Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 109 / 2016

PROTOKÓŁ NR 109/2016

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 7 listopada 2016 roku

 

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński otworzył posiedzenie i stwierdził obecność pięciu członków Zarządu. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Prowadzący obrady Zarządu przedstawił porządek obrad:

1. Przyjęcie:

1) projektu uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu „Bądź na topie – zdobądź poszukiwane kwalifikacje!” w ramach „Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020” – Działanie 8.3 „Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy”, Poddziałanie 8.3.2 Kształcenie zawodowe dorosłych – współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa;

2) projektu uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. „Termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego mieszczącego się we Wrześni przy ul. Leśnej 10 na cele związane z edukacją publiczną oraz pomocą społeczną w ramach „Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020” – Działanie 3.2 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, Poddziałanie 3.2.1 „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;

3) autopoprawek do projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego:

 1. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2016 – 2027;
 2. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2016 rok.

2. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Wrzesińskiego oraz podległych jednostek na lata 2017/2019;

2) w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Wrzesińskiego oraz podległych jednostek na lata 2017/2019;

3) w sprawie powołania biegłego w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Wrzesińskiego oraz podległych jednostek na lata 2017/2019;

4) zmieniającej uchwałę w sprawie upoważnienia Pana Bogdana Nowaka dyrektora Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni do realizacji projektu „European House Of the Future Actually Created by the Students” (Europejski Dom Przyszłości Stworzony przez Uczniów) w programie Erasmus + w obszarze edukacji szkolnej, partnerstwa strategiczne – współpraca szkół; akcja 2: współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk;

5) w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Wrześni;

6) w sprawie przyznania stypendium.

3. Rozpatrzenie wniosków w sprawach:

1) dofinansowania XXI Edycji Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce w 2017 r., XXIV Edycji Konkursu „Złota Żaba” i XVII Edycji Konkursu „Złota Żabka”;

2) przyznania wyróżnień dla zasłużonych działaczy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy we Wrześni;

3) dofinansowania akcji profilaktycznej „Czerwona kokardka” i olimpiady wiedzy o AIDS.

4. Przedstawienie informacji o zmianie miejsca organizacji zadania publicznego pn. „70 lat minęło”.

Dalsza część porządku obrad została rozpatrzona po zakończeniu XXV sesji Rady Powiatu Wrzesińskiego:

5. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze powiatu wrzesińskiego w 2017 roku;

2) upoważnienia Pani Anny Marii Kulczyńskiej, dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni do realizacji projektu pn. „Nie jesteśmy sami – człowiek dla człowieka” w ramach Osi priorytetowej 7. Włączenie społeczne Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, nr projektu: RPWP.07.02.01-30-0010/15;

3) upoważnienia Pana Marka Dyby dyrektora Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni do realizacji projektu „Bądź na topie – zdobądź poszukiwane kwalifikacje!” w ramach „Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020” – Działanie 8.3 „Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy”, Poddziałanie 8.3.2 Kształcenie zawodowe dorosłych – współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa;

4) wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu budynku magazynowego położonego we Wrześni przy ul. Kościuszki;

5) przekazania upoważnienia dla Dyrektora Domu Pomocy Społecznej we Wrześni do zaciągania zobowiązań;

6) przekazania upoważnienia dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni do zaciągania zobowiązań;

7) przekazania upoważnienia dla Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni do zaciągania zobowiązań;

8) planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2016 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej;

9) planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatu Wrzesińskiemu na 2016 rok.

6. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

7. Wolne głosy i wnioski.

Członkowie Zarządu jednomyślnie przyjęli przedstawiony porządek obrad.

 

Pkt 1.1

Bożena Nowacka, sekretarz powiatu poinformowała, że projekt pn. „Bądź na topie – zdobądź poszukiwane kwalifikacje!” został zakwalifikowany do dofinansowania w kwocie 1.330.684,20 zł. Wkład własny rzeczowy w postaci kosztów użytkowania części sal i pracowni wynosi 147.853,80 zł. Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych z obszaru województwa wielkopolskiego.

Projekt uchwały Rady znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.

W głosowaniu nad przyjęciem projektu uchwały Rady wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu „Bądź na topie– zdobądź poszukiwane kwalifikacje!” w ramach „Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020” – Działanie 8.3 „Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy”, Poddziałanie 8.3.2 Kształcenie zawodowe dorosłych – współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa został przyjęty jednomyślnie.

