Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 113 / 2016

 

PROTOKÓŁ NR 113/2016

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 29 listopada 2016 roku

 

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński otworzył posiedzenie i stwierdził obecność czterech członków Zarządu, co wobec ustawowego składu Zarządu stanowiło quorum do podejmowania uchwał i decyzji w sprawach objętych porządkiem obrad. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący Zarządu przedstawił porządek obrad:

1. Przedstawienie:

1) projektów naboru do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2017/2018;

2) pisma pełnomocnika SIWL Spółka z o.o. we Wrześni w sprawie roszczeń powiatu wrzesińskiego za bezumowne korzystanie.

2. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) ogłoszenia i zorganizowania X przetargu ustnego nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej do postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Bierzglinku, będących własnością Powiatu Wrzesińskiego, zapisanych w księdze wieczystej nr PO1F/00042327/8;

2) wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego w sezonie 2016/2017 – dotyczy zadania nr II obszar gminy Miłosław;

3) udzielenia pełnomocnictwa do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Wrzesińskiego oraz podległych jednostek na lata 2017/2019” w imieniu i na rzecz Powiatu Wrzesińskiego.

3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu wrzesińskiego w 2017 roku.

4. Podjęcie decyzji w sprawie zmiany terminu wykonania zadania polegającego na budowie sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej, obręb Chocicza Mała – Grzymysławice.

5. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

6. Wolne głosy i wnioski.

Członkowie Zarządu jednomyślnie przyjęli proponowany porządek obrad.

 

Pkt 1.1

Bożena Nowacka, sekretarz powiatu poinformowała, że liczba gimnazjalistów, którzy w 2017 r. powinni ukończyć klasę trzecią, odpowiada liczbie uczniów, dla której jest przeprowadzany nabór do szkół ponadgimnazjalnych. Zaznaczyła, że liczba ta wynosi 724 uczniów, co w przełożeniu na liczbę oddziałów stanowi 24 klasy, a dyrektorzy wnioskują łącznie o 28 oddziałów. Podkreśliła, że zwiększenie naboru w szkołach, w których absolwenci mogą przystąpić do egzaminu maturalnego, spowoduje, iż zmniejszy się liczba uczniów szkół zawodowych.

Odnosząc się do projektu naboru w poszczególnych szkołach Bożena Nowacka zaznaczyła, że:

1) w Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni funkcjonuje profil dwujęzyczny, jednak uczniowie nie odnoszą w tym zakresie osiągnięć edukacyjnych, nie otrzymują stypendiów i tylko nieliczni zdają egzamin maturalny z dwóch języków obcych;

2) innowacje pedagogiczne tj. profile: policyjny i ratownictwo medyczne w II Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nie zostały zgłoszone w Kuratorium Oświaty w Poznaniu. Podkreśliła, że nie istnieje uzasadnienie, by zwiększyć liczbę oddziałów w liceum do trzech klas, gdyż nabór nie odbywa się na odpowiednim poziomie. Ponadto podkreśliła, że dyrektor w piśmie informującym o projekcie naboru do szkoły, zaznaczył, iż planuje utworzyć nowy kierunek kształcenia w zawodzie technik organizacji reklamy. Zauważyła, że dyrektor nie wystąpił do Zarządu o zgodę na utworzenie nowego kierunku, a zwrócił się już o opinię do Powiatowej Rady Zatrudnienia. Dodała, że zgoda organu prowadzącego szkołę, zgodnie z ustawą o systemie oświaty, jest wymagana do uzyskania pozytywnej opinii Rady. Poinformowała, że dyrektor nie przekazał również informacji o warunkach, wyposażeniu i kadrze pedagogicznej potrzebnych do wprowadzenia nowego kierunku kształcenia;

3) w Zasadniczej Szkole Zawodowej w Zespole Szkół Politechnicznych powstał nowy kierunek kształcenia w zawodzie mechanik precyzyjny i lakiernik (połączony oddział). Dodała, że kształcenie w zawodach: operator obrabiarek skrawających i monter – mechatronik odbywa się w systemie klasowo-lekcyjnym;

4) w Zasadniczej Szkole Zawodowej w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 powstała klasa młodzieżowa w zawodzie operator obrabiarek skrawających. Przypomniała, że szkoła proponuje również kształcenie dla dorosłych w liceum ogólnokształcącym (dla uczniów, którzy ukończyli szkołę zawodową) i w gimnazjum z oddziałami przysposabiającymi do pracy (dla absolwentów II klas gimnazjów).

