Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 100 / 2016

 

PROTOKÓŁ NR 100/2016

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 8 września 2016 roku

 

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków Zarządu. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący Zarządu przedstawił porządek obrad:

1. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego:

1) w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego o podziale środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej;

2) zmieniającej uchwałę nr 250/XL/2014 Rady Powiatu we Wrześni w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni do projektu „European House Of Future Actually Created by the Students” (Europejski Dom Przyszłości Stworzony przez Uczniów) w programie Erasmus+ w obszarze edukacji szkolnej w ramach akcji 2. „Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk: Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół”.

2. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) udzielenia pełnomocnictwa Pani Oldze Krukowskiej dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej we Wrześni;

2) wyrażenia opinii dotyczącej propozycji pozbawienia kategorii drogi gminnej drogę o przebiegu Pietrzyków – Ksawerów – Borkowo położoną w gminie Pyzdry;

3) wyrażenia opinii dotyczącej propozycji zaliczenia:

 1. drogi znajdującej się na terenie gminy Pyzdry do kategorii dróg gminnych;
 2. dróg znajdujących się na terenie gminy Pyzdry do kategorii dróg gminnych;
 3. drogi znajdującej się na terenie gminy Nekla do kategorii dróg gminnych.

3. Przedstawienie możliwości udziału w programie rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej oraz przyjęcie projektu uchwały Rady w przedmiotowej sprawie.

4. Rozpatrzenie wniosków w sprawach:

1) wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu i użyczenia sali gimnastycznej Liceum Ogólnokształcącego we Wrześni w roku szkolnym 2016/2017;

2) zmiany przeznaczenia środków przyznanych TigerTeam na organizację zadania publicznego w ramach otwartego konkursu ofert.

5. Przyjęcie autopoprawek do projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego:

1) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2016 – 2027;

2) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2016 rok.

Dalsza część porządku obrad została zrealizowana po zakończeniu XXIII sesji Rady Powiatu Wrzesińskiego:

6. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) upoważnienia Pana Bogdana Nowaka dyrektora Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni do realizacji projektu „European House Of the Future Actually Created by the Students” (Europejski Dom Przyszłości Stworzony przez Uczniów) w programie Erasmus+ w obszarze edukacji szkolnej, partnerstwa strategiczne – współpraca szkół; akcja 2: współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk;

2) planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2016 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej;

3) planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2016 rok.

7. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

8. Wolne głosy i wnioski.

Członkowie komisji jednomyślnie przyjęli przedstawiony porządek obrad.

 

Pkt 1.1

Anna Kulczyńska, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie poinformowała, że po przenalizowaniu wydatkowania środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych proponuje się przenieść kwoty:

1) 86.293,23 zł z puli przeznaczonej na dokonywanie zwrotu wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy na zadanie polegające na dofinansowaniu uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych;

2) 14.391,00 zł z puli zabezpieczonej na dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki oraz zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny na zadanie polegające na dofinansowaniu zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne
i środki pomocnicze.

Podkreśliła, że w tych dwóch zakresach nie zostały jeszcze zrealizowane wszystkie wnioski.

Projekt uchwały Rady znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.

Rafał Zięty, członek Zarządu zauważył, że projekt uchwały jest przedstawiany Zarządowi na kilka godzin przed planowaną sesją Rady, a jego przyjęcie spowoduje konieczność zmiany jej porządku obrad. Dodał, że po raz kolejny radni będą procedować nad uchwałą, z której treścią nie mogli się wcześniej zapoznać.

Anna Kulczyńska wyjaśniła, że w przypadku, gdy uchwała nie zostanie podjęta na sesji, niektórzy wnioskodawcy nie będą mogli wyjechać na turnusy rehabilitacyjne. Zaznaczyła, że projekt uchwały został opracowany dopiero po zamknięciu naborów na dofinansowanie rehabilitacji społecznej i po uzyskaniu ostatecznej informacji o zaoszczędzonych środkach. Nadmieniła, że przewiduje się oszczędności w kwocie około 170.000,00 zł w rehabilitacji zawodowej, gdyż wpłynął jedynie jeden wniosek w naborze na dofinansowanie stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych.

Dionizy Jaśniewicz stwierdził, że dyrektor PCPR-u powinien przedstawić radnym na sesji przyczyny przedłożenia projektu uchwały pod obrady już po przekazaniu proponowanego porządku sesji.

