Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 92 / 2016

PROTOKÓŁ NR 92/2016

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 7 lipca 2016 roku

 

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński otworzył posiedzenie i stwierdził obecność czterech członków Zarządu, co wobec ustawowego składu stanowiło quorum do podejmowania uchwał i decyzji w sprawach objętych porządkiem obrad. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący Zarządu przedstawił porządek obrad:

1. Przedstawienie informacji dot. przeprowadzenia wspólnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej w 2017 roku.

2. Rozpatrzenie wniosków w sprawach:

1) wykonania prac blacharsko-dekarskich dachu budynku Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni;

2) współorganizacji diecezjalnego etapu Światowych Dni Młodzieży na terenie powiatu wrzesińskiego;

3) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowej i usług handlu w obrębie ulic: Daszyńskiego, Kolejowej i Miłosławskiej we Wrześni.

3. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania środków budżetowych na zlecanie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w 2016 roku.

4. Przyjęcie:

1) projektu uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Września;

2)  autopoprawek do projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego:

 • zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2016 – 2027;
 • w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2016 rok.

Dalsza część porządku obrad została zrealizowana po zakończeniu XXI sesji Rady Powiatu Wrzesińskiego:

5. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) upoważnienia Pani Anny Marii Kulczyńskiej, p.o. dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni do podpisania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Osi priorytetowej 7. Włączenie społeczne Działanie 7.1. Aktywna integracja Poddziałanie 7.1.2. Aktywna integracja – projekty konkursowe realizowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 (nabór NR RPWP.07.01.02-IZ-00-30-001/16);

2)  planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2016 rok;

3) planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2016 rok;

4) sprostowania omyłki pisarskiej w uchwale nr 337/2016 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 12 kwietnia 2016 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży;

5)  sprostowania omyłki pisarskiej w uchwale nr 371/2016 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 16 czerwca 2016 roku w sprawie ogłoszenia i zorganizowania I przetargu ustnego nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej do postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości lokalowej nr 5, położonej w budynku znajdującym się we Wrześni przy ulicy 3 Maja 8, na działce oznaczonej geodezyjnie nr 1542/2 o powierzchni 0,0624 ha.

6. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

7. Wolne głosy i wnioski.

Członkowie Zarządu jednomyślnie przyjęli przedstawiony porządek obrad.

 

Pkt 1

Elżbieta Helman, kierownik Referatu Gospodarczego poinformowała, że porozumienie w sprawie wspólnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej w 2017 r. zostało zawarte w dniu 30.06.2016 r. Zaznaczyła, że jednostki organizacyjne powiatu wrzesińskiego przedstawiły zużycie energii w okresie od maja 2015 r. do kwietnia 2016 r., które łącznie kosztowało 612.335,00 zł. Podkreśliła, że na tej podstawie wyliczono przewidywane zużycie w 2017 r. w wysokości 798.292 kw, co stanowić będzie średni koszt w kwocie około 624.720,00 zł. Nadmieniła, że procedurą przetargową nie będzie objęty Środowiskowy Dom Samopomocy w Pietrzykowie, gdyż jego siedziba znajduje się w budynku stanowiącym własność gminy Pyzdry.

Członkowie Zarządu nie zgłosili uwag do przedstawionych kosztów zakupu energii elektrycznej w 2017 r.

 

Pkt 2.1

Elżbieta Helman poinformowała, że Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni wystąpił o zgodę na wykonanie prac blacharsko-dekarskich dachu budynku urzędu. Zaznaczyła, że w piwnicy budynku znajduje się archiwum Starostwa i proporcjonalnie do wysokości udziału powiatu w prawie własności nieruchomości, jego wkład finansowy w kosztach naprawy szacuje się w kwocie 563,55 zł. Nadmieniła, że całkowity koszt wynosi 5.692,44 zł brutto, z czego 3.990,40 zł pokryje Powiatowy Urząd Pracy, a 1.138,49 zł właściciele lokali mieszkalnych.

Wniosek znajduje się w Referacie Gospodarczym pod znakiem sprawy SOG.2510.1.2.2016.

Członkowie Zarządu jednomyślnie wyrazili zgodę na sfinansowanie w kwocie 563,55 zł prac blacharsko-dekarskich dachu budynku Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni.

