Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 89 / 2016

SOR.0022.1.27.2016

 

 

PROTOKÓŁ NR 89/2016

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 16 czerwca 2016 roku

 

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków Zarządu. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

1. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) udzielenia dotacji z budżetu powiatu wrzesińskiego spółkom wodnym.

2) przyznania środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli;

3) przyznania środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których Powiat Wrzesiński jest organem prowadzącym.

4) ogłoszenia i zorganizowania I przetargu ustnego nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej do postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości lokalowej nr 5, położonej w budynku znajdującym się we Wrześni przy ulicy 3 Maja 8, na działce oznaczonej geodezyjnie nr 1542/2 o powierzchni 0,0624 ha;

5) ogłoszenia i zorganizowania VII przetargu ustnego nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej do postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Bierzglinku, będących własnością Powiatu Wrzesińskiego, zapisanych w księdze wieczystej nr PO1F/00042327/8.

6) zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2016 rok;

7) planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2016 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej;

8) planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2016 rok.

2. Przedstawienie i omówienie:

1)  informacji Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 07.06 2016 r. i 09.06.2016 r. dotyczącej lokali zamiennych za lokale położone przy ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni;

2) informacji o zmianie wysokości podatku od nieruchomości na 2016 rok.

3) pisma Pana Andrzeja Kuchlewskiego, adwokata Pana Włodzimierza Wawrzyniaka dotyczące wezwania do zapłaty i zaniechania naruszeń dóbr osobistych.

3. Rozpatrzenie wniosków w sprawach:

1) wyrażenia zgody na dysponowanie działkami nr: 41/24 i 41/26 w Grzymysławicach na potrzeby budowy gazociągu;

2) uzgodnienia lokalizacji złącza kablowo-pomiarowego na działce nr 440/1 przy ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni do zasilania oświetlenia ulicznego ciągu pieszo -rowerowego.

3) dofinansowania udziału drużyny piłkarskiej Parafii Rzymskokatolickiej w Bieganowie w IV Mistrzostwach Polski w Piłce Nożnej 50+.

4. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

5. Wolne głosy i wnioski.

Członkowie Zarządu jednomyślnie przyjęli przedstawiony porządek obrad.

 

Pkt 1.1

Urszula Łabęda, naczelnik Wydziału Budownictwa, Środowiska Rolnictwa poinformowała, że 30.05.2016 r. odbyło się posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leśnictwa. Dodała, że w spotkaniu wzięli udział przedstawiciele poszczególnych spółek wodnych. Dopowiedziała, że podczas posiedzenia omawiana była kwestia kryteriów przydzielania dotacji spółkom. Powiadomiła, iż w ramach wyjaśnień do treści uchwały dołączone jest uzasadnienie, które zawiera ustalone wytyczne. Wyjaśniła, że zasada przyjęta do rozdysponowania środków polega na przyjęciu stawki 2,68 zł na konserwację jednego metra rowu i przemnożeniu przez liczbę metrów rowów zgłoszonych do konserwacji w ramach dotacji z budżetu powiatu. Poinformowała, że przyznaje się dotacje następującym spółkom wodnym w wysokości:

1) SW Kołaczkowo – 15.200,00 zł;

2) SW Pyzdry obiekt Ksawerów – 4.120,00 zł;

3) SW Gutowo Małe – 10.300,00 zł;

4) SW Miłosław – 9.680,00 zł;

5) SW Targowa Górka – 3.000,00 zł;

6) SW Gałęzewice – Sokolniki – Szamarzewo – 2.700,00 zł.

