Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 99 / 2016

PROTOKÓŁ NR 99/2016

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 30 sierpnia 2016 roku

 

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków Zarządu. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący Zarządu przedstawił porządek obrad:

1. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) udzielenia pełnomocnictwa Pani Annie Marii Kulczyńskiej dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni (do składania oświadczeń woli);

2) udzielenia pełnomocnictwa Pani Annie Marii Kulczyńskiej dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni (do reprezentowania Powiatu Wrzesińskiego);

3) udzielenia upoważnienia Pani Annie Marii Kulczyńskiej dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni do realizacji i zawierania umów cywilno-prawnych w imieniu Powiatu Wrzesińskiego w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” realizowanego przez Powiat Wrzesiński na podstawie umowy nr AS3/000033/15/D z dnia 5 kwietnia 2013 r.;

4) cofnięcia pełnomocnictwa dla Pani Anny Marii Kulczyńskiej dyrektora Domu Pomocy Społecznej we Wrześni;

5) cofnięcia upoważnień i pełnomocnictwa dla Pana Jerzego Nowaczyka dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni;

6) zatrudnienia dyrektora Domu Pomocy Społecznej we Wrześni;

7) zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2016 rok;

8) planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2016 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej;

9) planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2016 rok;

10) założeń do opracowania projektu budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2017 rok.

2. Zaopiniowanie:

1) koncepcji budowy drogi gminnej przy zespole budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Daszyńskiego i Kolejowej we Wrześni;

2) kandydatur do przyznania wyróżnienia Lider Powiatu Wrzesińskiego.

3. Rozpatrzenie wniosków w sprawach:

1) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu i użyczenia przez Liceum Ogólnokształcące we Wrześni w roku szkolnym 2016/2017;

2) udzielenia dotacji celowej gminie Września z przeznaczeniem dla poszkodowanych w wyniku nawalnego deszczu i gradu w Otocznej i Gonicach oraz przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w przedmiotowej sprawie;

3) udzielenia dofinansowania warsztatów z zakresu ratownictwa medycznego „Medyk 2016”;

4) wyrażenia zgody na utworzenie klasy kucharz/cukiernik/wielozawodowa w miejsce klasy I kucharz/wielozawodowa w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni.

4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie ustalenia wysokości diet i zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych.

5. Przedstawienie wniosków/pism w sprawie zmian w budżecie powiatu oraz przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego:

1) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2016 – 2027;

2) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2016 rok.

6. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

7. Wolne głosy i wnioski.

Członkowie Zarządu jednomyślnie przyjęli przedstawiony porządek obrad.

 

Pkt 1.1 – 1.3

Anna Kulczyńska, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie poinformowała, że udzielenie pełnomocnictw umożliwi dyrektorowi jednostki składanie oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności oraz reprezentowanie powiatu przed sądami, organami administracji publicznej i organami egzekucyjnymi w postępowaniach związanych ze statutową działalnością Centrum. Dodała, że upoważnienie do realizacji programu „Aktywny samorząd” umożliwi jej koordynację projektu przeprowadzanego od 2013 r.

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze projektów uchwał Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.

W głosowaniu nad projektami uchwał wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwały nr:

1) 423/2016 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Annie Marii Kulczyńskiej dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni (do składania oświadczeń woli);

2) 424/2016 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Annie Marii Kulczyńskiej dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni  (do reprezentowania Powiatu Wrzesińskiego);

3) 425/2016 w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Annie Marii Kulczyńskiej dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni do realizacji i zawierania umów cywilno-prawnych w imieniu Powiatu Wrzesińskiego w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” realizowanego przez Powiat Wrzesiński na podstawie umowy nr AS3/000033/15/D z dnia 5 kwietnia 2013 r. zostały podjęte jednomyślnie.

 

Pkt 1.4, 1.5

Bożena Nowacka, sekretarz powiatu poinformowała, że w związku z objęciem przez panią Annę Kulczyńską stanowiska dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie konieczne jest cofnięcie pełnomocnictw, które posiadała jako dyrektor Domu Pomocy Społecznej oraz cofnięcie pełnomocnictw dotychczasowemu dyrektorowi PCPR-u.