 

Pkt 2.2

Ilona Dębicka, naczelnik Wydziału Promocji i Kultury poinformowała, że Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP i św. Stanisława we Wrześni wystąpiła o współorganizację diecezjalnego etapu Światowych Dni Młodzieży we Wrześni. Zaznaczyła, że wnioskujący planuje organizację pikniku dla 60 pielgrzymów z Holandii wraz z osobami towarzyszącymi z rodzin z parafii wrzesińskich (łącznie około 200 osób). Dodała, że w ramach pobytu pielgrzymów odbędą się również ich wizyty w: Domu Pomocy Społecznej we Wrześni, Środowiskowym Domu Samopomocy w Gozdowie, Warsztacie Terapii Zajęciowej we Wrześni i Szpitalu Powiatowym we Wrześni.

Wniosek znajduje się w Wydziale Promocji i Kultury pod znakiem sprawy NP.4041.1.2016.

Członkowie Zarządu jednomyślnie wyrazili zgodę na współorganizację diecezjalnego etapu Światowych Dni Młodzieży we Wrześni w kwocie 2.500,00 zł.

 

Pkt 2.3

Urszula Łabęda, naczelnik Wydziału Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa poinformowała, że zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowej i usług handlu w obrębie ulic: Daszyńskiego, Kolejowej i Miłosławskiej we Wrześni przewiduje zwiększenie możliwości zabudowy terenu (5 m od granicy rzeki Wrześnicy i ul. Miłosławskiej). Nadmieniła, że w obowiązującym planie granica zabudowy była usytuowana w odległości od 15 do 25 m.

Wniosek znajduje się w Wydziale Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa pod znakiem sprawy WB.673.2.16.2016.

Członkowie Zarządu jednomyślnie wyrazili zgodę na zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowej i usług handlu w obrębie ulic: Daszyńskiego, Kolejowej i Miłosławskiej we Wrześni.

 

Pkt 3

Joanna Musiałkiewicz, kierownik Referatu Promocji Zatrudnienia, Spraw Obywatelskich i Zdrowia poinformowała, że w ogłoszonym konkursie ofert wpłynęło 13 ofert spełniających wymogi formalne. Zaznaczyła, że proponuje się nie udzielić dofinansowania
w zakresie:

 1. kultury, sztuki i ochrony tradycji na publikację albumu „Z biegiem Wrześnicy” przez Wrzesiński Uniwersytet Trzeciego Wieku, gdyż Zarząd wyraził już wolę zakupu wydanego albumu za kwotę do 3.500,00 zł;
 2. działalności na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych na organizację cyklu spartakiad „Integracja na sportowo i świątecznie” przez Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan z Gniezna, gdyż wnioskujący otrzymał dofinansowanie z innych źródeł, a przypuszczalny udział mieszkańców gmin powiatu jest znikomy.

Dodała, że nie wpłynęły oferty na:

 1. propagowanie kultury poprzez organizację konkursów, przeglądów, festiwali: recytatorskich, literackich, muzycznych, plastycznych, fotograficznych, teatralnych i filmowych;
 2. kultywowanie tradycji ludowych poprzez wspieranie działalności zespołów folklorystycznych, propagowanie historii i tradycji lokalnych oraz regionalnych;
 3. realizację projektów artystycznych, promujących powiat wrzesiński w kraju i poza jego granicami;
 4. organizację w powiecie wrzesińskim międzynarodowych projektów;
 5. sportowe kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej z terenu powiatu wrzesińskiego;
 6. przeprowadzenie seminariów i warsztatów mających na celu pobudzenie aktywności ruchowej osób starszych i niepełnosprawnych oraz zapobieganie chorobom cywilizacyjnym;
 7. organizację szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej;
 8. promowanie zdrowego stylu życia i aktywności ruchowej poprzez organizację imprez sportowo-rekreacyjnych;
 9. inicjowanie i organizowanie działań z zakresu uzależnień, patologii społecznych oraz chorób psychicznych.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów uchwał Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział czterech członków Zarządu.

Uchwała nr 383/2016 w sprawie przyznania środków budżetowych na zlecanie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w 2016 roku została podjęta jednomyślnie.

 

Joanna Musiałkiewicz poinformowała, że po ogłoszeniu dwóch konkursów ofert nie zostały rozdysponowane środki w wysokości:

 1. 4.470,00 zł w zakresie kultury, sztuki i ochrony tradycji;
 2. 8.000,00 zł w zakresie edukacji, kultury fizycznej i sportu;
 3. 6.400,00 zł w zakresie ochrony i promocji zdrowia.

Członkowie Zarządu jednomyślnie uzgodnili, że ww. środki należy przeznaczyć na przeprowadzenie trzeciego konkursu ofert na zlecanie realizacji zadań publicznych.

