Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 82 / 2016

 

PROTOKÓŁ NR 82/2016

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 28 kwietnia 2016 roku

 

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński otworzył posiedzenie i stwierdził obecność czterech członków Zarządu. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

 

Przewodniczący Zarządu przedstawił porządek obrad:

1. Rozpatrzenie wniosków w sprawach:

1) zmian w projekcie „w zdrowym ciele zdrowy duch” realizowanym przez Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Dzieci i Dorosłych „Wrzosiki”;

2) dofinansowania Wiosennego Konkursu Recytatorskiego Poezji Dziecięcej organizowanego przez Zespół Szkół w Marzeninie;

3) ufundowania nagród na „Rajd Rowerowy FORTUNA 2016.

2. Przedstawienie:

 1) decyzji Wojewody Wielkopolskiego w sprawie ustalenia odszkodowania z tytułu przejęcia nieruchomości przeznaczonej na budowę drogi wojewódzkiej nr 432 Środa Wielkopolska – Września;

2) oceny zasobów pomocy Społecznej na rok 2015 dla Powiatu Wrzesińskiego.

Dalsza część porządku obrad została zrealizowana po zakończeniu XVI sesji Rady Powiatu Wrzesińskiego:

3. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) podania do publicznej wiadomości informacji wynikających z art. 37 ust. 1 pkt 1) ustawy o finansach publicznych;

2) planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2016 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej;

3) planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2016 rok.

4. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

5. Wolne głosy i wnioski.

 

Członkowie Zarządu jednomyślnie przyjęli przedstawiony porządek obrad.

 

Pkt 1.1

Joanna Musiałkiewicz, kierownik Referatu Promocji Zatrudnienia, Spraw Obywatelskich i Zdrowia poinformowała, że Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Dzieci i Dorosłych „Wrzosiki” zwróciło się z prośbą o możliwość wprowadzenia zmian
w realizowanym projekcie pn. „W zdrowym ciele zdrowy duch”. Poinformowała, że zmiany te dotyczą:

1) przedłużenia terminu prowadzenia projektu do 30.09.2016 r., ponieważ osoba przeprowadzająca zajęcia z powodów osobistych nie może wywiązać się z pierwotnego ustalonego terminu;

2) miejsca prowadzenia zajęć, gdyż wcześniej zarezerwowana sala gimnastyczna w Gimnazjum nr 2 we Wrześni w późniejszym terminie nie będzie dostępna.

Członkowie Zarządu jednomyślnie wyrazili zgodę na zmianę terminu i miejsca realizacji projektu „W zdrowym ciele zdrowy duch”.

 

Pkt 1.2

Ilona Dębicka, naczelnik Wydziału Promocji i Kultury poinformowała, że Zespół Szkół w Marzeninie zwrócił się z prośbą o dofinansowanie w postaci upominków, Wiosennego Konkursu Recytatorskiego Poezji Dziecięcej. Wyjaśniła, iż w konkursie bierze udział około 40 recytatorów – uczniów Szkół Miasta i Gminy Września oraz Powiatu Wrzesińskiego. Dodała, że konkurs odbędzie się 13 maja w Zespole Szkół w Marzeninie.

Członkowie Zarządu jednomyślnie wyrazili zgodę na przekazanie upominków na Wiosenny Konkurs Recytatorski Poezji Dziecięcej.

 

Pkt 1.3

Ilona Dębicka, naczelnik Wydziału Promocji i Kultury poinformował, że Klub Turystyki Rowerowej „Wrześnianie” wnioskuje o wsparcie rzeczowe w postaci nagród na „Rajd Rowerowy FORTUNA 2016”, który odbędzie się 5 czerwca 2016 roku. Wyjaśniła, iż trasa będzie przebiegała przez Wrześnię i jej okolice. Dodała, że przewidywany udział uczestników rajdu wynosi 600 osób.

Członkowie Zarządu jednomyślnie wyrazili zgodę na przekazanie 6 paczek z gadżetami na „Rajd Rowerowy Fortuna 2016”.

