Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 77 / 2016

 

PROTOKÓŁ NR 77/2016

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 29 marca 2016 roku

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków Zarządu. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący Zarządu przedstawił porządek obrad:

1. Ustalenie priorytetowych zadań inwestycyjno-remontowych na drogach powiatowych na lata 2016 – 2020.

2. Rozpatrzenie petycji w sprawie remontu drogi powiatowej nr 2922P na odcinku Sokolniki – Szamarzewo.

3. Rozpatrzenie wniosków w sprawach:

1) odwodnienia drogi powiatowej nr 4180P w miejscowości Lisewo;

2) utwardzenia drogi powiatowej nr 2943P na odcinku Węgierki – Goniczki;

3) zawarcia porozumień z gminą Pyzdry na realizację zadań drogowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie wyrażenia zgody na złożenie przez Powiat Wrzesiński wniosku o dofinansowanie projektu pt. „Termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego mieszczącego się we Wrześni przy ul. Leśnej 10 na cele związane z edukacją publiczną oraz pomocą społeczną” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 – Działanie 3.2 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, Poddziałanie 3.2.1 „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

5. Przyjęcie autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2016 – 2027.

6. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

7. Wolne głosy i wnioski.

Członkowie Zarządu jednomyślnie przyjęli przedstawiony porządek obrad.

Pkt 1

Izabela Karpińska, kierownik Referatu Dróg Powiatowych poinformowała, że w pierwszej kolejności będą realizowane zadania na drogach powiatowych:

 1. na odcinku Czerniejewo – Września;
 2. na ul. Kościuszki we Wrześni;
 3. w miejscowości Chwalibogowo;
 4. na ul. Szosa Witkowska we Wrześni;
 5. na odcinku Targowa Górka – Mystki.

Zaznaczyła, że pozycje wymienione w pkt. 2, 3 i 4 kwalifikują się do ubiegania o dofinansowanie w ramach tzw. „schetynówek”, a przebudowa drogi w Łagiewkach spełnia kryteria dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Ponadto zauważyła, że zmieniły się przepisy określające warunki techniczne dróg publicznych nakładające obowiązek projektowania szerokości nawierzchni dróg do 6,5 m, i w przypadku tej drogi, należy takie poszerzenie uwzględnić. Podkreśliła, że jest przygotowywana dokumentacja projektowa budowy ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 2162P na odcinku Gutowo Małe – Grzybowo. Dodała, że planuje się remont chodników w miejscowościach Otoczna i Sokolniki. Nadmieniła, że w celu właściwej oceny stanu dróg konieczne jest wykonanie ich ewidencji przez firmę zewnętrzną. Dodała, że koszt takich badań szacuje się w kwocie około 200.000,00 zł.

Członkowie Zarządu jednomyślnie uzgodnili, że kierownik Referatu powinien przygotować:

 1. zestawienie dróg powiatowych uwzględniające ich znaczenie, stan nawierzchni, natężenie ruchu, infrastrukturę towarzyszącą, wysokość środków już poniesionych na ich naprawy/remonty itp.;
 2. propozycje zadań do wykonania w ramach środków niewykorzystanych w bieżącym roku na zimowe utrzymanie dróg.

Pkt 2

Izabela Karpińska poinformowała, że wpłynęła petycja mieszkańców Pietrzykowa Kolonii w sprawie remontu drogi powiatowej nr 2922P na odcinku Sokolniki – Szamarzewo. Zaznaczyła, że wykonanie nakładki metodą na zimną tj. Slurry Seal szacuje się w kwocie około 1.600.000,00 zł, a wykonanie nakładki o grubości 4 cm wyniesie 2.200.000,00 zł.

Petycja znajduje się w Referacie Dróg Powiatowych pod znakiem sprawy WKD.7125.1.5.2016.

Członkowie Zarządu jednomyślnie uzgodnili, że wykonanie nowej nakładki na odcinku Sokolniki – Szamarzewo nie jest zaplanowane w bieżącym roku w budżecie powiatu.