W głosowaniu nad przyjęciem projektu uchwały Rady wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego o podziale środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej został przyjęty 4 głosami „za” i 1 głosem „przeciwko” (Rafał Zięty).

 

Pkt 1.2

Bożena Nowacka, sekretarz powiatu poinformowała, że Zespół Szkół Politechnicznych we Wrześni wystąpił w 2014 r. o dofinansowanie w kwocie około 180.000,00 zł na realizację projektu pn. Europejski Dom Przyszłości Stworzony przez Uczniów, który miał być realizowany od 01.09.2014 r. do 31.08.2017 r. Zaznaczyła, że 26.08.2016 r. dyrektor szkoły otrzymał wiadomość e-mailową o uzyskaniu dofinansowania, z jednoczesną informacją o zmianie: nazwy, terminu realizacji projektu (od 01.09.2016 r. do 31.08.2019 r.) oraz kwoty dofinansowania (około 119.000,00 zł). Wyjaśniła, że pisemna informacja potwierdzająca zmieniony harmonogram realizacji projektu wpłynęła do szkoły dopiero 07.09.2016 r., dlatego projekt uchwały został opracowany dzisiaj. Podkreśliła, że przyjęcie ww. zmian w podjętej uchwale jest konieczne dla realizacji przedmiotowego projektu.

Projekt uchwały Rady znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.

W głosowaniu nad przyjęciem projektu uchwały Rady wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego zmieniającej uchwałę nr 250/XL/2014 Rady Powiatu we Wrześni w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni do projektu „European House Of Future Actually Created by the Students” (Europesjki Dom Przyszłości Stworzony przez Uczniów) w programie Erasmus+ w obszarze edukacji szkolnej w ramach akcji 2. „Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk: Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół został przyjęty jednomyślnie.

 

Pkt 2.1

Olga Krukowska, dyrektor Domu Pomocy Społecznej poinformowała, że pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli umożliwi jej dysponowanie budżetem jednostki i zawieranie umów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostki.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów uchwał Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 433/2016 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Oldze Krukowskiej dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej we Wrześni została podjęta jednomyślnie.

 

Pkt 2.2

Izabela Karpińska, kierownik Referatu Dróg Powiatowych poinformowała, że droga o przebiegu Pietrzyków – Ksawerów – Borkowo spełnia wymóg określony w art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych dla drogi powiatowej, dlatego burmistrz gminy Pyzdry wystąpił o pozbawienie jej dotychczasowej kategorii drogi gminnej. Zaznaczyła, że planuje się, by drogę tą powiat przejął na własność w zamian za ulice w mieście Pyzdry, z wyłączeniem w tym roku ulic: Rynek, Taczanowskiego, Szkolna i Dworcowa. Podkreśliła, że droga ta stanowić będzie połączenie istniejącej drogi powiatowej nr 2922P o przebiegu Gozdowo – Bieganowo – Sokolniki – granica powiatu – Samarzewo z drogą wojewódzką nr 446.

Wniosek znajduje się Referacie Dróg Powiatowych pod znakiem sprawy WKD.7110.7.2016.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów uchwał Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 434/2016 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji pozbawienia kategorii drogi gminnej drogę o przebiegu Pietrzyków – Ksawerów – Borkowo położoną w gminie Pyzdry została podjęta jednomyślnie.

 

Pkt 2.3a,b

Izabela Karpińska poinformowała, że burmistrz gminy Pyzdry wystąpił o opinię w sprawie zaliczenia drogi w obrębie Ruda Komorska do kategorii dróg gminnych. Zaznaczyła, że droga ta spełnia kryteria drogi gminnej, gdyż stanowi uzupełnienie sieci dróg służących miejscowym potrzebom. Ponadto dodała, że w celu przejęcia przez gminę Pyzdry dróg powiatowych usytuowanych na jej terenie, konieczne będzie zaliczenie ich do kategorii dróg gminnych w drodze uchwały Rady, do której podjęcia wymagana jest opinia właściwego zarządu powiatu.

Wnioski znajdują się w Referacie Dróg Powiatowych pod znakami spraw: WKD.7110.25.2016 i WKD.7110.7.2016.

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze projektów uchwał Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.

W głosowaniu nad projektami uchwał wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwały nr:

1) 435/2016 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji zaliczenia drogi znajdującej się na terenie gminy Pyzdry do kategorii dróg gminnych;

2) 436/2016 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji zaliczenia dróg znajdujących się na terenie gminy Pyzdry do kategorii dróg gminnych zostały podjęte jednomyślnie.

