Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 105 / 2016

 

PROTOKÓŁ NR 105/2016

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 11 października 2016 roku

 

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków Zarządu. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący Zarządu przedstawił porządek obrad:

1. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego:

1) zmieniającej uchwałę w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej;

2) zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni do projektu w ramach Osi priorytetowej 7. Włączenie społeczne Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 (nabór NR RPWP.07.02.01-IZ-00-30-001/15).

2. Rozpatrzenie wniosków w sprawach:

1) dofinansowania i współorganizacji obchodów 600-lecia Chlebowa i obchodów 90-tej rocznicy powstania Rodzinnego Ogrodu Działkowego we Wrześni;

2) udzielenia dotacji celowej na wymianę drzwi wejściowych do Kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Grabowie Królewskim;

3) bezpłatnego użyczenia pomieszczenia garażowego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej we Wrześni;

4) najmu budynku magazynowego położonego na działce nr 3896/24 przy ul. Kościuszki we Wrześni oraz podjęcie uchwał w przedmiotowej sprawie.

3. Przedstawienie:

1) informacji o braku możliwości przyznania grantów edukacyjnych na zajęcia rekreacyjno-sportowe;

2) propozycji przeprowadzenia zadań inwestycyjnych w kościele poewangelickim w Miłosławiu oraz w budynku byłej oficyny w Kołaczkowie.

4. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego w sezonie 2016/2017;

2) w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego w sezonie 2016/2017;

3) w sprawie przyznania grantów edukacyjnych na zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, specjalistyczne oraz wspierające edukację;

4) zmieniającej uchwałę nr 383/2016 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w sprawie przyznania środków budżetowych na zlecanie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w 2016 roku;

5) w sprawie wskazania kandydatów do Rady Nadzorczej Szpitala Powiatowego we Wrześni Spółka z o. o.;

6) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2016 rok;

7) w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2016 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej;

8) w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2016 rok.

5. Zaopiniowanie harmonogramu i rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych oraz ich dyżurów w porze nocnej, niedziele, święta i inne dni ustawowo wolne od pracy na terenie powiatu wrzesińskiego w 2016 r.

6. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

7. Wolne głosy i wnioski.

Członkowie Zarządu jednomyślnie przyjęli przedstawiony porządek obrad.

 

Pkt 1.1

Anna Kulczyńska poinformowała, że w celu realizacji wniosków z zakresu rehabilitacji społecznej, proponuje się przesunąć kwotę 170.000,00 zł z rehabilitacji zawodowej na dofinansowanie:

1) uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych;

2) likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych;

3) zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.

Projekt uchwały Rady znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.

W głosowaniu nad przyjęciem projektu uchwały Rady wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej został przyjęty jednomyślnie.

 

Pkt 1.2

Anna Kulczyńska, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie poinformowała, że przyjęty uchwałą Rady nr 84/XIV/2016 z dnia 24.02.2016 r. wniosek o dofinansowanie projektu dot. usług społecznych został zaopiniowany pod względem formalno-merytorycznym przez Urząd Marszałkowski, który wskazał zmiany w zakresie:

1) terminu realizacji: projekt będzie trwał od 01.01.2017 r. do 31.12.2018 r., a w poprzedniej wersji było: „od 01.07.2016 r. do 30.06.2018 r.”;

2) wartości projektu: szacunkowa wartość projektu wynosi 1.919.532,32 zł tj. dofinansowanie wynosi 95% wydatków kwalifikowanych, a 5% kosztów kwalifikowanych stanowić będą środki jednostki samorządu, wniesione przez PCPR i wkład prywatny wniesiony przez ośrodki pomocy społecznej w Miłosławiu i w Kołaczkowie, a w poprzedniej wersji było: „wartość projektu wynosi 2.553.164,36 zł, z czego kwota dofinansowania wynosi 2.425.506,14 zł, a wkład własny stanowi 127.658,22 zł”.

Projekt będzie realizowany w partnerstwie z ośrodkami pomocy społecznej z Miłosławia, Nekli, Pyzdr i Kołaczkowa oraz ze Stowarzyszeniem „Pomocna dłoń” z Nekli i skierowany do 221 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Projekt uchwały Rady znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.

W głosowaniu nad przyjęciem projektu uchwały Rady wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni do projektu w ramach Osi priorytetowej 7. Włączenie społeczne Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 (nabór NR RPWP.07.02.01-IZ-00-30-001/15) został przyjęty jednomyślnie.

