Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 102 / 2016

PROTOKÓŁ NR 102/2016

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 20 września 2016 roku

Waldemar Grzegorek, wicestarosta wrzesiński otworzył posiedzenie i stwierdził obecność czterech członków Zarządu. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący Zarządu przedstawił porządek obrad:

1. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) udzielenia pełnomocnictwa Pani Justynie Wasielewskiej pełniącej obowiązki dyrektora Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie (do składania oświadczeń woli);

2) udzielenia pełnomocnictwa Pani Justynie Wasielewskiej pełniącej obowiązki dyrektora Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie (do reprezentowania Powiatu Wrzesińskiego).

2. Rozpatrzenie wniosków w sprawach:

1) dofinansowania naprawy samochodu specjalnego Komedy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni;

2) wyrażenia zgody na nabycie lokalu mieszkalnego nr 6 w budynku przy ul. 3 Maja 3 we Wrześni przez wieloletniego najemcę;

3) wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomościami gruntowymi nr 139/53 i 375/18, położonymi w Bierzglinku na potrzeby budowy linii elektroenergetycznej.

3. Przedstawienie:

1) sprawy dotyczącej wypowiedzenia umowy najmu lokalu nr 1 przy ul. Gnieźnieńskiej 29 we Wrześni;

2) sprawy dotyczącej wypłaty renty za szkodę i wyczerpania sumy gwarancyjnej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej „Szpitala Powiatowego we Wrześni” ;

3) wniosku Spółki „Szpital Powiatowy we Wrześni” o udzielenie dopłaty na wpłatę odsetek i rat wykupu obligacji od wyemitowanych obligacji na realizację projektu „Rozbudowa budynków, budowli i instalacji oraz zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego we Wrześni”;

4) pisma Stowarzyszenia Freelab Września w sprawie rezygnacji z realizacji zadania publicznego „Projekt Wiosna”;

5) wniosku Towarzystwa Wykorzystania Wód Termalnych i Walorów Naturalnych Ziemi Czeszewskiej w sprawie dofinansowania remontu dachu sali rehabilitacyjnej.

4. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie:

1) pozbawienia dotychczasowej kategorii dróg powiatowych na terenie Powiatu Wrzesińskiego;

2) zaliczenia do kategorii drogi powiatowej drogi gminnej o przebiegu Pietrzyków – Ksawerów – Borkowo położonej w gminie Pyzdry;

3) ustalenia wysokości diet i zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych.

5. Przedstawienie wniosków/pism w sprawie zmian w budżecie powiatu oraz przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego:

1) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2016 – 2027;

2) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2016 rok.

6. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

7. Wolne głosy i wnioski.

Członkowie Zarządu jednomyślnie przyjęli przedstawiony porządek obrad.

 

Pkt 1

Anna Kulczyńska, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie poinformowała, że w związku z usprawiedliwioną, dłuższą nieobecnością dyrektora Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie, na stanowisko pełniącej obowiązki, została wyznaczona pani Justyna Wasielewska, pedagog. Zaznaczyła, że Zarząd musi udzielić pełnomocnictw umożliwiających prowadzenie bieżącej działalności oraz reprezentowanie powiatu wrzesińskiego przed sądami, urzędami i organami administracji publicznej m.in. w sprawach podopiecznych placówki.

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze projektów uchwał Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.

W głosowaniu nad projektami uchwał wzięło udział czterech członków Zarządu.

Uchwały nr:

1) 441/2016 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Justynie Wasielewskiej pełniącej obowiązki dyrektora Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie (do składania oświadczeń woli);

2) 442/2016 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Justynie Wasielewskiej pełniącej obowiązki dyrektora Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie (do reprezentowania Powiatu Wrzesińskiego) zostały podjęte jednomyślnie.

