Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 97 / 2016

PROTOKÓŁ NR 97/2016

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 9 sierpnia 2016 roku

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków Zarządu. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący Zarządu przedstawił porządek obrad:

1. Prezentacja ofert usług brokerskich przez firmy Supra Brokers z Wrocławia oraz Expectum Finanse i Ubezpieczenia z Gniezna.

2. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy „Na Skarpie” w Gozdowie;

2) zmiany warunków pracy i płacy Pana Jerzego Nowaczyka – Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni;

3) przeniesienia Pani Anny Marii Kulczyńskiej – dyrektora Domu Pomocy Społecznej we Wrześni na stanowisko Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni;

4) ogłoszenia naboru na stanowisko dyrektora Domu Pomocy Społecznej we Wrześni

3. Przedstawienie pism wojewody wielkopolskiego dotyczących odwołania od decyzji starosty wrzesińskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie i rozbudowie odcinka drogi powiatowej nr 2948P Września – Gozdowo – Graboszewo w miejscowości Września.

4. Rozpatrzenie wniosku Stowarzyszenia Miłosław Biega w sprawie dofinansowania wydarzenia sportowego „Obudź w sobie dzika”.

5. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

6. Wolne głosy i wnioski.

Członkowie Zarządu jednomyślnie przyjęli przedstawiony porządek obrad.

 

Pkt 1

Elżbieta Helman, kierownik Referatu Gospodarczego poinformowała, że 2 firmy: Supra Brokers z Wrocławia i Expectum Finanse i Ubezpieczenia z Gniezna przedstawią prezentację ofert usług brokerskich.

Dionizy Jaśniewicz dodał, że powiat wrzesiński współpracuje już z jedną z firm brokerskich Energo Inwest Broker z Torunia. Poprosił firmy o przedstawienie ofert ubezpieczeniowych.

 

Firma Supra Brokers z Wrocławia

Robert Gostyński, przedstawiciel firmy Supra Brokers z Wrocławia poinformował, że firma jest jednym z wiodących i najbardziej doświadczonych brokerów ubezpieczeniowych w Polsce, działa od 17 lat na rynku. Świadczy kompleksową obsługę brokerską w sektorze publicznym i prywatnym. Dodał, że firma obsługuje ponad 800 podmiotów z sektora publicznego i jest największym brokerem tego typu w Polsce. Motto firmy brzmi „od Helu po Zakopane”, dlatego też działają na terenie całej Polski. Poinformował, że przeprowadzono 2.500 postepowań przetargowych. Dodał, że klientami ogólnopolskimi są m.in.: Centrum Usług Wspólnych, Instytut Pamięci Narodowej, KRUS, prokurator apelacyjny, prokurator i sądy okręgowe, natomiast w województwie wielkopolskim firma współpracuje z około 50 klientami m.in. z powiatem gnieźnieńskim, powiatem słupeckim, powiatem krotoszyńskim, powiatem pleszewskim, a także z Miastem Stołecznym Warszawa oraz Gminą Bogatynia w województwie dolnośląskim. Dopowiedział, że firma jest oficjalnym partnerem Związku Powiatów Polskich i co roku bierze udział w zgromadzeniu ogólnym. Dodał, że firma wyróżnia się na tle konkurencji tym, że skierowana jest na obsługę sektora publicznego.

Poinformował, że na podstawie uzyskanych danych z Biuletynu Informacji Publicznej powiat wrzesiński w skali roku wydaje około 120.000,00 zł na ubezpieczenie. Zapytał o pakiety ubezpieczeniowe oceny nadwyżkowej i promu w Nowej Wsi Podgórnej.

Elżbieta Helman odpowiedziała, że koszt za prom górnoliniowy w Nowej Wsi Podgórnej wynosi 4.000,00 zł w ciągu roku.

Następnie Robert Gostyński przedstawił możliwe propozycje zmian do obowiązującego programu ubezpieczeniowego powiatu wrzesińskiego.

Dionizy Jaśniewicz poprosił o przesłanie rozszerzonej oferty ubezpieczenia.

Robert Gostyński przekazał na ręce Elżbiety Helman, kierownika Referatu Gospodarczego koncepcję obsługi brokerskiej. Dodał, że prześle również list intencyjny z proponowanymi zmianami w programie ubezpieczeniowym, skutkami jakie mogą zaistnieć oraz wartością szacunkową zamówienia.

 

Firma Expectum Finanse i Ubezpieczenia z Gniezna

Marcin Śliwiński, współwłaściciel i członek Zarządu Firmy Expectum poinformował, że firma Expectum Broker posiada kilku letnie doświadczenie w pośrednictwie finansowo – ubezpieczeniowym. Firma ma swoją siedzibę w Gnieźnie i nie posiada żadnych kapitałów zewnętrznych. Dodał, że od momentu, kiedy firma pracuje również w formule brokerskiej nawiązała współpracę z szeregiem podmiotów biznesowych oraz samorządowych. Dopowiedział, że firma obsługuje Urząd Miejski w Gnieźnie, Gminę Kłecko oraz Gminę Czerniejewo, natomiast na rynku wrzesińskim firma współpracuje z firmą Typograf, firmą Kas-Boks i Klubem Sportowym Victoria Września.

