Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 90 / 2016

PROTOKÓŁ NR 90/2016

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 21 czerwca 2016 roku

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński otworzył posiedzenie i stwierdził obecność czterech członków Zarządu, co wobec ustawowego składu stanowiło quorum do podejmowania uchwal i decyzji w sprawach objętych porządkiem obrad. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

1. Przedstawienie:

1) współpracy Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie z Frankfurt International School;

2) propozycji niemieckich partnerów związanej z dalszym rozwojem Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w kontekście postanowień Ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej;

3) informacji o zmianie wysokości podatku rolnego na 2016 rok;

4) rozliczenia wzajemnych należności SIWL Sp. z o.o. i powiatu wrzesińskiego za korzystanie z budynku przy ul. Leśnej 10 we Wrześni.

2. Rozpatrzenie wniosków w sprawach:

1) dofinansowania elementu stroju ludowego tancerzy i grupy śpiewaczej Stowarzyszenia „Wielkopolscy Bieganie”;

2) dofinansowania przejazdu młodzieżowej drużyny pożarniczej Ochotniczej Straży Pożarnej w Pyzdrach na zawody do Ostrzeszowa;

3) wsparcia finansowego dokończenia inwestycji zagospodarowania terenów zielonych wokół zbiornika małej retencji w Gorzycach.

3. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie udzielenia dotacji z budżetu powiatu wrzesińskiego spółkom wodnym;

2) w sprawie przyznania jednorazowych stypendiów TALENT w roku szkolnym 2015/2016;

3) zmieniającej uchwałę nr 232/2015 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na zlecanie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w roku 2016 zmienioną uchwałą nr 290/2016 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 2 lutego 2016 r.

4. Przedstawienie:

1) propozycji dokończenia inwestycji systemu przeciwpożarowego w budynku Starostwa Powiatowego we Wrześni;

2) propozycji zawarcia porozumienia z gminami powiatu wrzesińskiego na zakup energii elektrycznej w 2017 roku.

5. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

6. Wolne głosy i wnioski.

Członkowie Zarządu jednomyślnie przyjęli przedstawiony porządek obrad.

 

Pkt 1.1 i 1.2

Magdalena Zając, dyrektor Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie przedstawiła, na podstawie multimedialnej prezentacji, 10-letnią współpracę Ośrodka z Frankfurt International School. Zaznaczyła, że koszty pobytu przedstawicieli niemieckiej szkoły w Polsce i ich wspólne wyjazdy z wychowankami Ośrodka szacują się jednorazowo w kwocie około 60.000,00 zł i są ponoszone przez Frankfurt International School. Poinformowała, że zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej funkcjonujące placówki dla dzieci, muszą do 2021 roku przekształcić się w jednostki 14-osobowe, a w jednym budynku nie będą mogły się znajdować dwie tego typu placówki. Zaznaczyła, że w Ośrodku, w tej chwili przebywa 30 wychowanków i liczba ta nie maleje od kilku lat, dlatego na terenie powiatu wrzesińskiego dla zapewnienia potrzeb w zakresie pomocy i opieki nad dziećmi pozbawionymi opieki rodzicielskiej powinny funkcjonować dwie placówki 14-osobowe. Poinformowała, że Frankfurt International School proponuje Ośrodkowi spłatę kredytu uzyskanego na zakup budynku, w którym może powstać 14-osobowa placówka dla dzieci. Dodała, że Ośrodek nie może kupić nieruchomości, jedynie może mieć go przekazanego przez organizację pozarządową lub fundację. Przedstawiła dwie oferty sprzedaży budynków wraz z działkami na ul. Wrzesińskiej w Kołaczkowie. Zaznaczyła, że koszt zakupu tych budynków szacuje się w kwocie od 200.000,00 zł do 250.000,00 zł, a obiekty te będą wymagały dodatkowych napraw i doposażenia tj. wymiany lub wstawienia okien, wymiany lub instalacji centralnego ogrzewania itp. Nadmieniła, że nowo założona fundacja nie uzyskałaby kredytu na zakup nowego obiektu. Podkreśliła, że w przypadku przekształcania istniejącej siedziby Ośrodka i jednoczesnym inwestowaniu w nowy obiekt, korzystniejsze będzie, gdy budynek dla drugiej 14-osobowej placówki będzie własnością powiatu.