 

Pkt 2.1

Paweł Puzdrakiewicz, kierownik Referatu Bezpieczeństwa poinformował, że wpłynął wniosek Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni w sprawie udzielenia dofinansowania naprawy samochodu specjalnego (uszkodzenie pompy hydraulicznej i matrycy poziomowania kosza). Nadmienił, że w chwili obecnej strażacy użytkują pojazd wypożyczony z powiatu poznańskiego. Dodał, że koszt naprawy szacuje się w kwocie około 20.000,00 zł, a komendant wnioskuje o dofinansowanie w kwocie 10.000,00 zł.

Sprawa jest prowadzona w Referacie Bezpieczeństwa pod znakiem NB.5520.12.2016.

Paweł Guzik, członek Zarządu zauważył, że jest to sprzęt państwowy i z tego źródła komendant powinien uzyskać środki na naprawę samochodu. Przypomniał, że powiat dofinansował już zakup tego pojazdu.

Członkowie Zarządu jednomyślnie przyznali dofinansowanie w kwocie 10.000,00 zł na naprawę samochodu specjalnego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni.

 

Pkt 2.2

Jolanta Pielak, naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii i Nieruchomości poinformowała, że wieloletni najemca wystąpił o nabycie na własność lokalu nr 6 w budynku przy ul. 3 Maja 3 we Wrześni. Dodała, że najemca wnioskuje również o udzielenie bonifikaty wynikającej z przeniesienia własności lokalu. Nadmieniła, że żaden z lokali znajdujących się w tym budynku nie został sprzedany.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Geodezji, Kartografii i Nieruchomości pod znakiem sprawy NG.6845.2.33.2016.

Członkowie Zarządu jednomyślnie nie wyrazili zgody na sprzedaż lokalu nr 6 w budynku przy ul. 3 Maja 3 we Wrześni.

 

Pkt 2.3

Jolanta Pielak poinformowała, że ENEA Operator Sp. z o.o. Oddział we Wrześni wystąpił o zgodę na dysponowanie działkami nr 139/53 i 375/18 na potrzeby budowy linii elektroenergetycznej w Bierzglinku. Zaznaczyła, że działki te są projektowane pod drogi i przebiegają w ciągu komunikacyjnym od strony ulicy Lipowej.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Geodezji, Kartografii i Nieruchomości pod znakiem sprawy NG.6853.2.5.2016.

Członkowie Zarządu jednomyślnie wyrazili zgodę na dysponowanie nieruchomościami gruntowymi nr 139/53 i 375/18, położonymi w Bierzglinku na potrzeby budowy linii elektroenergetycznej.

 

Pkt 3.1

Jolanta Pielak poinformowała, że najemcy jednego z lokali przy ul. Gnieźnieńskiej 29 we Wrześni wystąpili do Sądu w sprawie stwierdzenia bezskuteczności wypowiedzenia umowy najmu. Przypomniała, że gmina Września, na podstawie art. 32 ustawy o ochronie praw lokatorów, zaoferowała lokal zamienny przy ul. Koszarowej we Wrześni, jednak najemcy nie wykazali woli jego obejrzenia. Zaznaczyła, że w odniesieniu do zarzutów zawartych w pozwie, została przygotowana odpowiedź wyjaśniająca, iż:

1) powiat wypowiedział zawartą umowę najmu lokalu, nie wypowiedział umowy najmu gruntu pod garaż;

2) najemcy otrzymali pismo, w odpowiedzi na złożoną prośbę, informujące o rodzaju prac remontowych koniecznych do przeprowadzenia w budynku;

3) stan techniczny budynku został potwierdzony w protokołach z: wizji lokalnej, przeprowadzonych przeglądów stanu konstrukcyjno-budowlanego, okresowych kontroli przewodów kominowych itp. gromadzonych od kilku lat.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Geodezji, Kartografii i Nieruchomości pod znakiem sprawy NG.6845.2.36.2015.

Członkowie Zarządu zapoznali się z dokumentacją dotyczącą sprawy.