Pkt 3.1

Izabela Karpińska zaznaczyła, że na trzech odcinkach, na długości 400 m drogi powiatowej nr 4180P w miejscowości Lisewo gromadzą się duże ilości wody. Podkreśliła, że wykonanie odwodnienia typu drenaż francuski poprzez wykonanie rowów wypełnionych kruszywem, nie przyniesie oczekiwanego efektu na takim odcinku. Zaznaczyła, że wykonanie kanalizacji deszczowej wzdłuż drogi powiatowej szacuje się w kwocie 1.500.000,00 zł, jednak w celu właściwego odwodnienia terenu powinny być skanalizowane wszystkie drogi łączące się z drogą powiatową. Dodała, że odprowadzenie wody musi nastąpić do rzeki Prosny, wykonanie rowów ze względu na wąski pas drogowy nie jest możliwe.

Wniosek znajduje się w Referacie Dróg Powiatowych pod znakiem sprawy WKD.7125.1.8.2016.

Członkowie Zarządu jednomyślnie uzgodnili, że w porozumieniu z gminą Pyzdry należy opracować kompleksową koncepcję odwodnienia drogi powiatowej nr 4180P w miejscowości Lisewo.

Pkt 3.2

Izabela Karpińska poinformowała, że wykonanie utwardzenia drogi powiatowej nr 2943P na odcinku Węgierki – Goniczki za pomocą żużlu drogowego szacuje się w kwocie około 150.000,00 zł, a wykonanie nawierzchni na ul. Topolowej w Węgierkach wyniesie około 200.000,00 zł. Zaznaczyła, że drogi gruntowe powinny być wyrównywane raz na kwartał, a zwiększenie środków na ten cel spowoduje brak konieczności wykonywania ich utwardzenia.

Wniosek znajduje się w Referacie Dróg Powiatowych pod znakiem sprawy WKD.7125.1.9.2016.

Rafał Zięty, członek Zarządu zaznaczył, że należy rozważyć możliwość dofinansowania utwardzenia drogi gruntowej Węgierki – Goniczki w ramach programu dojazdu do pól, który jest kierowany do gmin.

Członkowie Zarządu jednomyślnie uzgodnili, że wykonanie utwardzenia drogi powiatowej Węgierki – Goniczki nie jest planowane w bieżącym roku w budżecie powiatu.

Pkt 3.3

Izabela Karpińska poinformowała, że burmistrz Pyzdr planuje wystąpić o dofinansowanie przebudowy dróg gminnych w miejscowościach Zapowiednia i Walga, na odcinku Zamość – Górne Grądy i na skrzyżowaniu ulic: Zwierzyniec i Miłosławska w Pyzdrach w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Zaznaczyła, że burmistrz wnioskuje o partnerstwo powiatu na realizację inwestycji, gdyż operacje wykonane we współpracy gminy i powiatu będą wyżej oceniane.

Wniosek znajduje się w Referacie Dróg Powiatowych pod znakiem sprawy WKD.3020.6.2016.

Członkowie Zarządu jednomyślnie uzgodnili, że powiat planuje wykonanie frezowania i wzmocnienia drogi powiatowej w obrębie skrzyżowania ul. Miłosławskiej w Pyzdrach.

Pkt 4

Grzegorz Stangreciak, inspektor Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich poinformował, że projektant oszacował całkowitą wartość termomodernizacji i zmiany sposobu użytkowania budynku przy ul. Leśnej we Wrześni w kwocie 5.937.835,57 zł, z czego koszty kwalifikowane wynoszą 3.177.820,40 zł. Dodał, że dofinansowanie w wysokości 80% kosztów kwalifikowanych wynosi 2.701.147,34 zł, a wkład własny wynosi: 476.673,08 zł kosztów kwalifikowanych i 2.760.015,17 zł kosztów niekwalifikowanych.