Dionizy Jaśniewicz zauważył, że budynek oficyny w Kołaczkowie jest do zagospodarowania i w nim mogłaby zostać umiejscowiona druga, 14-osobowa siedziba Ośrodka.

Magdalena Zając zaznaczyła, że niemiecki partner deklarował doposażenie budynku oficyny na potrzeby placówki dla dzieci. Nadmieniła, że parter budynku, w którym obecnie znajduje się Ośrodek, będzie musiał być zaadaptowany na inne potrzeby np. placówkę dla osób starszych w ramach Programu Senior Wigor. Dodała, że budynek jest wyremontowany z zewnątrz, dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych i posiada dobrze wyposażoną stołówkę.

Członkowie Zarządu jednomyślnie uzgodnili, że na potrzeby drugiej 14-osobowej placówki OWDiR należy zaadaptować budynek oficyny w Kołaczkowie. Uzgodnili, że kwestię zagospodarowania parteru ww. obiektu należy konsultować z wójtem gminy Kołaczkowo.

 

Pkt 1.3

Jolanta Pielak, naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii i Nieruchomości poinformowała, że podatek rolny na 2016 rok, zgodnie ze złożoną deklaracją, wynosił 1.533,00 zł. Zaznaczyła, że w wyniku sześciu tur przetargów na sprzedaż działek pod zabudowę mieszkaniową, jednorodzinną w Bierzglinku zostało zbytych 13 działek, na łączną kwotę 613.340,00 zł. Dodała, że podatek rolny uległ umniejszeniu o kwotę 59,00 zł.

 

Pkt 1.4

Jolanta Pielak przypomniała, że SIWL Sp. z o.o. przekazała pomieszczenia zajmowane w budynku biurowym przy ul. Leśnej we Wrześni, który stanowi własność powiatu wrzesińskiego od października 2015 r. Zaznaczyła, że prezes Zarządu Spółki przysłał rozliczenie wzajemnych należności Spółki i powiatu tj.:

1) zobowiązanie Spółki wynosi 23.155,35 zł za bezumowne korzystanie za okres 01.01. – 31.05.2016 r. i 2.315,69 zł za bezumowne korzystanie w okresie 01.11. – 15.11.2015 r. z części budynku biurowego stanowiącego już wówczas własność powiatu;

2) zobowiązanie powiatu wynosi 25.195,32 zł z tytułu dostarczania przez Spółkę energii cieplnej w okresie 01.01. – 31.03.2016 r.

Dodała, że Spółka w dalszym ciągu nie uiściła zobowiązań za korzystanie z całej nieruchomości przez okres dwóch tygodni w listopadzie 2015 r., kiedy to nie opróżniła i nie przekazała pomieszczeń, z których nie korzystała, a do których miała cały czas dostęp, gdyż nie dokonała zwrotu kluczy. Poinformowała, że prezes Spółki dokonał kompensaty wzajemnych należności i wpłacił powiatowi kwotę 275,72 zł.

Pismo znajduje się w Wydziale Geodezji, Kartografii i Nieruchomości pod znakiem sprawy NG.6840.1.3.2015.

Członkowie Zarządu jednomyślnie uzgodnili, że w celu kompensaty wzajemnych zobowiązań SIWL Sp. z o.o. i powiatu wrzesińskiego należy zawrzeć porozumienie.

