Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 94 / 2016

PROTOKÓŁ NR 94/2016

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 18 lipca 2016 roku

 

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków Zarządu. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący Zarządu przedstawił porządek obrad:

1. Rozpatrzenie wniosku w sprawie dofinansowania zakupu sprzętu specjalistycznego do akcji ratowniczo-gaśniczych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni.

2. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) wyrażenia opinii dotyczącej propozycji pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi nr 2429P na terenie gminy Kostrzyn na odcinku zlokalizowanym na działce o nr ewid. 198/1 i 194/1 arkusz mapy 7 obręb Kostrzyn;

2) wyrażenia opinii dotyczącej propozycji zaliczenia do kategorii drogi powiatowej dróg gminnych – ulicy Warzywnej i ulicy Wieniawskiego w m. Kostrzyn;

3) wyrażenia opinii dotyczącej propozycji pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 3773P na terenie gminy Kórnik na odcinku od skrzyżowania z drogami powiatowymi nr 2479P i 2481P do drogi powiatowej nr 2476P;

4) wyrażenia opinii dotyczącej propozycji pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 2442P na terenie gminy Kostrzyn na odcinku od m. Czerlejno do granicy gminy;

5) wyrażenia opinii dotyczącej propozycji pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 2470P na terenie gminy Kórnik;

6) wyrażenia opinii dotyczącej propozycji pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 2444P na terenie gminy Kostrzyn;

7) wyrażenia opinii dotyczącej propozycji pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi nr 2443P na terenie gminy Kostrzyn na odcinku od drogi powiatowej bez numeru, byłej drogi wojewódzkiej nr 434 w m. Trzek do miejscowości Czerlejno, gmina Kostrzyn;

8) wyrażenia opinii dotyczącej propozycji zaliczenia do kategorii drogi powiatowej drogi gminnej ulicy Topolowej na odcinku od drogi powiatowej bez numeru (byłej drogi wojewódzkiej nr 434) do skrzyżowania z ulicą Wielkopolską w m. Czerlejno, gmina Kostrzyn.

3. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego:

1) w sprawie wyrażenia woli przystąpienia w 2017 roku do realizacji zadania „Przebudowa drogi powiatowej Kołaczkowo-Łagiewki”, operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020;

2) w sprawie wyrażenia zgody na złożenie przez Powiat Wrzesiński wniosku o dofinansowanie projektu pt.: „Budowa sali gimnastycznej dla Zespołu Szkół Specjalnych przy ulicy Leśnej 10 we Wrześni” w ramach „Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020” – Działanie 9.3 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”, Poddziałanie 9.3.3 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i ogólnokształcącej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;

3) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2016 – 2027;

4) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2016 rok.

4. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

5. Wolne głosy i wnioski.

Członkowie Zarządu jednomyślnie przyjęli przedstawiony porządek obrad.

 

Pkt 1

Artur Czajkowski, inspektor Referatu Bezpieczeństwa poinformował, że komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni wystąpił o dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego do akcji ratowniczo-gaśniczych tj. radiotelefonów, sygnalizatorów bezruchu, kombinezonów chemicznych i termicznych. Nadmienił, że wnioskujący wystąpił o kwotę 20.000,00 zł, a całkowita wartość zakupu wynosi 40.000,00 zł. Dodał, że Komenda Powiatowa Straży pozyskała środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiej Komendy Państwowej Straży Pożarnej. Wniosek znajduje się w Referacie Bezpieczeństwa pod znakiem sprawy NB.5521.9.2016.

Członkowie Zarządu jednomyślnie przyznali dofinasowanie w kwocie 20.000,00 zł.

Pkt 2.1

Bartłomiej Kaczmarzewski, podinspektor w Referacie Dróg Powiatowych poinformował, że wpłynęły wnioski o pozbawienie kategorii dróg powiatowych i zaliczeniu niektórych z nich do kategorii dróg gminnych na terenie gmin: Kostrzyn i Kórnik oraz powiatu jarocińskiego. Wnioski znajdują się w Referacie Dróg Powiatowych odpowiednio pod znakami spraw: WKD.7110.13.2016, WKD.7110.10.2016, WKD.7110.12.2016, WKD.7110.9.2016, WKD.7110.8.2016 i WKD.7110.11.2016.  Projekty uchwał znajdują się w zbiorze projektów uchwał Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.