 

Pkt 1.2

Anna Wolska-Wróblewska, naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich poinformowała, że wniosek o dofinansowanie projektu dot. termomodernizacji i zmiany sposobu użytkowania budynku przy ulicy Leśnej we Wrześni został wybrany przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego do realizacji w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Całkowita wartość projektu wynosi 5.445.048,20 zł, w tym wartość dofinansowania 2.701.147,34 zł. Projekt obejmuje kompleksową modernizację energetyczną budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby siedziby Zespołu Szkół Specjalnych i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Projekt uchwały Rady znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.

W głosowaniu nad przyjęciem projektu uchwały Rady wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. „Termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego mieszczącego się we Wrześni przy ul. Leśnej 10 na cele związane z edukacją publiczną oraz pomocą społeczną w ramach „Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020” – Działanie 3.2 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, Poddziałanie 3.2.1 „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego został przyjęty jednomyślnie.

 

Pkt 1.3

Beata Walkowiak, skarbnik powiatu poinformowała, że:

1) wpłynęły środki w kwocie 122.800,00 zł z Funduszu Pracy na finansowanie w 2016 r. kosztów nagród i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni;

2) wpłynęło dofinansowania w kwocie 83.998,00 zł na realizację projektu pn. „Bądź na topie – zdobądź poszukiwane kwalifikacje” w 2016 r.

Ponadto zaznaczyła, że z związku z informacją o otrzymaniu dofinansowania w kwocie 2.701.147,34 zł na termomodernizację i zmianę sposobu użytkowania budynku przy ulicy Leśnej we Wrześni, konieczne jest wprowadzenie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej, z podziałem na wydatki wynikające z umowy o dofinansowanie w poszczególnych latach realizacji projektu. Dodała, że kredyt, który był planowany w pierwotnej wysokości w kwocie 2.587.824,00 zł na sfinansowanie wkładu własnego, zostanie zwiększony o kwotę 113.230,00 zł wynikającą z konieczności poniesienia dodatkowych wydatków na realizację tej inwestycji.

Autopoprawki znajdują się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.

W głosowaniu nad przyjęciem autopoprawek wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Autopoprawki do projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego:

1) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2016 – 2027;

2) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2016 rok zostały przyjęte jednomyślnie.

 

Pkt 2.1 – 2.3

Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że w celu przygotowania i przeprowadzenia procedury przetargowej na wyłonienie ubezpieczyciela majątku powiatu wrzesińskiego powołuje się komisję przetargową, nadaje jej regulamin pracy oraz powołuje biegłego specjalizującego się w tej dziedzinie.

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze projektów uchwał Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.

W głosowaniu nad projektami uchwał wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwały nr:

1) 468/2016 w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Wrzesińskiego oraz podległych jednostek na lata 2017/2019;

2) 469/2016 w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Wrzesińskiego oraz podległych jednostek na lata 2017/2019;

3) 470/2016 w sprawie powołania biegłego w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Wrzesińskiego oraz podległych jednostek na lata 2017/2019 zostały podjęte jednomyślnie.

 

Pkt 2.4

Bożena Nowacka poinformowała, że na wniosek instytucji finansującej, upoważnienie dyrektora Zespołu Szkół Politechnicznych do realizacji projekt pn. Europejski Dom Przyszłości, zostało uszczegółowione w zakresie kompetencji dyrektora do składania oświadczeń, podpisania umowy wsparcia finansowego i jej realizacji.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów uchwał Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 471/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia Pana Bogdana Nowaka dyrektora Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni do realizacji projektu „European House Of the Future Actually Created by the Students” (Europejski Dom Przyszłości Stworzony przez Uczniów) w programie Erasmus + w obszarze edukacji szkolnej, partnerstwa strategiczne – współpraca szkół; akcja 2: współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk została podjęta jednomyślnie.

 

Pkt 2.5

Bożena Nowacka poinformowała, że na podstawie art. 39 ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, organ prowadzący placówkę oświatową wskazuje nauczyciela do zastępowania dyrektora w czasie jego nieobecności. Wyznaczono na tą funkcję panią Lidię Studzińską.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów uchwał Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 472/2016 w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Wrześni została podjęta jednomyślnie.

