydziale Geodezji, Kartografii i Nieruchomości pod znakiem sprawy NG.6822.3.2016.

Projekt uchwały Rady znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego na 2016 r. pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.

W głosowaniu nad przyjęciem projektu uchwały Rady wzięło udział czterech członków Zarządu.

Projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie własności nieruchomości niezabudowanych położonych w Bierzglinku został przyjęty jednomyślnie.

 

Pkt 2.1

Jolanta Pielak przypomniała, że w listopadzie 2015 r. powiat wypowiedział umowy najmu lokali w budynku przy ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni w związku z planowanym remontem i budową Centrum Oświatowego. Poinformowała, że jeden z najemców uznał, iż wypowiedzenie umowy jest niezasadne, gdyż lokal nie wymaga remontu i dlatego wystąpił do Sądu o zabezpieczenie roszczeń związanych z umową najmu. Zaznaczyła, że Sąd odrzucił wniosek, postanawiając, iż wypowiedzenie umowy i decydowanie o konieczności przeprowadzenia remontu wynajmowanego lokalu są uprawnieniami właściciela nieruchomości. Nadmieniła, że gmina Września jest zobowiązania do zapewnienia lokali zamiennych dla lokatorów, którzy otrzymali umowy wypowiedzenia.

Postanowienie znajduje się w Wydziale Geodezji, Kartografii i Nieruchomości pod znakiem sprawy NG.6845.2.36.2015.

 

Pkt 2.2

Bożena Nowacka poinformowała, że na wniosek Zarządu, dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, przedstawił protokoły z inwentaryzacji sprzętu do realizacji praktycznej nauki zawodu. Zaznaczyła, że w opinii dyrekcji szkoły:

1) cześć maszyn i urządzeń jest wykorzystywana na zajęciach praktycznych, a te, które nie są eksploatowane służą do nauki budowy, zasad działania, konserwacji i eksploatacji;

2) nie należy podejmować decyzji o zbyciu maszyn i urządzeń, gdyż trudno określić, w tym momencie, jaki sprzęt będzie potrzebny do wyposażenia stanowisk potwierdzających kwalifikacje w zawodzie technik rolnik.

Korespondencja w przedmiotowej sprawie znajduje się w Wydziale Edukacji i Kultury Fizycznej pod znakiem sprawy SE.4323.2.1.2016.

Członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji w przedmiotowej sprawie uznając, iż dyrektor szkoły zarządza jej mieniem.

 

Pkt 2.3

Bożena Nowacka poinformowała, że dyrektor ZSTiO, interpretując zapisy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnionych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, uznał, iż jedynie szkolna komisja rekrutacyjna może przeprowadzać nabór, a elektroniczny sposób rekrutacji, w tym kontekście, nie powinien się już odbywać. Poinformowała, że Wielkopolski Kurator Oświaty w Poznaniu wyjaśnił, iż:

1) zgodnie z art. 20 a ust. 6 ustawy o systemie oświaty postępowanie rekrutacyjne do szkół ponadgimnazjalnych może być prowadzone z wykorzystaniem systemów informatycznych;

2) ww. ustawa nie wskazuje szczegółowych wymogów w tym zakresie;

3) przeprowadzając elektroniczne postępowanie rekrutacyjne należy uwzględnić przepisy dotyczące rekrutacji do szkół, w tym ww. Rozporządzenie Ministra Edukacji, które jest aktem wykonawczym do ustawy.

Zaznaczyła, że w przypadku zastosowania systemu informatycznego, kolejny wybór typu szkoły, będzie wyświetlany we wszystkich wskazanych placówkach. Zauważyła, że takiej możliwości nie zapewni przyjęcie dokumentów jedynie w wersji papierowej.

Korespondencja w przedmiotowej sprawie znajduje się w Wydziale Edukacji i Kultury Fizycznej pod znakiem sprawy SE.4323.2.2016.

Członkowie Zarządu jednomyślnie uzgodnili, że postępowanie rekrutacyjne do wszystkich szkół ponadgimnazjalnych będzie przeprowadzane z wykorzystaniem systemów informatycznych.

 

Pkt 3.1

Bożena Nowacka poinformowała, że Zarząd przekazał ZSTiO sprzęt komputerowy, który był użytkowany przez koordynatora projektu pn. „Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli oraz wsparcia rozwoju szkół z terenu powiatu wrzesińskiego”. Zaznaczyła, że dyrektor szkoły stwierdził brak naklejki z informacją potwierdzającą legalność pakietu Microsoft Office, który został przekazany wraz z notebookiem. Zaproponowała zmianę treści uchwały polegającą na wykreśleniu fragmentu odnoszącego się do przekazania ww. pakietu.

Łukasz Jakubowski, starszy informatyk wyjaśnił, że naklejki umieszczane na obudowie komputerów zawierają kod seryjny potwierdzający legalność zainstalowanego oprogramowania. Zaznaczył, że informacje te nie zostały naklejone, by nie uległy zniszczeniu w czasie użytkowania, zostały umieszczone w pudełkach, które zostały przekazane koordynatorom projektu.

Członkowie Zarządu jednomyślnie uzgodnili, że:

1) nie jest uzasadnione podejmowanie zmiany uchwały przekazującej sprzęt komputerowy ZSTiO;

2) legalność zainstalowanego oprogramowania zostanie sprawdzona przez informatyków Starostwa.