Dodała, że w marcu 2016 roku podczas walnych zebrań spółek wodnych okazało się, że w dokumentach sprawozdawczych spółka wodna w Kołaczkowie wykazała, że pobrała składki od osób, które zamieszkują lub posiadają swoje grunty rolne na terenie spółki wodnej w Miłosławiu. Wyjaśniła, iż w związku z tym osobiście wniosła sprzeciw wobec takiego zapisu w  sprawozdaniu. Powiadomiła, że każda spółka posiada obszar funkcjonowania i nie ma takiej możliwości, by jedna spółka pobierała opłaty od członków drugiej spółki. Dodała, iż doszło do złamania przepisów prawa. Poinformowała, że mimo tego Komisja Rewizyjna zatwierdziła przedstawione sprawozdanie, a członkowie podjęli uchwałę w zakresie zrealizowania budżetu za 2015 rok. Dodała, że zgodnie z prawem wodnym każda spółka w ciągu siedmiu dni musi przesłać uchwały do Starosty jako organu nadzoru. Wyjaśniła, że organ nadzoru w terminie trzydziestu dni sprawdza, czy uchwały są zgodne z przepisami. Dodała, iż w związku z tym co się wydarzyło na walnym zebraniu Starosta nie może przyjąć tych uchwał, w szczególności w zakresie zatwierdzenia budżetu za 2015 rok. Poinformowała, że została wydana decyzja stwierdzająca niezgodność podjętej uchwały z przepisami prawa. Powiadomiła, iż spółka wodna w Kołaczkowie odwołała się od tej decyzji, jednak po kolejnej analizie ponownie wydano decyzję o nieważności uchwały. Wyjaśniła, iż ma wątpliwości w kwestii przyznania środków z budżetu powiatu spółce wodnej w Kołaczkowie.

Członkowie Zarządu jednomyślnie uzgodnili, że wstrzymują się z podjęciem uchwały do czasu wyjaśnienia kwestii naruszenia prawa przez Spółkę Wodną w Kołaczkowie.

 

Pkt 1.2

Bożena Nowacka, sekretarz powiatu poinformowała, że obowiązkiem ustawowym organu prowadzącego jest przyznanie środków finansowych dwa razy w roku dla nauczycieli i nauczycieli emerytów (rencistów) na następujące rodzaje świadczeń:

1) częściowe pokrycie kosztów badań specjalistycznych;

2) częściowe pokrycie kosztów poniesionych w związku z prowadzonym leczeniem.

Dodała, iż w budżecie powiatu wrzesińskiego jest zabezpieczone 30.000,00 zł na ten cel.

W głosowaniu nad podjęciem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu. 

Uchwała nr 369/2016 w sprawie przyznania środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli została podjęta jednomyślnie.

Projekt uchwały Zarządu znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.

 

Pkt 1.3

Bożena Nowacka, sekretarz powiatu poinformowała, że  zgodnie z regulaminem przyznaje się maksymalnie 70%, nie mniej jednak niż 1200 zł na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których Powiat Wrzesiński jest organem prowadzącym.

W głosowaniu nad podjęciem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 370/2016 w sprawie przyznania środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których Powiat Wrzesiński jest organem prowadzącym została podjęta jednomyślnie.

Projekt uchwały Zarządu znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.

 

Pkt 1.4

Jolanta Pielak, naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii i Nieruchomości poinformowała, że uchwała dotyczy ogłoszenia i zorganizowania I przetargu ustnego nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej do postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości lokalowej nr 5 położonej w budynku znajdującym się we Wrześni przy ulicy 3 Maja 8, na działce oznaczonej geodezyjnie nr 1542/2 o powierzchni 0,0624 ha. Dodała, że cenę wywoławczą przedmiotowej nieruchomości ustala  się na kwotę 33.8700,00 zł.

W głosowaniu nad podjęciem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 371/2016 w sprawie ogłoszenia i zorganizowania I przetargu ustnego nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej do postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości lokalowej nr 5, położonej w budynku znajdującym się we Wrześni przy ulicy 3 Maja 8, na działce oznaczonej geodezyjnie nr 1542/2 o powierzchni 0,0624 ha została podjęta jednomyślnie.

Projekt uchwały Zarządu znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.

 

Pkt 1.5

Jolanta Pielak, naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii i Nieruchomości poinformowała, że uchwała dotyczy ogłoszenia i zorganizowania VII przetargu ustnego nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej do postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Bierzglinku, będących własnością Powiatu Wrzesińskiego. Dopowiedziała, że do sprzedaży zostały jeszcze 83 działki. Powiadomiła, że planowane terminy przetargu ustalone są od 20.07.2016 roku do 28.07.2016 roku.