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze projektów uchwał Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.

W głosowaniu nad projektami uchwał wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwały nr:

1) 426/2016 w sprawie cofnięcia pełnomocnictwa dla Pani Anny Marii Kulczyńskiej dyrektora Domu Pomocy Społecznej we Wrześni;

2) 427/2016 w sprawie cofnięcia upoważnień i pełnomocnictwa dla Pana Jerzego Nowaczyka dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni zostały podjęte jednomyślnie.

 

Pkt 1.6

Bożena Nowacka poinformowała, że pięć osób zgłosiło kandydatury na stanowisko dyrektora Domu Pomocy Społecznej, złożone przez nich dokumenty spełniały wymogi formalne. Zaznaczyła, że kandydaci zostali również ocenieni w rozmowie przez komisję powołaną do przeprowadzenia postępowania konkursowego. Dodała, że komisja proponuje, by stanowisko dyrektora DPS-u powierzyć pani Oldze Krukowskiej, która jest wieloletnim pracownikiem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów uchwał Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.

Anna Kulczyńska przedstawiła rekomendację dla pani Krukowskiej, podkreślając, iż kandydatka jest koordynatorem zespołu ds. pieczy zastępczej, osobą zaangażowaną w pracę, nieustannie dokształcającą się i prospołeczną.

Członkowie Zarządu jednomyślnie uzgodnili, by stanowisko dyrektora Domu Pomocy Społecznej powierzyć pani Oldze Krukowskiej na jeden rok tj. od 01.09.2016 r. do 31.08.2017 r.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 428/2016 w sprawie zatrudnienia dyrektora Domu Pomocy Społecznej we Wrześni została podjęta jednomyślnie.

 

Pkt 1.7-1.9

Beata Walkowiak, skarbnik powiatu poinformowała, że zostały zwiększone plany dotacji celowej o kwoty:

1) 120.096,00 zł na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi tj. Środowiskowego Domu Samopomocy w Gozdowie i w Pietrzykowie;

2) 13.500,00 zł na prace remontowe i modernizacyjne w Środowiskowym Domu Samopomocy w Pietrzykowie;

3) 25.067,75 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (dot. Zespołu Szkół Specjalnych i Zespołu Szkół Zawodowych nr 2).

Dodała, że został zmniejszony plan dotacji celowej o kwotę 20.960,00 zł w dziale 754, rozdział 75411 w celu dostosowania poziomu środków do zakresu zadań realizowanych w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni.

Beata Walkowiak zaznaczyła, że zmiany te skutkują koniecznością dostosowania planu finansowego dochodów i wydatków oraz zadań z zakresu administracji rządowej.

W głosowaniu nad projektami uchwał wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwały nr:

1) 429/2016 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2016 rok;

2) 430/2016 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2016 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej;

3) 431/2016 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu zostały podjęte jednomyślnie.

Uchwały znajdują się w zbiorze uchwał Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0022.2.

 

Pkt 1.10

Beata Walkowiak poinformowała, że projekt uchwały w sprawie założeń do przyszłorocznego budżetu określi zasady, tryb, terminy i wskaźniki obowiązujące przy opracowywaniu planów jednostkowych oraz wzory formularzy służących do opracowania tych materiałów.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 432/2016 w sprawie założeń do opracowania projektu budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2017 rok została podjęta jednomyślnie.

Uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0022.2.

 

Pkt 2.1

Jerzy Kaczorowski, zastępca naczelnika Wydziału Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa poinformował, że burmistrz gminy Września wystąpił o zaopiniowanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej łączącej ulicę Daszyńskiego z nowo projektowaną inwestycją budowy centrum przesiadkowego.

Wniosek znajduje się w Wydziale Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa pod znakiem sprawy 673.1.4.2016.

