Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 85 / 2016

PROTOKÓŁ NR 85/2016

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 17 maja 2016 roku

 

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków Zarządu. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący Zarządu przedstawił porządek obrad:

1. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) wyrażenia zgody na likwidację środka trwałego będącego w posiadaniu Domu Pomocy Społecznej we Wrześni;

2) udzielenia pełnomocnictwa pani Annie Marii Kulczyńskiej dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej we Wrześni;

3) wyrażenia zgody na rozbiórkę budynku garażowego usytuowanego na działce oznaczonej geodezyjnie nr 3703/14, położonej w obrębie ul. Kaliskiej we Wrześni.

2. Rozpatrzenie wniosków w sprawach:

1)  dofinansowania uzupełnienia strojów zespołu folklorystycznego działającego przy Stowarzyszeniu „Wielkopolscy Bieganie”;

2) dofinansowania zagospodarowania terenów zielonych wokół zbiornika małej retencji we wsi Gorzyce;

3) dofinansowania zakupu węzy pszczelej przez Koło Pszczelarzy w Pyzdrach;

4) dofinansowania obchodów Powiatowego Dnia Strażaka 2016;

5)  dofinansowania X Jubileuszowej Spartakiady Osób Niepełnosprawnych;

6) wypłaty dotacji przyznanej w otwartym konkursie ofert na realizację zadania pn. Festiwal Dźwięków Wszelakich Zgrzytowisko.

3. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy powiatu wrzesińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok”.

4. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

5. Wolne głosy i wnioski.

Członkowie Zarządu jednomyślnie przyjęli przedstawiony porządek obrad.

 

Pkt 1.1

Anna Kulczyńska, dyrektor Domu Pomocy Społecznej wnioskowała o likwidację 19-letniego urządzenia służącego do przeprowadzania zabiegów z wykorzystaniem ultradźwięków. Nadmieniła, że jednostka dysponuje nowym sprzętem już od 4 lat.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.

W głosowaniu nad podjęciem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 357/2016 w sprawie wyrażenia zgody na likwidację środka trwałego będącego w posiadaniu Domu Pomocy Społecznej we Wrześni została podjęta jednomyślnie.

 

Pkt 1.2

Anna Kulczyńska poinformowała, że w związku z objęciem stanowiska dyrektora Domu Pomocy Społecznej we Wrześni potrzebuje pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności jednostki.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.

W głosowaniu nad podjęciem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 358/2016 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa pani Annie Marii Kulczyńskiej dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej we Wrześni została podjęta jednomyślnie.

 

Pkt 1.3

Jolanta Pielak, naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii i Nieruchomości poinformowała, że spółka Apart Opieszyn wystąpiła o zgodę na rozbiórkę budynku garażowego, położonego na działce nr 3703/14 przy ul. Kaliskiej we Wrześni ze względu na fakt, iż:

1) budynek koliduje z budową bloku wielorodzinnego na działce sąsiedniej (działka nr 3703/21);

2) budynek będzie kolidował w przyszłości z lokalami użytkowo-handlowymi, które są projektowane na parterze ww. budynku wielorodzinnego;

3) budynek, ze względu na zły stan techniczny, nie pasuje wyglądem estetycznym do otaczających go obiektów.

Dodała, że obiekt, w którym mieści się sześć pomieszczeń garażowych o łącznej powierzchni 120 m2, nie jest przedmiotem umów najmu.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.

W głosowaniu nad podjęciem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 359/2016 w sprawie wyrażenia zgody na rozbiórkę budynku garażowego usytuowanego na działce oznaczonej geodezyjnie nr 3703/14, położonej w obrębie ul. Kaliskiej we Wrześni została podjęta jednomyślnie.

 

Pkt 2.1

Ilona Dębicka, naczelnik Wydziału Promocji i Kultury poinformowała, że Zespół Folklorystyczny „Ziemia Wrzesińska” wnioskuje o dofinansowanie wykończenia strojów łowieckich i cieszyńskich tj. zakupu krajki haftowanej i kosztów szycia.

Wniosek znajduje się w Wydziale Promocji i Kultury pod znakiem sprawy NP.403.3.2016.

Członkowie Zarządu przyznali dofinansowanie w kwocie 1.000,00 zł na wykończenie strojów Zespołu Folklorystycznego „Ziemia Wrzesińska”. Oddano 3 głosy „za”, 0 głosów „przeciwko” i 2 głosy „wstrzymujące”. Głosy wstrzymujące oddali: Waldemar Grzegorek
i Rafał Zięty.

 

Pkt 2.2

Urszula Łabęda, naczelnik Wydziału Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa poinformowała, że Rada Sołecka wsi Gorzyce wystąpiła o dofinansowanie zagospodarowania terenów zielonych wokół zbiornika małej retencji w Gorzycach. Zaznaczyła, że powiat dofinansował rozbudowę stawu w kwocie 5.000,00 zł w ubiegłym roku. Podkreśliła, że powiat dysponuje środkami na realizację takich przedsięwzięć, jednak udzielenie dofinansowania może nastąpić jedynie w drodze dotacji na rzecz gminy.

Wniosek znajduje się w Wydziale Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa pod znakiem sprawy WBŚ.613.61.2016.

Członkowie Zarządu jednomyślnie uzgodnili, że należy poinformować wnioskującego o konieczności spełnienia wymogów formalnych.