 

Pkt 2.1 i 2.2

Ilona Dębicka, naczelnik Wydziału Promocji i Kultury poinformowała, że wnioski dotyczą dofinansowania przedsięwzięć, które będą realizowane w 2017 r.

Beata Walkowiak, skarbnik powiatu zauważyła, że wnioski te powinny być ujęte w projekcie przyszłorocznego budżetu Powiatu Wrzesińskiego, a ich rozpatrywanie przed podjęciem prac nad opracowaniem budżetu jest nieuzasadnione.

Członkowie Zarządu jednomyślnie uzgodnili, że ww. wnioski zostaną rozpatrzone przy opracowywaniu projektu budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2017 r.

 

Pkt 2.3

Jolanta Pielak, naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii i Nieruchomości poinformowała, że dyrektor Domu Pomocy Społecznej wystąpił o użyczenie wiaty na potrzeby garażowania samochodu służbowego. Przypomniała, że umowa użyczenia garażu została rozwiązana w kwietniu br., z powodu rozbiórki garaży usytuowanych na działce nr 3703/14 przy ul. Kaliskiej we Wrześni. Zaznaczyła, że powiat nie dysponuje wolnym pomieszczeniem garażowym.

Sprawa jest prowadzona w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod znakiem NG.6845.2.34.2016.

Członkowie Zarządu jednomyślnie uzgodnili, że dyrektor Domu Pomocy Społecznej powinien rozważyć możliwość powiększenia garażu, którym dysponuje na terenie zarządzanej nieruchomości.

 

Pkt 2.4

Jolanta Pielak oraz Elżbieta Helman, kierownik Referatu Gospodarczego poinformowała, że Meramont S.A. wystąpiła o możliwość dzierżawy lub zakupu budynku wolnostojącego, położonego na działce nr 3896/24 przy ul. Kościuszki we Wrześni. Zaznaczyła, że na przedmiotowej działce znajduje się budynek byłego biurowca tej firmy, a cała nieruchomość jest przeznaczona do sprzedaży. Dodała, że wnioskujący zadeklarował wykonanie naprawy uszkodzonego dachu na budynku magazynowym na poczet należnego czynszu najmu.

Elżbieta Helman, kierownik Referatu Gospodarczego poinformowała, że wartość kosztorysowa naprawy dachu szacuje się w kwocie 17.100,00 zł. Zaproponowała, by ewentualną umowę dzierżawy lub najmu zastrzec możliwością jej rozwiązania w przypadku sprzedaży całej nieruchomości, położonej na działce nr 3896/24. Nadmieniła, że sprzedaż nieruchomości spowoduje konieczność jej opróżnienia i zmagazynowania przechowywanego sprzętu w innym miejscu, a do tego celu mógłby służyć budynek magazynowy będący przedmiotem omawianej sprawy.

Jolanta Pielak poinformowała, że stawka czynszu najmu budynku magazynowego nie została określona, jednak zgodnie z § 2 uchwały Zarządu z dnia 20.03.2012 r. określającej stawki czynszu należnych z tytułu najmu, dzierżawy lokali użytkowych znajdujących się w budynkach stanowiących własność powiatu wrzesińskiego oraz dzierżawy gruntów powiatowych, Zarząd każdorazowo ustala stawkę czynszu najmu w przypadku wynajmu lokalu o rodzaju działalności niewyszczególnionej w przedmiotowej uchwale. Zaproponowała stawkę 7,01 zł lub 9,63 zł netto miesięcznie za 1 m2 powierzchni użytkowej.

Członkowie Zarządu jednomyślnie wyrazili zgodę na:

1) przeznaczenie do oddania w najem budynku magazynowego położonego na działce nr 3896/24 przy ul. Kościuszki we Wrześni;

2) wykonanie remontu dachu przez wynajmującego i zaliczenie poniesionych przez niego kosztów, maksymalnie do kwoty wynikającej z kosztorysu, na poczet czynszu najmu;

3) oddanie magazynu w najem z zastrzeżeniem, że umowa przestanie obowiązywać w przypadku sprzedaży nieruchomości, na której jest on położony;

4) przyjęcie stawki czynszu w wysokości 9,63 zł netto miesięcznie za 1 m2 powierzchni użytkowej.

