Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 112 / 2016

PROTOKÓŁ NR 112/2016

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 22 listopada 2016 roku

 

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński otworzył posiedzenie i stwierdził obecność pięciu członków Zarządu. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący Zarządu przedstawił porządek obrad:

1. Rozpatrzenie wniosków w sprawach:

1) zwiększenia usług telefonii komórkowej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie;

2) dysponowania działką nr 375/122 na potrzeby budowy linii elektroenergetycznej do zespołu domów jednorodzinnych w Bierzglinku.

2. Przedstawienie:

1) propozycji realizacji zadania dot. znakowania rowerów na terenie powiatu wrzesińskiego;

2) sprawozdania końcowego z realizacji zadania publicznego pn. „Turnieje siatkówki plażowej” złożonego przez Wrzesiński Ludowy Klub Piłki Siatkowej Progress.

3. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze powiatu wrzesińskiego w 2017 roku;

2) ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego powiatu wrzesińskiego pn. „Organizacja i realizacja zawodów sportowych na szczeblu powiatowym w ramach rozgrywek szkolnych w 2017 roku”;

3) wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego w sezonie 2016/2017 – dotyczy zadania nr I obszar gminy Kołaczkowo;

4) wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego w sezonie 2016/2017 – dotyczy zadania nr V obszar gminy Września;

5) wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego w sezonie 2016/2017 – dotyczy zadania nr VI obszar miasta Września.

4. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

5. Wolne głosy i wnioski.

Członkowie Zarządu jednomyślnie przyjęli proponowany porządek obrad.

 

Pkt 1.1

Elżbieta Helman, kierownik Referatu Gospodarczego poinformowała, że dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni wystąpił o zwiększenie liczby numerów telefonii komórkowej użytkowanych przez jednostkę z przeznaczeniem dla przewodniczącej Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, kierowcy i pracownika obsługującego księgowość. Zaznaczyła, że w tej chwili, umową wspólnej telefonii komórkowej w jednostce są objęte 4 numery.

Wniosek znajduje się w Referacie Gospodarczym pod znakiem sprawy SOG.2634.5.2016.

Rafał Zięty, członek Zarządu zauważył, że zmiany liczby numerów powinny następować przy zawieraniu kolejnej umowy z operatorem świadczącym usługi telefoniczne.

Członkowie Zarządu nie wyrazili zgody na zwiększenie liczby numerów telefonii komórkowej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Uzgodnili, że należy dokonać analizy liczby numerów użytkowanych przez poszczególne jednostki i zaproponować wewnętrzne przesunięcia.

 

Pkt 1.2

Jolanta Pielak, naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii i Nieruchomości poinformowała, że pełnomocnik Inwestora ENEA Operator Sp. z o.o. wystąpił o zgodę na dysponowanie nieruchomością nr 375/122 w Bierzglinku na potrzebę budowy sieci elektroenergetycznej. Zaznaczyła, że działka ta, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, jest przeznaczona pod budowę trafostacji. Zaproponowała, by przedstawić pełnomocnikowi ofertę bezprzetargowej sprzedaży tej działki, gdyż na inny cel nie będzie ona mogła być już przeznaczona.

Wniosek znajduje się w Wydziale Geodezji, Kartografii i Nieruchomości pod znakiem sprawy NG.6853.2.8.2016.

Członkowie Zarządu jednomyślnie wyrazili zgodę na dysponowanie działką nr 375/122 na potrzeby budowy linii elektroenergetycznej w Bierzglinku z jednoczesnym skierowaniem oferty bezprzetargowej sprzedaży działek przeznaczonych pod budowę trafostacji.

 

Pkt 2.1

Paweł Puzdrakiewicz, kierujący Referatem Bezpieczeństwa poinformował, że gminy powiatu wrzesińskiego zadeklarowały realizację projektu znakowania rowerów wraz z koniecznością ponoszenia związanych z tym wydatków. Nadmienił, że projekt jest popierany przez Klub Turystyki Rowerowej „Wrześnianie”. Podkreślił, że projekt będzie koordynowany przez Komendę Powiatową Policji we Wrześni we współpracy z posterunkami w gminach i Strażą Miejską we Wrześni.

Członkowie Zarządu jednomyślnie wyrazili zgodę na użyczenie Komendzie Powiatowej Policji we Wrześni programu zakupionego na potrzeby znakowania rowerów na terenie powiatu wrzesińskiego.

