Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 116 / 2016

PROTOKÓŁ NR 116/2016

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 15 grudnia 2016 roku

 

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków Zarządu. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący Zarządu przedstawił porządek obrad:

1. Rozpatrzenie wniosku w sprawie przedłużenia umowy zlecenia pracownika Rodzinnego Domu Dziecka w Pyzdrach.

2. Przedstawienie:

1) informacji o zmianie wysokości podatku od nieruchomości na 2016 rok;

2) pisma Zarządu Spółki z o.o. „Szpital Powiatowy we Wrześni” w sprawie udzielenia wsparcia finansowego na wpłatę odsetek i rat wykupu wyemitowanych obligacji.

3. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) przyznania środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli ze szkół i placówek oświatowych, dla których Powiat Wrzesiński jest organem prowadzącym;

2) przyznania środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli;

3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2016 rok (dla 14 kierowników jednostek organizacyjnych).

4. Przyjęcie autopoprawek do projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego:

1) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2016 – 2027;

2) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2016 rok.

Dalsza część porządku obrad została zrealizowana po zakończeniu XXVI sesji Rady Powiatu Wrzesińskiego:

5. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2016 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej;

2) planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2016 rok;

3) zasad rozliczeń podatku od towarów i usług w Powiecie Wrzesińskim i jego jednostkach budżetowych;

4) udzielenia pełnomocnictwa do prowadzenia czynności w imieniu Powiatu Wrzesińskiego w zakresie działalności opodatkowanej od towarów i usług (dla 11 kierowników jednostek organizacyjnych powiatu);

5) ustalenia stawek za najem lub dzierżawę pomieszczeń i powierzchni w szkołach i placówkach oświatowych, których prowadzenie należy do zadań własnych Powiatu Wrzesińskiego.

6. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

7. Wolne głosy i wnioski.

Członkowie Zarządu jednomyślnie przyjęli przedstawiony porządek obrad.

 

Pkt 1

Anna Kulczyńska, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie poinformowała, że dyrektor Rodzinnego Domu Dziecka w Pyzdrach wystąpił o przedłużenie umowy zlecenia pracownika do pomocy w opiece nad dziećmi i przy pracach gospodarskich. Zaznaczyła, że zgodnie z art. 99 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 09.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, na wniosek dyrektora placówki, organ prowadzący placówkę, zatrudnia co najmniej jedną osobę do opieki i ww. prac, gdy w placówce przebywa więcej niż 4 dzieci. Dodała, że warunek jest spełniony, gdyż w tej chwili w placówce przebywa 6 wychowanków. Podkreśliła, że wysokość wynagrodzenia wynosi 1.300,00 zł i nie uległa zmianie od kilku lat.

Sprawa jest prowadzona w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni.

Członkowie Zarządu jednomyślnie wyrazili zgodę na przedłużenie umowy zlecenia pracownika Rodzinnego Domu Dziecka w Pyzdrach.

 

Pkt 2.1

Jolanta Pielak, naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii i Nieruchomości poinformowała, że podatek od nieruchomości uległ zmniejszeniu o 155,00 zł od wysokości podanej w deklaracji złożonej na początku br. i wynosi 17.471,00 zł. Jego zmiany były spowodowane:

1) zbyciem na rzecz gminy Września w drodze darowizny działki nr 139/53, położonej w Bierzglinku;

2) sprzedażą prawa własności lokalu użytkowego nr 5 wraz z pomieszczeniami przynależnymi przy ul. 3 Maja 8 we Wrześni.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Geodezji, Kartografii i Nieruchomości pod znakiem NG.6821.2.1.2016.

 

Pkt 2.2

Joanna Musiałkiewicz, kierownik Referatu Promocji Zatrudnienia, Spraw Obywatelskich i Zdrowia poinformowała, że Zarząd Spółki z o.o. „Szpital Powiatowy we Wrześni” wystąpił o udzielenie wsparcia finansowego na wykup obligacji związanych z realizacją inwestycji budowy i rozbudowy szpitala. Zaznaczyła, że Spółka nie przedstawiła informacji o wykorzystaniu środków przekazanych jej we wrześniu br.

Sprawa jest prowadzona w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod znakiem NPZ.8023.15.2016.

Członkowie Zarządu jednomyślnie wyrazili zgodę na udzielenie wsparcia finansowego w wysokości 254.375,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie części raty wykupu obligacji wyemitowanych w związku z realizacją projektu pn. „Podniesienie jakości opieki medycznej w regionie poprzez rozbudowę Szpitala Powiatowego we Wrześni Sp. z o. o.”.

 

Pkt 3.1

Eugenia Potęga, inspektor Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej poinformowała, że kwota maksymalnego dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady doskonalenia nauczycieli w bieżącym roku jednorazowo wynosi 1.200,00 zł, ale nie więcej niż 70% wniesionej opłaty. Zaznaczyła, że wnioski zostały zaopiniowane przez zespół w skład, którego weszli przedstawiciele organu prowadzącego i przedstawiciele związków zawodowych zrzeszających nauczycieli. Dodała, że zespół zaopiniował pozytywnie wszystkie złożone wnioski i rozdysponował kwotę 8.804,00 zł.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów uchwał Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2016.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 504/2016 w sprawie przyznania środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli ze szkół i placówek oświatowych, dla których Powiat Wrzesiński jest organem prowadzącym została podjęta jednomyślnie.

 

Pkt 3.2

Eugenia Potęga poinformowała, że wnioski w sprawie przyznania środków finansowych z tzw. funduszu zdrowotnego zostały zweryfikowane przez komisję opiniującą, która rozdysponowała kwotę 15.000,00 zł.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów uchwał Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2016.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 505/2016 w sprawie przyznania środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli została podjęta jednomyślnie.

