Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 80 / 2016

PROTOKÓŁ NR 80/2016

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 12 kwietnia 2016 roku

 

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków Zarządu. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący Zarządu przedstawił porządek obrad:

1. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) ogłoszenia i zorganizowania VI przetargu ustnego nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej do postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Bierzglinku, będącej własnością Powiatu Wrzesińskiego, zapisanej w księdze wieczystej PO1F/00042327/8;

2) ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży;

3) wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy najmu pomieszczenia garażowego nr 2, usytuowanego w budynku położonym przy ul. Gnieźnieńskiej 29 we Wrześni, za porozumieniem stron;

4)  wyrażenia zgody na rozbiórkę budynku garażowego znajdującego się na działce oznaczonej geodezyjnie nr 440/1, położonej przy ul. Gnieźnieńskiej 29 we Wrześni;

5) wyrażenia zgody na oddanie w najem gruntu pod garaż będącego częścią nieruchomości położonej przy ul. Gnieźnieńskiej 29 we Wrześni.

2. Sprostowanie ogłoszenia o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w Bierzglinku, oznaczonych jako działki nr 146/5, 146/6, 146/7, 146/8,146/9, 146/10 i 146/11, ogłoszonym uchwałą nr 323/2016 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 24 marca 2016 r.

3. Przedstawienie propozycji prac remontowych w Kościele Poewangelickim w Miłosławiu.

4. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

5. Wolne głosy i wnioski.

Członkowie Zarządu jednomyślnie przyjęli przedstawiony porządek obrad.

 

Pkt 1.1

Jolanta Pielak, naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii i Nieruchomości poinformowała, że w związku z ważnością wyceny działek pod zabudowę jednorodzinną wolno stojącą lub szeregową w Bierzglinku, proponuje się ogłosić kolejny przetarg na ich sprzedaż. Dodała, że sprzedaż obejmuje 86 działek.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem kancelaryjnym SOR.0024.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 336/2016 w sprawie ogłoszenia i zorganizowania VI przetargu ustnego nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej do postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Bierzglinku, będącej własnością Powiatu Wrzesińskiego, zapisanej w księdze wieczystej PO1F/00042327/8 została podjęta jednomyślnie.

 

Pkt 1.2

Jolanta Pielak poinformowała, że rzeczoznawca wycenił lokal nr 5 w budynku przy ul. 3 Maja 8 we Wrześni o powierzchni 280,70 m2 wraz z pomieszczeniami przynależnymi o powierzchni 289,50 m2 na kwotę 338.700,00 zł. Zaznaczyła, że wywieszenie wykazu jest konieczne, gdyż upłynął półroczny okres od poprzedniego przetargu, który odbył się w 2014 r. Dodała, że osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości mogą składać wnioski w terminie 6 tygodni, do dnia 27.05.2016 r.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem kancelaryjnym SOR.0024.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 337/2016 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży została podjęta jednomyślnie.

 

Pkt 1.3, 1.4 i 1.5

Jolanta Pielak poinformowała, że w związku z budową ciągu pieszo-rowerowego łączącego ulicę Gnieźnieńską z Parkiem im. J. Piłsudskiego we Wrześni konieczne jest usunięcie dwóch garaży usytuowanych na działce nr 440/1, do której prawo dysponowania na cele ww. inwestycji, od 2014 r. uzyskała gmina Września. Dodała, że inwestor zaproponował najemcom postawienie nowych, blaszanych garaży na przedmiotowej działce. Podkreśliła, że jeden z najemców wynajmował grunt pod garaż (pomieszczenie garażowe stanowi jego własność), a ponieważ umowa obowiązuje do 31.10.2016 r. i nie została w niej wskazana lokalizacja, nie jest konieczne dokonywanie zmiany umowy. Nadmieniła, że z najemcą wynajmującym garaż nastąpi rozwiązanie zawartej umowy, z dniem 13.04.2016 r., jednocześnie pomieszczenie garażowe przez niego dotąd wynajmowane zostanie rozebrane na koszt gminy Września, a wnioskujący stanie się najemną gruntu pod garaż (garaż oddany w użyczenie przez Gminę) na przedmiotowej działce.

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem kancelaryjnym SOR.0024.

W głosowaniach nad projektami uchwał wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwały nr:

1) 338/2016 w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy najmu pomieszczenia garażowego nr 2, usytuowanego w budynku położonym przy ul. Gnieźnieńskiej 29 we Wrześni, za porozumieniem stron;

2) 339/2016 w sprawie wyrażenia zgody na rozbiórkę budynku garażowego znajdującego się na działce oznaczonej geodezyjnie nr 440/1, położonej przy ul. Gnieźnieńskiej 29 we Wrześni;

3) 340/2016 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem gruntu pod garaż będącego częścią nieruchomości położonej przy ul. Gnieźnieńskiej 29 we Wrześni zostały podjęte jednomyślnie.

 

Pkt 2

Jolanta Pielak poinformowała, że w ogłoszeniu o przetargu, w treści dotyczącej zobowiązań i obciążeń nie ujęto, że nieruchomości objęte sprzedażą, są przedmiotem wypowiedzianej umowy dzierżawy, która ulegnie rozwiązaniu z dniem 31.03.2017 r.

Członkowie Zarządu jednomyślnie przyjęli treść sprostowania ogłoszenia o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w Bierzglinku, oznaczonych jako działki nr 146/5, 146/6, 146/7, 146/8,146/9, 146/10 i 146/11, ogłoszonym uchwałą nr 323/2016 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 24 marca 2016 r.

Sprostowanie znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem kancelaryjnym SOR.0024.