 

Pkt 3.2

Joanna Musiałkiewicz, kierownik Referatu Promocji Zatrudnienia, Spraw Obywatelskich i Zdrowia podkreśliła, że Zarząd Spółki „Szpital Powiatowy” Sp. z o.o. we Wrześni poinformował o wyczerpaniu sumy gwarancyjnej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w związku z wypłatą renty za szkodę w kwocie 1.680,00 zł miesięcznie, orzeczonej decyzją PZU S.A. w 2005 r. Zaznaczyła, że Spółka nie udzieliła żadnych wyjaśnień w tej sprawie.

Sprawa jest prowadzona w Referacie Promocji Zatrudnienia, Spraw Obywatelskich i Zdrowia pod znakiem NPZ.8023.10.2016.

Beata Walkowiak, skarbnik powiatu poinformowała, że w 2008 r. powiat przejął należności i zobowiązania likwidowanego SP ZOZ, jednak wówczas nikt nie przekazał informacji o wypłacie renty za szkodę. Podkreśliła, że powiat nie jest zobowiązany do przejęcia tego zobowiązania i wypłaty należności.

Członkowie Zarządu uzgodnili, że należy wezwać Zarząd Spółki „Szpital Powiatowy we Wrześni” Sp. z o.o. do przekazania pełnej dokumentacji sprawy i złożenia wyjaśnień na kolejnym posiedzeniu.

 

Pkt 3.3

Joanna Musiałkiewicz poinformowała, że Zarząd Spółki „Szpital Powiatowy we Wrześni” Sp. z o.o. wystąpił o udzielenie dopłaty na wpłatę odsetek i rat wykupu obligacji od wyemitowanych obligacji na realizację projektu „Rozbudowa budynków, budowli i instalacji oraz zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego we Wrześni”. Zaznaczyła, że Zarząd przedstawił informację o stanie kont i sposobie wykorzystania przekazanych dotąd środków.

Sprawa jest prowadzona w Referacie Promocji Zatrudnienia, Spraw Obywatelskich i Zdrowia pod znakiem NPZ.8023.11.2016.

Beata Walkowiak zaznaczyła, że Zarząd Spółki przedstawił rachunek zysków i strat na dzień 31.07.2016 r., co nie pozwoli dokonać analizy wydatkowania przekazanych środków. Podkreśliła, że należy zobowiązać Zarząd do przedstawienia informacji o wykorzystaniu kwoty 808.951,13 zł przekazanych przez powiat na podniesienie udziału w formie pieniężnej oraz kwoty 306.216,28 zł niewykorzystanej z wyemitowanych obligacji.

Członkowie Zarządu jednomyślnie uzgodnili, że Zarząd Spółki „Szpital Powiatowy we Wrześni” powinien przygotować wyjaśnienie w sprawie wykorzystania ww. kwot.

 

Pkt 3.4

Joanna Musiałkiewicz poinformowała, że Stowarzyszenie Freelab Września odstąpiło od realizacji zadania publicznego „Projekt Wiosna”, na które uzyskało dotację w kwocie 2.000,00 zł. Zaznaczyła, że nastąpiły zmiany organizacyjne w strukturze stowarzyszenia, a ponadto udziałem w dofinansowanym projekcie nie była zainteresowana wystarczająca liczba osób. Podkreśliła, że dotacja została już przekazana i dlatego Stowarzyszenie musi dokonać zwrotu przyznanych środków wraz z odsetkami, liczonymi od 15.07.2016 r. oraz uiścić karę umowną w wysokości 10% udzielonej dotacji.

Sprawa jest prowadzona w Referacie Promocji Zatrudnienia, Spraw Obywatelskich i Zdrowia pod znakiem NPZ.524.34.2016.

 

Pkt 3.5

Joanna Musiałkiewicz poinformowała, że Towarzystwo Wykorzystania Wód Termalnych i Walorów Naturalnych Ziemi Czeszewskiej wystąpiło o dofinansowanie remontu sali rehabilitacyjnej. Zaznaczyła, że Zarząd nie może udzielić wsparcia, gdyż zadanie nie wpisuje się w żadne z powiatowych przedsięwzięć.