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze projektów uchwał Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwały nr:

1) 448/2016 w sprawie ustalenia stawki czynszu najmu budynku magazynowego położonego we Wrześni przy ul. Kościuszki;

2) 449/2016 w sprawie przeznaczenia do oddania w najem budynku magazynowego położonego we Wrześni przy ul. Kościuszki zostały podjęte jednomyślnie.

 

Pkt 3.1

Bożena Nowacka, sekretarz powiatu poinformowała, że wnioski o przyznanie grantów na realizację zajęć taekwondo wpłynęły po terminie obowiązującym do składania wniosków. Ponadto dodała, że kwestie odpłatności za zajęcia były niejasno doprecyzowane. Z tych powodów wnioski te zostały odrzucone.

 

Pkt 3.2

Anna Wolska-Wróblewska, naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich poinformowała, że istnieje możliwość pozyskania środków zewnętrznych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 i konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadań w kościele poewangelickim w Miłosławiu. Zaznaczyła, że zakres robót, który jest proponowany do przeprowadzenia w ramach WRPO obejmuje: remont wieży, remont zakrystii i renowację ogrodzenia, w łącznej kwocie 642.431,09 zł, z czego wkład własny szacuje się w kwocie 96.364,66 zł. Podkreśliła, że w przypadku składania wniosku, konieczne będzie wykonanie aranżacji wnętrza zakrystii w kwocie 3.450,00 zł.

Dodała, że koszty kwalifikowane w ramach konkursu ministerialnego obejmują wyłącznie remont wieży, prace budowlane w zakrystii i prace budowlane renowacji ogrodzenia, w łącznej kwocie 531.938,28 zł. Podkreśliła, że w przypadku udziału w drugim z proponowanych konkursów, powiat będzie mógł uzyskać środki w formie refundacji już poniesionych kosztów.

Nawiązując do tematu zadań inwestycyjnych w oficynie Anna Wolska-Wróblewska zaznaczyła, że rozważana jest koncepcja wykonania kanalizacji sanitarnej do obiektu i zasypanie szamb. Zaznaczyła, że koszt tych robót szacuje się w kwocie około 32.536,42 zł za wykonanie przyłącza i 11.961,00 zł za zasypanie zbiorników żelbetonowych.

 

Dionizy Jaśniewicz poinformował, że należy wykonać przyłącze kanalizacji sanitarnej do oficyny w związku z planami jej zagospodarowania. Przypomniał, że planuje się, by w części parterowej obecnego budynku Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie został umiejscowiony dom opieki dziennej dla osób starszych, a na jego piętrze 14-osobowa placówka dla dzieci, druga powstałaby w oficynie. Podkreślił, że jeśli Fundacja Niemiecka przy Frankfurt International School nie sfinansuje całości kosztów przebudowy oficyny na potrzeby placówki dla dzieci, powiat będzie musiał dofinansować część kosztów tych robót.

 

Członkowie Zarządu jednomyślnie uzgodnili, że:

1) należy wystąpić o dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kościele poewangelickim w Miłosławiu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020;

2) należy dokonać rozeznania kosztów wykonania kanalizacji sanitarnej do budynku oficyny w Kołaczkowie, w porozumieniu z firmą, która wykonywała takie zadanie przy Ośrodku Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie.

 

Pkt 4.1,2

Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego w sezonie 2016/2017 należy powołać komisję przetargową i nadać jej regulamin pracy. W skład komisji będą wchodzili pracownicy Wydziału Inwestycji i pracownicy Referatu Dróg odpowiedzialni za przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia.

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze projektów uchwał Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.

W głosowaniu nad projektami uchwał wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwały nr:

1) 450/2016 w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego w sezonie 2016/2017;

2) 451/2016 w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego w sezonie 2016/2017 zostały podjęte jednomyślnie.

 

Pkt 4.3

Bożena Nowacka poinformowała, że granty edukacyjne na zajęcia dydaktyczno -wyrównawcze, specjalistyczne oraz wspierające edukację zostały rozdysponowane, zgodnie z „Powiatowym Programem Wspierania Edukacji oraz Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży” w czterech kategoriach: Supermaturzysta Powiatu Wrzesińskiego, Matura 2017, Równam do poziomu i Moje pasje, w łącznej kwocie 84.315,00 zł.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów uchwał Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 452/2016 w sprawie przyznania grantów edukacyjnych na zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, specjalistyczne oraz wspierające edukację została podjęta jednomyślnie.

