Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 107 / 2016

 

PROTOKÓŁ NR 107/2016

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 28 października 2016 roku

Waldemar Grzegorek, wicestarosta wrzesiński otworzył posiedzenie i stwierdził obecność czterech członków Zarządu, co wobec ustawowego składu Zarządu stanowiło quorum do podejmowania uchwał i decyzji w sprawach objętych porządkiem obrad. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Prowadzący obrady Zarządu przedstawił porządek obrad:

1. Przedstawienie:

1) programu ubezpieczenia mienia powiatu wrzesińskiego;

2) wniosków w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego:

 1. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2016 rok;
 2. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2016 – 2027;

3) zbiorczego zestawienia prognozowanych dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów powiatu wrzesińskiego na 2017 r.

2. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji wynikających z art. 37 ust. 1 pkt 1) ustawy o finansach publicznych;

2) w sprawie przyznania stypendiów i nagród;

3) w sprawie przyznania jednorazowych stypendiów motywacyjnych za osiągnięcia naukowe i artystyczne w roku szkolnym 2015/2016;

4) w sprawie przyznania stypendiów edukacyjno – socjalnych na rok szkolny 2016/2017;

5) w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „Termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego mieszczącego się we Wrześni przy ul. Leśnej 10 na cele związane z edukacją publiczną oraz pomoc społeczną”;

6) w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej, powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „Termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego mieszczącego się we Wrześni przy ul. Leśnej 10 na cele związane z edukacją publiczną oraz pomoc społeczną”;

7) zmieniającej uchwałę w sprawie upoważnienia Pani Anny Marii Kulczyńskiej, p.o. dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni do podpisania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Osi priorytetowej 7. Włączenie społeczne Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 (nabór NR RPWP.07.02.01-IZ-00-30-001/15).

3. Zatwierdzenie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, którego przedmiotem jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego w sezonie 2016/2017.

4. Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Wrzesińskiego w roku szkolnym 2015/2016.

5. Zaopiniowanie:

1) wniosku o dofinansowanie VIII edycji Grand Prix Polski Dance Września;

2) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów produkcyjno-usługowych w Nekli;

3) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa jednorodzinnego i pod aktywizację gospodarczą w rejonie ulic: Dworcowa, Wrzesińska, Mała w Nekli;

4) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Starczanowie – tereny położone na południe od drogi krajowej nr 92;

5) wniosku o wydanie opinii na realizację inwestycji drogowej polegającej na:

 1. budowie drogi gminnej w rejonie ul. Szosa Witkowska we Wrześni;
 2. budowie drogi gminnej w miejscowości Starczanowo;

6) wniosku o dofinansowanie zakupu sprzętu do ratownictwa chemicznego przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni.

6. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie:

1) udzielenia pomocy finansowej Gminie Miłosław w 2017 roku;

2) udzielenia pomocy finansowej Gminie Września w 2017 roku;

3) wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Wrzesińskiego w charakterze Partnera do uczestnictwa w projekcie realizowanym w latach 2017 – 2018 przez Województwo Wielkopolskie pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” w ramach Osi Priorytetowej 2. Społeczeństwo Informacyjne, Działania 2.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020;

4) udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu na lata 2017 – 2018;

5) w sprawie ustalenia wysokości opłat obowiązujących w roku 2016 za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na wyznaczonym przez starostę parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu lub w trakcie usuwania pojazdu z drogi a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu.

7. Przedstawienie opinii prawnej w sprawie odpowiedzialności cywilnej Spółki z o.o. „Szpital Powiatowy we Wrześni”.

8. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

9. Wolne głosy i wnioski.

Członkowie Zarządu jednomyślnie przyjęli przedstawiony porządek obrad.

 

Pkt 1.1

Lidia Miłoszewska i Katarzyna Rydlewska z firmy EIB S.A. przedstawiły program ubezpieczenia mienia powiatu wrzesińskiego na kolejne lata proponując:

1) podział zamówienia na 5 części tj.