W głosowaniu nad podjęciem uchwał wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwały nr:

1) 389/2016 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi nr 2429P na terenie gminy Kostrzyn na odcinku zlokalizowanym na działce o nr ewid. 198/1 i 194/1 arkusz mapy 7 obręb Kostrzyn;

2) 390/2016 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji zaliczenia do kategorii drogi powiatowej dróg gminnych – ulicy Warzywnej i ulicy Wieniawskiego w m. Kostrzyn;

3) 391/2016 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 3773P na terenie gminy Kórnik na odcinku od skrzyżowania z drogami powiatowymi nr 2479P i 2481P do drogi powiatowej nr 2476P;

4) 392/2016 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 2442P na terenie gminy Kostrzyn na odcinku od m. Czerlejno do granicy gminy;

5) 393/2016 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 2470P na terenie gminy Kórnik;

6) 394/2016 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 2444P na terenie gminy Kostrzyn;

7) 395/2016 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi nr 2443P na terenie gminy Kostrzyn na odcinku od drogi powiatowej bez numeru, byłej drogi wojewódzkiej nr 434 w m. Trzek do miejscowości Czerlejno, gmina Kostrzyn;

8) 396/2016 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji zaliczenia do kategorii drogi powiatowej drogi gminnej ulicy Topolowej na odcinku od drogi powiatowej bez numeru (byłej drogi wojewódzkiej nr 434) do skrzyżowania z ulicą Wielkopolską w m. Czerlejno, gmina Kostrzyn zostały podjęte jednomyślnie.

Pkt 3.1

Bartłomiej Kaczmarzewski poinformował, że projekt przebudowy drogi powiatowej Kołaczkowo-Łagiewki znajduje się na liście operacji zakwalifikowanych do współfinansowania Urzędu Marszałkowskiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Zaznaczył, że projekt przewiduje przebudowę odcinka od drogi wojewódzkiej nr 442 w Kołaczkowie do nowej nawierzchni w Łagiewkach. Dodał, że dofinansowanie będzie miało charakter refundacji, dlatego w tej chwili powiat wrzesiński musi zabezpieczyć całą kwotę na realizację projektu tj. kwotę 2.820.293,79 zł. Podkreślił, że dofinansowanie, o które ubiega się powiat, wynosi 1.794.552,00 zł. Poinformowała, że przebudowa będzie obejmować: wykonanie nowej nakładki, poszerzenie jezdni o 0,5 m, odmulenie rowów, przebudowę skrzyżowania z drogą gminną. Projekt uchwały Rady znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.

W głosowaniu nad przyjęciem projektu uchwały Rady wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie wyrażenia woli przystąpienia
w 2017 roku do realizacji zadania „Przebudowa drogi powiatowej Kołaczkowo-Łagiewki”, operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 został przyjęty jednomyślnie
.

Pkt 3.2

Anna Wolska-Wróblewska, naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich poinformowała, że wartość dofinansowania budowy sali gimnastycznej wynosi 2.584.217,41 zł, a wkład własny 456.038,38 zł. Dodała, że wartość robót budowlanych szacuje się w kwocie 2.918.492,52 zł. Podkreśliła, że celem projektu jest wybudowanie sali gimnastycznej z boiskiem o wymiarach 12x24m z trybunami dla 100 osób, szatniami, toaletami, pokojem nauczycielskich i magazynem na sprzęt sportowy. Nadmieniła, że planuje się podjąć współpracę ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Gnieźnie jako partnerem projektu, co jest dodatkowo punktowane w konkursie. Projekt uchwały Rady znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.

W głosowaniu nad przyjęciem projektu uchwały Rady wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie wyrażenia zgody na złożenie przez Powiat Wrzesiński wniosku o dofinansowanie projektu pt.: „Budowa sali gimnastycznej dla Zespołu Szkół Specjalnych przy ulicy Leśnej 10 we Wrześni” w ramach „Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020” – Działanie 9.3 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”, Poddziałanie 9.3.3 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i ogólnokształcącej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego został przyjęty jednomyślnie.