 

Pkt 2.3c

Izabela Karpińska poinformowała, że burmistrz gminy Nekla wystąpił o wydanie opinii w sprawie zaliczenia ul. Jana Nowaka w Nekli do kategorii drogi gminnej, gdyż droga ta zalicza się do drogi o znaczeniu lokalnym i służy miejscowym potrzebom.

Wniosek znajduje się w Referacie Dróg Powiatowych pod znakiem sprawy WKD.7110.24.2016.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów uchwał Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.

W głosowaniu nad podjęciem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 437/2016 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji zaliczenia drogi znajdującej się na terenie gminy Nekla do kategorii dróg gminnych została podjęta jednomyślnie.

 

Pkt 3

Izabela Karpińska, kierownik Referatu Dróg Powiatowych poinformowała, że został przygotowany projekt uchwały Rady w sprawie woli przystąpienia w 2017 r. do realizacji zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2948P Września – Gozdowo – Graboszewo” dot. ul. Kościuszki we Wrześni w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej. Zaznaczyła, że na stronie urzędowej Województwa Wielkopolskiego dopiero poprzedniego dnia opublikowano informację, iż zezwolenie na realizację inwestycji musi być prawomocne w momencie podpisania umowy o dofinansowanie, dlatego możliwe jest ubieganie się już o środki zewnętrze i stąd dopiero dzisiaj został przygotowany projekt uchwały. Nadmieniła, że umowa, w przypadku uzyskania dofinansowania, będzie zawierana w kwietniu – maju 2017 r., po rozstrzygnięciu przetargu. Podkreśliła, że wartość inwestycji wynosi 3.273.318,61 zł, a wkład własny 1.636.659,61 zł. Dodała, że wniosek wraz z podjętą w tej sprawie uchwałą Rady musi być przesłany do instytucji finansującej do dnia 15.09.2016 r.

Projekt uchwały Rady znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.

W głosowaniu nad przyjęciem projektu uchwały Rady wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie wyrażenia woli przystąpienia w 2017 roku do realizacji zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2948P Września – Gozdowo – Graboszewo” w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” został przyjęty jednomyślnie.

 

Pkt 4.1

Rafał Pawlaczyk, referent Wydziału Geodezji, Kartografii i Nieruchomości poinformował, że dyrektor Liceum Ogólnokształcącego wystąpił z kolejnym wnioskiem o zgodę na zawarcie umów najmu i użyczenia sali gimnastycznej w bieżącym roku szkolnym. Dodał, że we wniosku zostały wymienione podmioty, które ubiegają się o najem lub użyczenie sali.

Wniosek znajduje się w Wydziale Geodezji, Kartografii i Nieruchomości pod znakiem sprawy NG. 6844.2.10.2016.

Członkowie Zarządu jednomyślnie wyrazili zgodę na zawarcie przez Liceum Ogólnokształcące umów najmu i użyczenia sali gimnastycznej w roku szkolnym 2016/2017.

 

Pkt 4.2

Joanna Musiałkiewicz, kierownik Referatu Promocji Zatrudnienia, Spraw Obywatelskich i Zdrowia poinformowała, że UKS TigerTeam wystąpiło o możliwość przeniesienia środków, które uzyskało w ramach otwartego konkursu ofert, na zadanie pn. Ogólnopolski Turniej Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Takewondo Olimpijskim. Zaznaczyła, że udział uczestników w pierwotnie zakładanym zadaniu pn. 1 Techniczne Mistrzostwa Polski Taekwondo Olimpijskiego nie jest możliwy, gdyż w zawodach mogą wziąć udział osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności, a uczestnicy WTZ, którzy mieli wyjechać na mistrzostwa, to osoby z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności. Dodała, że sytuacja ta zaistniała już w momencie podpisania umowy o dotację przez zleceniobiorcę.

Wniosek znajduje się w Referacie Promocji Zatrudnienia, Spraw Obywatelskich i Zdrowia pod znakiem sprawy NPZ.524.75.2016.

Członkowie Zarządu jednomyślnie wyrazili zgodę na dofinansowanie zadania pn. Ogólnopolski Turniej Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Takewondo Olimpijskim w kwocie 1.500,00 zł.