 

Pkt 2.1

Jolanta Pielak, naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii i Nieruchomości poinformowała, iż w lipcu 2015 roku Wojewoda Wielkopolski wydał decyzje o przyznaniu Powiatowi Wrzesińskiemu odszkodowania za przejętą nieruchomość, która jest położona w miejscowości Grzymysławice o powierzchni 0.0967 ha. Wyjaśniła, że jest to część drogi powiatowej biegnącej z Grzymysławic do Chwalibogowa. Dopowiedziała, że nieruchomość ma zostać przejęta z tytułu przeznaczenia jej pod budowę drogi wojewódzkiej nr 432 Środa Wielkopolska – Września na odcinku Grzymysławice – Obłaczkowo. Powiadomiła, iż Wojewoda Wielkopolski ustalił odszkodowanie w wysokości 132.976,20 zł. Poinformowała, że kwota składa się z:

1) 49.617,00 zł, co stanowi wartość gruntu,

2) 4.327,00 zł, co stanowi wartość drzewostanu ,

3) 72.700,00 zł, co stanowi wartość nakładów budowlanych,

4) 6.332,20, co stanowi wartość za wydanie oświadczenia przez Zarząd o wydaniu nieruchomości w dniu 28 lipca 2015 roku.

Wyjaśniła, iż decyzja nie jest jeszcze ostateczna i Zarząd Powiatu może się od niej odwołać. Dodała, że Zarząd może wnioskować o wypłacenie zaliczki w wysokości 70% odszkodowania ustalonego przez organ pierwszej instancji.

Członkowie Zarządu jednomyślnie ustalili, że Zarząd nie będzie wnioskował o wypłacenie zaliczki w wysokości 70% odszkodowania i poczeka na wydanie ostatecznej decyzji w ww. sprawie.

 

Pkt 2.2

Iwona Pietraszak, koordynator w Biurze Pieczy Zastępczej i Interwencji Kryzysowej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni poinformowała, że w Ocenie  zasobów pomocy Społecznej przedstawione są dane dotyczące korzystających z pomocy społecznej. Wyjaśniła, że z materiału wynika, iż w 2015 roku z pomocy niepieniężnej korzystała grupa 1965 osób, natomiast z pomocy pieniężnej 2944 osób z tego 132 otrzymały świadczenia pieniężne przyznane decyzjami administracyjnymi. Dodała, że są to rodziny zastępcze, usamodzielnieni wychowankowie pieczy zastępczej i placówek pomocy społecznej oraz osoby, które korzystały z dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w liczbie 847 osób. Powiadomiła, że w Ocenie zasobów pomocy społecznej przedstawione są również zasoby instytucjonalne pomocy i wsparcia. Na terenie powiatu wrzesińskiego działają następujące instytucje:

1) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni;

2) Dom Pomocy Społecznej we Wrześni dla osób przewlekle somatycznie chorych;

3) Rodzinny Dom Dziecka w Pyzdrach – placówka opiekuńczo – wychowawcza typu rodzinnego;

4) Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie – placówka opiekuńczo wychowawcza łącząca działania placówek typu socjalizacyjnego i interwencyjnego;

5) działające w strukturach PCPR dzienne ośrodki wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi: Środowisko Dom Samopomocy w Gozdowie oraz Środowiskowy Dom Samopomocy w Pietrzykowie.

Poinformowała, że w 2015 roku kadra Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie była o dwie osoby większa niż w roku 2014 i liczyła 22 osoby. Wyjaśniła, że było to spowodowane zatrudnieniem na umowę o pracę koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. Dodała, że w Ocenie zasobów społecznych opisane jest wydatkowanie środków na aktywność projektowo – konkursową jednostki. Dopowiedziała, że z przestawionej oceny wynika, iż wskazane byłoby utrzymanie istniejącej infrastruktury i podejmowanie działań jednostek na obecnym poziomie

Członkowie Zarządu jednomyślnie przyjęli Ocenę Zasobów pomocy społecznej.

