Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 96 / 2016

PROTOKÓŁ NR 96/2016

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 1 sierpnia 2016 roku

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński otworzył posiedzenie i stwierdził obecność czterech członków Zarządu, co wobec ustawowego składu stanowiło quorum do podejmowania uchwał i decyzji w spawach objętych porządkiem obrad. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący Zarządu przedstawił porządek obrad:

1. Przedstawienie protokołu uzgodnień w sprawie darowizny nieruchomości położonej przy ul. Zamkowej w Miłosławiu, zabudowanej kościołem poewangelickim.

2. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie kościoła poewangelickiego położonego w Miłosławiu przy ul. Zamkowej 21;

2) ogłoszenia i zorganizowania II przetargu ustnego nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej do postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości lokalowej nr 5, położonej w budynku znajdującym sięwe Wrześni przy ulicy 3 Maja 8, na działce oznaczonej geodezyjnie nr 1542/2 o powierzchni 0,0624 ha;

3) ogłoszenia i zorganizowania VIII przetargu ustnego nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej do postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Bierzglinku, będących własnością Powiatu Wrzesińskiego, zapisanych w księdze wieczystej nr PO1F/00042327/8;

4) przyznania grantów edukacyjnych na zajęcia rekreacyjno-sportowe;

5) powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego.

3. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

4. Wolne głosy i wnioski.

Członkowie Zarządu jednomyślnie przyjęli przedstawiony porządek obrad.

 

Pkt 1

Jolanta Pielak, naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii i Nieruchomości przypomniała, że Rada Powiatu wyraziła wolę przyjęcia na własność nieruchomości zabudowanej kościołem poewangelickim w Miłosławiu. Zaznaczyła, że rzeczoznawca oszacował wartość nieruchomości będącej przedmiotem darowizny od gminy Miłosław w kwocie 673.400,00 zł. Zaproponowała, by z treści protokołu uzgodnień, przesłanego przez darczyńcę, wykreślić zobowiązanie do zawarcia umowy użyczenia określającej zasady nieodpłatnego korzystania z obiektu przez gminę, a zasady te uściślić w odrębnym porozumieniu. Dodała, że proponuje się, aby zobowiązać gminę do przedstawiania rocznego harmonogramu imprez kulturalnych zaplanowanych w obiekcie. Nadmieniła, że porozumienie zobowiąże gminę m.in. do: utrzymywania czystości w trakcie i po zorganizowaniu imprezy, pokrycia kosztów związanych z naprawą powstałych szkód, ponoszenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobom uczestniczącym w imprezie. Protokół uzgodnień i porozumienie znajdują się w Wydziale Geodezji, Kartografii i Nieruchomości pod znakiem sprawy NG.

Członkowie Zarządu jednomyślnie zaakceptowali zaproponowaną treść protokołu uzgodnień w sprawie darowizny oraz treść porozumienia określającego zasady nieodpłatnego korzystania z obiektu przez gminę Miłosław.

Pkt 2.1

Jolanta Pielak poinformowała, że Stowarzyszenie Kulturalny Miłosław wystąpiło o nieodpłatne udostępnienie kościoła poewangelickiego w Miłosławiu w celu wystawienia spektaklu przez Teatr Terminus a Quo. Wniosek znajduje się w Wydziale Geodezji, Kartografii i Nieruchomości pod znakiem sprawy NG.6845.2.29.2016. Projekt uchwały znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział czterech członków Zarządu.

Uchwała nr 412/2016 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie kościoła poewangelickiego położonego w Miłosławiu przy ul. Zamkowej 21 została podjęta jednomyślnie.

Pkt 2.2 i 2.3

Jolanta Pielak poinformowała, że planuje się zorganizować kolejne przetargi na sprzedaż:

1) nieruchomości lokalowej nr 5 w budynku przy ul. 3 Maja 8 we Wrześni. Dodała, że wartość nieruchomości, zgodnie z wyceną rzeczoznawcy szacuje się w kwocie 338.700,00 zł;

2) 83 działek pod zabudowę jedno- i wielorodzinną w Bierzglinku. Podkreśliła, że ceny wywoławcze nieruchomości są ustalone w wysokościach przyjętych w poprzednio ogłoszonym przetargu. Nadmieniła, że przetargi będą się odbywać od 05.09. do 15.09.2016 r.

Dionizy Jaśniewicz zauważył, że w budynku przy ul. 3 Maja 8 we Wrześni konieczne będzie dokonanie naprawy lub wymiany dachu, a ponadto są problemy z wytyczeniem miejsc parkingowych. W związku z powyższym zaproponował obniżenie ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

Członkowie Zarządu jednomyślnie uzgodnili, by ze względu na stan techniczny budynku obniżyć cenę wywoławczą nieruchomości lokalowej nr 5 przy ul. 3 Maja 8 we Wrześni o 10% wartości tj. do kwoty 304.830,00 zł.

W głosowaniu nad projektami uchwał wzięło udział czterech członków Zarządu.

