Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 88 / 2016

PROTOKÓŁ NR 88/2016

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 2 czerwca 2016 roku

 

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków Zarządu. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący Zarządu przedstawił porządek obrad:

1. Rozpatrzenie wniosków w sprawach:

1) dofinansowania X Rodzinnego Rajdu Rowerowego organizowanego przez Miłosławskie Towarzystwo Cyklistów;

2) dofinansowania obchodów Dnia Ziemi i Światowego Dnia Środowiska w Zespole Szkół nr 1 we Wrześni;

3) dofinansowania obchodów 60-lecia powstania Koła Gospodyń Wiejskich w Gutowie Małym;

4) zakupu albumu „Z biegiem Wrześnicy” opracowywanego przez Wrzesiński Uniwersytet Trzeciego Wieku.

2. Przedstawienie informacji o lokalach zamiennych dla byłych najemców budynku przy ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni.

3. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego:

1) w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach „Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020” – Działanie 8.1 „Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej”, Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa;

2) zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Strategii rozwoju powiatu wrzesińskiego na lata 2014 – 2020”.

4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji pozbawienia kategorii dróg powiatowych niektórych odcinków dróg położonych w gminie Łubowo.

5. Przyjęcie autopoprawek do projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego:

1) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2016 – 2027;

2) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2016 rok.

Dalsza część porządku obrad została zrealizowana po zakończeniu XIX sesji Rady Powiatu Wrzesińskiego:

6. Podjęcie uchwał w sprawach:

1)  ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w 2016 roku;

2) przekazania upoważnienia dla Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni do zaciągania zobowiązań;

3) planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2016 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej;

4) planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2016 rok.

7. Zatwierdzenie diagnoz potrzeb szkół i nauczycieli w zakresie rozwoju szkół i doskonalenia kompetencji kadry pedagogicznej dot. Zespołu Szkół Zawodowych nr 2, Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących oraz Zespołu Szkół Specjalnych.

8. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

9. Wolne głosy i wnioski.

Członkowie Zarządu jednomyślnie przyjęli przedstawiony porządek obrad.

 

Pkt 1.1 i 1.2

Urszula Łabęda, naczelnik Wydziału Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa poinformowała, że wpłynęły wnioski o dofinansowanie X Rodzinnego Rajdu Rowerowego organizowanego przez Miłosławskie Towarzystwo Cyklistów oraz obchodów Dnia Ziemi i Światowego Dnia Środowiska w Zespole Szkół nr 1 we Wrześni. Dodała, że Referat dysponuje środkami na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska.

Wnioski znajdują się w Referacie Środowiska i Rolnictwa odpowiednio pod znakami spraw:WBŚ.605.3.2016 i WBŚ.605.4.2016.

Członkowie Zarządu jednomyślnie przyznali dofinansowanie na współorganizację ww. zadań, odpowiednio w kwotach 1.000,00 zł i 600,00 zł.

 

Pkt 1.3 i 1.4

Anna Mizerka, inspektor Wydziału Promocji i Kultury poinformowała, że Koło Gospodyń Wiejskich w Gutowie Małym będzie obchodzić 65-lecie istnienia i wnioskuje o dofinansowanie spotkania organizowanego z tej okazji. Zaproponowała przekazanie wizytowych teczek na dokumenty. Ponadto zaznaczyła, że Wrzesiński Uniwersytet Trzeciego Wieku planuje publikację albumu prezentującego bieg rzeki Wrześnicy. Dodała, że wnioskujący wystąpił o zakup 150 egzemplarzy albumu za kwotę 5.250,00 zł. Nadmieniła, że pozyskane w ten sposób środki będą przeznaczone na wydruk albumu, bezpłatne egzemplarze zostaną przekazane szkołom i bibliotekom.

Wnioski znajdują się w Wydziale Promocji i Kultury, odpowiednio pod znakami spraw: NP.055.55.2016 i NP.403.4.2016.

