Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 76 / 2016

 

PROTOKÓŁ NR 76/2016

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 24 marca 2016 roku

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków Zarządu. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący Zarządu przedstawił porządek obrad:

1. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej.

​2. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu;

2) ogłoszenia i zorganizowania I przetargu ustnego nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej do postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych, położonych w Bierzglinku, będących własnością Powiatu Wrzesińskiego;

3) kontynuacji przez Powiat Wrzesiński oddania w trwały zarząd nieruchomości lokalowej, zlokalizowanej w budynku mieszkalno-użytkowym we Wrześni, przy ulicy 3 Maja 3, na rzecz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego we Wrześni;

4) przyjęcia „Regulaminu finansowania oraz realizacji Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu wrzesińskiego w 2016 roku”.

3. Uzgodnienie terminu składania wniosków o udzielenie spółkom wodnym dotacji z budżetu powiatu wrzesińskiego.

4. Rozpatrzenie wniosków w sprawach dofinansowania:

1) zakupu węzy pszczelej przez Koło Pszczelarzy z Kołaczkowa i z Nekli;

2) zakupu kurtek dla członków Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Wrzesińskiego.

5. Przedstawienie wniosków o zmiany w budżecie powiatu oraz przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego:

1) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2016 – 2027;

2) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2016 rok.

6. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

7. Wolne głosy i wnioski.

Członkowie Zarządu jednomyślnie przyjęli przedstawiony porządek obrad.

Pkt 1

Anna Kulczyńska, p.o. dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie poinformowała, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznał powiatowi na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej kwotę 2.769.440,00 zł, tj. kwotę wyższą o 1,14 % od środków uzyskanych w ubiegłym roku. Zaznaczyła, że na działalność warsztatów terapii zajęciowej zostanie przeznaczona kwota 1.759.560,00 zł. Nadmieniła, że w porównaniu do poprzednich lat, znaczna część środków z puli przeznaczanej na dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, została przeniesiona na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej tj. dofinansowanie wyposażenia stanowisk pracy i organizację stażów dla osób niepełnosprawnych. Dodała, że proponowany podział środków został skonsultowany ze społeczną radą osób niepełnosprawnych.

Projekt uchwały Rady znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.

W głosowaniu nad przyjęciem projektu uchwały Rady wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej został przyjęty jednomyślnie.

Powołując się na art. 35a ust. 2 pkt 2 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Anna Kulczyńska poinformowała, że zadania w części rehabilitacji zawodowej powinny być realizowane przez powiatowe urzędy pracy.

Dionizy Jaśniewicz podkreślił, że jest zasadne, by środki PFRON na rehabilitację zawodową osób niepełnosprawnych były rozdysponowywane przez Urząd Pracy, gdyż są w nim zatrudnione osoby koordynujące podobne działania, a ponadto niepełnosprawni nie będą izolowani od reszty społeczeństwa.

Członkowie Zarządu jednomyślnie wyrazili zgodę na przeniesienie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej do realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni.

Pkt 2.1

Izabela Karpińska, kierownik Referatu Dróg Powiatowych poinformowała, że burmistrz Pyzdr wystąpił o opinię w sprawie zaliczenia dróg w obrębie miejscowości: Ruda Komorska, Grądy Dolne, Ciemierów Kolonia i Zapowiednia do kategorii dróg gminnych. Zaznaczyła, że  ww. drogi to drogi o znaczeniu lokalnym, stanowiące uzupełnienie sieci dróg służących miejscowym potrzebom.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 322/2016 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu została podjęta jednomyślnie.

Pkt 2.2

Jolanta Pielak, naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii i Nieruchomości przypomniała, że Rada Powiatu wyraziła zgodę na sprzedaż działki nr 146/3, położonej w Bierzglinku. Poinformowała, że nieruchomość ta została podzielona na 7 działek, których wykaz został już podany do publicznej wiadomości. Dodała, że ceny wywoławcze nieruchomości wynoszą od 284.200,00 zł do 312.300,00 zł, w zależności od ich wielkości.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 323/2016 w sprawie ogłoszenia i zorganizowania I przetargu ustnego nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej do postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych, położonych w Bierzglinku, będących własnością Powiatu Wrzesińskiego została podjęta jednomyślnie.

Pkt 2.3

Jolanta Pielak poinformowała, że budynek mieszkalno-użytkowy przy ul. 3 Maja 3 we Wrześni oddany w trwały zarząd Powiatowemu Inspektoratowi Nadzoru Budowlanego stał się własnością powiatu wrzesińskiego w maju 2015 r. Zaznaczyła, że proponuje się kontynuować, obowiązującą od 2006 r. decyzję o ustanowieniu tej formy prawnej władania nieruchomością przez jednostkę.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 324/2016 w sprawie kontynuacji przez Powiat Wrzesiński oddania w trwały zarząd nieruchomości lokalowej, zlokalizowanej w budynku mieszkalno-użytkowym we Wrześni, przy ulicy 3 Maja 3, na rzecz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego we Wrześni została podjęta jednomyślnie.

