Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 81 / 2016

SOR.0022.1.19.2016

 

 

PROTOKÓŁ NR 81/2016

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 21 kwietnia 2016 roku

                                                                                                                                                            

Dionizy Jaśniewicz otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków Zarządu. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący Zarządu przedstawił porządek obrad:

1. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawach:

1) nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej we Wrześni;

2) udzielenia pomocy finansowej Gminie Kołaczkowo.

2. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia na czas oznaczony części nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Wrzesińskiego, przekazanej w trwały zarząd Powiatowemu Urzędowi Pracy we Wrześni;

2) wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy najmu pomieszczenia garażowego nr 16, usytuowanego w budynku położonym przy ul. Kaliskiej 1a we Wrześni, za porozumieniem stron;

3) wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy użyczenia pomieszczenia garażowego nr 17, usytuowanego w budynku położonym przy ul. Kaliskiej 1a we Wrześni, za porozumieniem stron;

4) wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy najmu pomieszczenia garażowego nr 12, usytuowanego w budynku położonym przy ul. Kaliskiej 1a we Wrześni, za porozumieniem stron;

5) wyboru wykonawcy w postępowaniu przetargowym w trybie zapytania o cenę,  którego przedmiotem zamówienia jest kompleksowe sprzątanie pomieszczeń Starostwa Powiatowego we Wrześni.

3. Rozpatrzenie wniosków w sprawach:

1) wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością przy ul. Klonowej w Bierzglinku w celu ułożenia kabla energetycznego;

2) dofinansowania realizacji projektu Święto Teatru na Prowincji organizowanego przez Zespół Szkół w Nowym Folwarku;

3) dofinansowania turnusu rehabilitacyjnego seniorów Wrzesińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Niechorzu;

4) dofinansowania Międzygminnej Olimpiady Sportowej dla Przedszkolaków z Przedszkola „Miś Uszatek” w Nekli;

5) dofinansowania zakupu węzy pszczelej przez Koło Pszczelarzy we Wrześni.

4. Ustalenie terminu i sposobu finansowania akcji „Drzewko za elektrośmieci”.

5. Rozpatrzenie wniosków w sprawie wprowadzenia zmian w arkuszu organizacyjnym ZSTiO na rok szkoły 2016/2017 dotyczących:

1) zwiększenia o jedną godzinę tygodniowego wymiaru obowiązkowych zajęć dla technika weterynarii, technika rolnika oraz technika żywienia i usług gastronomicznych;

2) nauczania chemii w klasach pierwszych w zakresie rozszerzonym w ramach innowacji pedagogicznej pt. „Lubię chemię”;

3) wdrożenia innowacji pedagogicznych i kształcenia przedmiotów uzupełniających w trzech profilach klas pierwszych II Liceum Ogólnokształcącego.

6. Przedstawienie wniosków/pism o zmiany w budżecie powiatu oraz przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego

1) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2016 – 2027;

2) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2016 rok.

7. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

8. Wolne głosy i wnioski.

Członkowie Zarządu jednomyślnie przyjęli przedstawiony porządek obrad.

 

Pkt 1.1

Anna Maria Kulczyńska, dyrektor Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej we Wrześni poinformowała, że Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich w sierpniu 2015 roku przeprowadziło kontrolę w Domu Pomocy Społecznej. Dodała, że w przeprowadzonej kontroli zalecono zmianę Statutu placówki. Wyjaśniła, że to co znajduje się w Regulaminie zostało usunięte ze Statutu.

W głosowaniu nad przyjęciem projektu uchwały Rady wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej we Wrześni został przyjęty jednomyślnie.

Projekt uchwały Rady znajduje się w zbiorze uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem kancelaryjnym SOR.0006.

 

Pkt 1.2

Joanna Musiałkiewicz, kierownik Referatu Promocji Zatrudnienia, Spraw Obywatelskich i Zdrowia poinformowała, iż Gmina Kołaczkowo zwróciła się z prośbą o pomoc finansową w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na pomoc w remoncie spalonego mieszkania w wysokości 5.000,00 zł. Dodała, że mieszkanie wymaga generalnego remontu. Wyjaśniła, że zniszczeniu uległ dach, meble kuchenne, pralka, lodówka oraz wyposażenie łazienki. Ponadto należy wymienić drzwi, częściowo spalone podłogi, a także oczyścić ściany i sufit. Powiadomiła, iż łączny kosztorys opiewa na kwotę 9.500,00 zł. Poinformowała również, iż Gmina Kołaczkowo i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołaczkowie planują udzielić pomocy poszkodowanym w kwocie ok. 3.000,00 zł. Zaproponowała udzielenie dotacji w kwocie 2.000,00 zł na remont spalonego dachu.