Sprawa jest prowadzona w Referacie Promocji Zatrudnienia, Spraw Obywatelskich i Zdrowia pod znakiem NPZ.524.34.2016.

Członkowie Zarządu jednomyślnie uznali, że powiat nie może udzielić dofinansowania na ww. zadanie.

 

Pkt 4.1

Izabela Karpińska, kierownik Referatu Dróg Powiatowych poinformowała, że zgodnie z decyzją o zaliczeniu ulic: Kaliska (odcinek od ul. 3 Maja do ul. Spółdzielców), Kościuszki, 3 Maja, Sienkiewicza, 11 Listopada, Zamkowa, Poznańska, Sikorskiego i Kilińskiego w Pyzdrach, stanowiących drogi powiatowe do kategorii dróg gminnych, konieczne jest przeprowadzenie procedury pozbawiającej ich dotychczasowej kategorii. Zaznaczyła, że drogi te nie spełniają wymogów dla dróg powiatowych, gdyż nie są połączeniem miast będących siedzibami powiatów z siedzibami gmin i siedzib gmin między sobą. Dodała, że samorząd województwa oraz burmistrz gminy Pyzdry i zarządy sąsiednich powiatów wyraziły pozytywną opinię o tej propozycji. Nadmieniła, że Rada Miejska w Pyzdrach podejmie uchwałę o zaliczeniu tych dróg do kategorii dróg gminnych. Zaznaczyła, że w 2017 r. proponuje się pozbawić kategorii dróg powiatowych ulice: Rynek, Dworcowa, Taczanowskiego i Szkolna w Pyzdrach, które nie mają jeszcze uregulowanego stanu prawnego nieruchomości.

Projekt uchwały Rady znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.

W głosowaniu nad przyjęciem projektu uchwały Rady wzięło udział czterech członków Zarządu.

Projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie pozbawienia dotychczasowej kategorii dróg powiatowych na terenie Powiatu Wrzesińskiego został przyjęty jednomyślnie.

 

Pkt 4.2

Izabela Karpińska poinformowała, że zgodnie z porozumieniem zawartym z burmistrzem Pyzdr, droga o przebiegu Pietrzyków – Ksawerów – Borkowo przejdzie pod zarząd powiatu wrzesińskiego, a ulice ujęte w poprzedniej uchwale, staną się drogami gminnymi. Zaznaczyła, że droga ta spełnia wymóg dla drogi powiatowej, gdyż będzie stanowić połączenie istniejącej drogi powiatowej nr 2922P o przebiegu Gozdowo – Bieganowo – Sokolniki – granica powiatu – Samarzewo z drogą wojewódzką nr 446.

Projekt uchwały Rady znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.

W głosowaniu nad przyjęciem projektu uchwały Rady wzięło udział czterech członków Zarządu.

Projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie zaliczenia do kategorii drogi powiatowej drogi gminnej o przebiegu Pietrzyków – Ksawerów – Borkowo położonej w gminie Pyzdry został przyjęty jednomyślnie.

 

Pkt 4.3

Bożena Nowacka, sekretarz powiatu poinformowała, że radni nie zgłosili wniosków i uwag do przekazanej propozycji zmiany projektu uchwały Rady określającej wysokości diet i zwrotu kosztów podróży służbowych.

Projekt uchwały Rady znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.

W głosowaniu nad przyjęciem projektu uchwały Rady wzięło udział czterech członków Zarządu.

Projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie ustalenia wysokości diet i zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych został przyjęty jednomyślnie.