 

Pkt 2.1

Ilona Dębicka, naczelnik Wydziału Promocji i Kultury przypomniała, że Stowarzyszenie „Wielkopolscy Bieganie” uzyskało dofinansowanie w kwocie 1.000,00 zł na zakup krajki do wykończenia strojów. Poinformowała, że wnioskujący wystąpił o zmianę przeznaczenia uzyskanych środków na zakup 10 par kobiecych butów.

Wniosek znajduje się w Wydziale Promocji i Kultury pod znakiem sprawy NP.403.3.2016.

Członkowie Zarządu jednomyślnie wyrazili zgodę na zmianę celu dofinansowania udzielonego Stowarzyszeniu „Wielkopolscy Bieganie”.

 

Pkt 2.2

Paweł Puzdrakiewicz, kierownik Referatu Bezpieczeństwa poinformował, że wpłynął wniosek Zarządu Miejsko-Gminnego ZOSP w Pyzdrach w sprawie dofinansowania wyjazdu grupy młodzieżowej na wojewódzkie zawody sportowo-pożarnicze w Ostrzeszowie. Dodał, że koszt przejazdu szacuje się w kwocie 650,00 zł.

Wniosek znajduje się w Referacie Bezpieczeństwa pod znakiem sprawy NB.5521.7.2016.

Członkowie Zarządu jednomyślnie wyrazili zgodę na udzielenie dofinansowania w kwocie 650,00 zł.

 

Pkt 2.3

Urszula Łabęda, naczelnik Wydziału Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa poinformowała, że zgodnie z ustaleniami Zarządu z dnia 17.05.2016 r., wpłynął wniosek gminy Miłosław o dofinansowanie kwotą 4.800,00 zł inwestycji zagospodarowania terenów zielonych wokół zbiornika małej retencji w Gorzycach. Zaznaczyła, że w 2015 r. powiat dofinansował rewitalizację stawu kwotą 5.000,00 zł. Podkreśliła, że środki na ochronę środowiska są zabezpieczone w budżecie powiatu, jednak w tym przypadku muszą być one przekazane gminie uchwałą Rady w formie dotacji celowej.

Wniosek znajduje się w Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa pod znakiem sprawy WBŚ.613.61.2016.

Członkowie Zarządu jednomyślnie wyrazili zgodę na udzielenie dotacji w kwocie 4.800,00 zł i opracowanie projektu uchwały Rady na udzielenie pomocy finansowej gminie Miłosław na zagospodarowanie terenów zielonych wokół zbiornika małej retencji w Gorzycach.

 

Pkt 3.1

Urszula Łabęda poinformowała, że w przeliczaniu wysokości dotacji dla spółek wodnych jest uwzględniany budżet danej spółki i kwoty, które są przez nią przeznaczane na konserwację rowów. Zaznaczyła, że w budżecie powiatu na ten cel przeznaczonych jest 45.000,00 zł, a wnioski wpłynęły na kwotę 65.000,00 zł. Nadmieniła, że spółki wodne nienależące do Związku Spółek Wodnych mają niższe ceny jednostkowe za wykonanie usługi bieżącej modernizacji rowu. Dodała, że niektóre spółki ograniczają się wyłącznie do wykoszenia trawy, inne, niekiedy za niższy, szacowany koszt, dokonują gruntownego oczyszczenia, pogłębienia i „odtworzenia” rowu. Zaznaczyła, że w wyniku przeliczenia wszystkich metrów bieżących zgłoszonych we wnioskach do konserwacji i środków zabezpieczonych w budżecie, oszacowano kwotę jednostkową w wysokości 2,68 zł za metr bieżący.