W głosowaniu nad przyjęciem projektu uchwały Rady wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kołaczkowo został przyjęty jednomyślnie.

Projekt uchwały Rady znajduje się w zbiorze uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem kancelaryjnym SOR.0006.

 

Pkt 2.1

Eugeniusz Wiśniewski, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni poinformował, iż projekt dotyczy dwóch pokoi gościnnych znajdujących się na drugim piętrze budynku będącego w trwałym zarządzie tut. Urzędu Pracy, przy ul. Wojska Polskiego 2. Wyjaśnił, że pomieszczenia były użyczone Powiatowemu Centrum Edukacji Zawodowej od 26.03.2007 roku do 30.04.2016 roku. Dodał, iż dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej zwrócił się z pismem o zawarcie umowy użyczenia na kolejne 3 lata.

W głosowaniu nad podjęciem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 341/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia na czas oznaczony części nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Wrzesińskiego, przekazanej w trwały zarząd Powiatowemu Urzędowi Pracy we Wrześni została podjęta jednomyślnie.

Projekt uchwały Zarządu znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego pod symbolem kancelaryjnym SOR.0024.

 

Pkt 2.2, 2.3 i 2.4

Jolanta Pielak, naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii i Nieruchomości, Poinformowała, że trzy garaże o numerach 16, 17 i 12 usytuowane są w budynku położonym przy ulicy Kaliskiej 1a we Wrześni. Wyjaśniła, iż Dom Pomocy Społecznej posiadał umowę użyczenia na czas nieokreślony, a pozostałe osoby wynajmowały garaże na podstawie umów najmu. Dodała, iż wynajmujący zgodzili się na rozwiązanie umów za porozumieniem stron z dniem 30.08.2016 rok. Powiadomiła również, iż jest to spowodowane złym stanem budynku. Poinformowała, że inwestor, który buduje w sąsiedztwie budynki wielorodzinne zadeklarował, iż byłby gotowy rozebrać ten budynek. Dopowiedziała, że w związku z tym, pomieszczenia garażowe zostaną rozebrane już teraz. Wytłumaczyła, że nadal pozostaje jeden użytkownik, Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, który posiada zgodę na użytkowanie. Zapewniła, że szkoła będzie mogła przenieść przechowywany sprzęt do sąsiedniego budynku, gdyż jeden z wynajmujących nie chce już użytkować pomieszczenia garażowego.

W głosowaniu nad podjęciem uchwał wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwały nr:

1. 342/2016 w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy najmu pomieszczenia garażowego nr 16, usytuowanego w budynku położonym przy ul. Kaliskiej 1a we Wrześni, za porozumieniem stron.

2. 343/2016 w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy użyczenia pomieszczenia garażowego nr 17, usytuowanego w budynku położonym przy ul. Kaliskiej 1a we Wrześni, za porozumieniem stron.

3. 344/2016 w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy najmu pomieszczenia garażowego nr 12, usytuowanego w budynku położonym przy ul. Kaliskiej 1a we Wrześni, za porozumieniem stron zostały podjęte jednomyślnie.

 

Pkt 2.5

Joanna Suplewska, inspektor Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich poinformowała, że w celu kompleksowego sprzątania pomieszczeń Starostwa Powiatowego we Wrześni zostały wysłane zaproszenia do składania ofert do pięciu firm. Dodała, że najkorzystniejszą ofertę złożyła firma EFEKT Wleklińscy sp.j, która dotychczas pełniła te usługi. Wyjaśniła to na podstawie kwot złożonych ofert:

1. EFEKT Wleklińscy sp.j. – 121.200.00 zł

2. „ALD – DEZ” – 143.900,00 zł

3. ALSO BIS –141.200,00 zł

4. Cleenpol Sp. z o. o. – 147.600,00 zł

Powiadomiła, że na realizacje całego zadania zabezpieczono w budżecie kwotę 195.09,00 zł. Dopowiedziała, iż termin realizacji usług rozpoczyna się w maju 2016 roku i będzie trwał do końca kwietnia 2017 roku.

W głosowaniu nad podjęciem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 345/2016 w sprawie wyboru wykonawcy w postępowaniu przetargowym w trybie zapytania o cenę,  którego przedmiotem zamówienia jest kompleksowe sprzątanie pomieszczeń Starostwa Powiatowego we Wrześni została podjęta jednomyślnie.