Dionizy Jaśniewicz zaznaczył, że w II Liceum Ogólnokształcącym powinien być utworzony jedynie jeden oddział, gdyż poziom naboru, liczba uczniów przystępujących i zdających egzamin maturalny są na niezadawalającym poziomie.

Rafał Zięty, członek Zarządu zauważył, że Zarząd wyraził zgodę na kształcenie w trzech nowych profilach tj. policyjnym, wojskowym i ratownictwie medycznym i dlatego teraz nie powinien ograniczać liczby oddziałów do jednej klasy, gdyż wówczas nie będzie możliwe kształcenie w jednym z wymienionym kierunków. Zaznaczył, że w miejsce klasy licealnej mógłby być utworzony oddział szkoły zawodowej.

Członkowie Zarządu jednomyślnie uzgodnili liczbę oddziałów w poszczególnych szkołach ponadgimnazjalnych na poziomie:

1) 5 oddziałów, w tym profil dwujęzyczny w Liceum Ogólnokształcącym im. H. Sienkiewicza;

2) 6 oddziałów w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących: 2 oddziały w II Liceum Ogólnokształcącym i 4 oddziały w Technikum nr 2;

3) 8 oddziałów w Zespole Szkół Politechnicznych: 6 oddziałów w Technikum nr 1 i 2 oddziały w Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 1;

4) 8 oddziałów w Zespole Szkół Zawodowych nr 2: 7 w Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 2 i 1 oddział w Technikum nr 3.

 

Pkt 1.2

Jolanta Pielak, naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii i Nieruchomości poinformowała, że wpłynęła odpowiedź pełnomocnika Spółki Spółdzielnia Inwalidów „Wiosna Ludów” w sprawie wezwania do zapłaty kwoty 13.250,73 zł należnej za bezumowne korzystanie z całej nieruchomości przy ul. Leśnej w listopadzie 2015 r. Zaznaczyła, że Spółka wskazała, iż roszczenia te są niewłaściwe, gdyż wszystkie zobowiązania zostały już rozliczone. Dodała, że Spółka zobowiązała się jedynie do uiszczenia, naliczonej z tytułu odsetek, kwoty 288,54 zł, gdy zostanie jej przekazana nota odsetkowa. Podkreśliła, że pełnomocnik Spółki wystąpił o zakończenie sporu w drodze ugodowej.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Geodezji, Kartografii i Nieruchomości pod znakiem NG.6840.1.3.2015.

Bożena Nowacka, sekretarz powiatu poinformowała, że przed zgłoszeniem roszczenia do sądu w podstępowaniu cywilnym należy wykazać, że podjęto próbę zawarcia ugody, gdyż jej brak spowoduje odrzucenie pozwu.

Członkowie Zarządu jednomyślnie uzgodnili, by odpowiedzieć na pismo pełnomocnika SIWL Sp. z o .o. informując, iż.

1) nota odsetkowa została już przesłana;

2) należność z tytułu bezumownego korzystania z całego obiektu musi być uregulowana, gdyż Spółka nie wydała w wyznaczonym terminie kluczy do części nieruchomości, której właścicielem był powiat;

3) Zarząd wyraził wolę zawarcia ugody po rozpatrzeniu warunków zaproponowanych przez Spółkę.

 

Pkt 2.1

Jolanta Pielak poinformowała, że IX przetarg na sprzedaż działek pod zabudowę jednorodzinną w Bierzglinku zakończył się sprzedażą jednej działki o powierzchni 714 m2 za kwotę 57.380,00 zł. Zaznaczyła, że wyceny działek są jeszcze aktualne, dlatego proponuje się ogłoszenie kolejnego przetargu. Dodała, że przetarg odbędzie się w terminie od 02.01.
do 13.01.2017 r.

Jolanta Pielak poinformowała, że w 2016 r. powiat sprzedał 23 nieruchomości: 14 działek pod zabudowę jednorodzinną, 8 działek rolnych i lokal mieszkalny za łączną kwotę 3.470.671,00 zł.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów uchwał Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział czterech członków Zarządu.