Marcin Śliwiński przedstawił ofertę swojego biura.

Dionizy Jaśniewicz zapytał, czy firma przygotowała wstępną analizę lub ofertę dla powiatu wrzesińskiego w odniesieniu do aktualnie obowiązującej umowy i zakresu ubezpieczenia.

Marcin Śliwiński odpowiedział, że na etapie wzbudzenia zaufania potencjalnych klientów firma przygotowuje analizę audytu finansowo – ubezpieczeniowego. Dodał, że firma nie otrzymała od starostwa zakresu danych, do których można byłoby się odnieść. Poinformował, że brokerzy przygotują audyt i zostanie on przekazany na piśmie do starostwa.

Jerzy Mazurkiewicz zapytał, czy firma obsługuje już jakiś powiat.

Marcin Śliwiński odpowiedział, że na ten moment firma nie współpracuje z żadnym powiatem, aktualnie tylko z gminami.

 

Pkt 2.1

Anna Kulczyńska, p.o. dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni poinformowała, że Regulamin Organizacyjny Środowiskowego Domu Samopomocy „Na Skarpie” w Gozdowie został zatwierdzony zgodnie z rozporządzeniem przez wojewodę. Dodała, że zmiana w regulaminie dotyczy likwidacji stanowiska kierowcy. Środowiskowy Dom Samopomocy "Jutrzenka" w Pietrzykowie ma od samego początku transport zewnętrzny i koszty są niższe. Poinformowała, że razem z Dorotą Szykowną, kierownikiem Środowiskowego Domu Samopomocy w Gozdowie ustalono, że również tutaj będzie funkcjonował transport zewnętrzny. Dodała, że samochód ciągle się psuje, a w ten sposób zostaną obniżone koszty do 40.000,00 zł w ciągu roku.

Dionizy Jaśniewicz zapytał, ile aktualnie wydawane jest na transport.

Anna Kulczyńska odpowiedziała, że łącznie na transport i kierowcę wydawane jest 100.000,00 zł rocznie (60.000,00 zł w Pietrzykowie). Wniosek znajduje się w Referacie Promocji Zatrudnienia, spraw Obywatelskich i Zdrowia pod znakiem sprawy NPZ.82.13.2016. Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów uchwał Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 417/2016 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy „Na Skarpie” w Gozdowie została podjęta jednomyślnie.

Pkt 2.2, 2.3, 2.4

Magdalena Śmidowicz, kierownik Referatu Kadr przedstawiła 3 projekty uchwał. Pierwsza dotyczy powierzenia Jerzemu Nowaczykowi, dyrektorowi PCPR we Wrześni na mocy porozumienia stron stanowisko Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Pietrzykowie. Poinformowała, że z tym projektem uchwały powiązany jest kolejny projekt uchwały, który dotyczy przeniesienia Anny Kulczyńskiej, dyrektora DPS we Wrześni na stanowisko dyrektora PCPR we Wrześni. Dodała, że art. 22 ustawy o pracownikach samorządowych mówi, że przeniesienia dokonuje się w drodze porozumienia pracodawców, a w tych dwóch przypadkach pracodawcą jest Zarząd Powiatu, dlatego też sporządzono uchwałę. Ostatni projekt uchwały dotyczy ogłoszenia naboru na stanowisko dyrektora DPS we Wrześni. W ogłoszeniu naboru podany ostateczny termin składania dokumentów jest do 22.08.2016 r. Poinformowała, że nabór musi być ogłoszony 10 dni przed konkursem, czyli do 19.08.2016 r.

Dionizy Jaśniewicz poinformował, że odbyte 3 kontrole (2 kontrole PFRON, kontrola Najwyższej Izby Kontroli) pokazały, że zadania które zostały zrealizowane w PCPR we Wrześni pod nadzorem Pani Anny Kulczyńskiej zostały wykonane prawidłowo. Dodał, że ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora DPS we Wrześni będzie odpowiednim rozwiązaniem i każdy będzie miał możliwość ubiegania się o to stanowisko. Projekty uchwał znajdują się w zbiorze projektów uchwał Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwały nr:

1) 418/2016 w sprawie zmiany warunków pracy i płacy Pana Jerzego Nowaczyka – Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni;

2) 419/2016 w sprawie przeniesienia Pani Anny Marii Kulczyńskiej – Dyrektora Domu Pomocy Społecznej we Wrześni na stanowisko Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni;

3) 420/2016 w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko dyrektora Domu Pomocy Społecznej we Wrześni zostały podjęte jednomyślnie.