 

Pkt 2.6

Bożena Nowacka poinformowała, że wniosek ucznia Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni został nieumyślnie pominięty przy przyznawaniu stypendiów za osiągniecia sportowe. Wniosek spełnia wymogi formalne i kwalifikuje ucznia do stypendium w wysokości 200,00 zł.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Edukacji i Kultury Fizycznej pod znakiem SE.4363.4.2016.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów uchwał Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 473/2016 w sprawie przyznania stypendium została podjęta jednomyślnie.

 

Pkt 3.1

Bożena Nowacka poinformowała, że po raz kolejny wpłynęły wnioski o dofinansowanie konkursu wiedzy o Wielkopolsce oraz konkursów „Złota Żaba” i „Złota Żabka” dla dzieci szkół podstawowych.

Sprawy są prowadzone w Wydziale Edukacji i Kultury Fizycznej odpowiednio pod znakami SE.4355.10.2016 i SE.4355.9.2016.

Członkowie Zarządu jednomyślnie:

1) wyrazili zgodę na udzielenie dofinansowania w kwocie 300,00 zł na organizację konkursu wiedzy o Wielkopolsce;

2) nie wyrazili zgody na dofinansowanie konkursów „Złota Żaba” i „Złota Żabka” ze względu na brak możliwości formalnych.

 

Pkt 3.2

Ilona Dębicka, naczelnik Wydziału Promocji i Kultury poinformowała, że Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy we Wrześni wystąpił o przyznanie wyróżnień dla długoletnich i nadal aktywnych jego członków: pana Zygmunt Okoniewskiego i pani Marii Nowak.

Sprawy są prowadzone w Wydziale Promocji i Kultury pod znakami NP. 051.2.2016.

Członkowie Zarządu jednomyślnie przyznali ww. osobom oraz pani Mariannie Okoniewskiej, prezesowi Związku wyróżnienia Lider Powiatu Wrzesińskiego.

 

Pkt 3.3

Joanna Musiałkiewicz, kierownik Referatu Promocji Zatrudnienia, Spraw Obywatelskich i Zdrowia poinformowała, że Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna wystąpiła o dofinansowanie akcji profilaktycznej „Czerwona kokardka” i olimpiady wiedzy o AIDS.

Sprawy są prowadzone w Referacie Promocji Zatrudnienia, Spraw Obywatelskich i Zdrowia odpowiednio pod znakami NPZ.8031.16.2016 i NPZ.8031.17.2016.

Członkowie Zarządu jednomyślnie wyrazili zgodę na udzielenie dofinansowania, odpowiednio w kwotach: 100,00 zł na akcję profilaktyczną i 200,00 zł na organizację olimpiady.

 

Pkt 4

Joanna Musiłakiewicz poinformowała, że Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy we Wrześni wystąpił o zmianę miejsca realizacji zadania publicznego pn. „70 lat minęło”, na które uzyskał dotację w ramach otwartego konkursu ofert.

Sprawa jest prowadzona w Referacie Promocji Zatrudnienia, Spraw Obywatelskich i Zdrowia pod znakiem NPZ.524.85.2016.

Członkowie Zarządu jednomyślnie wyrazili zgodę na zmianę miejsca realizacji zadania publicznego pn. „70 lat minęło”.

 

Pkt 5.1

Joanna Musiałkiewicz poinformowała, że na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, powiat powierza organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej. Na teren powiatu przypadają trzy punkty nieodpłatnej pomocy prawnej: w Miłosławiu, w Pyzdrach i we Wrześni, dlatego organizacji pozarządowej powierza się prowadzenie jednego takiego punktu. Środki na realizację zadania publicznego, w wysokości 60.725,88 zł, stanowić będzie dotacja celowa znajdująca pokrycie w budżecie państwa.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów uchwał Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 474/2016 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze powiatu wrzesińskiego w 2017 roku została podjęta jednomyślnie.

 

Pkt 5.2

Anna Kulczyńska, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie poinformowała, że w związku ze zmianą uchwały Rady dotyczącej projektu pn. „Nie jesteśmy sami – człowiek dla człowieka”, konieczne jest upoważnienie dyrektora do jego realizacji zgodnej z wnioskiem zaopiniowanym przez wojewodę wielkopolskiego.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów uchwał Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 475/2016 w sprawie upoważnienia Pani Anny Marii Kulczyńskiej, dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni do realizacji projektu pn. „Nie jesteśmy sami – człowiek dla człowieka” w ramach Osi priorytetowej 7. Włączenie społeczne Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, nr projektu: RPWP.07.02.01-30-0010/15 została podjęta jednomyślnie.