Projekt uchwały Zarządu znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego pod symbolem kancelaryjnym SOR.0024.

 

Pkt 3.1

Jolanta Pielak, naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii i Nieruchomości, poinformowała, że Enea Operator Rejon Dystrybucji Września zwrócił się w pierwszym wniosku z dnia 30.03.2016 roku o uzgodnienie lokalizacji trasy kabla energetycznego na działce nr 375/52 położonej w Bierzglinku. Dodała, iż w późniejszym terminie zweryfikował wniosek i wprowadził zmiany, w których wnioskuje o zgodę na dysponowanie nieruchomością w celu ułożenia projektowanego kabla energetycznego 0,4V przy ul. Klonowej w Bierzglinku na dz. 375/9.

 

Członkowie Zarządu jednomyślnie wyrazili zgodę na dysponowanie nieruchomością przy ul. Klonowej w Bierzglinku w celu ułożenia kabla energetycznego.

 

Pkt. 3.2

Anna Mizerka, inspektor Wydziału Promocji i Kultury, poinformowała, że do Starostwa wpłynęło pismo Zespołu Szkół w Nowym Folwarku, który jest współorganizatorem XIII Ogólnopolskiego Przeglądu Twórczości Teatralnej „Maska”. Wyjaśniła, że szkoła zwraca się z prośbą o przekazanie 100 sztuk gadżetów promujących powiat wrzesiński, które zostaną przekazane jako upominki opiekunom uczestników projektu. Dodała. iż projekt uzyskał już dotację z Powiatu w ramach konkursu ofert w wysokości 1.030,00 zł.

Członkowie Zarządu jednomyślnie nie wyrazili zgody na udzielenie dofinansowania, gdyż wnioskujący otrzymał już dotację z budżetu powiatu na realizację przedsięwzięcia.

 

Pkt 3.3

Joanna Musiałkiewicz, kierownik Referatu Promocji Zatrudnienia, Spraw Obywatelskich i Zdrowia poinformowała, że Wrzesiński Uniwersytet Trzeciego Wieku zwraca się z prośbą o dofinansowanie kosztów przejazdu seniorów 50+ na turnus rehabilitacyjny w Niechorzu. Dodała, iż całkowity koszt transportu wynosi 4.000,00 zł, natomiast wnioskodawcy proszą o 2.000,00 zł. Powiadomiła, iż jest do zadanie które nie zostało dofinansowane w ramach otwartego konkursu ofert, w którym wnioskowali
o uzyskanie kwoty 3.200,00 zł.

 

Członkowie Zarządu jednomyślnie nie wyrazili zgody na udzielenie dofinansowania na ww. cel uznając, iż Wrzesiński Uniwersytet Trzeciego wieku otrzymał już dofinansowania na organizację innych zadań.

Pkt 3.4

Joanna Musiałkiewicz, kierownik Referatu Promocji Zatrudnienia, Spraw Obywatelskich i Zdrowia poinformowała, że Przedszkole „Miś Uszatek” w Nekli organizuje

Międzygminną Olimpiadę Sportową dla Przedszkolaków z miejscowości: Nekla, Września, Czerniejewo, Zasutowo i Targowa Górka. Wyjaśniła, iż w poprzednich latach to zadanie było wspierane przez Zarząd Powiatu.

Członkowie Zarządu wyrazili zgodę na dofinansowanie Międzygminnej Olimpiady Sportowej dla Przedszkolaków w kwocie 300 zł przy jednym głosie „wstrzymującym się”.

 

Pkt 3.5

Urszula Łabęda, naczelnik Wydziału Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa, poinformowała, że Koło Pszczelarzy we Wrześni zwróciło się z prośbą o dofinansowanie zakupu węzy pszczelej pozwalającej na rozwój rodzin pszczelich. Zapewniła, iż środki w budżecie są zaplanowane na tego typu zadania i jest możliwość zakupu, przekazania węzy za 1.000,00 zł. Wyjaśniła, iż należy wspierać projekty dotyczące ochrony środowiska.

Członkowie Zarządu wyrazili zgodę na zakup węzy pszczelej za kwotę 1000,00 zł.

