Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 111 / 2016

PROTOKÓŁ NR 111/2016

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 15 listopada 2016 roku

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński otworzył posiedzenie i stwierdził obecność pięciu członków Zarządu. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący Zarządu przedstawił porządek obrad:

1. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego w sezonie 2016/2017 – dotyczy zadania nr III obszar gminy Nekla;

2) wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego w sezonie 2016/2017 – dotyczy zadania nr IV obszar gminy Pyzdry;

3) wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie kościoła poewangelickiego położonego w Miłosławiu przy ul. Zamkowej (dla dwóch podmiotów).

2. Rozpatrzenie wniosków w sprawach:

1) dysponowania działką nr 139/27 na potrzeby budowy przyłącza gazowego do działki nr 375/131 w Bierzglinku;

2) dofinansowania gali Mieszanych Sztuk Walk Slugfest;

3) napraw nawierzchni dróg powiatowych, zgłaszanych w ramach krajowej mapy zagrożeń bezpieczeństwa.

3. Rozpatrzenie:

1) petycji w sprawie budowy progów zwalniających na ulicy Leśnej w Czeszewie;

2) propozycji zakupu oprogramowania do znakowania rowerów na terenie powiatu wrzesińskiego.

4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, których prowadzenie należy do zadań własnych Powiatu Wrzesińskiego.

5. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

6. Wolne głosy i wnioski.

Członkowie Zarządu jednomyślnie przyjęli przedstawiony porządek obrad.

 

Pkt 1.1 i 1.2

Anna Wolska-Wróblewska, naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich poinformowała, że komisja przetargowa, powołana do zaopiniowania ofert, wyłoniła wykonawców:

1) III części zamówienia – obszar gminy Nekla, najkorzystniejszą ofertę w wysokości 37.767,44 zł złożyła Firma Usługowa Stanisław Wojkiewicz. Na realizację tej części zamówienia była przeznaczona kwota 47.567,90 zł;

2) IV części zamówienia – obszar gminy Pyzdry, najkorzystniejszą ofertę w wysokości 74.431,70 zł złożyła Firma Usługowo-Handlowa Karol Wrzaskowski. Na realizację tej części zamówienia była zabezpieczona kwota 87.132,47 zł.

Dodała, że zgodnie ze zmianą ustawy Prawo zamówień publicznych, oferenci mogą złożyć odwołanie na wybór oferty do Krajowej Izby Odwoławczej.

Projekty uchwał znajdują się w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.

W głosowaniu nad projektami uchwał wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwały nr:

1) 485/2016 w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego w sezonie 2016/2017 – dotyczy zadania nr III obszar gminy Nekla;

2) 486/2016 w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego w sezonie 2016/2017 – dotyczy zadania nr IV obszar gminy Pyzdry zostały podjęte jednomyślnie.

 

Pkt 1.3

Kościół poewangelicki w Miłosławiu zostanie użyczony na potrzeby organizacji koncertów: pana Felicjana Andrzejczak i kapeli góralskiej „Hora”.

Sprawy są prowadzone w Wydziale Geodezji, Kartografii i Nieruchomości odpowiednio pod znakami: NG.6845.2.42.2016 i NG.6845.2.43.2016.

Projekty uchwał znajdują się w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.

W głosowaniu nad projektami uchwał wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwały nr 487/2016 i 488/2016 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie kościoła poewangelickiego położonego w Miłosławiu przy ul. Zamkowej zostały podjęte jednomyślnie.

Członkowie Zarządu uzgodnili, iż należy skonsultować z radcą prawnym, czy konieczne jest podejmowanie uchwał w przedmiotowych sprawach.

 

Pkt 2.1

Jolanta Pielak, naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii i Nieruchomości poinformowała, że inwestor PSG Sp. z o.o. Oddział w Poznaniu wystąpił o zgodę na dysponowanie działką nr 139/27 na potrzeby budowy przyłącza gazowego do działki nr 375/131 w Bierzglinku.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Geodezji, Kartografii i Nieruchomości pod znakiem NG.6853.2.7.2016.

