Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 98 / 2016

PROTOKÓŁ NR 98/2016

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 17 sierpnia 2016 roku

 

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków Zarządu. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący Zarządu przedstawił porządek obrad:

1. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za pierwsze półrocze 2016 roku oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2016 – 2027;

2) powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postepowania konkursowego na stanowisko dyrektora Domu Pomocy Społecznej we Wrześni.

2. Rozpatrzenie wniosku Katolickiego Porozumienia Samorządowego w sprawie wyrażenia zgody na przesunięcie środków z dotacji w kosztorysie realizacji zadania „Prowadzenie działań osłonowych w stosunku do osób starszych i niepełnosprawnych w związku z rosnącymi kosztami utrzymania i ograniczeniem wsparcia przez najbliższych w postaci darmowego posiłku”.

3. Przedstawienie informacji w sprawie realizacji zadania publicznego pn. „BIEG PO FORTUNĘ”.

4. Rozpatrzenie listy kandydatów do przyznania wyróżnień Lider Powiatu Wrzesińskiego podczas Dożynek Powiatowych w Kołaczkowie 04.09.2016 r.

5. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

6. Wolne głosy i wnioski.

Członkowie Zarządu jednomyślnie przyjęli przedstawiony porządek obrad.

 

Pkt 1.1

Beata Walkowiak, skarbnik powiatu poinformowała, iż zgodnie z art. 266 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych, Zarząd zobowiązany jest przedłożyć Radzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej, do 31 sierpnia, informację o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze oraz informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów uchwał Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.

W głosowaniu nad podjęciem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 421/2016 w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za pierwsze półrocze 2016 roku oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2016 – 2027 została podjęta jednomyślnie.

Pkt 1.2

Bożena Nowacka, skarbnik powiatu poinformowała, że zostanie powołana Komisja Konkursowa do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Domu Pomocy Społecznej we Wrześni.

Dionizy Jaśniewicz dodał, że w składzie Komisji Konkursowej będzie:

 1. Bożena Nowacka – Sekretarz Powiatu,
 2. Anna Maria Kulczyńska – p.o. dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni,
 3. Joanna Musiałkiewicz – Kierownik Referatu Promocji Zatrudnienia, Spraw Obywatelskich i Zdrowia.

Dodał, że ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora DPS we Wrześni będzie odpowiednim rozwiązaniem i każdy będzie miał możliwość ubiegania się o to stanowisko.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów uchwał Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.

W głosowaniu nad podjęciem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 422/2016 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Domu Pomocy Społecznej we Wrześni została podjęta jednomyślnie.

 

Pkt 2

Anna Olejniczak, inspektor Referatu Promocji Zatrudnienia, Spraw Obywatelskich i Zdrowia poinformowała, że Katolickie Porozumienie Samorządowe zwróciło się z prośbą o wyrażenie zgodny na przesunięcie środków z dotacji w kosztorysie realizacji zadania „Prowadzenie działań osłonowych w stosunku do osób starszych i niepełnosprawnych w związku z rosnącymi kosztami utrzymania i ograniczeniem wsparcia przez najbliższych, w postaci darmowego posiłku”. Dodała, że zmiany dotyczą kosztów zakupu paliwa, które zostały umniejszone o 460,00 zł, a kwota zaoszczędzona zostanie przeznaczona na zwiększenie kwot na zakup niezbędnych dodatków, żywności i naczyń jednorazowych.

Wniosek znajduje się w Referacie Promocji Zatrudnienia, Spraw Obywatelskich i Zdrowia pod znakiem sprawy NPZ.524.24.2016.

Członkowie Zarządu jednomyślnie wyrazili zgodę na przesunięcie środków z dotacji w kosztorysie realizacji zadania w/w.

 

Pkt 3

Anna Olejniczak, inspektor Referatu Promocji Zatrudnienia, Spraw Obywatelskich i Zdrowia poinformowała, że Stowarzyszenie Pomagam Aktywnie przedstawiło informację, że zadanie publiczne pn. „Bieg po Fortunę” zostało włączone do Festiwalu Biegowego Miłosław Biega. Dodała, że stowarzyszenie zorganizuje 11.09.2016 r. „Bieg Małego Juliusza” i „RUNda VIP”.