 

Pkt 4

Urszula Łabęda, naczelnik Wydziału Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa, poinformowała, że termin akcji „Drzewko za elektrośmieci” nie jest jeszcze ustalony z powodu braku decyzji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska dotyczącej przyznania środków na ten cel. Dopowiedziała, że wniosek został złożony na kwotę 12.000,00 zł. Wyjaśniła, że dopiero 7 kwietnia opublikowano informację, że przeszliśmy przez ocenę formalną, natomiast należy jeszcze przejść ocenę merytoryczną. Zaproponowała pokrycie tej akcji środkami własnymi przeznaczonymi na ochronę środowiska. Powiadomiła, że najbardziej odpowiednim terminem będzie 21 maja. Dodała, że w tym roku wszystkie szkoły ponadgimnazjalne włączą się w akcję. 

Członkowie Zarządu wyrazili zgodę na zorganizowanie akcji „Drzewko za elektrośmieci”
w terminie 21 maja.

 

Pkt 5.1

Bożena Nowacka, sekretarz powiatu poinformowała, że Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na zwiększenie w szkolnych planach nauczania o jedną godzinę tygodniowego wymiaru obowiązkowych zajęć (po pół godziny w drugim semestrze w klasie drugiej i trzeciej) dla technika weterynarii, technika rolnika oraz technika żywienia i usług gastronomicznych. Wyjaśniła, iż przekroczenie to jest spowodowane minimalnym limitem, jakim jest 240 godzin, który powinien być przeznaczony na realizację dwóch przedmiotów rozszerzonych.

Członkowie Zarządu wyrazili zgodę na zwiększenie w szkolnych planach nauczania o jedną godzinę tygodniowo wymiaru obowiązkowych zajęć w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących.

 

Pkt 5.2

Bożena Nowacka, sekretarz powiatu, poinformowała, że Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących zwrócił się z prośbą o zatwierdzenie w arkuszu organizacyjnym na rok 2016/2017 w klasach pierwszych, w których zaplanowano nauczanie chemii w zakresie rozszerzonym, godzin ćwiczeniowych w ramach innowacji pedagogicznej pt. „Lubię chemię” – zastosowanie techniki chemii w małej skali.

Członkowie Zarządu nie wyrazili zgody na nauczanie chemii w zakresie rozszerzonym w ramach innowacji pedagogicznej pt. „Lubię chemię” – zastosowanie techniki chemii w małej skali. Zaznaczyli, że szkoła może zrealizować to zadanie w ramach grantów.

 

Pkt 5.3

Bożena Nowacka, sekretarz powiatu, poinformowała, że Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących wystąpił o zatwierdzenie w arkuszu organizacyjnym ZSTiO na rok szkolny 2016/2017 innowacji pedagogicznych w trzech profilach klas pierwszych i zaakceptowanie ich wdrożenia w wymiarze 3 godzin w cyklu kształcenia w ramach przedmiotów uzupełniających zgodnie ze szkolnym planem nauczania. Wyjaśniła, iż w puli 30 godzin, które dyrektor ma do dyspozycji może przeznaczyć na realizację wyżej wymienionych zajęć. Dodała także, że tę  innowację pedagogiczną szkoła może zrealizować w ramach grantów.

Członkowie Zarządu nie wyrazili zgody na zwiększenie cyklu kształcenia o trzy godziny w ramach innowacji pedagogicznych. Zaznaczyli, że szkoła może pozyskać dodatkowe godziny jedynie w formie grantów.

 

Pkt 6

Beata Walkowiak, skarbnik powiatu, poinformowała, że:

1) Rodzinny Dom Dziecka złożył wniosek o 3.000,00 zł na remont klatki oraz 5000,00 zł na wypoczynek dla dzieci. Przypomniała, iż w projekcie budżetu środki na wypoczynek dla dzieci były zagwarantowane w kwocie 4.000,00 zł stąd występuje treść odmowna.

2) W ramach Priorytetu 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa powiat wrzesiński uzyskał dotację w wysokości 48.000,00 zł. Wyjaśniła, iż kwota zostanie rozdzielona na cztery podmioty:

a) Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni uzyska 12.000,00 zł

b) Zespół Szkół Politechnicznych we Wrześni uzyska 12.000,00 zł

c) Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni uzyska 12.000,00 zł

d) Zespół Szkół Zawodowych we Wrześni uzyska 12.000,00 zł.

Dopowiedziała, że wkład własny powiatu musi wynosić 3.000,00 zł.

