Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 103 / 2016

PROTOKÓŁ NR 103/2016

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 22 września 2016 roku

 

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński otworzył posiedzenie i stwierdził obecność czterech członków Zarządu, co wobec ustawowego składu Zarządu stanowiło quorum do podejmowania uchwał i decyzji w sprawach objętych porządkiem obrad. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący Zarządu przedstawił porządek obrad:

1. Przedstawienie:

1) wyjaśnień dotyczących sprawy wyczerpania sumy gwarancyjnej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkodę;

2) wyjaśnień dotyczących sprawy wykorzystania środków przekazanych przez powiat wrzesiński na podniesienie udziału w formie pieniężnej i przeznaczenia niewykorzystanej kwoty z wyemitowanych obligacji;

3) projektu planu finansowego realizacji zadań biblioteki powiatowej przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Września na 2017 r.

2. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia i zorganizowania IX przetargu ustnego nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej do postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Bierzglinku, będących własnością Powiatu Wrzesińskiego, zapisanych w księdze wieczystej nr PO1F/00042327/8.

3. Rozpatrzenie wniosków w sprawach:

1) dofinansowania zabiegów sanitarno-hodowlanych i leczniczych na zbiorniku Lipówka i stawie Glinki we Wrześni;

2) zmiany przeznaczenia środków przyznanych Komendzie Powiatowej Policji we Wrześni.

4. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

5. Wolne głosy i wnioski.

Członkowie Zarządu jednomyślnie przyjęli proponowany porządek obrad.

 

Pkt 1.1

Sebastian Nowicki, wiceprezes Zarządu Spółki z o.o. „Szpital Powiatowy we Wrześni” poinformował, że konieczność wypłacania renty za szkodę, spowodowaną błędem położniczym, została naliczona z polisy ubezpieczeniowej jeszcze wówczas działającego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wrześni na podstawie decyzji PZU S.A. Zaznaczył, że nie odbył się w tej sprawie proces sądowy, należność jest wypłacana od 2008 r., a jej wysokość w tej chwili wynosi 1.680,00 zł miesięcznie. Dodał, że w październiku br. ulegnie wyczerpaniu suma gwarancyjna umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Szpitala za szkodę, z której ubezpieczyciel ściągał zasądzone przez siebie należności na rzecz poszkodowanego. Zauważył, że w opinii radcy prawnego Spółki, uiszczanie tego zobowiązania, na mocy ustawy o działalności leczniczej należy do organu założycielskiego tj. samorządu terytorialnego.

Dionizy Jaśniewicz poinformował, że następcą prawnym zlikwidowanego SP ZOZ jest Spółka z o.o. i to ona, zgodnie z opinią audytora, przejęła powstałe w tamtym czasie zobowiązania. Dodał, że radca prawny powinien przeanalizować dokumenty, na podstawie których została zasądzona wypłata za szkodę.

Rafał Zięty, członek Zarządu zauważył, że w tej sprawie powinno decydować Zgromadzenie Wspólników Spółki, gdyż jedynie ono może delegować do podjęcia konkretnych działań np. rozmów z rodziną, kontaktów z ubezpieczycielem itp.

Sprawa jest prowadzona w Referacie Promocji Zatrudnienia, Spraw Obywatelskich i Zdrowia pod znakiem NPZ.8023.10.2016.

Członkowie Zarządu jednomyślnie uzgodnili, że w przedmiotowej sprawie powinno decydować Zgromadzenie Wspólników Spółki. Do dnia 30.09.2016 r. Zarząd Spółki został zobowiązany do przedstawienia szczegółowych wyjaśnień dot. m.in. faktycznego stanu zdrowia dziecka, konsekwencji, które poniósł lekarz, propozycji formy i warunków dalszej wypłaty renty za szkodę.

 

Pkt 1.2

Joanna Musiałkiewicz przypomniała, że Zarząd Spółki został zobowiązany do przedstawienia informacji o wykorzystaniu kwoty 808.951,13 zł przekazanej przez powiat na podniesienie udziału w formie pieniężnej oraz kwoty 306.216,28 zł niewykorzystanej z wyemitowanych obligacji.

Sprawa jest prowadzona w Referacie Promocji Zatrudnienia, Spraw Obywatelskich i Zdrowia pod znakiem NPZ.8023.10.2016.

Dionizy Jaśniewicz zauważył, że środki te, po zamknięciu realizacji inwestycji budowy nowego obiektu szpitala, nie mogły być przeznaczone na inne cele niż te, na które zostały przekazane. Dodał, że Szpital powinien uzyskać zgodę emitenta obligacji/darczyńcy na przeznaczenie tych środków na inne, inwestycyjne zadania. Podkreślił, że z dokumentów wynika, że część środków została przeznaczona przez Spółkę na bieżącą działalność.