 • I część: ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, ubezpieczenie OC w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem, ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków wolontariuszy,
 • II część: ubezpieczenie OC – ubezpieczenie nadwyżkowe,
 • III część: ubezpieczenia komunikacyjne,
 • IV część: ubezpieczenie promu górnolinowego,
 • V część: ubezpieczenie NNW oraz kosztów leczenia w czasie zagranicznych podróży służbowych;

2) zawarcie umowy na 3-letni okres, ze względu na zmieniającą się sytuację rynkową (wejście w fazę „twardą” tj. trudniej będzie osiągnąć atrakcyjne warunki, stawki będą sztywne i wysokie) umożliwi zachowanie warunków przyjętych przy rozstrzygnięciu przetargu;

3) wprowadzenie klauzuli wypowiedzenia, czyli możliwości wypowiedzenia umowy ubezpieczenia z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego;

4) wprowadzenie prawa opcji dającego możliwość przedłużenia umowy o kolejny rok;

5) zawarcie umowy w ramach systemu all risk, co zapewni pełniejszy zakres ochrony, ochroną objęte są wszystkie zdarzenia za wyjątkiem zdarzeń wyraźnie wyłączonych, ubezpieczyciel musi udowodnić, że nie odpowiada za daną szkodę;

6) podział zamówienia na część jawną i poufną (informacje będą udostępniane w toku postępowania o udzielenie zamówienia, a na stronie internetowej będzie publikowana specyfikacja bez przedmiotu zamówienia).

Członkowie Zarządu jednomyślnie:

1) uzgodnili, że należy przeprowadzić procedurę przetargową na zawarcie umowy ubezpieczenia na 3-letni okres;

2) nie wyrazili zgody na wprowadzenie prawa opcji w warunkach przedmiotowego przetargu nieograniczonego.

 

Pkt 1.2

Beata Walkowiak, skarbnik powiatu poinformowała, że dochody budżetowe zwiększą się z tytułu:

1) wpływu środków z Funduszu Wsparcia dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 10.000,00 zł z przeznaczeniem na naprawę samochodu specjalnego;

2) zwiększenia planu dotacji celowej o kwotę 4.630,00 zł z przeznaczeniem dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na zadania związane z rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych.

Dodała, że dokonano korekty planów dochodów bieżących jednostek organizacyjnych powiatu oraz komórek organizacyjnych Starostwa w celu osiągnięcia zaplanowanych dochodów, w tym m.in.

1) zwiększono plany z przeznaczeniem na wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe, odprawy i ekwiwalent w niektórych jednostkach;

2) zwiększono plan wydatków Domu Pomocy Społecznej o kwotę 865,00 zł z przeznaczeniem na modernizację pomieszczeń kuchennych;

3) zwiększono plan wydatków Liceum Ogólnokształcącego o kwotę 8.800,00 zł z przeznaczeniem na zakup kserokopiarki;

4) zmniejszono plan wydatków zadania dot. modernizacji sieci kanalizacyjnej w Ośrodku Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie o kwotę 1.144,00 zł;

5) zmniejszono plan wydatków przeznaczonych na przebudowę drogi powiatowej nr 2159 Czerniejewo – Września o kwotę 1.810.823,00 zł;

6) zmniejszono plan wydatków przeznaczonych na modernizację i rozbudowę Centrum Oświatowego o kwotę 222.252,00 zł;

7) zmniejszono plan wydatków przeznaczonych na termomodernizację i zmianę sposobu użytkowania budynku biurowego przy ul. Leśnej 10 we Wrześni o kwotę 29.458,00 zł;

8) zmniejszono plan wydatków przeznaczonych na budowę sali gimnastycznej dla Zespołu Szkół Politechnicznych o kwotę 43.236,00 zł.

Zaznaczyła, że z wydatków statutowych zwiększy się plan na zadanie dot. budowy i wyposażenia Centrum Treningowego o kwotę 13.000,00 zł. Ponadto przenosi się wydatki statutowe w kwocie 36.580,00 zł na wydatki majątkowe poprzez:

1) zwiększenie środków w kwocie 40.840,00 zł na zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania;

2) zmniejszenie środków w kwotach: 656,00 zł i 3.604,00 zł z zadań dot. uruchomienia e-usług i wdrożenia kompleksowego systemu obiegu dokumentów w Starostwie.