Dionizy Jaśniewicz zauważył, że przy wydawaniu zezwolenia na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej należy zwrócić uwagę na fakt, czy planowana inwestycja nie zmniejszy wymaganego wskaźnika liczby miejsc parkingowych w tym rejonie.

Członkowie Zarządu zaopiniowali pozytywnie koncepcję budowy drogi gminnej przy zespole budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Daszyńskiego i Kolejowej
we Wrześni
.

 

Pkt 2.2

Anna Mizerka, inspektor Wydziału Promocji i Kultury przedstawiła listę osób wskazanych przez gminy powiatu wrzesińskiego do przyznania wyróżnienia Lider Powiatu Wrzesińskiego:

1) z gminy Kołaczkowo: Mieczysława Michałowska – przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich, Stefan Staszak – sołtys wsi Kołaczkowo, Edmund Kubis – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Agnieszka Frąckowiak – sołtys wsi Bieganowo i radna;

2) z gminy Września: Mirosław Zgoliński – sołtys wsi Bierzglinek, radny;

3) z gminy Pyzdry: Roman Wrzaskowski – właściciel gospodarstwa rolnego, prowadzi fermę gęsi;

4) z gminy Miłosław: Stanisław Filipiak – sołtys wsi Gorzyce i radny;

5) z gminy Nekla: Karolina Świdurska – członek stowarzyszeń działających na terenie gminy Nekla, organizator projektów na rzecz wsi Starczanowo i mieszkańców gminy.

Członkowie Zarządu jednomyślnie przyjęli listę kandydatów do przyznania wyróżnienia Lider Powiatu Wrzesińskiego.

 

Pkt 3.1

Jolanta Pielak, naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii i Nieruchomości poinformowała, że Liceum Ogólnokształcące wystąpiło, na podstawie art. 43 ustawy o gospodarce nieruchomościami, o zgodę na zawarcie dwóch umów najmu części powierzchni użytkowej na instalację urządzenia do sprzedaży gorących napojów i zainstalowanie samoobsługowej kserokopiarki. Dodała, że dyrektor przewiduje, iż wzorem lat ubiegłych, inne podmioty wystąpią o zgodę na najem lub użyczenie sali gimnastycznej, auli szkolnej lub sali lekcyjnej.

Wniosek znajduje się w Wydziale Geodezji, Kartografii i Nieruchomości pod znakiem sprawy NG.6844.2.9.2016.

Członkowie Zarządu jednomyślnie wyrazili zgodę na zawarcie przez Liceum Ogólnokształcące umów najmu części powierzchni użytkowej na potrzeby dwóch podmiotów, które złożyły wnioski.

 

Pkt 3.2

Joanna Musiałkiewicz, kierownik Referatu Promocji Zatrudnienia, Spraw Obywatelskich i Zdrowia poinformowała, że burmistrz gminy Września wystąpił o udzielenie dotacji finansowej rodzinom poszkodowanym w wyniku nawalnego deszczu i gradu. Zaznaczyła, że w miejscowości Otoczna zniszczeniu uległy łaty drewniane i pokrycie dachowe z eternitu, w wyniku czego zostały zalane pomieszczenia mieszkalne. Dodała, że szacunkowy koszt napraw szacuje się w kwocie 5.000,00 zł, a gmina wystąpiła o dotację w wysokości 2.500,00 zł na ten cel. Ponadto poinformowała, że w miejscowości Gonice zniszczeniu uległ budynek mieszkalny, który ze względu na stan techniczny został opuszczony przez mieszkańców. Podkreśliła, że wnioskujący wystąpił o dotację w wysokości 4.000,00 zł.

Wnioski znajdują się w Referacie Promocji Zatrudnienia, Spraw Obywatelskich i Zdrowia odpowiednio pod znakami spraw NPZ.8124.5.2016 i NPZ.8124.6.2016.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.

Waldemar Grzegorek, wicestarosta zauważył, że powiat nie powinien udzielać dotacji z przeznaczeniem dla mieszkańców, którzy nie ubezpieczyli swojego mienia od zdarzeń losowych.

