Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 83 / 2016

PROTOKÓŁ NR 83/2016

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 5 maja 2016 roku

 

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków Zarządu. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący Zarządu przedstawił porządek obrad:

1. Rozpatrzenie wniosków w sprawach:

1) dofinansowania VI Zawodów Towarzyskich w Skokach przez Przeszkody i IV Regionalnych Zawodów w Skokach przez Przeszkody w Stajni Gronówka w Barczyźnie;

2) dofinansowania Wielkopolskiego Turnieju Orlika 2016 na szczeblu powiatowym.

2. Przedstawienie wysokości odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów jednostek oświatowych.

3. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) udzielenia upoważnienia Pani Violetcie Zdunowskiej dyrektorowi Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza we Wrześni;

2) ustalenia miesięcznej kwoty dotacji dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Miłosławiu;

3) ustalenia miesięcznej kwoty dotacji dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych we Wrześni;

4) ustalenia miesięcznej kwoty dotacji dla Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego „ARKA”;

5) wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie jednostkom organizacyjnym powiatu wrzesińskiego mienia w postaci telefonów komórkowych;

6) wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest likwidacja wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu wrzesińskiego, w szczególności odpady o kodach 17 06 01 – materiały izolacyjne zawierające azbest oraz 17 06 05 – materiały budowlane zawierające azbest;

7) wyrażenia zgody na likwidację środków trwałych będących w posiadaniu Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni.

4. Przedstawienie pisma wojewody wielkopolskiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

5. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

6. Wolne głosy i wnioski.

Członkowie Zarządu jednomyślnie przyjęli przedstawiony porządek obrad.

 

Pkt 1.1

Ilona Dębicka, naczelnik Wydziału Promocji i Kultury poinformowała, że Stowarzyszenie Klub Jeździecki Gronówka organizuje po raz kolejny towarzyskie i regionalne zawody w skokach przez przeszkody.

Wniosek znajduje się w Wydziale Promocji i Kultury pod znakiem sprawy NP.053.4.2016.

Członkowie Zarządu jednomyślnie przyznali kwotę 300,00 zł na puchary dla zwycięzców zawodów.

 

Pkt 1.2

Bożena Nowacka, sekretarz powiatu poinformowała, że Departament Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego organizuje rozgrywki piłkarskie i koszykarskie Turnieju Orlika o Puchar Marszałka na terenie boisk powstałych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”. Dodała, że organizator wystąpił do powiatu o podjęcie współpracy w ww. zakresie ze Szkolnym Związkiem Sportowym Wielkopolska, któremu powierzył realizację VII edycji turnieju.

Wniosek znajduje się w Wydziale Edukacji i Kultury Fizycznej pod znakiem sprawy SE.425.2.5.2016.

Członkowie Zarządu jednomyślnie wyrazili zgodę na dofinansowanie kwotą 200,00 zł organizacji Turnieju Orlika 2016 na szczeblu powiatowym.

 

Pkt 2

Bożena Nowacka poinformowała, że odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów wynosi 5% otrzymanych przez nich emerytur i rent, co za 2015 r. stanowi kwotę 261.998,00 zł. Dodała, że 75% należnej kwoty zostanie wypłacone do 31.05.2016 r.

 

Pkt 3.1

Bożena Nowacka poinformowała, że upoważnienie umożliwi dyrektorowi składanie oświadczeń woli w zakresie bieżącej działalności tj. dysponowanie środkami finansowymi do wysokości kwot wydatków określonych w zatwierdzonym planie finansowym szkoły.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego na 2016 r. pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 349/2016 w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Violetcie Zdunowskiej dyrektorowi Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza we Wrześni została podjęta jednomyślnie.

 

Pkt 3.2 – 3.4

Bożena Nowacka poinformowała, że powiat wrzesiński nie prowadzi szkół dla dorosłych kształcących w formie zaocznej, dlatego wystąpiono do sąsiedniego powiatu o informację na temat wysokości wydatków ponoszonych na prowadzenie tego typu i rodzaju szkół. Powołując się na uchwałę nr 101/XVI/2016 Rady z dnia 30.03.2016 r. zaznaczyła, że powiat, w tym przypadku, przyznaje 50% ustalonych wydatków bieżących ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju, co w bieżącym roku stanowi kwotę 79,54 zł. Dodała, że w przypadku Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego „ARKA”, wysokość dotacji ustala się w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na jednego wychowanka tego rodzaju placówki w części oświatowej subwencji ogólnej dla danej jednostki samorządu terytorialnego, co na podstawie metryczki stanowi kwotę 4.238,81 zł.