Członkowie Zarządu jednomyślnie wyrazili zgodę na:

1) przekazanie 5 kompletów prezentów dla byłych przewodniczących Koła Gospodyń Wiejskich w Gutowie Małym;

2) zakup albumu „Z biegiem Wrześnicy” za kwotę około 3.000,00 zł, po jego publikacji przez Wrzesiński Uniwersytet Trzeciego Wieku.

 

Pkt 2

Jolanta Pielak, naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii i Nieruchomości przypomniała, że lokatorzy budynku przy ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni otrzymali wypowiedzenia umów najmu, ze względu na planowany remont obiektu. Zaznaczyła, że zgodnie z ustawą o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy, burmistrz Wrześni jest zobowiązany zapewnić najemcom lokale zamienne. Poinformowała, że burmistrz zobowiązał się, iż w pierwszej dekadzie czerwca br. wskaże lokale zamienne dla dwóch byłych najemców, natomiast nie będzie w stanie zapewnić lokalu dla jeszcze jednego lokatora, w terminie uzgodnionym, do 30.06.2016 r.

Pismo znajduje się w Wydziale Geodezji, Kartografii i Nieruchomości pod znakiem sprawy NG.6845.2.36.2015.

Członkowie Zarządu jednomyślnie uzgodnili, że burmistrz Wrześni powinien wskazać nowy termin, w którym będzie możliwe zapewnienie lokalu zamiennego dla jednego z byłych najemców budynku przy ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni.

 

Pkt 3.1

Bożena Nowacka, sekretarz powiatu poinformowała, że projekt „Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej” jest kierowany do uczniów i nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w zakresie kształcenia ogólnego, w tym w szczególności rozwijania kompetencji przyrodniczych i matematycznych. Zaznaczyła, że uzyskanie ww. dofinansowania jest konieczne w ubieganiu się o środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na inwestycje w rozwój infrastruktury edukacji ogólnokształcącej tj. na budowę sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Specjalnych przy ul. Leśnej we Wrześni.

Projekt uchwały Rady znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.

W głosowaniu nad przyjęciem projektu uchwały Rady wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach „Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020” – Działanie 8.1 „Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej”, Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa został przyjęty jednomyślnie.

 

Pkt 3.2

Anna Wolska-Wróblewska, naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich poinformowała, że w związku z ubieganiem się o środki zewnętrzne na przebudowę drogi powiatowej Kołaczkowo-Łagiewki w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich istnieje konieczność wykazania we wniosku aplikacyjnym, iż droga ta znajduje się w Strategii Rozwoju Powiatu Wrzesińskiego. Przypomniała, że ww. dokument był przyjęty uchwałą Rady w maju 2015 r., stąd należy dokonać jego zmiany.

Projekt uchwały Rady znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.

W głosowaniu nad przyjęciem projektu uchwały Rady wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Strategii rozwoju powiatu wrzesińskiego na lata 2014 – 2020” został przyjęty jednomyślnie.

 

Pkt 4

Izabela Karpińska, kierownik Referatu Dróg Powiatowych poinformowała, że starosta gnieźnieński, zgodnie z ustawą o drogach publicznych, wystąpił do sąsiednich powiatów o opinię w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych odcinków dróg położonych w gminie Łubowo.

Wniosek znajduje się w Referacie Dróg Powiatowych pod znakiem sprawy WKD.7110.6.2016.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.

 

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 364/2016 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji pozbawienia kategorii dróg powiatowych niektórych odcinków dróg położonych w gminie Łubowo została podjęta jednomyślnie.

 

Pkt 5

Beata Walkowiak, skarbnik powiatu poinformowała, że:

1) Zespół Szkół Politechnicznych we Wrześni wnioskuje o zwiększenie planu wydatków o kwotę 19.800,00 zł na zakup materiałów do przeprowadzenia części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik budownictwa, technik architektury krajobrazu, technik elektronik, technik informatyk i technik mechanik;

2) Zespół Szkół Specjalnych we Wrześni wnioskuje o zwiększenie planu wydatków o kwotę 100.000,00 zł na budowę sali gimnastycznej przy ul. Leśnej 10 we Wrześni w związku z ubieganiem się o dofinansowanie tego projektu;

3) decyzją Ministra Finansów został zwiększony plan dotacji celowej na 2016 r. o kwotę 20.016,00 zł na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi z przeznaczeniem kwoty:

 • 9.730,00 zł dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Pietrzykowie,
 • 10.286,00 zł dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Gozdowie.