 

Pkt 2.2

Joanna Musiałkiewicz, kierownik Referatu Promocji Zatrudnienia, Spraw Obywatelskich i Zdrowia poinformowała, że w wyniku weryfikacji sprawozdania końcowego z realizacji zadania „Turnieje siatkówki plażowej” stwierdzono, iż dotacja została wydatkowana przez Wrzesiński Ludowy Klub Piłki Siatkowej Progress niezgodnie z jej przeznaczeniem. Zaznaczyła, że dotacja powinna być przeznaczona na zakup sprzętu sportowego, a za środki te dokonano zakupu wody. Podkreśliła, że wszelkie zmiany w zakresie przedmiotu zawartej umowy wymagają zgody Zarządu, a o taką zgodę oferent nie wystąpił.

Członkowie Zarządu jednomyślnie uzgodnili, że Wrzesiński Ludowy Klub Piłki Siatkowej Progress powinien zwrócić dotację na realizację zadania publicznego w kwocie 1.000,00 zł wraz z należnymi odsetkami.

 

Pkt 3.1

Joanna Musiałkiewicz poinformowała, że w skład komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadania dot. prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze powiatu wrzesińskiego w 2017 roku wchodzą przedstawiciele merytorycznych komórek organizacyjnych Starostwa oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów uchwał Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 489/2016 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze powiatu wrzesińskiego w 2017 roku została podjęta jednomyślnie.

 

Pkt 3.2

Joanna Musiałkiewicz poinformowała, że w celu powierzenia realizacji zadania publicznego powiatu wrzesińskiego pn. „Organizacja i realizacja zawodów sportowych na szczeblu powiatowym w ramach rozgrywek szkolnych w 2017 roku” ogłasza się otwarty konkurs ofert. Dodała, że oferty będzie można składać przez 21 dni.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów uchwał Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 490/2016 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego powiatu wrzesińskiego pn. „Organizacja i realizacja zawodów sportowych na szczeblu powiatowym w ramach rozgrywek szkolnych w 2017 roku” została podjęta jednomyślnie.

 

Pkt 3.3 – 3.5

Anna Wolska-Wróblewska, naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich poinformowała, że Firma Usługowa Daniel Waligóra z siedzibą w Targowej Górce została wyłoniona jako wykonawca kolejnych części zamówienia dot. zimowego utrzymania dróg powiatowych:

1) w gminie Kołaczkowo z ofertą w kwocie 99.302,30 zł. Na realizację tej części zamówienia była przeznaczona kwota 104.997,49 zł;

2) w gminie Września z ofertą w kwocie 335.152,64 zł. Na realizację tej części zamówienia została zabezpieczona kwota 225.461,77 zł;

3) w mieście Września z ofertą w kwocie 28.217,74 zł. Na realizację tej części zamówienia była przeznaczona kwota 31.015,16 zł.

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze projektów uchwał Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.

W głosowaniu nad projektami uchwał wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwały nr:

1) 491/2016 w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego w sezonie 2016/2017 – dotyczy zadania nr I obszar gminy Kołaczkowo;

2) 492/2016 w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego w sezonie 2016/2017 – dotyczy zadania nr V obszar gminy Września;

3) 493/2016 w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego w sezonie 2016/2017 – dotyczy zadania nr VI obszar miasta Września zostały podjęte jednomyślnie.

 

Pkt 4 Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

Jolanta Pielak poinformowała, że gmina Września wskazała, iż nie dysponuje lokalem zamiennym dla kolejnego mieszkańca budynku przy ul. Gnieźnieńskiej 29 we Wrześni, który otrzymał umowę wypowiedzenia najmu. Zaznaczyła, że powiat wskazał tymczasowy lokal przy ul. 3 Maja 8 we Wrześni, gmina opracowała projekt umowy bezpłatnego użyczenia jej lokalu w celu wskazania go jako lokal zamienny dla jednego z najemców, któremu wypowiedziano umowę. Zauważyła, że gmina Września zaproponowała, by:

1) użyczający był obciążany kosztami związanymi z użytkowaniem lokalu (poza kosztami zużycia mediów);

2) umowę zawrzeć na czas nieoznaczony.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Geodezji, Kartografii i Nieruchomości pod znakiem NG.6845.2.37.2015.

Członkowie Zarządu jednomyślnie uzgodnili, że ze względu na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości przy ul. 3 Maja 8 we Wrześni:

1) umowę użyczenia lokalu należy zawrzeć na czas oznaczony, nie dłuższy niż do 01.11.2017 r.;

2) koszty eksploatacji lokalu powinna ponosić gmina Września.

 

W pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

  1. /-/ Dionizy Jaśniewicz                
  2. /-/ Waldemar Grzegorek             
  3. /-/ Paweł Guzik                          
  4. /-/ Jerzy Mazurkiewicz               
  5. /-/ Rafał Zięty                      

 

Protokołowała:

Natalia Kowalczyk-Jakubowska, Podinspektor Referatu Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu

drukuj (Protokół nr 112 / 2016)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
  • opublikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
    data publikacji: 2016-12-19 08:30

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.