 

Pkt 5

Beata Walkowiak, skarbnik powiatu poinformowała, że:

1) został zmniejszony plan dotacji celowej w dziale 852, rozdział 85202 § 2130 o kwotę 5.012,00 zł w związku z korektą wynikającą z wykorzystania miejsc finansowanych wg starych zasad za okres 01.01. – 31.07.2016 r.;

2) zwiększyły się wpływy o kwotę 307.880,00 zł z tytułu sprzedaży lokalu nr 5 przy ul. 3 Maja 8 we Wrześni.

Zaznaczyła, że wydatki budżetowe zwiększą się o kwoty:

1) 7.760,00 zł na wypłatę nagród jubileuszowych i dokonanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Domu Pomocy Społecznej;

2) 100.000,00 zł na zimowe utrzymanie dróg;

3) 30.000,00 zł na wydatki związane z promocją i kulturą powiatu;

4) 25.000,00 zł na uzupełnienie środków na odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników Starostwa i podróże służbowe;

5) 21.932,00 zł na dotację dla powiatów na przeznaczanie do realizacji zadania na podstawie porozumień dotyczących utrzymania dzieci z powiatu wrzesińskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych;

6) 6.000,00 zł na dotację dla powiatów na przeznaczanie do realizacji zadania na podstawie porozumień dotyczących utrzymania dzieci z powiatu wrzesińskiego w rodzinach zastępczych-wychowawczych;

7) 33.911,00 zł na dotację na realizację zadań przez Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy „ARKA”;

8) 10.000,00 zł na naprawę samochodu specjalnego Komedy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Dodała, że rezerwę celową zmniejszy się o kwoty:

1) 11.082,00 zł na wypłatę nagrody jubileuszowej i uzupełnienie środków na odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej;

2) 16.821,00 zł na wypłatę nagród jubileuszowych i uzupełnienie środków na odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Ponadto poinformowała, że środki w kwocie 26.520,00 zł nierozdysponowane w ramach otwartego konkursu ofert na zlecanie realizacji zadań publicznych zostaną przeznaczone dla komórek organizacyjnych Starostwa na ich wydatki statutowe, zadania z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej oraz zadania z zakresu sportu.

Beata Walkowiak poinformowała, że w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej:

1) dodaje się zadanie pn. „Ubezpieczenie mienia powiatu” na lata 2016 – 2019, z łącznym limitem zobowiązań w kwocie 450.000,00 zł;

2) dodaje się zadanie pn. „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego w sezonie 2016/2017”, z łącznymi limitem zobowiązań w kwocie 900.000,00 zł, z czego 100.000,00 zł w 2016 r.;

3) w zadaniu pn. „Przebudowa i rozbudowa odcinka drogi powiatowej 2948P Września – Gozdowo – Graboszewo w m. Września” zmienia się nazwę poprzez wykreślenie słowa „przebudowa”, gdyż zmianie uległy interpretacje do wytycznych „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”. Ponadto dodała, że w związku ze zmianą kwalifikacji kosztów nakłady finansowe zadania zwiększą się o kwotę 19.523,00 zł tj. do kwoty 1.926.183,00 zł.

Projekty uchwał Rady znajdują się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.

W głosowaniu nad przyjęciem projektów uchwał Rady wzięło udział czterech członków Zarządu.

Projekty uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego:

1) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2016 – 2027;

2) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2016 rok zostały przyjęte jednomyślnie.

 

W pkt. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty oraz w pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Waldemar Grzegorek zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 1. /-/ Waldemar Grzegorek             
 2. /-/ Paweł Guzik                           
 3. /-/ Jerzy Mazurkiewicz               
 4. /-/ Rafał Zięty                             

 

Protokołowała:

Natalia Kowalczyk-Jakubowska

Podinspektor

Referat Kontroli,

Obsługi Rady i Zarządu

 

drukuj (Protokół nr 102 / 2016)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Waldemar Grzegorek
 • opublikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
  data publikacji: 2016-10-14 10:12
 • zmodyfikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
  ostatnia modyfikacja: 2016-10-14 10:18

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.