Uchwała nr 494/2016 w sprawie ogłoszenia i zorganizowania X przetargu ustnego nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej do postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Bierzglinku, będących własnością Powiatu Wrzesińskiego, zapisanych w księdze wieczystej nr PO1F/00042327/8 została podjęta jednomyślnie.

 

Pkt 2.2

Anna Wolska-Wróblewska, naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich poinformowała, że najkorzystniejszą ofertę w przetargu na wyłonienie wykonawcy zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie gminy Miłosław złożyła Firma Usługowa Daniel Waligóra w kwocie 120.079,64 zł. Dodała, że oferent, który zaproponował niższą cenę w kwocie 58.133,56 zł nie uzasadnił jej rażąco niskiej wysokości i dlatego nie mógł być wybrany jako wykonawca tej części zamówienia. Nadmieniła, że na realizację zamówienia była zabezpieczona kwota 102.915,19 zł.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów uchwał Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział czterech członków Zarządu.

Uchwała nr 495/2016 w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego w sezonie 2016/2017 – dotyczy zadania nr II obszar gminy Miłosław została podjęta jednomyślnie.

 

Pkt 2.3

Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, proponuje się udzielić pełnomocnictwa brokerowi ubezpieczeniowemu firmy EIB S.A. do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, przygotowania wzoru umów, specyfikacji, udzielania wyjaśnień, badania i oceny ofert, wyboru najkorzystniejszej oferty
i zawarcia umowy.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów uchwał Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.

 

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział czterech członków Zarządu.

Uchwała nr 496/2016 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Wrzesińskiego oraz podległych jednostek na lata 2017/2019” w imieniu i na rzecz Powiatu Wrzesińskiego została podjęta jednomyślnie.

 

Pkt 3

Urszula Łabęda, naczelnik Wydziału Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa poinformowała, że jak co roku, zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 16 sierpnia 2016 r. opracowano projekt uchwały ustalającej wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie obiektów pływających z obszarów wodnych na terenie powiatu wrzesińskiego. Zaznaczyła, że kwoty te odpowiadają wysokościom przyjętym w obwieszczeniu i są niższe o 1 zł w stosunku do obowiązujących opłat.

Projekt uchwały Rady znajduje się w zbiorze projektów uchwal Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.

W głosowaniu nad przyjęciem projektu uchwały Rady wzięło udział czterech członków Zarządu.

Projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu wrzesińskiego w 2017 roku został przyjęty jednomyślnie.

 

Pkt 4

Urszula Łabęda poinformowała, że zadanie polegające na budowie sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej, obręb Chocicza Mała – Grzymysławice jest realizowane na mocy trójstronnego porozumienia z gminą i Strefą, jednak wykonawca nie będzie w stanie zakończyć prac do pierwotnie założonego terminu. Zaznaczyła, że burmistrz Wrześni zaproponował przesunięcie terminu do dnia 15.04.2017 r. Dodała, że powiat zabezpieczył na realizację tego zadania kwotę 307.500,00 zł, z której wydatkowano już kwotę około 40.000,00 zł.

Członkowie Zarządu jednomyślnie wyrazili zgodę na przesunięcie terminu realizacji przedmiotowego zadania.

 

Pkt 5 Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

Jolanta Pielak poinformowała, że 26.11.2016 r. odbyła się rozprawa w sprawie pozwu złożonego przez lokatorów, którym wypowiedziano umowę najmu mieszkania przy ul. Gnieźnieńskiej 29 we Wrześni. Zaznaczyła, że Sąd dąży do zawarcia ugody między stronami, kolejna rozprawa odbędzie się w lutym 2017 r. Dodała, że lokator, któremu zaproponowano mieszkanie zamienne przy ul. 3 Maja 8, nie jest zainteresowany przeprowadzką do tego miejsca.

 

W pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

  1. /-/ Dionizy Jaśniewicz                
  2. /-/ Paweł Guzik                           
  3. /-/ Jerzy Mazurkiewicz           
  4. /-/ Rafał Zięty                             

 

Protokołowała:

Natalia Kowalczyk-Jakubowska, Podinspektor Referatu Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu

 

 

drukuj (Protokół nr 113 / 2016)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
  • opublikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
    data publikacji: 2016-12-19 10:23

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.