Pkt 3.3 i 3.4

Beata Walkowiak, skarbnik powiatu poinformowała, że w wykazie Wieloletniej Prognozy Finansowej zostaną dodane nowe przedsięwzięcia tj.

1) budowa sali gimnastycznej dla Zespołu Szkół Specjalnych z łącznymi limitem zobowiązań w kwocie 550.761,00 zł;

2) przebudowa drogi powiatowej Kołaczkowo-Łagiewki z łącznym limitem zobowiązań w kwocie 2.820.294,00 zł.

Zaznaczyła, że wpłynęła darowizna w kwocie 10.527,00 zł na pokrycie wypoczynku letniego wychowanków Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie.

Poinformowała, że:

1) Referat Dróg Powiatowych wystąpił o zwiększenie planu wydatków o kwotę 70.000,00 zł na bieżące utrzymanie dróg tj. uporządkowanie pasów drogowych po nawałnicach;

2) Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni wystąpił o zwiększenie planu wydatków na:

 • wypłatę nagrody jubileuszowej w kwocie 8.784,00 zł,
 • remont dachu w kwocie 3.990,00 zł,
 • regulację płac w kwocie 50.000,00 zł;  

3) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni wystąpiło o zwiększenie planu wydatków na udział pracownika w szkoleniu dot. pracy ze sprawcami przemocy w rodzinie w kwocie 3.545,00 zł.

Dodała, że proponuje się:

1) zwiększyć plan finansowy Starostwa o kwotę 300.000,00 zł i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 30.000,00 zł na regulację płac i wypłatę nagród jubileuszowych;

2) dokonać wpłaty na fundusz celowy w kwocie 20.000,00 zł na modernizację pomieszczeń biurowych i składnicy akt w Komendzie Powiatowej Policji we Wrześni;

3) dokonać wpłaty na fundusz celowy w kwocie 20.000,00 zł na zakup sprzętu specjalistycznego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni. Projekty uchwał znajdują się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.

W głosowaniu nad przyjęciem projektów uchwał Rady wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego:

1) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2016 – 2027;

2) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2016 rok zostały przyjęte jednomyślnie.

Pkt 4 Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

Artur Czajkowski poinformował, że obfite deszcze i wichury spowodowały zniszczenia budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie gminy Września i gminy Kołaczkowo. Zaznaczył, że największe straty ponieśli mieszkańcy Gonic, gdyż spadające drzewo zniszczyło dach ich domu. Dodał, że strażacy wycenili naprawę szkody na kwotę 50.000,00 zł. Nadmienił, że poszkodowani otrzymali lokal zastępczy, gdyż do momentu naprawy dachu Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego zakazał pobytu w domu. Poinformował, że z gminy nie wpłynął wniosek o udzielenie pomocy finansowej poszkodowanym.

Członkowie Zarządu jednomyślnie uzgodnili, że decyzję o udzieleniu dotacji celowej podejmą po uzyskaniu szczegółowych informacji z gminy Września.

W związku z przyjęciem ww. projektów uchwał Rady, członkowie Zarządu na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy o samorządzie powiatowym wystąpili z wnioskiem o zwołanie sesji na dzień 20.07.2016 r. Proponowany porządek sesji stanowi załącznik do podjętej w tej sprawie uchwały.

W głosowaniu nad podjęciem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 397/2016 w sprawie wniosku o zwołanie sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu Wrzesińskiego została podjęta jednomyślnie.

W pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 1. /-/ Dionizy Jaśniewicz
 2. /-/ Waldemar Grzegorek
 3. /-/ Paweł Guzik
 4. /-/ Jerzy Mazurkiewicz
 5. /-/ Rafał Zięty

 

Protokołowała:

Natalia Kowalczyk-Jakubowska

Podinspektor

Referat Kontroli,

Obsługi Rady i Zarządu

 

 

 

drukuj (Protokół nr 94 / 2016)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
 • opublikował: Marta Mittmann
  data publikacji: 2016-08-12 09:27
 • zmodyfikował: Marta Mittmann
  ostatnia modyfikacja: 2016-08-12 09:27

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.