Członkowie Zarządu jednomyślnie wyrazili zgodę na udostępnienie przedmiotowej działki, zgodnie ze złożonym wnioskiem.

 

Pkt 2.2

Ilona Dębicka, naczelnik Wydziału Promocji i Kultury przedstawiła wiosek o dofinansowanie zawodowej gali Mieszanych Sztuk Walk Slugfest, która będzie emitowana w mediach ogólnopolskich.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Promocji i Kultury pod znakiem NP.0532.13.2016.

Członkowie Zarządu jednomyślnie wyrazili zgodę na udzielenie dofinansowania w kwocie 1.500,00 zł.

 

Pkt 2.3

Izabela Karpińska, kierownik Referatu Dróg Powiatowych poinformowała, że w ramach krajowej mapy zagrożeń bezpieczeństwa, mieszkańcy zgłosili swoje wnioski i uwagi w sprawie złej nawierzchni dróg powiatowych w Radomicach, na odcinku Sokołowo – Ostrowo Szlacheckie – Sobiesiernie oraz ulicy Szosa Witkowska we Wrześni. Przypomniała, że w 2017 r. jest planowane wykonanie dokumentacji przebudowy ostatniej z wymienionych dróg, a remont drogi w Radomicach szacuje się w kwocie 1.208.000,00 zł (z kosztorysu przebudowy drogi powiatowej o przebiegu Września – Czerniejewo). Zaznaczyła, że natężenie ruchu na drodze Sokołowo – Ostrowo Szlacheckie – Sobiesiernie jest niewielkie, raczej o znaczeniu lokalnym i nadal jest nieuregulowany stan prawny nieruchomości, gdyż droga powiatowa przebiega przez teren gospodarstwa Agropol w Sokołowie. Zaproponowała, by wszcząć procedurę umożliwiającą pozbawienie kategorii drogi powiatowej odcinka drogi przebiegającego przez gospodarstwo i jednoczesne przejęcie na własność przez gminę Września odcinka drogi od drogi krajowej do siedziby gospodarstwa.

Sprawy są prowadzone w Referacie Dróg Powiatowych pod znakiem WKD.7125.1.47.2016.

Członkowie Zarządu jednomyślnie uzgodnili, że:

1) na bieżąco są wykonywane remonty cząstkowe nawierzchni przedmiotowych dróg, a przebudowa drogi w Radomicach i ulicy Szosa Witkowska we Wrześni zostały/będą skosztorysowane;

2) należy podjąć procedurę umożliwiającą uregulowanie stanu prawnego drogi powiatowej przebiegającej przez teren gospodarstwa Agropol w Sokołowie.

 

Pkt 3.1

Izabela Karpińska poinformowała, że wpłynęła petycja w sprawie budowy progów zwalniających na ulicy Leśnej w Czeszewie, na której jest wzmożony ruch pojazdów, w tym pojazdów ciężarowych. Zaznaczyła, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury określającym warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, progi zwalniające na tej drodze, należącej do klasy Z (droga zbiorcza) nie  mogą być zamontowane, gdyż występuje na niej ruch autobusowy. Podkreśliła, że możliwe byłoby wykonanie progów wyspowych, koszt szacuje się w kwocie około 3.000,00 zł na jedną stronę jezdni.

Sprawa jest prowadzona w Referacie Dróg Powiatowych pod znakiem WKD.7125.1.43.2016.

Członkowie Zarządu jednomyślnie nie wyrazili zgody na zamontowanie progów zwalniających na ulicy Leśnej w Czeszewie.