Beata Walkowiak poinformowała, że w wykazie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego dodaje się nowe przedsięwzięcia pn.:

1) „Nie jesteśmy sami – człowiek dla człowieka” z limitem zobowiązań w kwocie 1.910.259,00 zł;

2) „Wdrożenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa – dotacja dla Województwa Wielkopolskiego” z limitem zobowiązań w kwocie 330.883,00 zł;

3) „Wdrożenie kompleksowego systemu obiegu dokumentów w Starostwie Powiatowym we Wrześni” z limitem zobowiązań w kwocie 63.501,00 zł;

4) „Najem dwóch zadaszonych miejsc postojowych i placu” z limitem zobowiązań w kwocie 15.000,00 zł;

5) „Obsługa przeprawy promowej w Nowej Wsi Podgórnej w latach 2016/2017” z limitem zobowiązań w kwocie 100.000,00 zł;

6) „Usługi na holowanie i parkowanie pojazdów” z limitem zobowiązań w kwocie 37.000,00 zł;

7) „Usługi na wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych” z limitem zobowiązań w kwocie 120.529,00 zł;

8) „Utrzymanie sygnalizacji świetlnych w ciągach dróg powiatowych” z limitem zobowiązań w kwocie 14.000,00 zł;

9) „Zakup paliwa na lata 2016/2017” z limitem zobowiązań w kwocie 92.500,00 zł.

Zaznaczyła, że dokonuje się ponadto przeniesienia zadań do właściwej części wykazu przedsięwzięć w związku ze złożeniem wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć pn.:

1) „Budowa sali gimnastycznej dla Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni”;

2) „Tworzenie, modernizacja aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz ich udostępnienie za pomocą e-usług w powiecie wrzesińskim”;

3) „Termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku mieszczącego się we Wrześni przy ul. Leśnej 10 na cele związane z edukacją publiczną oraz pomocą społeczną”.

Poinformowała, że w przedsięwzięciach dot. budowy i wyposażenia Centrum Treningowego oraz modernizacji i rozbudowy Centrum Oświatowego dokonuje się zmian wynikających z dostosowania planowanych kwot wydatków do przewidywanego wykonania w 2016 r. i zabezpiecza się środki na wykonanie dodatkowych dokumentacji w 2017 r.

Projekty uchwał Rady znajdują się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.

W głosowaniu nad przyjęciem projektów uchwał wzięło udział czterech członków Zarządu.

Projekty uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego:

1) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2016 rok;

2) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2016 – 2027 zostały przyjęte jednomyślnie.

 

Pkt 1.3

Członkowie Zarządu przyjęli jednomyślnie zbiorcze zestawienie prognozowanych dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów powiatu wrzesińskiego na 2017 r.

 

Pkt 2.1

Beata Walkowiak poinformowała, że za III kwartał 2016 r.:

1) plan dochodów wynosi 67.025.205,75 zł i został zrealizowany w kwocie 53.346.666,85 zł, co stanowi 79,59 % wykonania planu;

2) plan wydatków wynosi 68.381.118,75 zł i został zrealizowany w kwocie 46.167.243,78 zł, co stanowi 67,51 % wykonania planu. W związku z powyższym powstała nadwyżka na kwotę 7.179.423,07 zł.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów uchwał Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział czterech członków Zarządu.

Uchwała nr 461/2016 w sprawie w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji wynikających z art. 37 ust. 1 pkt 1) ustawy o finansach publicznych została podjęta jednomyślnie.

 

Pkt 2.2

Bożena Nowacka, sekretarz powiatu poinformowała, że złożone wnioski zostały rozpatrzone zgodnie z kryteriami przyjętymi w Programie Rozwoju i Wsparcia Sportu. Odrzucono wnioski dotyczące osiągnięć na szczeblu powiatowym lub osiągnięć bez znaczących wyników na szczeblu wojewódzkim lub krajowym.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Edukacji i Kultury Fizycznej odpowiednio pod znakami SE.4363.4.2016 i SE.3037.8.2016.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów uchwał Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział czterech członków Zarządu.

Uchwała nr 462/2016 w sprawie przyznania stypendiów i nagród została podjęta jednomyślnie.

 

Pkt 2.3 i 2.4

Bożena Nowacka poinformowała, że stypendia motywacyjne za osiągnięcie naukowe i artystyczne oraz stypendia edukacyjno-socjalne są przyznawane w ramach Programu Wspierania Edukacji i Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży. Wnioski zostały zweryfikowane formalnie przez pracowników Wydziału Edukacji. Stypendia motywacyjne zostały zaproponowane w wysokości od 300,00 zł do 700,00 zł, a stypendia socjalne w wysokości od 100,00 zł do 150,00 zł/miesięcznie.

