Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 106 / 2016

 

PROTOKÓŁ NR 106/2016

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 19 października 2016 roku

 

Waldemar Grzegorek, wicestarosta wrzesiński otworzył posiedzenie i stwierdził obecność trzech członków Zarządu, co wobec ustawowego składu Zarządu stanowiło quorum do podejmowania uchwał i decyzji w sprawach objętych porządkiem obrad. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Prowadzący obrady Zarządu przedstawił porządek obrad:

1. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) wyrażenia zgody na likwidację środka trwałego będącego w posiadaniu Domu Pomocy Społecznej we Wrześni;

2) wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie kościoła poewangelickiego położonego w Miłosławiu przy ul. Zamkowej;

3) przyznania grantów edukacyjnych na zajęcia rekreacyjno-sportowe.

2. Przedstawienie:

1) informacji o rezygnacji z prowadzenia zajęć w ramach „Programu Rozwoju i Wsparcia Sportu w Powiecie Wrzesińskim”;

2) informacji o zmianie terminu organizacji zadania publicznego pn. „XVII Rajd Na Odzyskanie Niepodległości”;

3) rozliczenia środków przekazanych Spółce „Szpital Powiatowy we Wrześni” na podniesienie udziału w formie pieniężnej i rozliczenia niewykorzystanej kwoty z wyemitowanych obligacji.

3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych oraz dyżurów w porze nocnej, niedziele, święta i inne dni ustawowo wolne od pracy, pełnionych przez apteki ogólnodostępne na terenie powiatu wrzesińskiego w 2017 roku.

4. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie:

1) uchwalenia rocznego „Programu współpracy powiatu wrzesińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 r.”;

2) wyrażenia zgody na złożenie przez Powiat Wrzesiński wniosku o dofinansowanie projektu pn.: „Wdrożenie kompleksowego systemu obiegu dokumentów w Starostwie Powiatowym we Wrześni w powiązaniu z platformą ePUAP” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 – Oś priorytetowa 2 „Społeczeństwo informacyjne”, Działanie 2.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych”, Poddziałanie 2.1.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;

3) udzielenia pomocy finansowej Gminie Września.

5. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

6. Wolne głosy i wnioski.

Członkowie Zarządu jednomyślnie przyjęli przedstawiony porządek obrad.

 

Pkt 1.1

Olga Krukowska, dyrektor Domu Pomocy Społecznej poinformowała, że kuchnia elektryczna, która była użytkowana od 1995 r. zagraża bezpieczeństwu i nie nadaje się do naprawy. Wniosek w sprawie dofinansowania zakupu nowej kuchni został złożony do projektu przyszłorocznego budżetu powiatu.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów uchwał Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział trzech członków Zarządu.

Uchwała nr 458/2016 w sprawie wyrażenia zgody na likwidację środka trwałego będącego w posiadaniu Domu Pomocy Społecznej we Wrześni została podjęta jednomyślnie.

 

Pkt 1.2

Miłosławskie Centrum Kultury złożyło wniosek w sprawie użyczenia kościoła poewangelickiego na potrzeby wystawienia spektaklu „Zaduszki poetyckie”.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Geodezji, Kartografii i Nieruchomości pod znakiem NG.6845.2.38.2016.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział trzech członków Zarządu.

Uchwała nr 459/2016 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie kościoła poewangelickiego położonego w Miłosławiu przy ul. Zamkowej została podjęta jednomyślnie.

 

Pkt 1.3

Bożena Nowacka, sekretarz powiatu poinformowała, że proponuje się przyznać granty edukacyjne na zajęcia sportowo-rekreacyjne nauczycielom wychowania fizycznego i trenerom, którzy dokonali uzupełnienia braków formalnych w złożonych wnioskach. Zajęcia rozpoczną się w listopadzie br.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Edukacji i Kultury Fizycznej pod znakiem SE.425.1.5.2016.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział trzech członków Zarządu.

Uchwała nr 460/2016 w sprawie przyznania grantów edukacyjnych na zajęcia rekreacyjno-sportowe została podjęta jednomyślnie.

 

Pkt 2.1

Bożena Nowacka poinformowała, że jeden z nauczycieli wychowania fizycznego zrezygnował z realizacji grantu edukacyjnego na naukę gry w piłkę nożną. Zajęcia przestały się odbywać pod koniec września br.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Edukacji i Kultury Fizycznej pod znakiem SE.425.1.5.2016.

 

Pkt 2.2

Joanna Musiałkiewicz poinformowała, że PTTK Oddział we Wrześni wystąpił o zgodę na zmianę terminu „XVII Rajdu na Odzyskanie Niepodległości”, na które otrzymał dofinansowanie w ramach otwartego konkursu ofert. Rajd odbędzie się 19.11.2016 r.

Sprawa jest prowadzona w Referacie Promocji Zatrudnienia, Spraw Obywatelskich i Zdrowia pod znakiem NPZ.524.16.2016.

 

Członkowie Zarządu jednomyślnie wyrazili zgodę na zmianę terminu organizacji „XVII Rajdu na Odzyskanie Niepodległości”.

 

Pkt 2.3

Członkowie Zarządu jednomyślnie uzgodnili, że:

1) radca prawny powinien przeanalizować umowę założycielską Spółki w zakresie przeznaczenia udzielanego przez powiat wsparcia finansowego;

2) Zarząd Spółki powinien wskazać termin, w którym dokonał rozliczenia projektu przebudowy i rozbudowy Szpitala Powiatowego.