Pkt 3

Urszula Łabęda, naczelnik Wydziału Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa poinformowała, że decyzja na pozwolenie przebudowy ul. Kościuszki została wydana 18.05.2016 r. Dodała, że mieszkaniec ul. Kościuszki odwołał się od decyzji i sprawa jest u wojewody, który wysyłał do starostwa wnioski i zapytania dotyczące procedury, jaka miała miejsce przy wydawaniu decyzji. Odpowiedzi zostały udzielone, a następnie wojewoda dokonuje oceny dokumentacji. Pisma zostały kierowane do projektanta drogi, który w imieniu powiatu przygotował całą dokumentację projektową. Dopowiedziała, że sprawa jest na etapie badania materiału dowodowego.

Izabela Karpińska, kierownik Referatu Dróg Powiatowych poinformowała, że zapytania dotyczyły głównie zjazdów do Odwołującego, który zarzucał pozbawienia dostępu do drogi i braku możliwości dojazdu do działalności gospodarczej. Dodała, że wykazano, że zjazd, który posiada Odwołujący nie spełnia wymogów prawidłowego zjazdu dla samochodów dostawczych i w zamian za to otrzymuje 2 zjazdy. Dopowiedziała, że również były kierowane pytania do projektanta w sprawie analizy połączenia drogi powiatowej z innymi drogami, oddziaływania na środowisko i nieruchomości przyległe do drogi. Dodała, że aktualnie projektant przygotowuje odpowiedzi na zapytania. Wnioski znajdują się w Wydziale Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa pod znakiem sprawy WB.6740.112.2016.

Dionizy Jaśniewicz zapytał, czy tylko zgłoszone było to jedno odwołanie.

Urszula Łabęda odpowiedziała, że tylko podane w/w odwołanie zostało złożone.

Waldemar Grzegorek zapytał, czy ścinarka poboczy jest używana.

Izabela Karpińska odpowiedziała, że aktualnie koszone są pobocza. Poinformowała, że podpięto kosiarkę pod ciągnik, aby sprawniej wykonać zadanie. Dodała, że w ciągu roku pobocza koszone są dwa razy i teraz pobocza koszone są już drugi raz. Dopowiedziała, że będzie trwało to około miesiąca.

Rafał Zięty zapytał, na jakim etapie jest budowa chodnika w miejscowości Czeszewo.

Izabela Karpińska odpowiedziała, że trwają przygotowania do podpisania umowy i szacowane są koszty.

Dionizy Jaśniewicz zapytał, jaki jest średni koszt budowy 2 km chodnika.

Izabela Karpińska odpowiedziała, że wszystko zależy do warunków terenowych, a średni koszt to około 120,00 – 150,00 zł za m2.

Dionizy Jaśniewicz zapytał, czy budowanie chodnika bardziej opłacalne jest etapować czy wykonać w całości.

Izabela Karpińska odpowiedziała, że przy etapowaniu budowy chodnika przedraża się.

Urszula Łabęda poinformowała, że 08.08.2016 r. wpłynął wniosek od Burmistrza Miasta i Gminy Września w sprawie porozumienia między Gminą Września a Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej w Grzymysławicach. Dodała, że jest wyłoniony wykonawca i prace się rozpoczęły, ale zadanie może nie zostać wykonane do końca terminu tj. 31.08.2016 r. Dopowiedziała, że burmistrz wystąpił z wnioskiem do powiatu wrzesińskiego i Wałbrzyskiej Specjalnej Stefy Ekonomicznej o możliwość przedłużenia terminu realizacji do 30.11.2016 r.

Jerzy Mazurkiewicz zapytał, jak wygląda sprawa związana ze skargą Spółki Wodnej Chrustowo.

Urszula Łabęda odpowiedziała, że skarga zostanie rozpatrzona przez Komisję Rewizyjną. Poinformowała, że rozmawiała z przewodniczącą komisji i przekazała jej wszystkie potrzebne dokumenty, aby zapoznać z nimi członków Komisji Rewizyjnej.

Pkt 4

Ilona Dębicka, naczelnik Wydziału Promocji i Kultury poinformowała, że Stowarzyszenie Miłosław Biega wystąpiło o dofinansowanie wydarzenia sportowego „Obudź w sobie dzika”, które odbędzie się 14.08.2016 r. Dodała, że wnioskujący wystąpił o kwotę 2.000,00 zł. Wniosek znajduje się w Wydziale Edukacji i Kultury Fizycznej pod znakiem sprawy SE.425.2.7.2016.

Członkowie Zarządu jednomyślnie przyznali dofinansowanie w kwocie 1.000,00 zł na zakupy związane z wydarzeniem sportowym.

 

W pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

  1. /-/ Dionizy Jaśniewicz
  2. /-/ Paweł Guzik
  3. /-/ Jerzy Mazurkiewicz
  4. /-/ Rafał Zięty

 

Protokołowała:

Marta Maciejczak

Referat Kontroli,

Obsługi Rady i Zarządu

drukuj (Protokół nr 97 / 2016)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
  • opublikował: Marta Maciejczak
    data publikacji: 2016-08-31 13:55

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.