Sprawy są prowadzone w Wydziale Edukacji i Kultury Fizycznej odpowiednio pod znakami SE.4363.9.2016 i SE.4363.10.2016.

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze projektów uchwał Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.

W głosowaniu nad projektami uchwał wzięło udział czterech członków Zarządu.

Uchwały:

1) nr 463/2016 w sprawie przyznania jednorazowych stypendiów motywacyjnych za osiągnięcia naukowe i artystyczne w roku szkolnym 2015/2016;

2) nr 464/2016 w sprawie przyznania stypendiów edukacyjno – socjalnych na rok szkolny 2016/2017 zostały podjęte jednomyślnie.

 

Pkt 2.5 i 2.6

Anna Wolska-Wróblewska, naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich poinformowała, że powołanie komisji przetargowej i nadanie jej regulaminu pracy umożliwi wszczęcie procedury na wyłonienie wykonawcy prac termomodernizacyjnych i remontowych budynku przy ul. Leśnej we Wrześni. W budynku powstanie siedziba Zespołu Szkół Specjalnych i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze projektów uchwał Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.

W głosowaniu nad projektami uchwał wzięło udział czterech członków Zarządu.

Uchwały:

1) nr 465/2016 w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „Termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego mieszczącego się we Wrześni przy ul. Leśnej 10 na cele związane z edukacją publiczną oraz pomoc społeczną”

2) nr 466/2016 w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej, powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „Termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego mieszczącego się we Wrześni przy ul. Leśnej 10 na cele związane z edukacją publiczną oraz pomoc społeczną” zostały podjęte jednomyślnie.

 

Pkt 2.6

Cecylia Mikołajczak, pracownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie poinformowała, że zmiany w przyjętej uchwale są konieczne ze względu na fakt, iż pani Anna Kulczyńska pełniąca obowiązki dyrektora Centrum w momencie składania wniosku o dofinansowanie projektu, z dniem 01.09.2016 r. objęła funkcję dyrektora jednostki. Dodała, że zgodnie z oceną formalno-merytoryczną Urzędu Marszałkowskiego zmniejszeniu uległa wartość projektu i zmienił się termin jego realizacji. Przyjęcie zmienionej uchwały umożliwi dyrektorowi złożenie poprawionego wniosku o dofinansowanie projektu.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów uchwał Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział czterech członków Zarządu.

Uchwała nr 467/2016 zmieniająca uchwałę Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie upoważnienia Pani Anny Marii Kulczyńskiej, p.o. dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni do podpisania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Osi priorytetowej 7. Włączenie społeczne Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 (nabór NR RPWP.07.02.01-IZ-00-30-001/15) została podjęta jednomyślnie.

 

Pkt 3

Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że:

1) zamówienie zostało podzielone na 6 części, oddzielnie dla dróg powiatowych w każdej gminie i oddzielnie dla obszaru miasta Września;

2) wartość zamówienia nie przekracza wartości unijnych, dlatego możliwe jest przeprowadzenie tzw. uproszczonej procedury (wykonawcy będą musieli dostarczyć oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków przetargu);

3) najkorzystniejsza oferta zostanie wybrana w oparciu o kryterium ceny – 60% i kryterium czasu rozpoczęcia działania – 40 %;

4) wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zostanie wezwany do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, dokumentów dotyczących spełnienia warunków przetargu.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich pod znakiem sprawy NI.272.5.2016.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, którego przedmiotem jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego w sezonie 2016/2017 została zatwierdzona jednomyślnie.

 

Pkt 4

Bożena Nowacka przypomniała, że informacja o stanie oświaty za ubiegły rok szkolny została sporządzona zgodnie z art. 5a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Informacja opisuje m.in.: bazę działalności oświatowej, wyniki egzaminów i osiągnięcia, kadrę i system doskonalenia zawodowego.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Edukacji i Kultury Fizycznej pod znakiem SE.4323.11.2016.

Członkowie Zarządu nie zgłosili uwag do informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Wrzesińskiego w roku szkolnym 2015/2016.