 

Pkt 3

Joanna Musiałkiewicz poinformowała, że rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu wrzesińskiego został opracowany mimo iż apteki nie wyraziły woli ich pełnienia w przyszłym roku. Zaproponowała, by opracowany harmonogram dyżurów aptek przesłać wraz ze stanowiskiem aptekarzy do Wielkopolskiej Izby Aptekarskiej. Dyżury zostały przewidziane w godzinach, w których nie są otwarte inne apteki.

Członkowie Zarządu jednomyślnie uzgodnili, by przesłać Wielkopolskiej Izbie Aptekarskiej opracowany harmonogram pracy aptek wraz ze stanowiskiem aptekarzy o braku woli ich pełnienia w 2017 r.

 

Pkt 4.1

Joanna Musiałkiewicz poinformowała, że program współpracy z organizacji pozarządowymi na 2017 r. został poddany konsultacjom społecznym, w wyniku których wpłynął wniosek Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w sprawie:

1) ujęcia w przyjętych priorytetach zadań dotyczących organizacji projektów międzynarodowych;

2) wyodrębnienia zadań publicznych dotyczących zwiększenia aktywności społecznej osób w wieku emerytalnym.

Zaznaczyła, że:

1) przyjęcie pierwszej z propozycji mogłoby spowodować, iż będą spływały oferty na dofinansowanie wyjazdów zagranicznych, a program powinien wspierać lokalne przedsięwzięcia;

2) dofinansowanie zadań dotyczących aktywności społecznej osób starszych wpisuje się w przyjętym już obszarze pn. „pomoc społeczna, w tym działalność na rzecz rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej, osób starszych i niepełnosprawnych”.

Projekt uchwały Rady znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.

W głosowaniu nad przyjęciem projektu uchwały Rady wzięło udział trzech członków Zarządu.

Projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie uchwalenia rocznego „Programu współpracy powiatu wrzesińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 r.” został przyjęty jednomyślnie.

 

Pkt 4.2

Kamil Perlik, naczelnik Wydziału Organizacyjnego poinformował, że celem projektu jest wdrożenie kompleksowego systemu obiegu dokumentów w Starostwie i zintegrowanie go z funkcjonującymi systemami m.in. z elektroniczną platformą usług administracji publicznej. Termin składania wniosków upłynie 30.11.2016 r., a jego realizacja trwa od 17.10.2016 r. (podpisanie umowy na studium wykonalności) do 31.03.2018 r. Całkowity koszt projektu wynosi 387.095,03 zł, w tym wkład własny 58.064,26 zł. Projekt usprawni pracę w Wydziale Geodezji, Kartografii i Nieruchomości.

Projekt uchwały Rady znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.

W głosowaniu nad przyjęciem projektu uchwały Rady wzięło udział trzech członków Zarządu.

Projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie wyrażenia zgody na złożenie przez Powiat Wrzesiński wniosku o dofinansowanie projektu pn.: „Wdrożenie kompleksowego systemu obiegu dokumentów w Starostwie Powiatowym we Wrześni
w powiązaniu z platformą ePUAP” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 – Oś priorytetowa 2 „Społeczeństwo informacyjne”, Działanie 2.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych”, Poddziałanie 2.1.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego został przyjęty jednomyślnie
.

 

Pkt 4.3

Paweł Puzdrakiewicz, kierownik Referatu Bezpieczeństwa poinformował, że na podstawie porozumienia, zawartego z gminą Września, dotyczącego wspólnej inwestycji pn. „Monitoring wizyjny w mieście Września” proponuje się udzielić pomocy finansowej w kwocie
20.000,00 zł. Wniosek o dotację na modernizację monitoringu został złożony przez Gminę pod koniec września br.

Projekt uchwały Rady znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.

W głosowaniu nad przyjęciem projektu uchwały Rady wzięło udział trzech członków Zarządu.

Projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Września został przyjęty jednomyślnie.

 

Pkt 5 Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

Beata Walkowiak poinformowała, że wpłynęło pismo Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego z prośbą o zabezpieczenie w budżecie powiatu wrzesińskiego kwoty 330.883,00 zł (248.162,00 zł na 2017 r. i 82.721,00 zł na 2018 r.) na pokrycie wkładu własnego do projektu dot. informatyzacji Szpitala Powiatowego we Wrześni.

Joanna Musiałkiewicz zaznaczyła, że beneficjent wnioskuje o podjęcie uchwały w sprawie przyznania pomocy finansowej na realizację projektu. Wysokość wkładu własnego będzie uzależniona od indywidualnych potrzeb szpitala w zakresie informatyzacji.

Beata Walkowiak podkreśliła, że na 2017 r. powiat musi zabezpieczyć 1.300.000,00 zł na dopłaty dla Spółki i 700.000,00 zł na poręczenia. Zaznaczyła, że będzie konsultować z przedstawicielem Regionalnej Izb Obrachunkowej, czy jest zasadne udzielenie województwu takiego dofinansowania. Zaproponowała, by w przypadku zgody na udzielenie pomocy finansowej we wskazanej kwocie, powiat umniejszył Spółce wysokość udzielanych dopłat na wykup odsetek i rat kapitałowych od wyemitowanych obligacji.

Członkowie Zarządu jednomyślnie uzgodnili, że temat zostanie rozpatrzony po uzyskaniu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej na kolejnym posiedzeniu.

 

W pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Waldemar Grzegorek zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

  1. /-/ Waldemar Grzegorek             
  2. /-/ Jerzy Mazurkiewicz               
  3. /-/ Rafał Zięty                            

 

Protokołowała:

Natalia Kowalczyk-Jakubowska, Podinspektor Referatu Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu

 

 

 

 

drukuj (Protokół nr 106 / 2016)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Waldemar Grzegorek
  • opublikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
    data publikacji: 2016-11-07 10:50

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.