Wniosek znajduje się w Referacie Promocji Zatrudnienia, Spraw Obywatelskich i Zdrowia pod znakiem sprawy NPZ.524.29.2016.

Członkowie Zarządu jednomyślnie zaakceptowali informację o włączeniu zadania publicznego pn. „Bieg po Fortunę” do Festiwalu Biegowego Miłosław Biega.

Pkt 4

Ilona Dębicka, naczelnik Wydziału Promocji i Kultury poinformowała, że zgodnie z obowiązującą uchwałą nr 157/2015 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 27.08.2015 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady i tryb przyznawana wyróżnienia Lider Powiatu Wrzesińskiego przedstawiła listę kandydatów do wyróżnienia, które ma być przyznane podczas Dożynek Powiatowych w Kołaczkowie 04.09.2016 r. Dodała, że wśród kandydatów znajdują się starostowie dożynek gminnych oraz osoby zgłoszone przez Gminę Kołaczkowo.

Wnioski znajdują się w Wydziale Promocji i Kultury pod znakiem sprawy NP.4040.5.2016.

Jerzy Mazurkiewicz poinformował, że wyróżnienie Lidera Powiatu powinna otrzymać osoba zasłużona dla Powiatu Wrzesińskiego.

Członkowie Zarządu jednomyślnie podjęli decyzję, aby ponownie uzasadnić wnioski kandydatów do wyróżnienia Lider Powiat i przedstawić ich na kolejnym posiedzeniu Zarządu. 

Pkt 5

Dionizy Jaśniewicz poinformował, że z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wpłynęło pismo dotyczące stosowania przez jednostki służby zdrowia praktyk zawierania umów na świadczenie usług z firmami zatrudniającymi na umowę zlecenia pracowników etatowych jednostek służb zdrowia. Dodał, że treść pisma została skierowana do prezesa Szpitala Powiatowego we Wrześni z prośbą o udzielenie informacji.

Wniosek znajduje się w Referacie Promocji Zatrudnienia, Spraw Obywatelskich i Zdrowia pod znakiem sprawy NPZ.8023.8.2016

Dionizy Jaśniewicz poinformował, że również 12.08.2016 r. wpłynęło pismo z Najwyższej Izby Kontroli w sprawie informacji o wynikach kontroli opieki okołoporodowej na oddziałach położniczych.

Wniosek znajduje się w Referacie Promocji Zatrudnienia, Spraw Obywatelskich i Zdrowia pod znakiem sprawy NPZ.8023.9.2016.

Waldemar Grzegorek dodał, że rozmawiał z Panem Stanisławem Wszelakim, członkiem Zarządu Flex Films Europa, który poinformował, że na działkach, które firma kupiła od powiatu budowany jest dom dla właściciela firmy. Poinformował, że członkowie Zarządu Flex Films Europa zwrócili się z prośbą o czasowe umożliwienie korzystania z przejazdu przez działkę, która stanowi własność powiatu, a dziś jest nieużytkowana.

Członkowie Zarządu jednomyślnie wyrazili zgodę na czasowe udostępnienie działki  stanowiącej własność powiatu.

Bożena Nowacka poinformowała, że powiat wraz z podległymi jednostkami nie posiada wspólnego zamówienia na zakup energii elektrycznej. Dopowiedziała, że gminy wyznaczyły 15.09.2016 r., jako termin otwarcia ofert.

Waldemar Grzegorek poinformował, że została wyrażona zgoda na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnego przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej w 2017 roku. Dodał, że powiat może nie zdążyć z podpisaniem umowy z nowym dostawcą, ponieważ poprzednią umowę należy wypowiedzieć z 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia. Skutkiem tego może być płacenie wyższych stawek za energię elektryczną, do czasu zawarcia umowy tzn. np. przez styczeń 2017 r.

 

W pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 1. /-/ Dionizy Jaśniewicz                
 2. /-/ Waldemar Grzegorek
 3. /-/ Paweł Guzik                          
 4. /-/ Jerzy Mazurkiewicz               
 5. /-/ Rafał Zięty                             

 

Protokołowała:

Marta Maciejczak

Referat Kontroli,

Obsługi Rady i Zarządu

 

drukuj (Protokół nr 98 / 2016)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
 • opublikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
  data publikacji: 2016-09-09 11:36

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.