 

Pkt 5.1

Anna Mizerka, inspektor Wydziału Promocji i Kultury przedstawiła wniosek w sprawie dofinansowania kolejnej edycji tanecznego turnieju o zasięgu krajowym.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Promocji i Kultury pod znakiem NP.403.7.2016.

Członkowie Zarządu jednomyślnie wyrazili zgodę na dofinansowanie kwotą 300,00 zł VIII edycji Grand Prix Polski Dance Września.

 

Pkt 5.2, 5.3 i 5.4

Jerzy Kaczorowski, zastępca naczelnika Wydziału Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa poinformował, że zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów:

1) produkcyjno-usługowych w Nekli obejmują tereny wokół fabryki Aligator, na których w obowiązującym planie przewidywano budowę drogi gminnej i wiaduktu nad drogą krajową, jednak ze względu na brak koncepcji budowy, plan ten należy zmienić. Na obszarze objętym zmianą przewiduje się zabudowę usługową;

2) budownictwa jednorodzinnego i pod aktywizację gospodarczą w rejonie ulic: Dworcowa, Wrzesińska i Mała w Nekli przewiduje zmianę przeznaczenia pewnych fragmentów terenów zabudowy jednorodzinnej na budownictwo wielorodzinne.

Podkreślił, że plan zagospodarowania przestrzennego terenów położonych na południe od drogi krajowej nr 92 w Starczanowie przewiduje, zgodnie ze studium, zabudowę funkcyjno-usługową.

Sprawy są prowadzone w Wydziale Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa odpowiednio pod znakami WB.673.2.43.2016, WB.673.2.42.2016 i WB.673.2.41.2016.

Członkowie Zarządu jednomyślnie zaopiniowali:

1) zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów produkcyjno-usługowych w Nekli;

2) zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa jednorodzinnego i pod aktywizację gospodarczą w rejonie ulic: Dworcowa, Wrzesińska, Mała w Nekli;

3) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Starczanowie – tereny położone na południe od drogi krajowej nr 92.

 

Pkt 5.5

Jerzy Kaczorowski przedstawił wnioski o wydanie opinii na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej w rejonie ul. Szosa Witkowska we Wrześni, umożliwiającej dojazd do powstających wokół zabudowań. Podkreślił, że projektowana droga gminna w miejscowości Starczanowo umożliwi dojazd do terenów inwestycyjnych.

Sprawy są prowadzone w Wydziale Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa odpowiednio pod znakami WB.673.1.6.2016 i WB.673.1.5.2016.

Członkowie Zarządu jednomyślnie zaopiniowali wnioski o wydanie opinii na realizację inwestycji drogowych polegających na:

1) budowie drogi gminnej w rejonie ul. Szosa Witkowska we Wrześni;

2) budowie drogi gminnej w miejscowości Starczanowo.

 

Pkt 5.6

Urszula Łabęda, naczelnik Wydziału Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa poinformowała, że komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni wystąpił o dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego do ratownictwa chemicznego, a finansowanie takich zadań jest zasadne ze środków zaplanowanych na ochronę środowiska.

Sprawa jest prowadzona w Referacie Środowiska i Rolnictwa pod znakiem WBŚ.5520.1.2016.

Członkowie Zarządu jednomyślnie wyrazili zgodę na udzielenie dofinansowania w kwocie 10.000,00 zł na zakup sprzętu i materiałów do ratownictwa chemicznego.

 

Pkt 6.1

Urszula Łabęda poinformowała, że gmina Miłosław, jako jedyna z gmin powiatu wrzesińskiego, wystąpiła o dofinansowanie działań przeciwko szkodnikowi drzew kasztanowca. Zadanie to wpisuje się w program ochrony środowiska na terenie powiatu, przyjęty w 2013 r.

Projekt uchwały Rady znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.

W głosowaniu nad przyjęciem projektu uchwały Rady wzięło udział czterech członków Zarządu.

Projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miłosław w 2017 roku został przyjęty jednomyślnie.

 

Pkt 6.2

Paweł Puzdrakiewicz, kierownik Referatu Bezpieczeństwa poinformował, że w ramach porozumienia, zawartego z gminą Września, planuje się udzielić jej dotacji w kwocie 30.000,00 zł w 2017 r. na modernizację monitoringu wizyjnego. Zadanie to jest realizowane od 2001 r.