 

Pkt 3.2

Jolanta Pielak poinformowała, że Rada Powiatu wyraziła zgodę na sprzedaż działek nr: 146/3, 375/153, 139/73 i 139/75, położonych w Bierzglinku o łącznej powierzchni 28,3714 ha, które są przedmiotem dzierżawy. Zaznaczyła, że w sytuacji przeznaczenia przedmiotu dzierżawy na sprzedaż, zgodnie z zawartą umową, okres jej wypowiedzenia wynosi 1 rok. Dodała, że rozwiązanie umowy dzierżawy może nastąpić w terminie wcześniejszym, na podstawie porozumienia stron, natomiast w przypadku braku woli wydzierżawiającego na takie rozwiązanie, umowa wygaśnie 31.03.2017 r.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego na 2016 r. pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział czterech członków Zarządu.

Uchwała nr 318/2016 w sprawie rozwiązania umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność powiatu wrzesińskiego, położonych w miejscowości Bierzglinek, gmina Września została podjęta jednomyślnie.

 

Pkt 3.3

Jolanta Pielak poinformowała, że działka nr 146/3, położona w Bierzglinku o powierzchni 7,7200 ha stanowi przedmiot rozwiązanej umowy dzierżawy i na podstawie uchwały Rady Powiatu została przeznaczona do sprzedaży. Zaznaczyła, że w wyniku podziału tej nieruchomości gruntowej zostało wydzielonych 7 działek, przeznaczonych częściowo pod tereny zabudowy usługowej i w części pod tereny rolnicze. Dodała, że powierzchnie działek wynoszą od 1,0580 ha do 1,1628 ha i proponuje się, aby ich ceny wynosiły od 284.200,00 zł do 312.300,00 zł, w zależności od ich wielkości.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego na 2016 r. pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział czterech członków Zarządu.

Uchwała nr 319/2016 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży została podjęta jednomyślnie.

 

Pkt 4.1 i 4.2

Jerzy Kaczorowski, zastępca naczelnika Wydziału Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa poinformował, że burmistrz Wrześni planuje budowę:

1) drogi gminnej łączącej ul. Witkowską (wjazd usytuowany naprzeciwko terenu Liceum Ogólnokształcącego) z ul. Wojska Polskiego (wyjazd na wprost budynku Zespołu Szkół Politechnicznych). Zaznaczył, że projektowana droga będzie zapewniać obsługę komunikacyjną znajdującym się przy niej posesjom, a jej usytuowanie spowoduje konieczność wykupu gruntów od właścicieli lokali mieszkalnych;

2) drogi gminnej łączącej ul. Kościuszki (wjazd w rejonie Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 2) z ul. Opieszyn (wyjazd pomiędzy Kościołem p.w. Św. Ducha i sklepem „Biedronka”).

Wnioski znajdują się w Wydziale Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa odpowiednio pod znakiem sprawy WB.673.1.3.2016 i WB.673.1.2.2016.

Członkowie Zarządu zaopiniowali pozytywnie wniosek na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi łączącej ul. Witkowską z ul. Wojska Polskiego we Wrześni.

Członkowie Zarządu uzgodnili, że wniosek na realizację inwestycji polegającej na budowie drogi wraz z budową chodnika we Wrześni (rejon ul. Kościuszki) musi być zgody z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla rozbudowy i przebudowy ul. Kościuszki we Wrześni.

 

Pkt 4.3 i 4.4

Jerzy Kaczorowski poinformował, że gmina Nekla przystąpiła do sporządzenia:

1) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Starczanowie, dla terenu znajdującego się na północ od drogi krajowej nr 92, który będzie przeznaczony pod zabudowę przemysłowo-produkcyjną;

2) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nekielka w rejonie ulic Leśnej, Grzybowej i Kurkowej przewidującej zmianę w układzie i parametrach dróg gminnych. Dodał, że tereny te są przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową, jednorodzinną i rekreacyjną.

Pisma znajdują się w Wydziale Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa odpowiednio pod znakiem sprawy: WB.673.2.3.2016 i WB.673.2.5.2016.

Członkowie Zarządu zaopiniowali pozytywnie:

1) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Starczanowie;

2) zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nekielka w rejonie ulic Leśnej, Grzybowej i Kurkowej.

 

Pkt 5

Paweł Puzdrakiewicz, kierownik Referatu Bezpieczeństwa poinformował, że Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni wystąpił o współorganizację i dofinansowanie w kwocie 1.500,00 zł eliminacji powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej.

Członkowie Zarządu jednomyślnie przyznali kwotę 1.500,00 zł na organizację eliminacji powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej.

 

W pkt. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty oraz w pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

  1. /-/ Dionizy Jaśniewicz                
  2. /-/ Waldemar Grzegorek             
  3. /-/ Jerzy Mazurkiewicz               
  4. /-/ Rafał Zięty                             

 

 

Protokołowała:

Natalia Kowalczyk

Podinspektor

Referat Kontroli,

Obsługi Rady i Zarządu

drukuj (Protokół nr 74 / 2016)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
  • opublikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
    data publikacji: 2016-04-01 08:58

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.