W głosowaniu nad podjęciem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 372/2016 w sprawie ogłoszenia i zorganizowania VII przetargu ustnego nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej do postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Bierzglinku, będących własnością Powiatu Wrzesińskiego, zapisanych w księdze wieczystej nr PO1F/00042327/8 została podjęta jednomyślnie.

Projekt uchwały Zarządu znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.

 

Pkt 1.6, 1.7, 1.8

Beata Walkowiak, skarbnik powiatu poinformowała, że:

1. dochody budżetowe zwiększą się o kwotę 24.416,00 zł z tytułu:

1) informacji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 10 czerwca 2016 roku, że decyzją Ministra Finansów z dnia 6 maja 2016 roku zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2016 w dziale 852, rozdział 85203 § 2110 o kwotę 20.016,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z ustawą o pomocy społecznej – za czerwiec 2016 roku dla:

a) Środowiskowego Domu Samopomocy, Pietrzyków 49 – 9.730,00 zł,

b) Środowiskowego Domu Samopomocy, Gozdowo 59 – 10.286,00 zł;

2) zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 4 czerwca 2016 roku zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2016 w dziale 852, rozdział 85205 § 2110 o kwotę 4.400,00 zł w związku z realizacją „Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”.

Dodała, że ww. dochody zostaną przeznaczone na wydatki w jednostkach zgodnie z ich przeznaczeniem.

W głosowaniu nad podjęciem uchwał wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwały nr:

1)  373/2016 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2016rok;

2) 374/2016 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2016 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej;

3)  375/2016 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2016 rok zostały podjęte jednomyślnie.

 

Pkt 2.1

Jolanta Pielak, naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii i Nieruchomości, poinformowała, że z treści pisma wynika, że Gmina Września na dziś nie może określić terminu, w którym wskaże lokal zamienny dla lokatora z ul. Gnieźnieńskiej.

Jolanta Pielak, naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii i Nieruchomości, poinformowała, że dwa pozostałe pisma z dnia 9.06.2016 roku zostały skierowane do Zarządu Powiatu do wiadomości. Dodała, że dotyczą ofert lokali zamiennych dla dwóch najemców z ul. Gnieźnieńskiej. Osoby te mogą obejrzeć proponowane lokale nie później niż w ciągu 3 dni od dnia otrzymania pisma.

Członkowie Zarządu jednomyślnie uzgodnili, iż wstrzymają się z podjęciem działań do czasu wydania ostatecznej decyzji w sprawie lokali zamiennych.

 

Pkt 2.2

Jolanta Pielak, naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii i Nieruchomości poinformowała, że zaistniała potrzeba złożenia korekty podatku od nieruchomości ze względu na:

1) zdanie jednego z lokali użytkowych mieszczącego się w budynku przy ulicy Słowackiego 11;

2) rozwiązanie umowy za porozumieniem stron z trzema osobami, które wynajmowały lokale w Bursie przy ulicy Słowackiego 11;

3) nabycie od spółki SIWL Sp. Z o. o., prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 3893/24 o powierzchni 0,2934 ha, położonej we Wrześni przy ulicy Leśnej.

Wyjaśniła, iż podatek zwiększy się o kwotę 1.086,00 zł w stosunku do deklaracji złożonej w styczniu.

Członkowie Zarządu jednomyślnie zaakceptowali informację o zmianach wysokości podatku od nieruchomości na 2016 rok.

Pkt 2.3

Bożena Nowacka, sekretarz powiatu poinformowała o wpłynięciu pisma dotyczącego wezwania do zapłaty i zaniechania naruszeń dóbr osobistych dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących. Przedstawiła również propozycję pisma zwrotnego, przygotowanego przez radcę prawnego. Z treści pisma wynika iż:

1) odmawia się zapłaty żądanej kwoty 9.600 zł z tytułu zmiany wysokości dodatku funkcyjnego i motywacyjnego za okres od czerwca 2015 roku do maja 2016 roku,

2) w sprawie wezwania do zaniechania przez Starostę wrzesińskiego naruszenia dóbr osobistych Pana Włodzimierza Wawrzyniaka, Zarząd Powiatu Wrzesińskiego podtrzymuje swoje stanowisko w sprawie zawarte w piśmie dnia 04 maja 2015 roku skierowanym na adres Kancelarii.

