Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 91 / 2016

PROTOKÓŁ NR 91/2016

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 29 czerwca 2016 roku

 

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków Zarządu. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący Zarządu przedstawił porządek obrad:

1. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawach:

1) wyrażenia zgody na złożenie przez Powiat Wrzesiński wniosku o dofinansowanie projektu pt.: „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług w powiecie wrzesińskim” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020” – Oś priorytetowa 2. „Społeczeństwo Informacyjne”, Działanie 2.1. „Rozwój elektronicznych usług publicznych”, Poddziałanie 2.1.2 „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;

2)  udzielenia pomocy finansowej Gminie Miłosław;

3) wyrażenia zgody na złożenie wniosku przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni o dofinansowanie projektu w ramach Osi priorytetowej 7. Włączenie społeczne Działanie 7.1. Aktywna integracja Poddziałanie 7.1.2. Aktywna integracja – projekty konkursowe realizowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (nabór NR RPWP.07.01.02-IZ-00-30-001/16).

2. Rozpatrzenie wniosków w sprawach:

1) udzielenia dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Narodzenia NMP w Pyzdrach na wymianę pokrycia dachowego na nawach bocznych kościoła;

2) dofinansowania wyjazdu KPS Progress Września na zawody w siatkówce plażowej;

3) udzielenia dopłaty Spółce „Szpital Powiatowy we Wrześni” na realizację projektu pn. Podniesienie jakości opieki medycznej w regionie poprzez rozbudowę Szpitala Powiatowego we Wrześni Sp. z o.o.

3. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2016 rok;

2) planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2016 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej;

3) planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2016 rok.

4. Przedstawienie pism/wniosków w sprawie zmian w budżecie powiatu oraz przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego:

1) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2016 – 2027;

2) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2016 rok.

5. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

6. Wolne głosy i wnioski.

Członkowie Zarządu jednomyślnie przyjęli przedstawiony porządek obrad.

 

Pkt 1.1

Małgorzata Nowaczyk, kierownik Referatu Geodezji i Kartografii poinformowała, że projekt dotyczy informatyzacji powiatowych zasobów geodezyjno-kartograficznych oraz możliwości ich udostępniania w postaci e-usług. Zaznaczyła, że ogólna wartość projektu wynosi 2.036.501,34 zł, z czego powiat może uzyskać dofinansowanie w kwocie 1.731.026,14 zł, które planuje się przeznaczyć na wykonanie: mapy zasadniczej w gminie Września, dla 30 obrębów (część już jest wykonana) i mapy ewidencyjnej w gminie Pyzdry. Dodała, że wkład własny będzie zabezpieczony w kwotach: 59.040,00 zł na 2016 r., 170.000,00 zł na 2017 r. i 126.585,00 zł na 2018 r. Nadmieniła, że powiat uzyskał środki z Urzędu Marszałkowskiego na zakup programu do ewidencji gruntów i budynków, który będzie współdziałał z nowym rejestrem geodezyjnym.

Projekt uchwały Rady znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.

W głosowaniu nad przyjęciem projektu uchwały Rady wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie wyrażenia zgody na złożenie przez Powiat Wrzesiński wniosku o dofinansowanie projektu pt.: „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług w powiecie wrzesińskim” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020” – Oś priorytetowa 2. „Społeczeństwo Informacyjne”, Działanie 2.1. „Rozwój elektronicznych usług publicznych”, Poddziałanie 2.1.2 „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego został przyjęty jednomyślnie.

 

Pkt 1.2

Urszula Łabęda, naczelnik Wydziału Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa poinformowała, że zgodnie z ustaleniami na poprzednim posiedzeniu Zarządu, został przygotowany projekt uchwały Rady przekazującej dotację celową gminie Miłosław w kwocie 4.800,00 zł z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenu małej retencji w Gorzycach.

Projekt uchwały Rady znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.

W głosowaniu nad przyjęciem projektu uchwały Rady wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miłosław został przyjęty jednomyślnie.