 

Pkt 4.1

Joanna Musiałkiewicz poinformowała, że burmistrz gminy Września wystąpił o pomoc finansową w kwocie 2.500,00 zł dla poszkodowanej w wyniku pożaru kuchni w czerwcu br. Zaznaczyła, że proponuje się udzielić dotacji w kwocie 1.500,00 zł na wymianę drzwi wejściowych, które również uległy spaleniu.

Projekt uchwały Rady znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.

W głosowaniu nad przyjęciem projektu uchwały Rady wzięło udział czterech członków Zarządu.

Projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Września został przyjęty jednomyślnie.

 

Pkt 4.2

Beata Walkowiak, skarbnik powiatu poinformowała, że udzielenie pomocy finansowej gminie Września skutkuje koniecznością autopoprawki uchwały zmieniającej budżet. Ponadto dodała, że został zwiększony plan dotacji celowej o kwotę 41.374,00 zł
z przeznaczeniem na pomoc repatriantom.

W głosowaniu nad przyjęciem autopoprawek wzięło udział czterech członków Zarządu.

Autopoprawki do projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego:

1) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2016 – 2027;

2) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2016 rok zostały przyjęte jednomyślnie.

Autopoprawki znajdują się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.

 

Pkt 5.1

Anna Kulczyńska, p.o. dyrektora PCPR poinformowała, że w celu podpisania wniosku o dofinansowanie projektu, o które będzie się ubiegało Centrum za zgodą Rady, potrzebne jest pełnomocnictwo dla dyrektora jednostki.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów uchwał Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział czterech członków Zarządu.

Uchwała nr 384/2016 w sprawie upoważnienia Pani Anny Marii Kulczyńskiej, p.o. dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni do podpisania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Osi priorytetowej 7. Włączenie społeczne Działanie 7.1. Aktywna integracja Poddziałanie 7.1.2. Aktywna integracja– projekty konkursowe realizowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 (nabór NR RPWP.07.01.02-IZ-00-30-001/16) została podjęta jednomyślnie.

 

Pkt 5.2 i 5.3

Beata Walkowiak zaznaczyła, że zmiany przyjęte przez Radę w uchwale budżetowej i Wieloletniej Prognozie Finansowej skutkują koniecznością dostosowania planów finansowych.

W głosowaniu nad projektami uchwał wzięło udział czterech członków Zarządu.

Uchwały nr:

1) 385/2016 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2016 rok;

2) 386/2016 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2016 rok zostały podjęte jednomyślnie.

Uchwały znajdują się w zbiorze uchwał Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0022.2.2016.

 

Pkt 5.4 i 5.5

Jolanta Pielak, naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii i Nieruchomości poinformowała, że w podjętych uchwałach dotyczących wykazu i sprzedaży nieruchomości lokalowej nr 5 przy ul. 3 Maja 8 we Wrześni należy dokonać sprostowania omyłki pisarskiej na temat powierzchni pomieszczeń przynależnych do nieruchomości. Zaznaczyła, że podano powierzchnię „289,50 m2”, a powinno być „298,50 m2”.

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze projektów uchwał Zarządu Powiatu Wrzesińskiego  w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.

W głosowaniu nad projektami uchwał wzięło udział czterech członków Zarządu.

Uchwały nr:

1) 387/2016 w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej w uchwale nr 337/2016 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 12 kwietnia 2016 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży;

2) 388/2016 w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej w uchwale nr 371/2016 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 16 czerwca 2016 roku w sprawie ogłoszenia i zorganizowania I przetargu ustnego nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej do postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości lokalowej nr 5, położonej w budynku znajdującym się we Wrześni przy ulicy 3 Maja 8, na działce oznaczonej geodezyjnie nr 1542/2 o powierzchni 0,0624 ha zostały podjęte jednomyślnie.

 

W pkt. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty oraz w pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 1. /-/ Dionizy Jaśniewicz                
 2. /-/ Paweł Guzik                           
 3. /-/ Jerzy Mazurkiewicz               
 4. /-/ Rafał Zięty                             

 

Protokołowała:

Natalia Kowalczyk-Jakubowska

Podinspektor

Referat Kontroli,

Obsługi Rady i Zarządu

 

drukuj (Protokół nr 92 / 2016)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
 • opublikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
  data publikacji: 2016-08-01 14:44
 • zmodyfikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
  ostatnia modyfikacja: 2016-08-01 14:42

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.