Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 87 / 2016

SOR.0022.1.25.2016

 

 

PROTOKÓŁ NR 87/2016

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 24 maja 2016 roku

 

Dionizy Jaśniewicz otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków Zarządu. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący Zarządu przedstawił porządek obrad:

1. Rozpatrzenie wniosku w sprawie dofinansowania „Maratonu zdrowia i sprawności fizycznej”.

2. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) wyrażenia opinii o przebiegu i zaliczenia drogi znajdującej się na terenie gminy Września do kategorii dróg gminnych;

2) wyrażenia opinii dla przebiegu dróg wojewódzkich znajdujących się na terenie powiatu wrzesińskiego;

3) podania do publicznej wiadomości informacji wynikających z art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

3. Przyjęcie skonsolidowanego bilansu Powiatu Wrzesińskiego za 2015.

4. Przedstawienie wniosków w sprawie zmian/przesunięć w budżecie powiatu oraz przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego:

1) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2016 – 2027;

2) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2016 rok.

5. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

6. Wolne głosy i wnioski.

 

Pkt 1

Joanna Musiałkiewicz, kierownik Referatu Promocji Zatrudnienia, Spraw Obywatelskich i Zdrowia poinformowała, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny planuje zorganizować dla uczniów klasy I szkoły gimnazjalnej „Maraton zdrowia i sprawności fizycznej, który ma się odbyć 13.06.2016 roku w Gimnazjum nr 2 we Wrześni. Wyjaśniła, że zwrócił się z prośbą o zabezpieczenie środków finansowych na nagrody dla uczestników w ramach współpracy oraz udział przedstawiciela Starostwa  Powiatowego we Wrześni w pracach komisji konkursowej. Dodała, że szacowany koszt imprezy wynosi 400 zł. Zaproponowała, by przeznaczyć 200 zł na ten cel.

Członkowie Zarządu jednomyślnie wyrazili zgodę na zabezpieczenie środków finansowych na nagrody dla uczestników „Maratonu zdrowia i sprawności fizycznej” w kwocie 200 zł.

 

Pkt 2.1

Bożena Nowacka, sekretarz powiatu poinformowała, że Burmistrz  Miasta i Gminy Września zwrócił się z prośbą o wydanie opinii w sprawie przebiegu i zaliczenia drogi znajdującej się na terenie gminy Września przy ul. Fabrycznej na działkach o numerach geodezyjnych 910/2, 1448/6 oraz 1448/4 do kategorii dróg gminnych.

 

W głosowaniu nad podjęciem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 361/2016 w sprawie wyrażenia opinii o przebiegu i zaliczenia drogi znajdującej się na terenie gminy Września do kategorii dróg gminnych została podjęta jednomyślnie.

Projekt uchwały Zarządu znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.

 

Pkt 2.2

Bożena Nowacka, sekretarz powiatu poinformowała, że Marszałek Województwa Wielkopolskiego zwrócił się z prośbą o wyrażenie opinii o przebiegu dróg wojewódzkich na terenie województwa Wielkopolskiego. Wyjaśniła, iż na terenie powiatu wrzesińskiego znajdują się następujące drogi wojewódzkie:

1) nr 432 o przebiegu Leszno – Krzywiń – Śrem – Środa Wlkp. – Grzymysławice (Września),

2) nr 441 o przebiegu Miłosław – Borzykowo,

3) nr 442 o przebiegu Września – Pyzdry – Gizałki – Kalisz,

4) nr 466 o przebiegu Słupca – Ciążeń – Pyzdry.

 

W głosowaniu nad podjęciem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 362/2016 w sprawie wyrażenia opinii dla przebiegu dróg wojewódzkich znajdujących się na terenie powiatu wrzesińskiego została podjęta jednomyślnie.

Projekt uchwały Zarządu znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.

 

Pkt 2.3

Beata Walkowiak, skarbnik powiatu poinformowała, że do publicznej wiadomości podaje się informację obejmującą:

1) dane dotyczące wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego w poprzednim roku budżetowym, w tym kwotę nadwyżki;

2) środki wykorzystane, pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – 739.678,31 zł;

3) kwotę zobowiązań o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4)

Art. 72 ust. 1 pkt 4) ustawy o finansach publicznych dotyczy wymagalnych zobowiązań:

a) wynikających z odrębnych ustaw oraz prawomocnych orzeczeń sądów lub ostatecznych decyzji administracyjnych;

b) uznanych za bezsporne przez właściwą jednostkę sektora finansów publicznych będącą dłużnikiem.