 

Pkt 4.4

Joanna Musiałkiewicz, kierownik Referatu Promocji Zatrudnienia, Spraw Obywatelskich i Zdrowia przypomniała, że Zarząd wyraził zgodę na realizację zadania pn. „Ogólnopolski Turniej Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Taekwondo Olimpijskim”, które zostało zaproponowane przez UKS Tiger Team w ramach umowy dotacyjnej w miejsce zadania pn. „I Techniczne Mistrzostwa Polski Taekwondo Olimpijskiego Osób Niepełnosprawnych”. Realizacja przedmiotowego zadania nie była możliwa ze względów formalnych tj. zapisów regulaminu zawodów, który ukazał się po podpisaniu umowy na realizację zadania.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów uchwał Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 453/2016 zmieniająca uchwałę nr 383/2016 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w sprawie przyznania środków budżetowych na zlecanie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w 2016 roku została podjęta jednomyślnie.

 

Pkt 4.5

Joanna Musiałkiewicz poinformowała, że pani Daniela Jackowska złożyła rezygnację z funkcji członka Rady Nadzorczej Szpitala Powiatowego we Wrześni Spółka z o. o. Podkreśliła, że zgodnie z umową założycielską Spółki, Zarząd Powiatu wskazuje kandydata do Rady Nadzorczej. Zaproponowano kandydaturę pani Ewy Błady-Kosmalewicz.

Projekty uchwały znajduje się w zbiorze projektów uchwał Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 454/2016 w sprawie wskazania kandydatów do Rady Nadzorczej Szpitala Powiatowego we Wrześni Spółka z o. o. została podjęta jednomyślnie.

 

Pkt 4.6, 4.7 i 4.8

Beata Walkowiak, skarbnik powiatu poinformowała, że:

1) został zwiększony plan dotacji o kwotę 13.400,00 zł na wypłatę nagrody jubileuszowej w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego;

2) został zmniejszony plan dotacji o kwotę 196.839,00 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłków w Powiatowym Urzędzie Pracy.

Ponadto dodała, że zmniejszy się wydatki planowane na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3667P – budowa chodnika w m. Miłosław, ul. Dworcowa” o kwotę 40.000,00 zł i przeznaczy ją na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2905P – budowa chodnika w m. Czeszewo”. Zmiany te skutkują koniecznością dostosowania planu finansowego dochodów i wydatków oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej.

W głosowaniu nad uchwałami wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwały nr:

1) 455/2016 w sprawie w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2016 rok;

2) 456/2016 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2016 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej;

3) 457/2016 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2016 rok zostały podjęte jednomyślnie.

Uchwały znajdują się w zbiorze uchwał Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0022.2.

 

Pkt 5

Joanna Musiałkiewicz poinformowała, że w harmonogramie pracy aptek, w związku z zamknięciem apteki „Kwiaty Polskie” pojawiły się dni, w których dyżur nie będzie zapewniony. Zaznaczyła, że telefonicznie udało się ustalić zastępstwo i zapewnić dyżury w niektóre dni, nie udało się ustalić dyżurów na dzień 7 listopada i 24 grudnia. Podkreśliła, że przedstawiciele aptek zapowiedzieli, iż nie będą pełnić tych dyżurów w następnym roku, a Rada jedynie jest zobowiązana ustalić harmonogram, bez możliwości sankcjonowania jego wykonania. Poinformowała, że rozwiązaniem byłoby wydzierżawienie pomieszczeń dla apteki całodobowej, np. w starym budynku szpitala. Zaproponowała, by podjąć apel w sprawie zmiany przepisów nakładających na Radę obowiązek ustalania tego harmonogramu bez możliwości kontroli jego realizacji.

Członkowie Zarządu jednomyślnie uzgodnili, że należy podać do publicznej wiadomości wykaz aptek dostępnych na terenie miejscowości znajdujących się poza powiatem w dni, w których dyżury nie są zapewnione na terenie powiatu wrzesińskiego.

 

W pkt. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty oraz w pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 1. /-/ Dionizy Jaśniewicz                
 2. /-/ Waldemar Grzegorek             
 3. /-/ Paweł Guzik                           
 4. /-/ Jerzy Mazurkiewicz               
 5. /-/ Rafał Zięty                             

 

Protokołowała:

Natalia Kowalczyk-Jakubowska, Podinspektor Referatu Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu

 

drukuj (Protokół nr 105 / 2016)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
 • opublikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
  data publikacji: 2016-11-07 10:24
 • zmodyfikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
  ostatnia modyfikacja: 2016-11-07 10:24

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.