 

Pkt 1.3

Anna Kulczyńska, p.o. dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni poinformowała, że celami projektu są: promowanie włączenia społecznego osób niepełnosprawnych, wzrost szans na rynku pracy osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz walka z ubóstwem i dyskryminacją. Zaznaczyła, że projektem zostaną objęte 203 osoby m.in. uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej, środowiskowych domów samopomocy, wychowankowie Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie oraz osoby zagrożone wykluczeniem społecznym i borykające się z ubóstwem, które odbędą staże i szkolenia zawodowe. Podkreśliła, że szacunkowa wartość projektu wynosi 1.997.672,25 zł, a wkład własny stanowić będą koszty wynajmu sal szkoleniowych, udostępnienie projektora, ekranu lub tablicy multimedialnej. Nadmieniła, że projekt będzie realizowany w partnerstwie z wykonawcą, wyłonionym w otwartym już naborze.

Projekt uchwały Rady znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.

 

W głosowaniu nad przyjęciem projektu uchwały Rady wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni o dofinansowanie projektu w ramach Osi priorytetowej 7. Włączenie społeczne Działanie 7.1. Aktywna integracja Poddziałanie 7.1.2. Aktywna integracja – projekty konkursowe realizowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (nabór NR RPWP.07.01.02-IZ-00-30-001/16) został przyjęty jednomyślnie.

 

Pkt 2.1

Anna Mizerka, inspektor Wydziału Promocji i Kultury poinformowała, że Parafia Rzymsko-Katolicka w Pyzdrach wystąpiła o dotację na wymianę pokrycia dachowego naw bocznych kościoła parafialnego. Przypomniała, że wnioskujący nie uzyskał dofinansowania, o które ubiegał się we wrześniu 2015 r., dlatego złożył jego uzupełnienie. Zaznaczyła, że ogólny koszt prac objętych wnioskiem szacuje się w kwocie 212.169,16 zł, a wysokość wnioskowanej dotacji wynosi 50.000,00 zł. Dodała, że wnioskujący otrzymał dofinansowanie w kwocie 30.000,00 zł z gminy Pyzdry.

Wniosek znajduje się w Wydziale Promocji i Kultury pod znakiem sprawy NP.4123.3.2015.

Członkowie Zarządu przyznali wnioskującemu dotację w kwocie 20.000,00 zł oddając 4 głosy „za” i 1 głos „wstrzymujący się” (Jerzy Mazurkiewicz).

 

Pkt 2.2

Bożena Nowacka, sekretarz powiatu poinformowała, że Zarząd KPS Progress Września wystąpił o dofinansowanie wyjazdu zawodników na Półfinał Mistrzostw Polski kadetów oraz Finał Mistrzostw Polski Juniorów w siatkówce plażowej.

Członkowie Zarządu jednomyślnie wyrazili zgodę na udostępnienie autobusu, który jest użytkowany przez Zespół Szkół Specjalnych we Wrześni.

 

Pkt 2.3

Anna Trubacz, główna księgowa poinformowała, że Zarząd Spółki „Szpital Powiatowy we Wrześni” wystąpił o uruchomienie środków w ramach zawartej umowy wsparcia na realizację przedmiotowego projektu. Podkreśliła, że wysokość dopłaty, o którą ubiega się Spółka wynosi 508.750,00 zł.

Dionizy Jaśniewicz zauważył, że należy sprawdzić w umowie wsparcia, czy wysokość udzielonej dopłaty obejmuje ratę i odsetki.

Członkowie Zarządu jednomyślnie wyrazili zgodę na udzielenie dopłaty w wysokości 508.750,00 zł na realizację projektu pn. Podniesienie jakości opieki medycznej w regionie poprzez rozbudowę Szpitala Powiatowego we Wrześni Sp. z o.o.

 

Pkt 3.1, 3.2 i 3.3

Anna Trubacz poinformowała, że zarządzeniami wojewody wielkopolskiego został zwiększony plan dotacji celowych o kwoty:

1) 200.432,00 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci;

2) 515,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za uczennicę Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni.

Nadmieniła, że Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego we Wrześni złożył wniosek o przesunięcie między rozdziałami wykonywanego planu. Dodała, że ww. zmiany skutkują koniecznością dostosowania planu finansowego dochodów i wydatków oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej.