Członkowie Zarządu jednomyślnie zaakceptowali propozycję pisma zwrotnego.

 

Pkt 3.1

Jolanta Pielak, naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii i Nieruchomości poinformowała, że Biuro projektowe „PROFIL” zwróciło się z prośbą o wyrażenie zgody na budowę oraz przebieg gazociągu śr/c PE De355. Projektowana sieć gazowa dostarczać będzie gaz dla potrzeb zakładu Volkswagena w miejscowości Białężyce. Wyjaśniła, iż dotyczy to działek: dz. nr 41/24, dz. nr 41/26 – obręb Grzymysławice. Dopowiedziała, że Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich po przeanalizowaniu wniosku nie wniósł zastrzeżeń do przebiegu jak i umieszczenia projektowanej sieci gazowej na działkach pod kątem realizowanej inwestycji Centrum Treningowego.

Członkowie Zarządu jednomyślnie wyrazili zgodę na dysponowanie działkami nr: 41/24 i 41/26 w Grzymysławicach na potrzeby budowy gazociągu.

 

Pkt 3.2

Jolanta Pielak, naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii i Nieruchomości poinformowała, że Enea Operator Rejon Dystrybucji Września  w związku z planowaną przez Gminę Września realizacją inwestycji pn. „Budowa ciągu pieszo – rowerowego pomiędzy ul. Gnieźnieńską, a terenem Parku im. Józefa Piłsudzkiego we Wrześni”, prosi o uzgodnienie w dz. nr 440/1 Września ul. Gnieźnieńska lokalizacji złącza kablowo pomiarowego ZKL-1P do zasilania oświetlenia ulicznego ciągu pieszo – rowerowego. Powiadomiła, że Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich nie wniósł zastrzeżeń w kwestii lokalizacji jak i umieszczenia złącza na przedmiotowej działce pod kątem planowanej inwestycji dotyczącej modernizacji Centrum Oświatowego.

Członkowie Zarządu jednomyślnie wyrazili zgodę naumieszczenie złącza kablowo pomiarowego na działce nr 440/1 znajdującej się we Wrześni przy ul. Gnieźnieńskiej.

 

Pkt 3.3

Joanna Musiałkiewicz, kierownik Referatu Promocji Zatrudnienia, Spraw Obywatelskich i Zdrowia poinformowała, że mieszkańcy zaprzyjaźnieni z Parafią Rzymskokatolicką w Bieganowie zawiązali drużynę piłkarską, która na swoim koncie ma już sukces – I-szy wicemistrz Polski w Halowej Piłce Nożnej „5” w kategorii „45+”, rozgrywanych przy okazji Mistrzostw Polski Samorządowców w Brennej. Wyjaśniła, iż Parafia zwraca się z prośbą o wsparcie finansowe, ponieważ drużyna pragnie promować powiat wrzesiński biorąc udział w IV Mistrzostwach Polski w Piłce Nożnej 50+,, które odbędą się w Polanicy Zdrój. Dodała, że Parafia wnioskuje o dofinansowanie na potrzeby organizacji wyjazdu w kwocie 2200 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu i przejazdu.

Członkowie Zarządu jednomyślnie nie wyrazili zgody na udzielenie dofinansowania na ww. cel. Zaznaczyli, że drużyna piłkarska może w przyszłym roku założyć stowarzyszenie i wystąpić w konkursie ofert.

 

W pkt. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty oraz w pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 

1. /-/  Dionizy Jaśniewicz                

2. /-/  Waldemar Grzegorek             

3. /-/  Rafał Zięty                             

4. /-/  Jerzy Mazurkiewicz          

5. /-/  Paweł Guzik          

 

 

Protokołowała:

Adrianna Pawlaczyk

Referat Kontroli,

Obsługi Rady i Zarządu

 

drukuj (Protokół nr 89 / 2016)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
  • opublikował: Adrianna Pawlaczyk
    data publikacji: 2016-07-01 12:27
  • zmodyfikował: Adrianna Pawlaczyk
    ostatnia modyfikacja: 2016-07-01 12:35

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.