Członkowie Zarządu wyrazili zgodę na udzielenie dotacji celowej dla gminy Września w kwotach: 1.500,00 zł z przeznaczeniem dla mieszkańców Otocznej i 4.000,00 zł z przeznaczeniem dla mieszkańców Gonic 4 głosami „za” i 1 głosem „wstrzymującym się” (Waldemar Grzegorek).

W głosowaniu nad przyjęciem projektu uchwały Rady wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Września został przyjęty jednomyślnie.

 

Pkt 3.3

Paweł Puzdrakiewicz, kierownik Referatu Bezpieczeństwa poinformował, że Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni wystąpił o dofinansowanie warsztatów z zakresu ratownictwa medycznego, które są organizowane od kilku lat. Dodał, że w organizację przedsięwzięcia zostaną włączeni uczniowie klasy o profilu medycznym Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących.

Wniosek znajduje się w Referacie Bezpieczeństwa pod znakiem sprawy NB.5521.10.2016.

Członkowie Zarządu jednomyślnie wyrazili zgodę na udzielenie dofinansowania w kwocie 1.000,00 zł.

 

Pkt 3.4

Bożena Nowacka poinformowała, że dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 wystąpił o przekształcenie klasy kucharz/wielozawodowa w klasę kucharz/cukiernik/wielozawodowa ze względu na fakt, iż chęć nauki w zawodzie cukiernik zadeklarowało 14 uczniów. Dodała, że będzie to korzystniejsze ze względu na jakość i efekty kształcenia uczniów na miejscu,
w siedzibie szkoły, bez konieczności organizacji kursów w innych miastach, poza powiatem.

Wniosek znajduje się w Wydziale Edukacji i Kultury Fizycznej pod znakiem sprawy SE.4323.4.4.2016.

 

Członkowie Zarządu jednomyślnie wyrazili zgodę na utworzenie klasy kucharz/cukiernik/wielozawodowa w miejsce klasy I kucharz/wielozawodowa w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni.

 

Pkt 4

Bożena Nowacka poinformowała, że proponuje się uporządkować treść uchwały ustalającej wysokości diet i zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Powiatu Wrzesińskiego. Zaznaczyła, że obowiązująca uchwała została podjęta w 2003 r., a od tego czasu ustawa o samorządzie powiatowym, ulegała wielokrotnym zmianom. Zaproponowała, by m.in.:

1) zmniejszyć wysokość należnego ryczałtu miesięcznego z tytułu nieobecności na sesji do 20% (było: 60%) i na posiedzeniu komisji lub Zarządu do 10% (było: 20%);

2) nie umniejszać ryczałtu w przypadku udziału członka Komisji Rewizyjnej w pracach kontrolnych (nie było tego zapisu);

3) dokonywać zwrotu kosztów podróży służbowych radnych odbywanych poza terenem powiatu wrzesińskiego (było: województwa wielkopolskiego).

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.

W głosowaniu nad przyjęciem projektu uchwały Rady wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie ustalenia wysokości diet i zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych został przyjęty jednomyślnie.

Członkowie Zarządu uzgodnili, że projekt uchwały zostanie przekazany do rozpatrzenia przez komisje Rady.

 

Pkt 5

Beata Walkowiak poinformowała, że:

1) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu przekazał kwotę 10.000,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Promowanie selektywnej zbiórki odpadów – drzewko za elektrośmieci”;

2) Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących uzyskał wpływy w kwocie 45.000,00 zł z tytułu wyżywienia w stołówce szkolnej, które przeznaczy na zakup artykułów żywnościowych;

3) Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni:

  • uzyskał środki w kwocie 161.800,00 zł z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów nagród, składek na ubezpieczenie społeczne pracowników,
  • osiągnął wpływy w kwocie 2.700,00 zł za zwrot za media, które przeznaczy na wypłatę nagrody jubileuszowej;

4) Zespół Szkół Politechnicznych we Wrześni osiągnął wpływy w kwocie 3.500,00 zł z tytułu najmu sali gimnastycznej i sal lekcyjnych oraz w kwocie 500,00 zł z tytułu zakończonego postępowania likwidacyjnego (odszkodowanie za zalanie sufitu);

5) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni otrzymało odszkodowanie w kwocie 2.218,00 zł za zalanie pomieszczeń w wyniku ulewnych deszczy;

6) Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni uzyskało odszkodowanie w kwocie 900,00 zł za zniszczenie ściany budynku, które przeznaczy za zakup materiałów do remontu zniszczonej powierzchni;

7) Liceum Ogólnokształcące we Wrześni otrzymało odszkodowanie w kwocie 306,00 zł za zniszczenie elewacji budynku oraz wpływy odsetek w kwocie 160,00 zł, które przeznaczy na usunięcie grafiiti.

Ponadto zaznaczyła, że:

1) Wydział Edukacji i Kultury Fizycznej wystąpił o zwiększenie planu wydatków o kwoty:

  • 46.000,00 zł na realizację grantów edukacyjnych, projektów Kino Konesera, Muzyka Konesera, organizację III Powiatowego Pikniku Narodowego,
  • 27.000,00 zł na stypendia edukacyjno-socjalne,
  • 28.200,00 zł na organizację sportowej konferencji szkoleniowej, usługi transportowej i szkoleniowej z zakresu piłki siatkowej;

2) Powiatowy Urząd Pracy wystąpił o zwiększenie planu wydatków o kwotę 40.380,00 zł na wypłatę nagród jubileuszowych;

3) Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących wystąpił o zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.400,00 zł na wykup ubezpieczenia AC nowo zakupionej przyczepy;

4) Liceum Ogólnokształcące wystąpiło o zwiększenie planu wydatków o kwotę 29.821,00 zł na wypłatę odprawy emerytalnej i nagród jubileuszowych oraz zakup środków czystości, materiałów biurowych i artykułów elektrycznych;

5) Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej wystąpiło o zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.500,00 zł na zakup materiałów do remontu magazynu.

Dodała, że proponuje się zwiększyć plan wydatków Starostwa Powiatowego o kwotę 8.300,00 zł na uzupełnienie środków do realizacji zadań tj. na zakup energii elektrycznej, naprawę bramy wjazdowej i o kwotę 3.300,00 zł na usunięcie awarii klimatyzacji w serwerowni.

Beata Walkowiak poinformowała, że w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej proponuje się:

1) w przedsięwzięciu pn. „Przebudowa drogi powiatowej Kołaczkowo – Łagiewki” dokonać zmiany terminu poniesienia wydatków z 2017 r. na 2018 r., gdyż planuje się dokonać płatności wynikających z realizacji tego zadania w 2018 r., dlatego też kredyt długoterminowy na spłatę kwoty 1.794.552,00 zł, podlegającej prefinansowaniu, nie zostanie zaciągnięty w 2017 r., a o kwotę tą zwiększy się wydatki majątkowe planowane na 2018 r.;

2) wprowadzić przedsięwzięcie pn. przebudowa drogi powiatowej nr 2126P Witkowo gr. Powiatu – Września w m. Września – wykonanie dokumentacji projektowej w kwocie 50.000,00 zł.

Dodała, że w uchwale zostaną ujęte nowe przedsięwzięcia dot. pomocy materialnej udzielanej uczniom w formie stypendium edukacyjno-socjalnego, grantów edukacyjnych i szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego.

Projekty uchwał Rady znajdują się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.

W głosowaniu nad przyjęciem projektów uchwał Rady wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Projekty uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego:

1) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2016 – 2027;

2) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2016 rok zostały przyjęte jednomyślnie.

 

W pkt. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty oraz w pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 

  1. /-/ Dionizy Jaśniewicz
  2. /-/ Waldemar Grzegorek
  3. /-/ Paweł Guzik             
  4. /-/ Jerzy Mazurkiewicz
  5. /-/ Rafał Zięty               

 

Protokołowała:

Natalia Kowalczyk-Jakubowska, Podinspektor

Referat Kontroli,

Obsługi Rady i Zarządu

drukuj (Protokół nr 99 / 2016)

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.