Pkt 2.4

Urszula Łabęda, naczelnik Wydziału Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa poinformowała, że regulamin finansowania i realizacji programu usuwania wyrobów zawierających azbest przewiduje:

1) pomoc finansową dla wszystkich osób i jednostek, które posiadają nieruchomości na terenie gminy biorącej udział w programie;

2) finansowanie w wysokości 100 % całkowitych kosztów, które obejmuje usługę demontażu lub odbioru wyrobów azbestowych wraz z ich zabezpieczeniem, transportem na składowisko i unieszkodliwieniem.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 325/2016 w sprawie przyjęcia „Regulaminu finansowania oraz realizacji Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu wrzesińskiego w 2016 roku” została podjęta jednomyślnie.

Pkt 3

Członkowie Zarządu uzgodnili termin składania wniosków o udzielenie spółkom wodnym dotacji z budżetu powiatu wrzesińskiego do 15.04.2016 r.

Pkt 4.1 i 4.2

Urszula Łabęda poinformowała, że Koła Pszczelarzy z Kołaczkowa i Nekli wystąpiły o dofinansowanie zakupu węzy pszczelej, a Społeczna Straż Rybacka wnioskuje o dofinansowanie zakupu kurtek dla jej członków.

Wnioski znajdują się w Referacie Środowiska i Rolnictwa odpowiednio pod nr spraw: WBŚ.6120.2.2016, WBŚ.6120.1.2016 oraz WBŚ.6176.1.2016.

Członkowie Zarządu jednomyślnie:

1) przyznali po 1.000,00 zł dla Kół Pszczelarzy z Kołaczkowa i Nekli na zakup węzy pszczelej;

2) wyrazili zgodę na sfinansowanie zakupu kurtek dla członków Społecznej Straży Rybackiej.

Pkt 5

Beata Walkowiak, skarbnik powiatu poinformowała, że:

1) Dom Pomocy Społecznej we Wrześni wnioskuje o zwiększenie planu wydatków
o kwotę 4.248,00 zł (z tytułu otrzymanej darowizny i zasiłku pogrzebowego) na zakup materiałów biurowych i pokrycie kosztów pogrzebu oraz zwiększenie o kwotę 1.674,00 zł na wypłatę nagrody jubileuszowej;

2) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni wnioskuje o zwiększenie planu wydatków o kwotę 14.832,00 zł na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej;

3) Zespół Szkół Politechnicznych we Wrześni wnioskuje o zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.952,00 zł na opłatę korzystania z Internetu. Dodała, że ww. zmiana zostanie uwzględniona w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej w przedsięwzięciu pn. „Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni”;

4) Wydział Geodezji, Kartografii i Nieruchomości wnioskuje o zwiększenie planu wydatków o kwotę 5.087,00 zł na zapłatę opłaty z tytułu wieczystego użytkowania za działki nr 3893/17 i 3893/24 przy ul. Leśnej we Wrześni.

Zaznaczyła, że gminy: Nekla, Września, Pyzdry i Miłosław przekazały środki w wysokości 40.000,00 zł na realizację programu usuwania azbestu z terenu powiatu wrzesińskiego w 2016 r.  

Pkt 6 Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

Beata Walkowiak poinformowała, że Spółka „Szpital Powiatowy we Wrześni” wnioskuje o dopłatę w kwocie 508.750,00 zł na wpłatę odsetek i raty wykupu obligacji wyemitowanych celem pokrycia wkładu własnego na realizację projektu pn. „Rozbudowa budynków, budowli i instalacji oraz zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego we Wrześni”.

Pismo znajduje się w Wydziale Finansowym pod nr sprawy: NF.306.1.2016.

Członkowie Zarządu jednomyślnie wyrazili zgodę na dokonanie dopłat Spółce „Szpital Powiatowy we Wrześni”.

W pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

1. /-/ Dionizy Jaśniewicz 

2. /-/ Waldemar Grzegorek 

3. /-/ Paweł Guzik              

4. /-/ Jerzy Mazurkiewicz            

5. /-/ Rafał Zięty                      

 

Protokołowała:

Natalia Kowalczyk

Podinspektor

Referat Kontroli,

Obsługi Rady i Zarządu

drukuj (Protokół nr 76 / 2016)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
  • opublikował: Marta Maciejczak
    data publikacji: 2016-04-22 13:13
  • zmodyfikował: Marta Maciejczak
    ostatnia modyfikacja: 2016-04-22 14:19

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.