 

Pkt 3.3

Beata Walkowiak, skarbnik powiatu poinformowała, że kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu wrzesińskiego otrzymają upoważnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów realizowanych w br., których płatności nastąpią w styczniu 2017 r. Dodała, że dotyczy to głównie takich zobowiązań jak: zużycie energii elektrycznej, energii cieplnej, wody itp.

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze projektów uchwał Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2016.

W głosowaniu nad projektami uchwał wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwały od nr. 506/2016 do nr. 519/2016 w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2016 rok zostały podjęte jednomyślnie.

 

Pkt 4.1 i 4.2

Beata Walkowiak poinformowała, że zwiększą się plany wydatków w:

1) Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę godzin ponadwymiarowych dla nauczycieli za prowadzenie zajęć dla młodocianych;

2) Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni o kwotę 7.891,00 zł na wypłatę nagród jubileuszowych, co skutkuje również zmianami w załączniku nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Autopoprawki znajdują się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2016.

W głosowaniu nad przyjęciem autopoprawek wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Autopoprawki do projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego:

1) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2016 – 2027;

2) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2016 rok zostały przyjęte jednomyślnie.

 

Pkt 5.1 i 5.2

Beata Walkowiak zaznaczyła, że zmiany przyjęte przez Radę w uchwale zmieniającej budżet oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej skutkują koniecznością dostosowania planu finansowego dochodów i wydatków oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej.

W głosowaniu nad uchwałami wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwały nr:

1) 520/2016 w sprawie planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2016 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej;

2) 521/2016 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2016 rok zostały podjęte jednomyślnie.

Uchwały znajdują się w zbiorze uchwał Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0022.2.2016.

 

Pkt 5.3 i 5.4

Beata Walkowiak poinformowała, że procedury dotyczące rozliczeń podatku od towarów i usług w powiecie wrzesińskim ustala się w celu zapewnienia poprawności i spójności w tym zakresie. Dodała, że kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu i dyrektorzy szkół będą upoważnieni do wystawiania w imieniu powiatu faktur VAT, faktur i not korygujących oraz paragonów fiskalnych.

W głosowaniu nad uchwałami wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwały:

1) nr 522/2016 w sprawie zasad rozliczeń podatku od towarów i usług w Powiecie Wrzesińskim i jego jednostkach budżetowych;

2) od nr. 523/2016 do nr. 533/2016 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do prowadzenia czynności w imieniu Powiatu Wrzesińskiego w zakresie działalności opodatkowanej od towarów i usług zostały podjęte jednomyślnie.

Uchwały znajdują się w zbiorze uchwał Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0022.2.2016.

 

Pkt 5.5

Eugenia Potęga poinformowała, że pomieszczenia i powierzchnie w szkołach i placówkach oświatowych, w tym m.in.: sale gimnastyczne, sale dydaktyczne, pracownie informatyczne i przedmiotowe, stadion lekkoatletyczny i boiska wielofunkcyjne oraz powierzchnie na punkty usługowe lub sklepiki szkolne, będą podlegały opłatom za ich najem lub dzierżawę przez podmioty zewnętrzne. Podkreśliła, że pomieszczenia i powierzchnie mogą być nieodpłatnie udostępnianie na realizację zadań statutowych powiatu i jego jednostek organizacyjnych, a w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Zarządu, podmioty wynajmujące mogą uiścić niższą opłatę lub być zwolnione z opłat.

W głosowaniu nad uchwałą wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 534/2016 w sprawie ustalenia stawek za najem lub dzierżawę pomieszczeń i powierzchni w szkołach i placówkach oświatowych, których prowadzenie należy do zadań własnych Powiatu Wrzesińskiego została podjęta jednomyślnie.

Uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0022.2.2016.

 

Pkt 6 Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

Eugenia Potęga poinformowała, że Szkolny Związek Sportowy „Wielkopolska” planuje przystąpić do projektu pn. „Szkolny Klub Sportowy”, który będzie finansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, budżetu państwa i budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Zaznaczyła, że celem programu jest podejmowanie dodatkowej aktywności fizycznej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnej uczniów szkół ponadgimnazjalnych, gimnazjalnych i podstawowych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole. Nadmieniła, że w jednej szkole mogą powstać maksymalnie dwie grupy, które przez 35 tygodni, w dwóch edycjach wiosennej i jesiennej odbędą zajęcia sportowe dwa razy w tygodniu.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Edukacji i Kultury Fizycznej pod znakiem SE.425.1.9.2016.

Członkowie Zarządu jednomyślnie wyrazili zgodę na dofinansowanie udziału szkół ponadgimnazjalnych w projekcie w kwocie 600,00 zł/jedna grupa ćwiczeniowa.

 

Ilona Dębicka, naczelnik Wydziału Promocji i Kultury zaprezentowała album „Z biegiem Wrześnicy”, opracowany przez Wrzesiński Uniwersytet Trzeciego Wieku. Przypomniała, że Zarząd zadeklarował zakup albumu po jego publikacji.

Członkowie Zarządu jednomyślnie wyrazili zgodę na zakup 100 sztuk albumu za łączną kwotę 3.500,00 zł.

 

W pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

  1. /-/ Dionizy Jaśniewicz                
  2. /-/ Waldemar Grzegorek             
  3. /-/ Paweł Guzik                           
  4. /-/ Jerzy Mazurkiewicz               
  5. /-/ Rafał Zięty                            

 

Protokołowała:

Natalia Kowalczyk-Jakubowska, Podinspektor Referatu Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu

 

 

drukuj (Protokół nr 116 / 2016)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
  • opublikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
    data publikacji: 2017-02-15 07:32

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.