W głosowaniu nad projektami uchwał wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwały nr:

1) 379/2016 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2016 rok;

2) 380/2016 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2016 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej;

3) 381/2016 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2016 rok zostały podjęte jednomyślnie.

Uchwały znajdują się w zbiorze uchwał Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod znakiem sprawy SOR.0022.2.2016.

 

Pkt 4.1 i 4.2

Anna Trubacz omówiła wnioski zmieniające realizowany budżet informując, że:

1) Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie wystąpił o:

 • przeznaczenie otrzymanej darowizny w kwocie 2.955,00 zł na zakup artykułów żywnościowych i pokrycie kosztów wypoczynku letniego wychowanków,
 • zwiększenie o kwotę 6.000,00 zł na usługę transportową w związku z letnim wypoczynkiem wychowanków;

2) Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni wystąpił o:

 • przeznaczenie środków uzyskanych ze sprzedaży składników majątkowych tj. sprzętu rolniczego w kwocie 59.000,00 zł na zakup przyczepy rolniczej (39.000,00 zł) i modernizację budynku dydaktycznego w Bierzglinku (20.000,00 zł),
 • zwiększenie o kwotę 39.900,00 zł z przeznaczeniem na modernizację klas lekcyjnych i korytarzy;

3) Zespół Szkół Politechnicznych we Wrześni wystąpił o zwiększenie o kwotę 11.377,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie przyłącza cieplnego w starym budynku szkoły;

4) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni wystąpiło o zwiększenie o kwoty:

 • 6.408,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy,
 • 15.000,00 zł na realizację zadań Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności,
 • 4.500,00 zł na częściowe pokrycie kosztu remontu dla rodziny pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego;

5) Rodzinny Dom Dziecka w Pyzdrach wystąpił o :

 • przesunięcie kwoty 2.700,00 zł między paragrafami na zakup artykułów chemicznych, konsumpcyjnych itp.;
 • zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł na remont klatki schodowej i korytarzy;

6) Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni wystąpił o zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł na wzrost zatrudnienia i wynagrodzeń pracowników;

7) Referat Gospodarczy wystąpił o:

 • zwiększenie o kwotę 740,00 zł na zakup artykułów sanitarnych,
 • zwiększenie o kwotę 310,00 zł na zakup akumulatora do radiotelefonu użytkowanego w ramach realizacji zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym;

8) Komenda Powiatowa Policji wystąpiła o kwotę 50.000,00 zł na przeprowadzenie poprawy warunków pracy i przyjmowania interesantów;

9) Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich wystąpił o zwiększenie o kwotę 168.839,00 zł na wykonanie projektu aranżacji pomieszczeń Centrum Treningowego, sporządzenie wykazu mebli, wyposażenia biurowego, socjalnego, sporządzenie szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, wykonanie weryfikacji opisanego przez zamawiającego sprzętu;

10) Referat Dróg Powiatowych wystąpił o przesunięcie kwoty 1.605,00 zł z zadania dot. budowy chodnika na ul. Czerniejewskiej we Wrześni na zadanie dot. przebudowy przepustu w ciągu drogi powiatowej w Bardzie.

Ponadto główna księgowa dodała, że zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami Zarządu, w uchwale budżetowej, wprowadzi się kwoty:

1) 4.800,00 zł na dotację celową dla gminy Miłosław na zagospodarowanie terenu małej retencji w Gorzycach;

2) 20.000,00 zł na wymianę pokrycia dachowego na nawach bocznych kościoła pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Pyzdrach;

3) 64.000,00 zł na rozbudowę systemu sygnalizacji pożaru w budynku Starostwa.

Członkowie Zarządu jednomyślnie wyrazili zgodę na dokonanie ww. przesunięć i zwiększeń kwot w planach jednostek organizacyjnych wprowadzając następujące zmiany:

1) 3.000,00 zł na częściowe pokrycie kosztu remontu dla rodziny pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego;

2) 3.000,00 zł na usługę transportową na wyjazd letni wychowanków Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie;

3) brak dofinansowania dla Komendy Powiatowej Policji we Wrześni;

4) rozpatrzenie wniosków Rodzinnego Domu Dziecka w Pyzdrach i Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni po analizie budżetu za III kwartał roku.