Odwołując się do kwestii spółki wodnej w Kołaczkowie omówionej na Zarządzie w dniu 16.06.2016 r., która wykazała w sprawozdaniu, iż pobrała składki od osób mających grunty na terenie gminy Miłosław, Urszula Łabęda zaznaczyła, że w tej sprawie nie ma orzecznictwa i trudno ją jednoznacznie ocenić w kontekście przyznania dotacji. Zauważyła, że uchwała Rady o przyznawaniu dotacji dla spółek wodnych jest uznaniowa, stąd trudno stwierdzić, czy w sytuacji niewywiązywania się przez spółkę z ustawowo nałożonych na nią obowiązków, istnieje podstawa, by nie udzielić jej dotacji. Dodała, że w jej ocenie, w tej sytuacji Zarząd może odmówić udzielenia dotacji do momentu wyjaśnienia zarzutów stawianych spółce wodnej Kołaczkowo.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego na 2016 rok w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.

Rafał Zięty, członek Zarządu zauważył, że w przypadku braku jednoznacznych opinii prawnych uzasadniających odmowę udzielenia dotacji spółce wodnej, równie trudne będzie wykazanie, iż Zarząd podjął słuszną decyzję, gdy nie przyznał spółce dofinansowania.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział czterech członków Zarządu.

Uchwała nr 376/2016 w sprawie udzielenia dotacji z budżetu powiatu wrzesińskiego spółkom wodnym została podjęta 2 głosami „za” (Paweł Guzik i Rafał Zięty), 1 głosem „przeciwko” (Jerzy Mazurkiewicz) i 1 głosem „wstrzymującym” (Dionizy Jaśniewicz).

 

Pkt 3.2

Bożena Nowacka, sekretarz powiatu poinformowała, że środki w kwocie 11.100,00 zł na przyznanie jednorazowych stypendiów TALENT pochodzą z Powiatowego Funduszu Stypendialnego uzyskanego z dochodu balu charytatywnego starosty. Zaznaczyła, że dyrektorzy szkół wskazali kandydatów, którzy powinni uzyskać stypendium. Nadmieniła, że ze względu na ograniczoną pulę środków tj. łącznie kwotę 14.000,00 zł proponuje się przyznać stypendium: czterem uczniom Zespołu Szkół Politechnicznych, dwóm uczniom Zespołu Szkół Zawodowych nr 2, jednemu uczniowi Liceum Ogólnokształcącego i dwóm uczniom Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego na 2016 rok w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział czterech członków Zarządu.

Uchwała nr 377/2016 w sprawie przyznania jednorazowych stypendiów TALENT w roku szkolnym 2015/2016 została podjęta jednomyślnie.

 

Pkt 3.3

Joanna Musiałkiewicz, kierownik Referatu Promocji Zatrudnienia, Spraw Obywatelskich i Zdrowia poinformowała, że zmianą uchwały aktualizuje się skład osobowy komisji konkursowej opiniujące oferty w otwartym konkursie ofert.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział czterech członków Zarządu.

Uchwała nr 378/2016 zmieniająca uchwałę nr 232/2015 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na zlecanie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w roku 2016 zmienioną uchwałą nr 290/2016 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 2 lutego 2016 r. została podjęta jednomyślnie.

 

Pkt 4.1

Paweł Puzdrakiewicz poinformował, że został wykonany projekt i okablowanie całego budynku Starostwa. Zaznaczył, że ze względu na umiejscowienie dużej ilości sprzętu elektronicznego istnieją podstawy, by wykonać dalszy etap instalacji systemu przeciwpożarowego, spełniającego wymogi bezpieczeństwa. Podkreślił, że są trzy warianty wykonania tych prac tj.:

1) wykonanie instalacji, systemu i centrali sygnalizacji pożarowej, zamontowanie ręcznych ostrzegaczy pożarowych i nadajnika automatycznego powiadamiania straży pożarnej, wykonanie odcięcia centrali wentylacyjnej, które szacują się w kwocie 33.197,00 zł;

2) zamontowanie ww. sprzętu oraz 23 czujek dymu opiewa na kwotę 54.218,00 zł;

3) wykonanie ww. prac i zainstalowanie pozostałych 138 czujek i systemu automatycznego uruchamiania klap dymnych szacuje się w kwocie 139.272,00 zł.