 

Pkt 3.2

Paweł Puzdrakiewicz, kierownik Referatu Bezpieczeństwa zaproponował zakup programu do znakowania rowerów na terenie powiatu wrzesińskiego, który byłby wykorzystywany przez posterunki policji w gminach oraz przez Straż Miejską i Komendę Powiatową Policji we Wrześni. Zaznaczył, że koordynatorem projektu będzie Policja, powiat zakupi program w kwocie 6.500,00 zł i dodatkowe elementy (naklejki, latarki ultrafioletowe, kwestionariusze samokopiujące i tajnopisy), gmina Września zadeklarowała, iż przekaże na ten użytek dwa komputery. Nadmienił, że każda z gmin mogłaby się włączyć w realizację projektu poprzez zakup naklejek, kwestionariuszy itp.

Beata Walkowiak zaznaczyła, że gminy mogłyby udzielić dotacji na fundusz wsparcia Policji, która zakupiłaby program i realizowała projekt lub powiat mógłby przekazać jej zakupiony sprzęt w użyczenie. Podkreśliła, że gminy mogłyby również zawrzeć wspólne porozumienie, które wskazywałoby jednoznacznie, jakie muszą ponieść koszty i za co będą odpowiedzialne przy realizacji przedsięwzięcia.

Dionizy Jaśniewicz podkreślił, że lepszym rozwiązaniem byłoby koordynowanie projektu przez gminę Września, której powiat mógłby udzielić dotacji celowej na jego realizację.

Rafał Zięty, członek Zarządu zauważył, że potrzebę wprowadzenia znakowania rowerów należy skonsultować ze stowarzyszeniami zrzeszającymi cyklistów.

Członkowie Zarządu jednomyślnie uzgodnili, że sprawa ta zostanie rozstrzygnięta na kolejnym posiedzeniu, po dokładnym przeanalizowaniu formy realizacji projektu w sposób dogodny dla mieszkańców poszczególnych gmin powiatu wrzesińskiego.

 

Pkt 4

Bożena Nowacka, sekretarz powiatu poinformowała, że mimo iż regulamin wynagradzania nauczycieli został skonsultowany ze Związkami Zawodowymi, to proponuje się nową wersję, w której uwzględniono uwagi z rozstrzygnięć nadzorczych wojewody wielkopolskiego w podobnych sprawach. Zaznaczyła ponadto, że:

1) zostały wykreślone podrozdziały;

2) Związek Nauczycielstwa Polskiego zasugerował, by jednym z kryteriów przy ustalaniu wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów były wyniki pracy szkoły; w poprzedniej wersji były one wymienione w kryteriach dodatku funkcyjnego;

3) comiesięczny dodatek motywacyjny został zaproponowany w wysokości do 65% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego;

4) dodatek motywacyjny i dodatek funkcyjny będą przyznawane na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy;

5) dodatek za pracę w trudnych warunkach za prowadzenie zajęć dydaktycznych i wychowawczych w szkołach specjalnych będzie przysługiwał w wysokości od 5% do 25% stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela;

6) wydzielono dodatek za pracę w warunkach uciążliwych w wysokości 5% stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela.

Dodała, że regulamin zostanie ponownie przesłany do ponownego zaopiniowania związkom zawodowym zrzeszającym nauczycieli.

Projekt uchwały znajduje się zbiorze projektów uchwał Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.

Członkowie Zarządu jednomyślnie przyjęli treść przedstawionego regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, których prowadzenie należy do zadań własnych Powiatu Wrzesińskiego.

 

W pkt. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty oraz w pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

  1. /-/ Dionizy Jaśniewicz                
  2. /-/ Waldemar Grzegorek            
  3. /-/ Paweł Guzik                           
  4. /-/ Jerzy Mazurkiewicz              
  5. /-/ Rafał Zięty                             

 

Protokołowała:

Natalia Kowalczyk-Jakubowska, Podinspektor Referatu Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu

 

drukuj (Protokół nr 111 / 2016)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
  • opublikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
    data publikacji: 2016-12-06 08:35

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.