Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 78 / 2016

PROTOKÓŁ NR 78/2016

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 30 marca 2016 roku

 

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków Zarządu. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący Zarządu przedstawił porządek obrad:

1. Rozpatrzenie wniosków w sprawach:

1) współorganizacji akcji profilaktycznej „Pokonaj cukrzycę” organizowanej w ramach Światowego Dnia Zdrowia;

2) zmiany harmonogramu i kosztorysu zadania publicznego pn. „Organizacja wykładów, seminariów i warsztatów mających na celu propagowanie edukacji wśród osób starszych i niepełnosprawnych”;

3) zmiany kosztorysu zadania publicznego pn. „Organizacja różnych form rehabilitacji ruchowej oraz imprez rekreacyjnych Potrafimy Sami…”.

2. Zaopiniowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy techniczno-produkcyjnej i zabudowy usługowej w Miłosławiu, rejon ulicy Wrzesińskiej i Krętej.

3. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) ogłoszenia i zorganizowania IV przetargu ustnego nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej do postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej, będącej własnością powiatu wrzesińskiego;

2) powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest likwidacja wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu wrzesińskiego, w szczególności odpady o kodach 17 06 01 – materiały izolacyjne zawierające azbest oraz 17 06 05 – materiały budowlane zawierające azbest;

3) nadania regulaminu pracy komisji przetargowej, powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest likwidacja wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu wrzesińskiego, w szczególności odpady o kodach 17 06 01 – materiały izolacyjne zawierające azbest oraz 17 06 05 – materiały budowlane zawierające azbest;

4) powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest kompleksowe sprzątanie pomieszczeń Starostwa Powiatowego we Wrześni;

5. nadania regulaminu pracy komisji przetargowej, powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest kompleksowe sprzątanie pomieszczeń Starostwa Powiatowego we Wrześni.

Dalsza część porządku obrad została zrealizowana po zakończeniu XVI sesji Rady Powiatu Wrzesińskiego:

4. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) pełnomocnictwa dla Pana Eugeniusza Wiśniewskiego dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni do realizacji projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie wrzesińskim (II)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 6. Rynek pracy, Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ na lata 2014 – 2020;

2) pełnomocnictwa dla Pana Eugeniusza Wiśniewskiego dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni do realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wrzesińskim (II)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój;

3) planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2016 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej;

4) planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2016 rok.

5. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

6. Wolne głosy i wnioski.

Członkowie Zarządu jednomyślnie przyjęli przedstawiony porządek obrad.

Pkt 1.1

Joanna Musiałkiewicz, kierownik Referatu Promocji Zatrudnienia, Spraw Obywatelskich i Zdrowia poinformowała, że Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wrześni wystąpił o współorganizację akcji profilaktycznej „Pokonaj cukrzycę” w ramach Światowego Dnia Zdrowia. Zaznaczyła, że w ramach współpracy powiat zająłby się promocją i nagłośnieniem wydarzenia oraz zakupem wody i jabłek za kwotę około 200,00 zł.

Wniosek znajduje się w Referacie Promocji Zatrudnienia, Spraw Obywatelskich i Zdrowia pod znakiem sprawy NPZ.8031.1.2016.

Członkowie Zarządu jednomyślnie wyrazili zgodę na współorganizację i dofinansowanie akcji profilaktycznej „Pokonaj cukrzycę” kwotą 200,00 zł.

Pkt 1.2 i 1.3

Joanna Musiałkiewicz poinformowała, że Uniwersytet Trzeciego Wieku w Orzechowie i Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Gnieźnie wystąpiły o zgodę na zmiany w kosztorysach zadań publicznych, na które otrzymały dotację w ramach otwartego konkursu ofert. Zaznaczyła, że:

1) organizator wykładów, seminariów i warsztatów dla osób starszych i niepełnosprawnych wystąpił o przesunięcie środków z nauki języka angielskiego i obsługi finansowej na organizację zajęć artystycznych i zajęcia z języka niemieckiego;

2) organizator wyjazdów na krioterapię wnioskuje o możliwość zmiany formy dojazdu, gdyż w związku z niewielką liczbą uczestników mogących korzystać z tej formy rehabilitacji, dojazd nastąpi za pośrednictwem własnych środków transportu.

Wnioski znajdują się w Referacie Promocji Zatrudnienia, Spraw Obywatelskich i Zdrowia odpowiednio pod znakiem sprawy NPZ.524.37.2016 i NPZ.524.2.2016.

Członkowie Zarządu jednomyślnie wyrazili zgodę na:

1) zmiany harmonogramu i kosztorysu zadania publicznego pn. „Organizacja wykładów, seminariów i warsztatów mających na celu propagowanie edukacji wśród osób starszych i niepełnosprawnych”;

2) zmiany kosztorysu zadania publicznego pn. „Organizacja różnych form rehabilitacji ruchowej oraz imprez rekreacyjnych Potrafimy Sami…”.

Pkt 2

Jerzy Kaczorowski, zastępca naczelnika Wydziału Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa poinformował, że teren ulicy Wrzesińskiej i Krętej w Miłosławiu jest przeznaczony pod obiekty produkcyjno-usługowe, składy i magazyny. Dodał, że przeznaczenie uzupełniające terenu objętego planem przewiduje funkcję usługową, w tym funkcję muzealną związaną z prezentacją historii browarnictwa i przemysłu spożywczego oraz funkcję mieszkaniową dla osób obsługujących funkcję podstawową ograniczoną do jednego lokalu na jednej działce w obrębie browaru.

Wniosek znajduje się w Wydziale Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa pod znakiem sprawy WB.673.2.8.2016.