Sebastian Nowicki poinformował, że Spółka wypracuje około 5.000.000,00 zł straty finansowej. Przypomniał, że pielęgniarki i położne otrzymały podwyżki. Dodał, że w tej sytuacji wnioskowanie Zarządu Spółki o udzielenie dopłaty na spłatę rat wykupu obligacji za III kwartał roku jest uzasadnione. Zaznaczył, że po wyemitowaniu obligacji pozostała kwota 115.000,00 zł.

Członkowie Zarządu jednomyślnie uzgodnili, że skarbnik powiatu i księgowa Spółki powinny dokonać analizy wydatkowania przekazanych przez powiat środków na dzień 08.04.2016 r. tj. po zakończeniu inwestycji budowy szpitala.

 

Pkt 1.3

Ilona Dębicka, naczelnik Wydziału Promocji i Kultury przedstawiła plan finansowy realizacji zadań biblioteki powiatowej przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Września na 2017 r. informując, że dyrektor zaplanował dotację w kwocie 70.000,00 zł. Przypomniała, że zgodnie z zawartym porozumieniem wysokości dotacji wynosi 45.000,00 zł. Dodała, że w planie przewidziano m.in.: zakup księgozbioru, publikację książki regionalnej pn. „Podania, opowieści, baśnie i legendy powiatu wrzesińskiego”, zakup materiałów, wyposażenia i prasy oraz organizację seminariów i szkoleń.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Promocji i Kultury pod znakiem sprawy NP.031.2.2015. 

Członkowie Zarządu jednomyślnie wyrazili zgodę na zwiększenie wysokości przekazywanej dotacji do kwoty 55.000,00 zł (z koniecznością dostosowania planu finansowego).

 

Pkt 2

Jolanta Pielak, naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii i Nieruchomości poinformowała, że VIII przetarg na sprzedaż 83 działek w Bierzglinku zakończył się wynikiem negatywnym. Zaproponowała, by kolejne przetargi przeprowadzić w terminie 07 – 18.11.2016 r.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów uchwał Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział czterech członków Zarządu.

Uchwała nr 443/2016 w sprawie ogłoszenia i zorganizowania IX przetargu ustnego nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej do postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Bierzglinku, będących własnością Powiatu Wrzesińskiego, zapisanych w księdze wieczystej nr PO1F/00042327/8 została podjęta jednomyślnie.

 

Pkt 3.1

Jerzy Kaczorowski, zastępca naczelnika Wydziału Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa poinformował, że Zarząd Związku Wędkarskiego we Wrześni wystąpił o dofinansowanie zabiegów sanitarno-hodowlanych na zbiorniku Lipówka i stawie Glinki. Dodał, że całkowity koszt wynosi 14.000,00 zł, a wnioskujący uzyskał kwotę 8.500,00 zł z budżetu gminy Września.

Członkowie Zarządu jednomyślnie wyrazili zgodę na udzielenie dofinansowania w kwocie 3.000,00 zł na ten cel.

 

Pkt 3.2

Paweł Puzdrakiewicz, kierownik Referatu Bezpieczeństwa poinformował, że wpłynął wniosek Komendanta Powiatowego Policji we Wrześni w sprawie zmiany przeznaczenia środków przyznanych w kwocie 20.000,00 zł na modernizację pomieszczeń biurowych i składnicy akt w komendzie. Dodał, że ze względu na fakt, iż zadanie to nie zostanie zrealizowane w bieżącym roku z przyczyn proceduralnych, komendant wnioskuje o zgodę na przeznaczenie uzyskanych środków na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla techników Wydziału Kryminalnego.

Sprawa jest prowadzona w Referacie Bezpieczeństwa pod znakiem sprawy NB.2026.4.2016.

 

Członkowie Zarządu jednomyślnie wyrazili zgodę na zmianę przeznaczenia środków przyznanych Komendzie Powiatowej Policji.

 

W pkt. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty oraz w pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

  1. /-/ Dionizy Jaśniewicz                
  2. /-/ Paweł Guzik                           
  3. /-/ Jerzy Mazurkiewicz               
  4. /-/ Rafał Zięty                             

 

Protokołowała:

Natalia Kowalczyk-Jakubowska, Podinspektor

Referatu Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu

 

drukuj (Protokół nr 103 / 2016)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
  • opublikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
    data publikacji: 2016-10-14 10:58

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.