Dodała, że:

1) zwiększony został plan dotacji celowych o kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego we Wrześni na pokrycie bieżącej działalności (wyposażenie – sprzęt biurowy i archiwum),

2) Sejmik Województwa Wielkopolskiego przyznał kwotę 80.9393,00 zł na zakup sprzętu pomiarowego, informatycznego i oprogramowania do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenie spraw ochrony gruntów rolnych,

3) nowe zadanie, jakim jest program 500+ wprowadza konieczność rozdzielania kwoty 143.000,00 zł, która jest przeznaczona na ten cel. Wyjaśniła, iż zostanie to wypłacane dla rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych. Dopowiedziała, że na dzień dzisiejszy 70 dzieci z pieczy zastępczej oraz 4 dzieci z Rodzinnego Domu Dziecka będzie miało prawo do 500+,

4) Środowiskowy Dom Samopomocy w Pietrzykowie zwrócił się z prośbą o zmniejszenie planu finansowego o 25.000,00 zł wynagrodzenia na usługi,

5) Zespół Szkół Specjalnych we Wrześni zwraca się z prośbą o przesunięcie zaplanowanych w § 4300 środków na różne opłaty na § 4430. Dodała, iż proszą również o zwiększenie § 4420 – podróże służbowe zagraniczne – związane z wyjazdami dla jednostek powiatu na różnego rodzaju przedsięwzięcia szkolne: olimpiady, konkursy, wyjazdy laureatów szkół, wymiany młodzieży oraz projekty międzynarodowe,

6) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego przenosi 2.500,00 zł na planowany remont pomieszczeń zajmujących przez Inspektorat,

7) Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie zwrócił się z prośbą o zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 7624,00 zł z powodu otrzymania darowizny w kwocie 3.500,00 zł oraz odszkodowania 4.124,00 zł,

8) Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna we Wrześni zwróciła się z prośbą o zwiększenie planu finansowego o kwotę 2.656,00 zł, która zostanie przeznaczona na zakup pomocy dydaktycznych,

9) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zwróciło się z prośbą o zwiększenie planu finansowego o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności,

10) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie złożyło pismo o zmniejszenie środków o 29.082,00 zł z powodu przejścia pracownika do Powiatowego Urzędu Pracy,

11) Wydział Edukacji i Kultury Fizycznej zwrócił się z prośbą o zmiany budżetu w rozdziale 92605 w następujących paragrafach :§4110, zwiększenie o 500,00 zł, § 4170, zwiększenie o 28.000,00 zł, § 4210, zwiększenie o 7.800,00 zł, § 4300, zwiększenie o 34.000,00 zł. Dodała, że wydział ma możliwość uzyskać jedynie 34.000,00 zł,

12) Referat Środowiska i Rolnictwa zwrócił się z prośbą o przeniesienie  środków w kwocie 2.000,00zł z powodu przekwalifikowania działki nr 69/2 w Obrębie ewidencyjnym Racławki gm. Nekla z gruntu rolnego na leśny,

13) W placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych liczba dzieci zmniejsza się. Dodała, że potrzebne jest dokonanie zmian w planie dochodów i wydatków w następujący sposób:

a) zmniejszenie planów dochodów w rozdziale 85201 § 2320 z powodu skreślenia z listy wychowanków w Ośrodku Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie jednego dziecka;

b) zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85204 § 2320 z powodu przyjęcia do rodziny zastępczej funkcjonującej na terenie Powiatu Wrzesińskiego małoletniej, której miejscem zamieszkania przez umieszczenie w rodzinie zastępczej był teren Powiatu Słupeckiego,

14) Zespół Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino zwrócił się z prośbą o zwiększenie budżetu w kwocie 50.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie nowego przyłącza i zakup węzła cieplnego do ogrzewania „starego” budynku szkolnego . Dodała, iż wykonanie takiej przebudowy jest niezbędne ze względu na budowę nowej hali sportowo – dydaktycznej,

15) Powiatowy Urząd Pracy zwrócił się z prośbą o zwiększenie planu finansowego o kwotę 3.054,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej,

16) Wydział Promocji i Kultury zwrócił się z prośbą o przeniesienie środków w kwocie 100,00 zł potrzebnych na wykonanie legitymacji społecznego opiekuna zabytków,

17) Referat Gospodarczy Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich ,potrzebuje zwiększenia planu finansowego w kwocie 61.227,00 zł na materiały biurowe. Dodała, że konieczne jest również przeznaczenie środków na zakup artykułów higienicznych. Powiadomiła, że kwota 20.800,00 jest przeznaczona na uruchomienie i utrzymanie Ośrodka Relax w Orzechowie.,

18) Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich w obszarze informatycznym zwrócił się z prośbą o zwiększenie środków finansowych o kwotę:

a) 31.000,00 zł z przeznaczeniem na realizuję usług związanych z prawidłowym funkcjonowaniem systemu teleinformatycznego starostwa.

b) 6.500,00 zł na realizację zadania pn. „Uruchomienie e-usług dla mieszkańców”

Członkowie Zarządu, po przeanalizowaniu wniosków uzgodnili, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie musi zwrócić się do Wojewody o uzyskanie środków na realizację zadań Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności i jednomyślnie wyrazili zgodę na realizacje pozostałych wniosków.