 

Pkt 3.1

Beata Walkowiak, skarbnik powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji wynikających z art. 37 ust. 1 pkt 1) ustawy o finansach publicznych. Wyjaśniła, że  w I kwartale 2016 roku Powiat Wrzesiński wykonał dochody na kwotę 19.672.170,20 zł, przy czym wydatkował 16.005.486,13 zł. Dodała, że w związku z tym powstała nadwyżka na kwotę 3.666.684,07 zł.

W głosowaniu nad podjęciem uchwał wzięło udział czterech członków Zarządu.

Uchwały nr 346/2016 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji wynikających z art. 37 ust. 1 pkt 1) ustawy o finansach publicznych została podjęta jednomyślnie.

 

Pkt 3.2 i 3.3

Beata Walkowiak, skarbnik powiatu poinformowała, że zmiany przyjęte przez Radę w uchwale budżetowej na 2016 r. i Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016 – 2027 skutkują koniecznością dostosowania planu finansowego dochodów i wydatków oraz planu zadań z zakresu administracji rządowej.

W głosowaniach nad projektami uchwał wzięło udział czterech członków Zarządu.

Uchwały nr:

1) 347/2016 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2016 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej;

2) 348/2016 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2016 rok zostały podjęte jednomyślnie.

Uchwały znajdują się w zbiorze uchwał Zarządu Powiatu Wrzesińskiego pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0022.2.2016.

 

Pkt 4 Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

Beata Walkowiak, skarbnik powiatu omówiła bilans powiatu wrzesińskiego za 2015 rok.

Członkowie Zarządu jednomyślnie przyjęli bilans z wykonania budżetu powiatu wrzesińskiego za 2015 rok.

Beata Walkowiak, skarbnik powiatu poinformowała, że Dyrekcja Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących prosi o wyrażenie zgody na sprzedaż w postępowaniu przetargowym następujących sprzętów:

1) Kombajn Bizon Rekord Z-O58 z szarpaczem Z-058 – 40.000,00 zł;

2) agregat uprawowo-siewny – 10.000,00 zł;

3) pług obrotowy ROTO – 3.000,00 zł;

4) zbieracz pokosów – 1.000,00 zł;

5) przyczepa wywrotka D-47 – 1.500,00 zł.

Wyjaśniła, że szkoła chce przeznaczyć uzyskane środki ze sprzedaży na doposażenie w pomoce dydaktyczne do kształcenia praktycznego oraz na remont pozostałego sprzętu.

Członkowie Zarządu wyrazili zgodę na sprzedaż w postępowaniu przetargowym ww. sprzętu i uzgodnili, iż wniosek zostanie przyjęty w formie uchwały na kolejnym posiedzeniu Zarządu.

 

Beata Walkowiak, skarbnik powiatu, odnosząc się do Referatu Dróg Powiatowych i zagospodarowania środków finansowych zaproponowała, żeby każda gmina miała wyznaczoną kwotę, którą może wykorzystać na remonty i naprawy dróg powiatowych lub usuwanie drzew i krzewów. Dodała, że najlepiej będzie jeśli to radni powiatowi będą wyznaczać priorytety drogowe, jakie są do wykonania w poszczególnych gminach.

 

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński, poinformował, że należy wyznaczyć ogólną kwotę jaką można przeznaczyć na ten cel. Dodał, że następnie musi być zorganizowane spotkanie z wszystkimi radnymi, na którym kwota zostanie rozdzielona na każdą z gmin.

Członkowie Zarządu zgodzili się na podjęcie ww. działań w sprawie zagospodarowania środków finansowych na bieżące utrzymanie dróg powiatowych.

 

W pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

  1. /-/ Dionizy Jaśniewicz                
  2. /-/ Waldemar Grzegorek             
  3. /-/ Rafał Zięty                             
  4. /-/ Jerzy Mazurkiewicz              

 

 

Protokołowała:

Adrianna Pawlaczyk

Referat Kontroli,

Obsługi Rady i Zarządu

 

 

drukuj (Protokół nr 82 / 2016)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
  • opublikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
    data publikacji: 2016-06-03 13:46

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.