 

Pkt 2.3

Urszula Łabęda poinformowała, że Koło Pszczelarzy w Pyzdrach wystąpiło o dofinansowanie zakupu węzy pszczelej. Zaznaczyła, że powiat kupuje węzę, a następnie przekazuje ją protokołem zdawczo-odbiorczym. Zaproponowała dofinansowanie w wysokości 1.000,00 zł.

Wniosek znajduje się w Wydziale Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa pod znakiem sprawy WBŚ.6120.4.2016.

Członkowie Zarządu jednomyślnie wyrazili zgodę na dofinansowanie kwotą 1.000,00 zł zakupu węzy pszczelej dla Koła Pszczelarzy w Pyzdrach.

 

Pkt 2.4

Paweł Puzdrakiewicz, kierownik Referatu Bezpieczeństwa poinformował, że Komendant Powiatowy Straży Pożarnej we Wrześni wystąpił o dofinansowanie Powiatowego Dnia Strażaka.

Wniosek znajduje się w Referacie Bezpieczeństwa pod znakiem sprawy NB.5521.5.2016.

Członkowie Zarządu jednomyślnie przyznali dofinansowanie w kwocie 3.500,00 zł na współorganizację Powiatowego Dnia Strażaka.

 

Pkt 2.5

Joanna Musiałkiewicz, kierownik Referatu Promocji Zatrudnienia, Spraw Obywatelskich i Zdrowia poinformowała, że Środowiskowy Dom Samopomocy w Gozdowie wystąpił o dofinansowanie X Jubileuszowej Spartakiady Osób Niepełnosprawnych. Zaproponowała kwotę 800,00 zł na współorganizację przedsięwzięcia.

Wniosek znajduje się w Referacie Promocji Zatrudnienia, Spraw Obywatelskich i Zdrowia pod znakiem sprawy NPZ.8120.2.2016.

Członkowie Zarządu jednomyślnie wyrazili zgodę na współorganizację spartakiady w kwocie 800,00 zł.

 

Pkt 2.6

Joanna Musiałkiewicz poinformowała, że Stowarzyszenie „Kulturalny Miłosław” uzyskało dotację w kwocie 2.500,00 zł na realizację zadania publicznego pn. Festiwal Dźwięków Wszelakich Zgrzytowisko, której wypłata powinna nastąpić do 05.08.2016 r. Zaznaczyła, że zadanie będzie realizowane od 01.06.2016 r. i organizator potrzebuje środki na wpłatę zaliczki już w czerwcu dla jednego z występujących zespołu, dlatego wystąpił o wypłatę przyznanych środków w terminie wcześniejszym.

Wniosek znajduje się w Referacie Promocji Zatrudnienia, Spraw Obywatelskich i Zdrowia pod znakiem sprawy NPZ.524.36.2016.

Członkowie Zarządu jednomyślnie wyrazili zgodę na wcześniejszą wypłatę dotacji Stowarzyszeniu „Kulturalny Miłosław” na realizację zadania publicznego.

 

Pkt 3

Joanna Musiałkiewicz poinformowała, że w 2015 r. Zarząd Powiatu przyznał środki na zlecanie realizacji zadań publicznych w łącznej kwocie 87.960,00 zł. Zaznaczyła, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych udzielił dofinansowania na realizację zadań z zakresu sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych na łączną kwotę 74.533,56 zł. Dodała, że powiat wspierał i promował działalność organizacji pozarządowych na swojej stronie internetowej i w biuletynie informacyjnym „Przegląd Powiatowy”. Powołując się na art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zaznaczyła, że Zarząd Powiatu jest zobowiązany przedłożyć Radzie Powiatu ww. sprawozdanie do 31 maja każdego roku.

Sprawozdanie znajduje się w Referacie Promocji Zatrudnienia, Spraw Obywatelskich i Zdrowia pod znakiem sprawy NPZ.524.72.2016 i stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Członkowie Zarządu jednomyślnie przyjęli treść sprawozdania z realizacji „Programu współpracy powiatu wrzesińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok”.

 

Pkt 4 Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

Joanna Musiałkiewicz przedstawiła symulację kosztów dofinansowania szczepień przeciwko wirusowi HPV na grupie dziewcząt urodzonych w latach 2003 – 2005. Zaznaczyła, że przy założeniu udziału 70% populacji dziewcząt z gmin, dofinansowanie z budżetu powiatu może wynieść:

1) 198.000,00 zł, co będzie stanowić 33% udziału;

2) 149.000,00 zł, co będzie stanowić 25 % udziału;

3) 118.818,00 zł, co będzie stanowić 20% udziału.

Podkreśliła, że burmistrzowie gmin zadeklarowali chęć dofinansowania cyklu szczepień, koordynatorem przedsięwzięcia byłby powiat. Nadmieniła, że jednostkowy koszt szczepionki wyniesie 450,00 zł i obejmie jej zakup, wykonanie i akcję promocyjną.

Symulacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Członkowie Zarządu jednomyślnie uzgodnili, że w kwestii zasadności przeprowadzenia cyklu szczepień powinien wypowiedzieć się prezes Szpitala Powiatowego we Wrześni Sp. z o.o.

 

W pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

  1. /-/ Dionizy Jaśniewicz                
  2. /-/ Waldemar Grzegorek             
  3. /-/ Paweł Guzik                           
  4. /-/ Jerzy Mazurkiewicz               
  5. /-/ Rafał Zięty                             

 

 

Protokołowała:

Natalia Kowalczyk-Jakubowska

Podinspektor

Referat Kontroli,

Obsługi Rady i Zarządu

 

 

drukuj (Protokół nr 85 / 2016)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
  • opublikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
    data publikacji: 2016-06-03 13:58

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.