W głosowaniu nad przyjęciem projektów uchwał Rady wzięło udział pięciu członków Zarządu.

1. Projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2016 – 2027 został przyjęty jednomyślnie;

2. Projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2016 rok został przyjęty jednomyślnie.

 

Pkt 7 Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

Joanna Musiałkiewicz, kierownik Referatu Promocji Zatrudnienia, Spraw Obywatelskich i Zdrowia poinformowała, że w nawiązaniu do projektu informatyzacja szpitali, otrzymaliśmy z Urzędu Marszałkowskiego wstępną umowę partnerską z prośbą o opatrzenie jej kontrasygnatą Skarbnika Powiatu. Przypomniała, iż na posiedzeniu Zarządu w dniu 12.01.2016 roku Prezes szpitala zadeklarował, że koszty przygotowawcze i wszelkie inne będą leżały po stronie spółki. Wyjaśniła, iż w umowie zostały opisane warunki, jakie Powiat musi spełnić.

Beata Walkowiak, skarbnik powiatu wyjaśniła, iż mowa tu o § 11 pkt 3, w którym występuje zapis, że na podstawie Umowy Powiat staje się Wstępnym Partnerem Finansującym oraz § 11 pkt 9 z którego wynika, iż odpowiedzialność Powiatu i Szpitala wobec Lidera Projektu za zobowiązania wynikające z Umowy jest solidarna.

Joanna Musiałkiewicz, kierownik Referatu Promocji Zatrudnienia, Spraw Obywatelskich i Zdrowia poinformowała, że  udzielenie kontrasygnaty nie jest prawnie dopuszczalne, ponieważ Szpital Powiatowy we Wrześni funkcjonuje jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i nie jest podmiotem należącym do sektora finansów publicznych. Dodała, że jeśli chodzi o realizację przedmiotowego projektu pełną odpowiedzialność finansową i rzeczową ponosi Szpital Powiatowy we Wrześni. Zaproponowała, wysłanie pisma  do Urzędu Marszałkowskiego zawierającego wyjaśnienia dotyczące odmowy udzielenia kontrasygnaty.

Członkowie Zarządu wyrazili zgodę na wysłanie pisma zawierającego wyjaśnienia dotyczące odmowy podpisania kontrasygnaty oraz uzgodnili ich dalsze decyzje będą podejmowane na Zgromadzeniu Wspólników.

Beata Walkowiak, skarbnik powiatu poinformowała, że Referat Dróg Powiatowych przedstawił propozycje wydziału środków finansowych, które nie zostały wykorzystane w ramach zimowego utrzymania dróg powiatowych. Dodała, że powstałe oszczędności opiewają na kwotę 515.852,24 zł.

Waldemar Grzegorek, wicestarosta wrzesiński zwrócił uwagę na remont/przebudowę przepustu w miejscowości Bardo. Wyjaśnił, iż miało być to zrobione już kilka lat temu.

Członkowie Zarządu uzgodnili, iż Referat Dróg Powiatowych musi podać konkretne cele wykorzystania środków. Ustalili również, że decyzję odnośnie zagospodarowania pozostałych środków finansowych podejmą w późniejszym terminie.

 

W pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 

 1. /-/  Dionizy Jaśniewicz               
 2. /-/  Waldemar Grzegorek          
 3. /-/  Rafał Zięty                              
 4. /-/  Jerzy Mazurkiewicz              
 5. /-/  Paweł Guzik                          

 

 

 

Protokołowała:

 

Adrianna Pawlaczyk

Referat Kontroli,

Obsługi Rady i Zarządu

 

drukuj (Protokół nr 81 / 2016)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
 • opublikował: Adrianna Pawlaczyk
  data publikacji: 2016-06-01 13:27
 • zmodyfikował: Adrianna Pawlaczyk
  ostatnia modyfikacja: 2016-06-01 13:27

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.