Mirosław Remienica, inspektor Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich zaznaczył, że projektant udzielił wyjaśnień w zakresie zastosowanych materiałów i rozwiązań projektowych proponując:

 1. zabezpieczenie grzejników osłonami (jest to wymóg w pomieszczeniach, w których przebywają dzieci);
 2. drzwi drewniane wyłącznie w pomieszczeniach sanitarnych, a w pozostałych pomieszczeniach drzwi aluminiowe, gdyż drzwi z PCV są ciężkie i mają wadliwe zawiasy;
 3. drewniane parapety, gdyż parapety z PCV nie są trwałe i mogą ulec odkształceniu, gdy młodzież zacznie na nich siadać;
 4. wzmocnienie filarków międzyokiennymi, gdyż są popękane, są wykonane z bloczków gazobetonowych, które nie mają wysokiej odporności na ściskanie;
 5. moc elektryczną 107 kW(pierwotnie 40 kW, potem 70 kW – został już podpisany aneks
  z firmą Enea).

Zaznaczył, że w celu zmniejszenia kosztów adaptacji budynku projektant zaproponował:

 1. rezygnację z wymiany posadzek w pomieszczeniach, w których nie będą przeprowadzane prace wyburzeniowe i nowe podziały (korytarze i hol wejściowy);
 2. rezygnację z sufitu akustycznego w sali sportowej, gdyż normy akustyczne są zalecane, ale nie są obowiązujące;
 3. wymianę wyłącznie uszkodzonych parapetów;
 4. całkowite usunięcie obudowy okapu na zewnątrz budynku i niewykonywanie jego odtworzenia;
 5. rezygnację z wymiany obudowy daszków nad wejściami do budynku;
 6. rezygnację z drzwi aluminiowych na drzwi drewniane;
 7. rezygnację z ogrodzenia obiektu;
 8. obniżenie parametrów wymienianych okien dot. witryny okiennej na klatce schodowej;
 9. zmniejszenie instalacji sieci LAN; zachowanie istniejącego systemu internetowego;
 10. zmniejszenie okablowania w salach.

Członkowie Zarządu uzgodnili, by na etapie składania wniosku o dofinansowanie termomodernizacji i zmiany sposobu użytkowania budynku przy ul. Leśnej we Wrześni zrezygnować z wykonania:

 1. ukształtowania terenu tj. utwardzenia, ogrodzenia, budowy parkingów w kwocie 595.966,05 zł;
 2. wykonania zjazdu z drogi i dojazdu do budynku w kwocie 42.543,71 zł.

W głosowaniu nad przyjęciem projektu uchwały Rady wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie wyrażenia zgody na złożenie przez Powiat Wrzesiński wniosku o dofinansowanie projektu pt. „Termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego mieszczącego się we Wrześni przy ul. Leśnej 10 na cele związane z edukacją publiczną oraz pomocą społeczną” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 – Działanie 3.2 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, Poddziałanie 3.2.1 „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego został przyjęty jednomyślnie.

Projekt uchwały Rady znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli Obsługi Rady i Zarządu pod nr kancelaryjnym SOR.0006.

Pkt 5

Beata Walkowiak, skarbnik powiatu poinformowała, że wyrażenie zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie projektu dotyczącego termomodernizacji i zmiany sposobu użytkowania budynku przy ul. Leśnej we Wrześni na cel edukacji publicznej i pomocy społecznej skutkuje koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego na realizację przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Wrzesińskiego. Zaznaczyła, że po ww. zmianach, łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wyniosą 2.727.442,00 zł, z czego w 2016 r. jest to kwota 135.000,00 zł, w 2017 r. kwota
1.940.545,00 zł i w 2018 r. kwota 647.279,00 zł.

Członkowie Zarządu przyjęli jednomyślnie autopoprawkę do projektu uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2016 – 2027.

W pkt. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty oraz w pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 

1. /-/ Dionizy Jaśniewicz               

2. /-/ Waldemar Grzegorek             

3. /-/ Paweł Guzik                         

4. /-/ Jerzy Mazurkiewicz              

5. /-/ Rafał Zięty                             

 

 

Protokołowała:

Natalia Kowalczyk

Podinspektor

Referat Kontroli,

Obsługi Rady i Zarządu

 

drukuj (Protokół nr 77 / 2016)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
 • opublikował: Marta Maciejczak
  data publikacji: 2016-04-22 13:55
 • zmodyfikował: Marta Maciejczak
  ostatnia modyfikacja: 2016-04-22 13:54

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.