 

Pkt 5.3

Bożena Nowacka poinformowała, że dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej potrzebuje upoważnienia do realizacji projektu pn. „Bądź na topie – zdobądź poszukiwane kwalifikacje!”, który został zakwalifikowany do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów uchwał Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 476/2016 w sprawie upoważnienia Pana Marka Dyby dyrektora Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni do realizacji projektu „Bądź na topie – zdobądź poszukiwane kwalifikacje!” w ramach „Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020” – Działanie 8.3 „Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy”, Poddziałanie 8.3.2 Kształcenie zawodowe dorosłych – współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa została podjęta jednomyślnie.

 

Pkt 5.4

Jolanta Pielak, naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii i Nieruchomości poinformowała, że Spółka Akcyjna Meramont złożyła wniosek o najem budynku magazynowego, położonego na działce nr 3896/24 przy ul. Kościuszki we Wrześni, który został przeznaczony do oddania w najem w października br. Umowa zostanie zawarta na 3 lata , od dnia 07.11.2016 r.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów uchwał Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 477/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu budynku magazynowego położonego we Wrześni przy ul. Kościuszki została podjęta jednomyślnie.

 

Pkt 5.5, 5.6 i 5.7

Beata Walkowiak poinformowała, że upoważnienia dla dyrektorów wymienionych jednostek organizacyjnych powiatu są konieczne, by mogli oni zaciągać zobowiązania związane z realizacją przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, dotyczących odpowiednio zadań pn. „Przygotowanie całodziennego wyżywienia dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej we Wrześni”, „Nie jesteśmy sami – człowiek dla człowieka” i „Bądź na topie -zdobądź poszukiwane kwalifikacje!”.

W głosowaniu nad uchwałami wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwały nr:

1) 478/2016 w sprawie przekazania upoważnienia dla Dyrektora Domu Pomocy Społecznej we Wrześni do zaciągania zobowiązań;

2) 479/2016 w sprawie przekazania upoważnienia dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni do zaciągania zobowiązań;

3) 480/2016 w sprawie przekazania upoważnienia dla Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni do zaciągania zobowiązań zostały podjęte jednomyślnie.

Uchwały znajdują się w zbiorze uchwał Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod znakiem sprawy SOR.0022.2.

 

Pkt 5.8 i 5.9

Beata Walkowiak poinformowała, że zmiany przyjęte przez Radę w uchwale budżetowej i w Wieloletniej Prognozie Finansowej skutkują koniecznością dostosowania planu finansowego dochodów i wydatków oraz zadań z zakresu administracji rządowej.

W głosowaniu nad uchwałami wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwały nr:

1) 481/2016 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2016 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej;

2) 482/2016 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2016 rok zostały podjęte jednomyślnie.

Uchwały znajdują się w zbiorze uchwał Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod znakiem sprawy SOR.0022.2.

 

Pkt 6 Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

Bożena Nowacka poinformowała, że został ogłoszony nabór wniosków o przyznanie dotacji w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Zaznaczyła, że planuje się wnioskować o dotację w kwocie 4.000,00 zł dla Zespołu Szkół Specjalnych na zakup nowości wydawniczych. Wkład własny wyniesie 1.000,00 zł.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Edukacji i Kultury Fizycznej pod znakiem SE.4323.12.2016.

Członkowie Zarządu jednomyślnie wyrazili zgodę na wystąpienie z wnioskiem o dotację dla Zespołu Szkół Specjalnych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

 

W pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 1. /-/ Dionizy Jaśniewicz                
 2. /-/ Waldemar Grzegorek             
 3. /-/ Paweł Guzik                           
 4. /-/ Jerzy Mazurkiewicz               
 5. /-/ Rafał Zięty                             

 

Protokołowała:

Natalia Kowalczyk-Jakubowska, Podinspektor Referatu Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu

 

 

drukuj (Protokół nr 109 / 2016)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
 • opublikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
  data publikacji: 2016-12-06 08:06

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.