Członkowie Zarządu jednomyślnie wyrazili zgodę na zabezpieczenie w budżecie powiatu środków z przeznaczeniem na realizację drugiego wariantu instalacji systemu przeciwpożarowego w budynku Starostwa Powiatowego.

 

Pkt 4.2

Bożena Nowacka poinformowała, że na podstawie wspólnego porozumienia powiatu i gmin możliwe jest uzyskanie korzystniejszej oferty na zakup energii elektrycznej w 2017 r. Dodała, że w przypadku wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia, jego treść zostanie poddana weryfikacji pod względem formalno-prawnym. Nadmieniła, że będą zebrane informacje
o zużyciu energii w poszczególnych jednostkach organizacyjnych powiatu.

Członkowie Zarządu jednomyślnie wyrazili zgodę na zawarcie porozumienia w przedmiotowej sprawie.

 

Pkt 5 Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

Beata Walkowiak, skarbnik powiatu poinformowała, że wpłynęły wnioski w sprawie zwiększenia planu wydatków jednostek organizacyjnych o kwoty:

1) 11.377,00 zł na wykonanie przyłącza cieplnego do starego budynku Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni (w budżecie jest zabezpieczona kwota 50.000,00 zł);

2) 9.600,00 zł na wypłatę odszkodowania dla dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni zgodnie z wyrokiem sądowym;

3) 15.000,00 zł dla Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności;

4) 59.000,00 zł z tytułu uzyskanego przychodu przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni z przeznaczeniem na zakup przyczepy i wyposażenie pracowni komputerowej.

Dodała, że Rodzinny Dom Dziecka w Pyzdrach wnioskuje o zwiększenie planu wydatków na remont klatki schodowej, korytarzy i pokoi wychowanków.

Członkowie Zarządu jednomyślnie:

1) wyrazili zgodę na zwiększenie planu wydatków jednostek organizacyjnych powiatu w zakresie wymienionym w pkt. 1-4;

2) nie wyrazili zgody na zwiększenie planu wydatków Rodzinnego Domu Dziecka w Pyzdrach na przeprowadzenie remontu.

 

Grzegorz Stangreciak, zastępca naczelnika Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich poinformował, że zmieni się termin rozpoczęcia realizacji projektu pn. Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego – stawiamy na kształcenie fachowców z 01.09.2016 r. na 01.09.2018 r. Zaznaczył, że zmiana ta związana jest z oczekiwaniem na odpowiedź na pismo  w sprawie podziału ww. projektu na dwa etapy tj.: modernizację Centrum Oświatowego oraz budowę Centrum Treningowego. Dodał, że z uwagi na brak odpowiedzi zostało przedłożone także pismo w sprawie przedłużenia terminu złożenia wniosku o dofinansowanie dla Poddziałania 9.3.2, do końca I kwartału 2017 r. Nadmienił, że realizacja projektu miękkiego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego następuje dopiero po wybudowaniu infrastruktury z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w związku z powyższym wystąpiono do Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego z wnioskiem o zmianę terminu realizacji zadania. Podkreślił, że powyższa zmiana podyktowana jest również chęcią realizacji zadania w formule zaliczek i refundacji, a w przypadku pozostawienia obecnych terminów, finansowanie projektu musiałoby nastąpić ze środków własnych do czasu wybudowania infrastruktury, w której będę odbywały się szkolenia.

 

W pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

  1. /-/ Dionizy Jaśniewicz                
  2. /-/ Paweł Guzik                           
  3. /-/ Jerzy Mazurkiewicz               
  4. /-/ Rafał Zięty                             

 

Protokołowała:

Natalia Kowalczyk-Jakubowska

Podinspektor

Referat Kontroli,

Obsługi Rady i Zarządua

drukuj (Protokół nr 90 / 2016)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
  • opublikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
    data publikacji: 2016-07-08 10:24

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.