Członkowie Zarządu jednomyślnie wyrazili zgodę na dokonanie ww. zmian w budżecie Powiatu Wrzesińskiego.

 

W głosowaniu nad przyjęciem autopoprawek do projektów uchwał Rady wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Autopoprawki do projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego:

1) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2016 – 2027;

2) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2016 rok zostały przyjęte jednomyślnie.

Autopoprawki znajdują się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.

 

Pkt 6.1

Joanna Musiałkiewicz, kierownik Referatu Promocji Zatrudnienia, Spraw Obywatelskich i Zdrowia poinformowała, że otwarty konkurs ofert będzie ogłoszony na realizację zadań w zakresie:

1) kultury, sztuki i ochrony tradycji w kwocie 8.500,00 zł;

2) edukacji, kultury fizycznej i sportu w kwocie 10.650,00 zł;

3) działalności na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych, rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej w kwocie 10.000,00 zł;

4) ochrony i promocji zdrowia w kwocie 4.000,00 zł.

Dodała, że konkurs obejmie zadania, których realizacja rozpocznie się nie wcześniej niż 01.08.2016 r. i zakończy się nie później niż do 15.12.2016 r.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.

W głosowaniu nad podjęciem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 365/2016 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w 2016 roku została podjęta jednomyślnie.

 

Pkt 6.2

Beata Walkowiak, skarbnik powiatu poinformowała, że w związku ze zwiększeniem, uchwałą Rady, środków na realizację projektu pn. „Youth employment – Europe, get ready for new challenges! Establishing a sustainable network for placements” („Zatrudnienie młodych – Europo, przygotuj się na nowe wyzwania! Tworzenie zrównoważonej sieci zatrudnienia”) o kwotę 27.829,00 zł do kwoty 66.729,00 zł, konieczne jest przekazanie upoważnienia dyrektorowi Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących do zaciągania zobowiązań na jego realizację. Dodała, że zmiana ta jest związana z niewykorzystaniem w ubiegłym roku kwoty przeznaczonej na koordynację projektu.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 366/2016 w sprawie przekazania upoważnienia dla Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni do zaciągania zobowiązań została podjęta jednomyślnie.

Uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0022.2.2016.

 

Pkt 6.3 i 6.4

Beata Walkowiak poinformowała, że zmiany przyjęte przez Radę w uchwale budżetowej na 2016 r. i Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016 – 2027 skutkują koniecznością dostosowania planu finansowego dochodów i wydatków oraz planu zadań
z zakresu administracji rządowej.

W głosowaniach nad projektami uchwał wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwały nr:

1) 367/2016 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2016 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej;

2) 368/2016 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2016 rok zostały podjęte jednomyślnie.

Uchwały znajdują się w zbiorze uchwał Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0022.2.2016.

 

Pkt 7

Bożena Nowacka przedstawiła diagnozy potrzeb szkół i nauczycieli w zakresie rozwoju szkół i doskonalenia kompetencji kadry pedagogicznej dot. Zespołu Szkół Zawodowych nr 2, Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących oraz Zespołu Szkół Specjalnych.

Członkowie Zarządu jednomyślnie zatwierdzili ww. diagnozy.

 

W pkt. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji.

 

W pkt. Wolne glosy i wnioski Rafał Zięty wnioskował o zlecenie firmie zewnętrznej usługi wykoszenia pasa przydrożnego dróg powiatowych.

Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 1. /-/ Dionizy Jaśniewicz                
 2. /-/ Waldemar Grzegorek             
 3. /-/ Paweł Guzik                           
 4. /-/ Jerzy Mazurkiewicz              
 5. /-/ Rafał Zięty                             

 

Protokołowała:

Natalia Kowalczyk-Jakubowska

Podinspektor

Referat Kontroli,

Obsługi Rady i Zarządu

drukuj (Protokół nr 88 / 2016)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
 • opublikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
  data publikacji: 2016-06-30 13:17

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.