 

Pkt 5

Kamil Perlik, naczelnik Wydziału Organizacyjnego przedstawił wniosek na przystąpienie do naboru w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 Poddziałanie 2.1.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznego”, w ramach którego planuje się wdrożyć kompleksowy system obiegu dokumentów powiązany z platformą ePUAP i oprogramowaniem geodezyjnym. Zaznaczył, że nabór wniosków będzie trwał od 30.09. do 30.11.2016 r., a realizacja projektu musi się zakończyć do 30.06.2018 r. Dodał, że całkowity koszt projektu szacuje się w kwocie około 150.000,00 zł, a wkłady własny w kwocie około 22.000,00 zł. Nadmienił, że planuje się zakupić oprogramowanie wraz z licencjami, wdrożeniami i szkoleniami, komputery dla osób wprowadzających pocztę, osób dekretujących pocztę oraz osoby administrującej oprogramowanie, akcesoria (skanery, czytniki kodów kreskowych, drukarki do etykiet), formularze e-PUAP i studium wykonalności.

Członkowie Zarządu wyrazili zgodę na przystąpienie do naboru na dofinansowanie projektu pn. „Wdrożenie kompleksowego systemu obiegu dokumentów w Starostwie Powiatowym we Wrześni w powiązaniu z platformą ePUAP”.

Beata Walkowiak, skarbnik powiatu zaznaczyła, że kwotę 10.000,00 zł na zlecenie studium wykonalności należy wprowadzić autopoprawką do projektu uchwały budżetowej i projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej. Ponadto poinformowała, że w uchwale budżetowej należy wprowadzić kwotę 36.519,00 zł otrzymaną z dofinansowania w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016”.

Zaznaczyła, że w Wieloletniej Prognozie Finansowej zostaną wprowadzone przedsięwzięcia:

1) „Przebudowa i rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2948P Września – Gozdowo – Graboszewo w m. Wrześnie” z kwotą wydatków w wysokości 1.636.660,00 zł planowaną na 2017 r., która stanowi zabezpieczenie wkładu własnego w związku z ubieganiem się o dofinansowanie ze środków „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”;

2) „Termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego mieszczącego się we Wrześni przy ul. Leśnej 10 na cele związane z edukacją publiczną i pomocą społeczną” i zwiększenie wydatków planowanych w 2017 r. o kwotę 2.642.468,00 zł, gdyż warunkiem podpisania umowy o dofinansowanie tego zadania jest zabezpieczenie wydatków na realizację inwestycji zarówno w części stanowiącej wkład własny, jak i w zakresie podlegającym dofinansowaniu.

Autopoprawki znajdują się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.

Członkowie Zarządu jednomyślnie przyjęli autopoprawki do projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego zmieniających uchwałę budżetową oraz Wieloletnią Prognozę Finansową.

 

Pkt 6.1

Bożena Nowacka zaznaczyła, że w celu realizacji projektu pn. Europejski Dom Przyszłości Stworzony przez Uczniów, na który Rada wyraziła zgodę, konieczne jest upoważnienie dyrektora Zespołu Szkół Politechnicznych.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów uchwał Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 438/2016 w sprawie upoważnienia Pana Bogdana Nowaka dyrektora Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni do realizacji projektu „European House Of the Future Actually Created by the Students” (Europejski Dom Przyszłości Stworzony przez Uczniów) w programie Erasmus+ w obszarze edukacji szkolnej, partnerstwa strategiczne – współpraca szkół; akcja 2: współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk została podjęta jednomyślnie.

 

Pkt 6.2,3

Beata Walkowiak poinformowała, że zmiany przyjęte przez Radę w uchwale budżetowej oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej skutkują koniecznością dostosowania planu finansowego dochodów i wydatków oraz zadań z zakresu administracji rządowej.

W głosowaniu nad projektami uchwał wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwały nr:

1) 439/2016 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2016 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej;

2) 440/2016 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2016 rok zostały podjęte jednomyślnie.

 

W pkt. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty oraz w pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 1. /-/ Dionizy Jaśniewicz                
 2. /-/ Waldemar Grzegorek             
 3. /-/ Paweł Guzik                         
 4. /-/ Jerzy Mazurkiewicz               
 5. /-/ Rafał Zięty                             

 

Protokołowała:

Natalia Kowalczyk-Jakubowska

Podinspektor

Referat Kontroli,

Obsługi Rady i Zarządu

 

drukuj (Protokół nr 100 / 2016)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
 • opublikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
  data publikacji: 2016-10-12 08:38
 • zmodyfikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
  ostatnia modyfikacja: 2016-10-12 08:36

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.