Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 79 / 2016

PROTOKÓŁ NR 79/2016

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 5 kwietnia 2016 roku

 

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków Zarządu. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący Zarządu przedstawił porządek obrad:

1. Zaopiniowanie:

1) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Paderewskiego we Wrześni (etap 1);

2) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod zabudowę mieszkaniową w obrębie ul. Wierzbowej w Bierzglinku.

2. Zatwierdzenie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, których przedmiotem jest:

1) likwidacja wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu wrzesińskiego, w szczególności odpady o kodach 17 06 01 – materiały izolacyjne zawierające azbest oraz 17 06 05 – materiały budowlane zawierające azbest;

2) kompleksowe sprzątanie pomieszczeń Starostwa Powiatowego we Wrześni.

3. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

4. Wolne głosy i wnioski.

Członkowie Zarządu jednomyślnie przyjęli przedstawiony porządek obrad.

 

Pkt 1.1

Jerzy Kaczorowski, zastępca naczelnika Wydziału Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa poinformował, że burmistrz gminy Września wystąpił o uzgodnienie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Paderewskiego we Wrześni (etap 1), która przewiduje zmianę przeznaczenia niektórych terenów oraz zmianę parametrów niektórych obiektów budowlanych objętych planem.

Wniosek znajduje się w Wydziale Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa pod znakiem sprawy WB.673.2.10.2016.

Członkowie Zarządu uzgodnili zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Paderewskiego we Wrześni (etap 1).

 

Pkt 1.2

Jerzy Kaczorowski poinformował, że burmistrz gminy Września zawiadomił o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod zabudowę mieszkaniową w obrębie ul. Wierzbowej w Bierzglinku.

Wniosek znajduje się w Wydziale Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa pod znakiem sprawy WB.673.2.9.2016.

Członkowie Zarządu nie zgłosili uwag do informacji o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod zabudowę mieszkaniową w obrębie ul. Wierzbowej w Bierzglinku.

 

Pkt 2.1

Anna Wolska-Wróblewska, naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych
i Funduszy Europejskich
poinformowała, że:

1) zakres rzeczowy likwidacji wyrobów zawierających azbest obejmuje ich demontaż tj. rozbiórkę, zabezpieczenie i przekazanie na składowisko lub odbiór tj. zabezpieczenie i przekazanie na składowisko;

2) termin realizacji zamówienia przewiduje się od dnia zawarcia umowy do czasu wykorzystania kwoty wynikającej z zawartej umowy z wykonawcą, jednak nie później niż do dnia 16.09.2016 r.;

3) wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego muszą spełnić warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych wykazując, że:

  1. posiadają ostateczną aktualną decyzję administracyjną zezwalającą na prowadzenie transportu odpadów oraz umowę ze składowiskiem unieszkodliwiającym odpady zawierające azbest, gwarantującą odbiór tych odpadów w czasie realizacji zamówienia,
  2. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, wykonali dwie główne usługi polegające na pracach związanych z usuwaniem, unieszkodliwianiem oraz transportem wyrobów zawierających azbest, o wartości co najmniej 170.000,00 brutto każda,
  3. dysponują co najmniej dwoma samochodami do transportu azbestu wraz z wagami przewoźnymi o udźwigu co najmniej 0,5 Mg, posiadającymi świadectwa legalizacji tych wag i informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami,
  4. osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia są przeszkolone w zakresie pracy z wyrobami zawierającymi azbest oraz posiadają odpowiednie uprawnienia do realizacji zamówienia.

Specyfikacja znajduje się w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich pod znakiem sprawy NI.272.2.2016.

W głosowaniu nad zatwierdzeniem specyfikacji wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, którego przedmiotem jest likwidacja wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu wrzesińskiego, w szczególności odpady o kodach 17 06 01 – materiały izolacyjne zawierające azbest oraz 17 06 05 – materiały budowlane zawierające azbest została zatwierdzona jednomyślnie.

 

Pkt 2.2

Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że przedmiotem zamówienia jest kompleksowe sprzątanie pomieszczeń Starostwa Powiatowego we Wrześni oraz lokalu biurowego przy ul. 3 Maja 3. Zaznaczyła, że wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego muszą spełnić warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych wykazując, że:

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,

2) posiadają wiedzę i doświadczenie,

3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

Dodała, że termin realizacji przewiduje się od 01.05.2016 r. do 30.04.2017 r.

Specyfikacja znajduje się w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich pod znakiem sprawy NI.272.1.2016.

W głosowaniu nad zatwierdzeniem specyfikacji wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, którego przedmiotem jest kompleksowe sprzątanie pomieszczeń Starostwa Powiatowego we Wrześni została zatwierdzona jednomyślnie.

 

W pkt. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty oraz w pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

  1. /-/Dionizy Jaśniewicz                
  2. /-/Waldemar Grzegorek            
  3. /-/ Paweł Guzik                          
  4. /-/ Jerzy Mazurkiewicz               
  5. /-/ Rafał Zięty                             

 

 

Protokołowała:

Natalia Kowalczyk

Podinspektor

Referat Kontroli,

Obsługi Rady i Zarządu

 

drukuj (Protokół nr 79 / 2016)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
  • opublikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
    data publikacji: 2016-05-18 08:36

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.