 

Pkt 3

Anna Wolska-Wróblewska, naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich poinformowała, że powiat nie uzyskał dofinansowania z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na remont wieży Kościoła Poewangelickiego w Miłosławiu. Zaznaczyła, że w budżecie powiatu jest zabezpieczony wkład własny w kwocie 99.336,00 zł, który może być przeznaczony na wykonanie instalacji elektrycznej i zamontowanie zawiesi (kosztorys na kwotę 21.612,81 zł) oraz remont zakrystii na potrzeby garderoby wraz z jej wyposażeniem (wstępny projekt budowlany na kwotę 12.457,00 zł i projekt na meble na kwotę 3.450,00 zł).

Rafał Zięty, członek Zarządu zaproponował, by rozważyć możliwość ubiegania się o dofinansowanie z Wielkopolskiego Programu Operacyjnego w ramach Poddziałania 4.4.1 Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu na  rewitalizację, rewaloryzację, konserwację, renowację, restaurację, zachowanie, a także adaptację na cele kulturalne, obiektów oraz obszarów zabytkowych.

Członkowie Zarządu jednomyślnie uzgodnili, że w późniejszym terminie podejmą decyzję o przeznaczeniu środków zabezpieczonych na remont wieży Kościoła Poewangelickiego w Miłosławiu.

 

Pkt 4 Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

Jolanta Pielak poinformowała, że Rada Gminy Miłosław wyraziła zgodę na przekazanie powiatowi w drodze darowizny Kościoła Poewangelickiego, jednak uchwała wejdzie w życie dopiero 31.05.2016 r., gdyż radni wnoszą o zagwarantowanie Gminie w akcie notarialnym dalszej możliwości realizacji zadań kulturalnych. Zaznaczyła, że powiat zadeklarował współpracę w sposób niezakłócony i na zasadach dotąd obowiązujących. Dodała, że istnieje możliwość zawarcia w akcie notarialnym prawa użytkowania, które będzie uwidocznione w księdze wieczystej nieruchomości.

Członkowie Zarządu jednomyślnie nie wyrazili zgody na wprowadzenie takiego zapisu w akcie notarialnym darowizny Kościoła Poewangelickiego w Miłosławiu na rzecz powiatu wrzesińskiego.

 

Jolanta Pielak poinformowała, że prezes SIWL Spółka z o.o. zadeklarował:

1) opuszczenie zajmowanej części nieruchomości do dnia 31.05.2016 r. (na wezwanie o opróżnienie i opuszczenie pomieszczeń do dnia 29.04.2016 r. w związku z ubieganiem się o termomodernizację i zmianę sposobu użytkowania budynku przy ul. Leśnej we Wrześni). Dodała, że wydłużenie terminu uzasadnił koniecznością przechowywania dokumentacji finansowo-księgowej i wydawania na bieżąco zaświadczeń byłym pracownikom Spółki;

2) zapłatę kwoty należnej za korzystnie z części nieruchomości faktycznie zajmowanej przez Spółkę do dnia 31.12.2015 r.;

3) zawarcie porozumienia w sprawie ekwiwalentnych rozliczeń tj. Spółka obciąży powiat kosztami udostępnienia energii i wody, a powiat wystawi fakturę za bezumowne korzystanie z części nieruchomości.

Zaznaczyła, że prezes Spółki wnioskuje o odstąpienie od dochodzenia roszczeń za bezumowne korzystanie z całej nieruchomości w terminie 01 – 16.11.2015 r. Podkreśliła, że zgodnie z aktem notarialnym, Spółka została zobowiązana do opuszczenia nabytej przez powiat nieruchomości do dnia 31.10.2015 r., jednak dopiero na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego dnia 16.11.2015 r. pracownicy opuścili i opróżnili pomieszczenia, w których już nie przebywali. Dodała, że odstąpienie od roszczeń naliczonych za sporny okres naruszy dyscyplinę finansów publicznych.

Pismo znajduje się w Wydziale Geodezji, Kartografii i Nieruchomości pod znakiem sprawy NG.6840.1.3.2016.

Członkowie Zarządu jednomyślnie:

1) warunkowo, ze względu na sytuację SIWL Spółka z o.o., wyrazili zgodę na przedłużenie terminu opuszczenia części zajmowanej nieruchomości do dnia 31.05.2016 r.;

2) uzgodnili, że płatności za zużycie energii i wody przez powiat oraz bezumowne korzystanie z pomieszczeń przez Spółkę, na zasadzie ekwiwalentności, będą regulowane na bieżąco;

3) uzgodnili, że kwestia uregulowania przez Spółkę płatności naliczonych za okres 01-16.11.2015 r. za korzystanie z nabytej przez powiat nieruchomości będą przedmiotem dalszego rozpatrzenia.

 

Bożena Nowacka, sekretarz powiatu poinformowała, że Wielkopolski Kurator Oświaty w Poznaniu wydał pozytywną opinię o planie sieci szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych prowadzonych przez powiat wrzesiński. Zaznaczyła, że projekt uchwały Rady w przedmiotowej sprawie może być objęty porządkiem sesji.

 

W pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano. 

  1. /-/ Dionizy Jaśniewicz                
  2. /-/ Waldemar Grzegorek             
  3. /-/ Paweł Guzik                           
  4. /-/ Jerzy Mazurkiewicz              
  5. /-/ Rafał Zięty                          

 

Protokołowała:

Natalia Kowalczyk

Podinspektor

Referat Kontroli,

Obsługi Rady i Zarządu

 

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
  • opublikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
    data publikacji: 2016-05-18 09:14

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.