Pkt 3.1

Jolanta Pielak, naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii i Nieruchomości poinformowała, że poprzedni przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej nr 139/50 o powierzchni 4,8610 ha, położonej w Bierzglinku zakończył się negatywnym wynikiem, gdyż nikt nie wpłacił wadium. Przypomniała, że wartość nieruchomości wynosiła 524.988,00 zł. Powołując się na art. 39 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami zaznaczyła, że w przypadku, gdy nieruchomość nie została sprzedana w II przetargu, jej wartość może ulec obniżeniu do 50% wartości tj. do kwoty 262.494,00 zł.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.

Członkowie Zarządu jednomyślnie uzgodnili, by obniżyć wartość działki nr 139/50 położonej w Bierzglinku o 25% tj. do kwoty 393.741,00 zł.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 326/2016 w sprawie ogłoszenia i zorganizowania IV przetargu ustnego nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej do postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej, będącej własnością powiatu wrzesińskiego została podjęta jednomyślnie.

Pkt 3.2 – 3.5

Anna Wolska-Wróblewska, naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich poinformowała, że w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych na likwidację wyrobów zawierających azbest i sprzątanie Starostwa, powołuje się komisje i nadaje im regulaminy pracy.

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.

W głosowaniach nad projektami uchwał wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwały nr:

1) 327/2016 w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest likwidacja wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu wrzesińskiego, w szczególności odpady o kodach 17 06 01 – materiały izolacyjne zawierające azbest oraz 17 06 05 – materiały budowlane zawierające azbest;

2) 328/2016 w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej, powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest likwidacja wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu wrzesińskiego, w szczególności odpady o kodach 17 06 01 – materiały izolacyjne zawierające azbest oraz 17 06 05 – materiały budowlane zawierające azbest;

3) 329/2016 w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest kompleksowe sprzątanie pomieszczeń Starostwa Powiatowego we Wrześni;

4) 330/2016 w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej, powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest kompleksowe sprzątanie pomieszczeń Starostwa Powiatowego we Wrześni zostały podjęte jednomyślnie.

Pkt 4.1 i 4.2

Eugeniusz Wiśniewski, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy poinformował, że w związku z podjęciem przez Radę uchwał na realizację przedmiotowych projektów, uwzgledniających decyzję Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o zmianie ich wartości tj. odpowiednio:

1) z kwoty 900.578,50 zł na kwotę 944 691,81 zł przy projekcie „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie wrzesińskim”;

2) z kwoty 1.944.468,30 zł na kwotę 1 944 468,25 zł przy projekcie „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wrzesińskim”, konieczne jest wprowadzenie tych kwot również w uchwałach o pełnomocnictwach.

Dodał, że pełnomocnictwa umożliwią dyrektorowi podpisanie umów z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu, składanie wniosków o płatność i składanie oświadczeń woli przy realizacji projektów.

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.

W głosowaniach nad projektami uchwał wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwały nr:

1) 331/2016 w sprawie pełnomocnictwa dla Pana Eugeniusza Wiśniewskiego dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni do realizacji projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie wrzesińskim (II)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 6. Rynek pracy, Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ na lata 2014 – 2020;

2) 332/2016 w sprawie pełnomocnictwa dla Pana Eugeniusza Wiśniewskiego dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni do realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wrzesińskim (II)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój zostały podjęte jednomyślnie.

Pkt 4.3 i 4.4

Anna Trubacz, główna księgowa poinformowała, że zmiany przyjęte przez Radę w uchwale budżetowej na 2016 r. i Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016 – 2027 skutkują koniecznością dostosowania planu finansowego dochodów i wydatków oraz planu zadań z zakresu administracji rządowej.

W głosowaniach nad projektami uchwał wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwały nr:

1) 333/2016 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2016 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej;

2) 334/2016 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2016 rok zostały podjęte jednomyślnie.

Uchwały znajdują się w zbiorze uchwał Zarządu Powiatu Wrzesińskiego pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0022.2.2016.

Pkt 5 Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

Beata Walkowiak poinformowała, że w związku ze zwiększeniem o kwotę 5.535,00 zł łącznych nakładów na realizację zadania pn. „Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni” konieczne jest podjęcie uchwały w sprawie przekazania upoważnienia dla dyrektora do zaciągania zobowiązań.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 335/2016 w sprawie przekazania upoważnienia dla Dyrektora Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni do zaciągania zobowiązań została podjęta jednomyślnie.

Uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Zarządu Powiatu Wrzesińskiego pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0022.2.2016.

Paweł Puzdrakiewicz, kierownik Referatu Bezpieczeństwa poinformował, że prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Kołaczkowie wystąpił o dofinansowanie wyjazdu młodzieżowej drużyny na międzynarodowe spotkania młodzieży do Niemiec.

Wniosek znajduje się w Referacie Bezpieczeństwa pod znakiem sprawy NB.5521.4.2016.

Członkowie Zarządu jednomyślnie nie wyrazili zgody na przyznanie dofinansowania na wyjazd młodzieżowej drużyny OSP w Kołaczkowie do Niemiec uznając, że uczestnicy będą reprezentować wyłącznie swoją gminę.

W pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi
na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

 

1. /-/ Dionizy Jaśniewicz                

2. /-/ Waldemar Grzegorek             

3. /-/ Paweł Guzik                         

4. /-/ Jerzy Mazurkiewicz               

5. /-/ Rafał Zięty                            

 

 

Protokołowała:

Natalia Kowalczyk

Podinspektor

Referat Kontroli,

Obsługi Rady i Zarządu

 

 

drukuj (Protokół nr 78 / 2016)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
  • opublikował: Marta Mittmann
    data publikacji: 2016-04-22 14:16
  • zmodyfikował: Marta Mittmann
    ostatnia modyfikacja: 2016-04-22 14:27

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.