Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 104 / 2016

PROTOKÓŁ NR 104/2016

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 26 września 2016 roku

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków Zarządu. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący Zarządu przedstawił porządek obrad:

1. Przyjęcie autopoprawek do projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego:

1) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2016 – 2027;

2) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2016 rok.

2. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) przyznania grantów edukacyjnych na zajęcia rekreacyjno-sportowe;

2) przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy powiatu wrzesińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 r.”.

3. Rozpatrzenie wniosku w sprawie dofinansowania uroczystości 10-lecia działalności Wrzesińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Dalsza część porządku obrad została zrealizowana po zakończeniu XXIV sesji Rady Powiatu Wrzesińskiego:

4. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2016 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej;

2) planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2016 rok.

5. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

6. Wolne głosy i wnioski.

Członkowie Zarządu jednomyślnie przyjęli proponowany porządek obrad.

 

Pkt 1.1,1.2

Beata Walkowiak, skarbnik powiatu poinformowała, że w autopoprawce do uchwały zmieniającej uchwałę budżetową zostały ujęte:

1) zwiększenie planu dotacji celowej o kwotę 43.457,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności;

2) zmiana przeznaczenia wpłaty na fundusz celowy Komendy Policji we Wrześni z zadania pn. modernizacja pomieszczeń biurowych i składnicy akt na zadanie pn. dofinansowanie zakupu radiowozu;

3) zwiększenia planów szkół ponadgimnazjalnych z przeznaczeniem na nagrody starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej, odpowiednio w kwotach:

 • 3.587,00 zł dla Liceum Ogólnokształcącego,
 • 20.299,00 zł dla Zespołu Szkół Politechnicznych,
 • 7.106,00 zł dla Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących,
 • 3.588,00 zł dla Zespołu Szkół Specjalnych,
 • 5.982,00 zł dla Zespołu Szkół Zawodowych nr 2,
 • 5.996,00 zł dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Dodała, że zmiany te powodują wzrost planowanych wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane i muszą być uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Autopoprawki znajdują się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.

W głosowaniu nad przyjęciem autopoprawek wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Autopoprawki do projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego:

1) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2016 – 2027;

2) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2016 rok zostały przyjęte jednomyślnie.

 

Pkt 2.1

Eugenia Potęga, inspektor Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej poinformowała, że w dniu 20.09.2016 r. komisja powołana do zaopiniowania wniosków na realizację grantów edukacyjnych w formie zajęć rekreacyjno-sportowych w roku szkolnym 2016/2017, dokonała oceny złożonych wniosków i zaproponowała, by przyznać nauczycielom łącznie 60 godzin tygodniowo, pod warunkiem, że niektórzy z nich dokonają uzupełnieniu braków lub poprawy uchybień we wnioskach. Podkreśliła, że zgodnie z merytoryczną oceną komisji opiniującej, w tej chwili należy przyznać nauczycielom wychowania fizycznego, instruktorom sportu i trenerom 42 granty edukacyjne.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Edukacji i Kultury Fizycznej pod znakiem sprawy SE.425.1.5.2016.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów uchwał Zarządu Powiatu Wrzesińskiego pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 444/2016 w sprawie przyznania grantów edukacyjnych na zajęcia rekreacyjno-sportowe została podjęta jednomyślnie.

 

Pkt 2.2

Joanna Musiałkiewicz, kierownik Referatu Promocji Zatrudnienia, Spraw Obywatelskich i Zdrowia poinformowała, że konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2017 r. będą przeprowadzane w formie pisemnej w terminie 27.09 – 12.10.2016 r. za pomocą formularza zgłoszeniowego umieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej i udostępnionego w Biurze Obsługi Interesanta. Zaznaczyła, że zadania publiczne realizowane przy współudziale organizacji obejmują przedsięwzięcia związane z:

1) kulturą, sztuką i ochroną tradycji,

2) edukacją, kulturą fizyczną, sportem i turystyką,

3) ratownictwem i ochroną ludności, promowaniem idei obronności,

4) ochroną i promocją zdrowia,

5) pomocą społeczną na rzecz rodzin, osób starszych i niepełnosprawnych,

6) nieodpłatną pomocą prawną.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów uchwał Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 445/2016 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy powiatu wrzesińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 r.” została podjęta jednomyślnie.

 

Pkt 3

Joanna Musiałkiewicz poinformowała, że prezes Wrzesińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku planuje zorganizować w czerwcu 2017 r. uroczystość z okazji 10-lecia jego działalności. Wnioskujący wystąpił o dofinansowanie na organizację akademii, wydanie monografii, przygotowanie wystawy i przyznanie odznaczeń dla zasłużonych członków.

Sprawa jest prowadzona w Referacie Promocji Zatrudnienia, Spraw Obywatelskich i Zdrowia pod znakiem sprawy NPZ.526.2.2016.

Członkowie Zarządu jednomyślnie uzgodnili, że:

1) wnioskujący powinien złożyć ofertę w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r., który będzie ogłoszony w listopadzie br.;

2) wnioskujący może ubiegać się o odznaczenia dla zasłużonych członków w ramach wyróżnienia Lider Powiatu Wrzesińskiego.

 

Pkt 4

Beata Walkowiak poinformowała, że zmiany przyjęte przez Radę w uchwale budżetowej i w Wieloletniej Prognozie Finansowej skutkują koniecznością dostosowania planu finansowego dochodów i wydatków oraz zadań z zakresu administracji rządowej.

W głosowaniu nad uchwałami wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwały nr:

1) 446/2016 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2016 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej;

2) 447/2016 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2016 rok zostały podjęte jednomyślnie.

Uchwały znajdują się w zbiorze uchwał Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod znakiem sprawy SOR.0022.2.

 

W pkt. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty oraz w pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 1. Dionizy Jaśniewicz                
 2. Waldemar Grzegorek             
 3. Paweł Guzik                           
 4. Jerzy Mazurkiewicz               
 5. Rafał Zięty                             

 

Protokołowała:

Natalia Kowalczyk-Jakubowska, Podinspektor Referatu Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu

 

drukuj (Protokół nr 104 / 2016)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
 • opublikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
  data publikacji: 2016-10-24 08:07
 • zmodyfikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
  ostatnia modyfikacja: 2016-10-24 08:07

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.