Projekt uchwały Rady znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.

W głosowaniu nad przyjęciem projektu uchwały Rady wzięło udział czterech członków Zarządu.

Projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Września w 2017 roku został przyjęty jednomyślnie.

 

Pkt 6.3 i 6.4

Bożena Nowacka poinformowała, że opracowanie uchwał jest konsekwencją wcześniejszej decyzji o włączeniu się w projekt dotyczący informatyzacji szpitala w narzędzia umożliwiające wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej i wymianę danych między podmiotami leczniczymi. Wkład własny powiatu wrzesińskiego wynosi 330.883,00 zł, z podziałem na lata: 248.162,00 zł w 2017 r. i 82.721,00 zł w 2018 r.

Projekty uchwał Rady znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.

W głosowaniu nad przyjęciem projektów uchwał Rady wzięło udział czterech członków Zarządu.

Projekty uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawach:

1) wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Wrzesińskiego w charakterze Partnera do uczestnictwa w projekcie realizowanym w latach 2017 – 2018 przez Województwo Wielkopolskie pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” w ramach Osi Priorytetowej 2. Społeczeństwo Informacyjne, Działania 2.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020;

2) udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu na lata 2017 – 2018 zostały przyjęte jednomyślnie.

 

Pkt 6.5

Elwira Haręźlak, naczelnik Wydziału Komunikacji, Dróg i Transportu poinformowała, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z lipca 2016 r. został opracowany projekt uchwały określającej wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na wyznaczonym przez starostę parkingu strzeżonym. Przyjęte wysokości są zgodne z rozporządzeniem i w stosunku do opłat i stawek obowiązujących w bieżącym roku, będą niższe o kilka złotych.

Projekt uchwały Rady znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.

W głosowaniu nad przyjęciem projektu uchwały Rady wzięło udział czterech członków Zarządu.

Projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie ustalenia wysokości opłat obowiązujących w roku 2017 za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na wyznaczonym przez starostę parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu lub w trakcie usuwania pojazdu z drogi a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu został przyjęty jednomyślnie.

 

Pkt 7

Bożena Nowacka poinformowała, że wpłynęła opinia prawna w sprawie odpowiedzialności cywilnej Spółki z o.o. „Szpital Powiatowy we Wrześni” za szkodę, w której uznano, iż powiat jako organ założycielski zlikwidowanego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej przejął jego zobowiązania. Zaznaczyła, że konieczność wypłaty renty za szkodę powstała w 2008 r., już w momencie funkcjonowania Spółki.

Członkowie Zarządu jednomyślnie uzgodnili, że wypłata renty za szkodę jest zobowiązaniem Spółki, będącej następcą prawnym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.

 

Pkt 8 Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

Urszula Łabęda przypomniała, że na posiedzeniu w dniu 22.09.2016 r. Zarząd wyraził zgodę na udzielenie dofinansowania w kwocie 3.000,00 zł na przeprowadzenie zabiegów sanitarno-hodowlanych na zbiorniku Lipówka i stawie Glinki. Zaznaczyła, że wnioskujący dokonał ww. prac i zakupu potrzebnych środków, jeszcze przed uzyskaniem decyzji o udzieleniu wsparcia, dlatego jego udzielenie jest nieuzasadnione. Podkreśliła, iż zgodnie z ustawą o finansach publicznych, powiat może dokonać jedynie wsparcia rzeczowego, jednak w takim przypadku, nie jest już ono możliwe.

Członkowie Zarządu jednomyślnie uzgodnili, że udzielenie ww. dofinansowania w bieżącym roku jest nieuzasadnione, a wnioskujący może wystąpić o wsparcie rzeczowe w 2017 r.

 

W pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Waldemar Grzegorek zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 1. /-/ Waldemar Grzegorek            
 2. /-/ Paweł Guzik                           
 3. /-/ Jerzy Mazurkiewicz               
 4. /-/ Rafał Zięty                             

 

Protokołowała:

Natalia Kowalczyk-Jakubowska, Podinspektor Referatu Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu

drukuj (Protokół nr 107 / 2016)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Waldemar Grzegorek
 • opublikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
  data publikacji: 2016-11-23 11:06

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.