Uchwały nr:

1) 413/2016 w sprawie ogłoszenia i zorganizowania II przetargu ustnego nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej do postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości lokalowej nr 5, położonej w budynku znajdującym się we Wrześni przy ulicy 3 Maja 8, na działce oznaczonej geodezyjnie nr 1542/2 o powierzchni 0,0624 ha;

2) 414/2016 w sprawie ogłoszenia i zorganizowania VIII przetargu ustnego nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej do postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Bierzglinku, będących własnością Powiatu Wrzesińskiego, zapisanych w księdze wieczystej nr PO1F/00042327/8 zostały podjęte jednomyślnie.

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.

Pkt 2.4

Bożena Nowacka, sekretarz powiatu przypomniała, że granty na zajęcia rekreacyjno-sportowe są przyznawane w ramach Programu Rozwoju i Wsparcia Sportu w Powiecie Wrzesińskim dla nauczycieli wychowania fizycznego i instruktorów sportu lub trenerów. Zaznaczyła, że zajęcie objęte grantami są realizowane przez 9 miesięcy i mogą się rozpocząć już w sierpniu. Nadmieniała, że niektóre wnioski nie zostały rozpatrzone ze względu na braki formalne i niezłożenie wniosku w wyznaczonym terminie. Projekt uchwały znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział czterech członków Zarządu.

Uchwała nr 415/2016 w sprawie przyznania grantów edukacyjnych na zajęcia rekreacyjno-sportowe została podjęta jednomyślnie.

Pkt 2.5

Bożena Nowacka poinformowała, że w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego należy powołać komisję egzaminacyjną. Dodała, że w pracach komisji będą uczestniczyli: przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, dyrektor szkoły i eksperci. Projekt uchwały znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.

Członkowie Zarządu jednomyślnie wyznaczyli Bożenę Nowacką, sekretarza powiatu na przewodniczącą powołanej komisji egzaminacyjnej.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział czterech członków Zarządu.

Uchwała nr 416/2016 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego została podjęta jednomyślnie.

Pkt 3 Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

Jolanta Pielak poinformowała, że Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Wrześni wystąpiło o przeniesienie zgody, uzyskanej przez gminę Września, na dysponowanie gruntem działek nr: 139/73 i 375/153 na cele związane z budową kanalizacji sanitarnej w Bierzglinku. Przypomniała, że Zarząd Powiatu wyraził zgodę na dysponowanie tymi gruntami przez gminę w marcu 2014 r. Podkreśliła, że wnioskujący powinien uzyskać również zgodę dzierżawcy, gdyż nieruchomości te są objęte sporządzaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Wniosek znajduje się w Wydziale Geodezji, Kartografii i Nieruchomości pod znakiem sprawy NG.6853.2.1.2014.

Członkowie Zarządu jednomyślnie wyrazili zgodę na udostępnienie gruntów działek nr 139/73 i 375/153 w Bierzglinku na potrzeby budowy kanalizacji sanitarnej przez PWiK Sp. z o.o.

Nawiązując do tematu szczepień przeciwko HPV i decyzji o nieprzystąpieniu do realizacji ww. programu szczepień, ze względu na liczne kontrowersje wokół stosowanych szczepionek, a także negatywną opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrześni Joanna Musiałkiewicz, kierownik Referatu Promocji Zatrudnienia, Spraw Obywatelskich i Zdrowia zaproponowała, by przeprowadzić program badań profilaktycznych dla mieszkańców powiatu wrzesińskiego polegający na zorganizowaniu:

1) konkursu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych na napisanie fraszki o zdrowiu;

2) cyklu warsztatów z udziałem fizjoterapeuty i lekarzy-specjalistów;

3) „białej soboty” z udziałem lekarzy-specjalistów w gminach;

4) warsztatów dla uczniów i rodziców na temat cyberprzemocy, walki z zagrożeniami;

5) warsztatów dla młodych dziewczyn z zakresu samobadania piersi.

Sprawa jest prowadzona w Referacie Promocji Zatrudnienia, Spraw Obywatelskich i Zdrowia pod znakiem sprawy NPZ. 8031.7.2016.

Członkowie Zarządu jednomyślnie wyrazili zgodę na przeprowadzenie akcji edukacyjnej i sfinansowanie badań profilaktycznych na terenie powiatu wrzesińskiego.

W pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 1. /-/ Dionizy Jaśniewicz
 2. /-/ Paweł Guzik
 3. /-/ Jerzy Mazurkiewicz
 4. /-/ Rafał Zięty

 

Protokołowała:

Natalia Kowalczyk-Jakubowska

Podinspektor

Referat Kontroli,

Obsługi Rady i Zarządu

 

 

 

 

 

 

drukuj (Protokół nr 96 / 2016)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
 • opublikował: Marta Maciejczak
  data publikacji: 2016-08-18 14:48
 • zmodyfikował: Marta Maciejczak
  ostatnia modyfikacja: 2016-08-18 14:48

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.