W głosowaniu nad przyjęciem projektów uchwał Rady wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Projekty uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego:

1) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2016 – 2027;

2) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2016 rok zostały przyjęte jednomyślnie.

Projekty uchwał Rady znajdują się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.

 

Pkt 5 Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

Joanna Musiałkiewicz, kierownik Referatu Promocji Zatrudnienia, Spraw Obywatelskich i Zdrowia poinformowała, że Środowiskowy Dom Samopomocy „Na Skarpie” w Gozdowie  uzyskał dofinansowanie na organizację „X Jubileuszowej Spartakiady Osób Niepełnosprawnych”. Zaznaczyła, że z przeprowadzanej kontroli Najwyższej Izby Kontroli wynika, iż Fundacja im. Dzieci Wrzesińskich uzyskała dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na to samo przedsięwzięcie. Podkreśliła, że w takiej sytuacji nie istnieje możliwość udzielenia dofinansowania ze środków budżetu powiatu wrzesińskiego.

Sprawa jest prowadzona w Referacie Promocji Zatrudnienia, Spraw Obywatelskich i Zdrowia pod znakiem NPZ.8120.7.2016.

Członkowie Zarządu jednomyślnie uzgodnili, że Środowiskowy Dom Samopomocy w Gozdowie nie powinien otrzymać dofinansowania z budżetu powiatu wrzesińskiego.

 

Nawiązując do tematu finansowania szczepień przeciwko HPV Joanna Musiałkiewicz poinformowała, że w opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrześni oraz prezesa Zarządu Spółki z o.o. „Szpital Powiatowy we Wrześni” realizowanie szczepień nie jest medycznie uzasadnione. Wyjaśniła, że gminy: Września i Miłosław podjęły uchwały o udzieleniu powiatowi dotacji na ww. cel, mimo iż nie otrzymały jednoznacznej decyzji Zarządu o przystąpieniu do realizacji tego projektu.

Waldemar Grzegorek, wicestarosta zaznaczył, że gminy podjęły uchwały z własnej inicjatywy, a sugestią Zarządu było, by decyzję o szczepieniach podejmowali rodzice.

Członkowie Zarządu jednomyślnie uznali, że nie wyrazili woli dofinansowania szczepień przeciwko HPV, na podstawie której gminy mogłyby przekazać środki na ten cel. Uzgodnili, że ze względu na brak medycznego potwierdzenia skuteczności szczepień należy sfinansować akcję badań profilaktycznych.

 

Grzegorz Stangreciak, zastępca naczelnika Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych poinformował, że projektantowi sali gimnastycznej Zespołu Szkół Specjalnych we Wrześni przy ul. Leśnej 10 we Wrześni potrzebne jest pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli, reprezentowania i występowania w imieniu Powiatu Wrzesińskiego przed właściwymi organami, instytucjami i urzędami w sprawach związanych z realizacją tej inwestycji.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.

 

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 382/2016 w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Szajdzińskiemu prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą Pol Inwest Andrzej Szajdziński, ul. Poznańska 21/122, 62-800 Kalisz pełnomocnictwa do reprezentowania i występowania w imieniu Powiatu Wrzesińskiego przed właściwymi organami, urzędami i instytucjami, w postępowaniach administracyjnych w sprawach związanych z opracowaniem kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pn: „Budowa sali gimnastycznej dla Zespołu Szkół Specjalnych przy ulicy Leśnej 10 we Wrześni” została podjęta jednomyślnie.

 

W pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 1. /-/  Dionizy Jaśniewicz               
 2. /-/ Waldemar Grzegorek             
 3. /-/ Jerzy Mazurkiewicz               
 4. /-/ Rafał Zięty                             
 5. /-/ Paweł Guzik                           

 

 

Protokołowała:

Natalia Kowalczyk-Jakubowska

Podinspektor

Referat Kontroli,

Obsługi Rady i Zarządu

 

drukuj (Protokół nr 91 / 2016)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
 • opublikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
  data publikacji: 2016-07-11 11:37

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.