Zgodnie z artykułem w Powiecie Wrzesińskim za 2015 rok nie wystąpiły zobowiązania wymagalne;

4) kwoty dotacji otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego:

a) kwota otrzymanych dotacji – 625.758,50 zł;

b) kwota udzielonych dotacji – 405.187,20 zł.

5) wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji z wymienieniem podmiotów – w trakcie 2015 roku nie udzielono żadnych poręczeń, zatem na koncie 2015 roku łączna wartość poręczeń udzielonych przez Powiat Wrzesiński stanowi kwotę 18.950.000,00 zł;

6) wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia;

7) wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej.

 

W głosowaniu nad podjęciem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 363/2016 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji wynikających z art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych została podjęta jednomyślnie.

Projekt uchwały Zarządu znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.

 

Pkt 3

Beata Walkowiak, skarbnik powiatu omówiła skonsolidowany bilans powiatu wrzesińskiego za 2015 rok.

Członkowie Zarządu jednomyślnie przyjęli skonsolidowany bilans z wykonania budżetu powiatu wrzesińskiego za 2015 rok.

 

Pkt 4

Beata Walkowiak, skarbnik powiatu, poinformowała, że dochody budżetowe zwiększa się z tytułu:

1) informacji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 12 maja 2016 roku, że decyzją Ministra Finansów z dnia 6 maja 2016 roku zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2016 w dziale 852, rozdział 85203 § 2110 o kwotę 80.064,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z ustawą o pomocy społecznej – za okres od stycznia do kwietnia 2016 roku dla:

a) Środowiskowego Domu Samopomocy, Pietrzyków – 38.920,00 zł;

b) Środowiskowego Domu Samopomocy, Gozdowo – 41.144,00 zł;

2) informacji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 10 maja 2016 roku, że decyzją Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2016 roku zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2016 w dziale 700, rozdział 70005 § 2110 o kwotę 150.492,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami, tj. na:

a) koszty związane z aktualizacją opłaty za trwały zarząd i wieczyste użytkowanie – 10.000,00 zł;

b) regulowanie stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa – 110.000,00 zł;

c) sporządzanie operatów szacunkowych w celu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 492,00 zł;

d) operaty szacunkowe odszkodowawcze niezbędne:

 • do wydania decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za nieruchomości przejmowane pod budowę dróg publicznych – 15.000,00 zł;
 • w postępowaniach administracyjnych dot. zwrotów nieruchomości, wywłaszczeń i odszkodowań za ograniczenia w sposobie korzystania
  z nieruchomości i udzielania zezwoleń na czasowe zajęcie nieruchomości gruntowej – 15.000,00 zł.

3) informacji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 maja 2016 roku, że decyzją Ministra Finansów z dnia 17 maja 2016 roku zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2016 w dziale 754, rozdział 75411 § 2110 o kwotę 10.348,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków podwyższenia od 1 stycznia2016 roku uposażeń strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych Państwowej Straży Pożarnej;

4) otrzymanego odszkodowania za uszkodzoną lampę w kwocie 730,00 zł przez Powiatowy Urząd Pracy;

5) otrzymanego odszkodowania z tytułu przejęcia nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 58/1 o powierzchni 0,0967 ha położonej w miejscowości Grzymysławice w kwocie 132.976,00 zł;

6) zwiększonych wpływów związanych z pokrywaniem kosztów uczestnictwa mieszkańców innych powiatów w warsztatach terapii zajęciowej funkcjonujących na terenie Powiatu Wrzesińskiego w rozdziale 85311 w kwocie 5.332,00 zł;

7) otrzymanej od Stowarzyszenia Samorządny Powiat darowizny w kwocie 11.100,00 zł z przeznaczeniem na stypendia TALENT.

Dodała, że:

1) zwiększa się plan w rozdziale 80130 o kwotę 5.251,00 zł dla Zespołu Szkół Politechnicznych z przeznaczeniem na zakup skrzydeł drzwiowych, klamek oraz materiałów do malowania toalet i korytarzy piwnicy;

2) zwiększa się plan w rozdziale 85333 o kwotę 23.832,00 zł dla Powiatowego Urzędu Pracy z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej;

3) zwiększa się plan w rozdziale 85201 o kwotę 7.350,00 zł dla Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie z przeznaczeniem na zakup sprzętu do siłowni zewnętrznej oraz zakup artykułów żywnościowych;

4) zwiększa się plan w rozdziale 85202 o kwotę 77.799,00 zł dla Domu Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na zadanie majątkowe pn.: „Modernizacja pomieszczeń kuchennych w piwnicy budynku Domu Pomocy Społecznej we Wrześni”;