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego na 2016 r. pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.

W głosowaniu nad projektami uchwał wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwały nr:

1) 350/2016 w sprawie ustalenia miesięcznej kwoty dotacji dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Miłosławiu;

2) 351/2016 w sprawie ustalenia miesięcznej kwoty dotacji dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych we Wrześni;

3) 352/2016 w sprawie ustalenia miesięcznej kwoty dotacji dla Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego „ARKA” zostały podjęte jednomyślnie.

 

Pkt 3.5

Elżbieta Helman, kierownik Referatu Gospodarczego poinformowała, że aparaty telefoniczne, przekazane w 2013 r. jednostkom organizacyjnym na podstawie umów użyczenia, przejdą na ich własność, na mocy podjętej uchwały. Nadmieniła, że jednostki będą musiały odtąd zabezpieczać środki w swoich budżetach na wymianę przekazanych telefonów komórkowych.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego na 2016 r. pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.

W głosowaniu nad projektami uchwał wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 353/2016 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie jednostkom organizacyjnym powiatu wrzesińskiego mienia w postaci telefonów komórkowych została podjęta jednomyślnie.

 

Pkt 3.6

Magdalena Michalak, inspektor Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich poinformowała, że w przetargu na likwidację wyrobów zawierających azbest, najkorzystniejszą ofertę, w kwocie 204.700,00 zł złożyła firma AM Trans Progres Sp. z o.o., która otrzymała 88,64 pkt w kryterium ceny i 10 pkt w kryterium termin realizacji przedmiotu umowy. Nadmieniła, że szacunek wartości zamówienia opiewał na kwotę 231.944,44 zł, a zamawiający na jego realizację przeznaczył kwotę 265.000,00 zł.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego na 2016 r. pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.

W głosowaniu nad projektami uchwał wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 354/2016 w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest likwidacja wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu wrzesińskiego, w szczególności odpady o kodach 17 06 01 – materiały izolacyjne zawierające azbest oraz 17 06 05 – materiały budowlane zawierające azbest została podjęta jednomyślnie.

 

Pkt 3.7

Beata Walkowiak przypomniała, że na posiedzeniu w dniu 28.04.2016 r. Zarząd wyraził zgodę na likwidację środków trwałych w postaci: kombajnu, agregatu uprawowo-siewnego, pługu, zbieracza pokosów i przyczepy przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
we Wrześni.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego na 2016 r. pod symbolem kancelaryjnym SOR.0024.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 355/2016 w sprawie wyrażenia zgody na likwidację środków trwałych będących w posiadaniu Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni została podjęta jednomyślnie.

 

Pkt 4

Beata Walkowiak poinformowała, że wnioski o zwiększenie środków finansowych na realizację zadań Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności zostaną rozpatrzone po uruchomieniu rezerwy celowej przez Ministra Finansów.

Pismo znajduje się w Wydziale Finansowym pod znakiem sprawy NF.3153.1.18.2016.

 

Pkt 5 Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

Jolanta Pielak, naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii i Nieruchomości poinformowała, że działka nr 139/50 w Bierzglinku o powierzchni 4,86 ha została sprzedana za kwotę 397.681,00 zł. Zaznaczyła, że nabywca wnioskuje o możliwość zawarcia aktu notarialnego w sierpniu br. Dodała, że zgodnie z nową ustawą o kształtowaniu ustroju rolnego, Zarząd musi uzyskać zgodę Agencji Nieruchomości Rolnych na sprzedaż nieruchomości, gdyż jej nabywca jest mieszkańcem innego powiatu.

Członkowie Zarządu jednomyślnie wyrazili zgodę na zawarcie aktu notarialnego na sprzedaż działki 139/50 w Bierzglinku w sierpniu br.

 

W pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

  1. /-/ Dionizy Jaśniewicz                
  2. /-/ Waldemar Grzegorek             
  3. /-/ Paweł Guzik                           
  4. /-/ Jerzy Mazurkiewicz               
  5. /-/ Rafał Zięty                             

 

Protokołowała:

Natalia Kowalczyk-Jakubowska

Podinspektor

Referat Kontroli,

Obsługi Rady i Zarządu

 

 

drukuj (Protokół nr 83 / 2016)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
  • opublikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
    data publikacji: 2016-06-01 11:48

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.