5) zwiększa się plan w rozdziale 80130 o kwotę 30.263,00 zł oraz w rozdziale 85410 o kwotę 14.215,00 dla Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych;

6) zwiększa się plan o kwotę 11.740,00 zł dla Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z przeznaczeniem na usługi dotyczące szkolenia uczniów w zakresie ratownictwa medycznego, zakup drzwi metalowych i rolet, wykładzin oraz materiałów budowlanych i malarskich;

7) zwiększa się plan w rozdziale 80195 o kwotę 27.829,00 zł dla Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących na realizację projektu „Zatrudnienie młodych – Europo, przygotuj się na nowe wyzwania! Tworzenie zrównoważonej sieci zatrudnienia”;

8) zwiększa się plan w rozdziale 80120 o kwotę 6.728,00 zł dla Liceum Ogólnokształcącego z przeznaczeniem na remont dekoracyjnego ogrodzenia z ozdobnych metalowych prętów, pomiędzy murowanymi tynkowanymi słupkami;

9) zwiększa się plan w rozdziale 75020 o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie nowych identyfikatorów dla pracowników Starostwa Powiatowego we Wrześni;

10) zwiększa się plan w rozdziale 75020 o kwotę 4.700,00 zł z przeznaczeniem na zakup narzędzi do prac remontowych;

11) zwiększa się plan w rozdziale 80140 o kwotę 74.339,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie przyłącza do sieci elektroenergetycznej w ramach realizacji zadania majątkowego pn.: „Opracowanie dokumentacji Centrum Treningowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”;

12) zwiększa się plan w rozdziale 85295 o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych.

 

Beata Walkowiak, skarbnik powiatu poinformowała, że w budżecie dokonuje się następujących zmian:

1) w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 likwiduje się zdanie majątkowe pn.: „Modernizacja klas lekcyjnych i korytarzy z Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni” w kwocie 100.000,00 zł. Kwotę 100.000,00 zł przeznacza się na nowo tworzone zadanie majątkowe pn.: „Budowa sieci teleinformatycznej w Zespole Szkół Zawodowych nr 2”.

 

W głosowaniu nad przyjęciem projektów uchwał Rady wzięło udział pięciu członków Zarządu.

1) Projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2016 – 2027 został przyjęty jednomyślnie;

2) Projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2016 rok został przyjęty jednomyślnie.

 

Pkt 5 Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

Joanna Musiałkiewicz, kierownik Referatu Promocji Zatrudnienia, Spraw Obywatelskich i Zdrowia poinformowała, że Burmistrz Miasta i Gminy Września zwrócił się z prośbą o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na pomoc rodzinie, której mieszkanie mieszczące się we Wrześni przy ulicy Generała Tadeusza Kutrzeby uległo spaleniu. Dodała, że całkowitemu zniszczeniu w skutek pożaru i zalania uległo całe wyposażenie mieszkania, a także rzeczy osobiste mieszkańców.

Członkowie Zarządu jednomyślnie wyrazili zgodę na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 5.000,00 zł.

W głosowaniu nad przyjęciem projektu uchwał Rady wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie udzielenie pomocy finansowej Gminie Września został przyjęty jednomyślnie.

 

Joanna Musiałkiewicz, kierownik Referatu Promocji Zatrudnienia, Spraw Obywatelskich i Zdrowia poinformowała, że Koordynator Wolontariatu Młodzieżowego Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących zwrócił się z prośbą o sfinansowanie kosztów przejazdu autokaru do Ośrodka Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych intelektualnie w Łopiennie. Dodała, że młodzież bardzo chętnie angażuje się we wszelkie działania związane z pomocą dla osób potrzebujących.

Członkowie Zarządu jednomyślnie wyrazili zgodę na sfinansowanie kosztów przejazdu autokaru do Ośrodka Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie w Łopiennie.

 

W pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 

1. /-/ Dionizy Jaśniewicz                

2. /-/ Waldemar Grzegorek             

3. /-/ Rafał Zięty                           

4. /-/ Jerzy Mazurkiewicz              

5. /-/ Paweł Guzik                         

 

 

Protokołowała:

Adrianna Pawlaczyk

Referat Kontroli,

Obsługi Rady i Zarządu

 

 

drukuj (Protokół nr 87 / 2016)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
 • opublikował: Adrianna Pawlaczyk
  data publikacji: 2016-06-06 11:26
 • zmodyfikował: Adrianna Pawlaczyk
  ostatnia modyfikacja: 2016-06-06 11:25

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.