Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 120 / 2016

PROTOKÓŁ NR 120/2016

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 30 grudnia 2016 roku

 

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński otworzył posiedzenie i stwierdził obecność czterech członków Zarządu. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Prowadzący obrady przedstawił porządek posiedzenia:

1. Zatwierdzenie modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, którego przedmiotem jest termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego mieszczącego się we Wrześni przy ul. Leśnej 10 na cele związane z edukacją publiczną i pomocą społeczną.

2. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2017 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej,

2) planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2017 rok,

3) przekazania upoważnienia dla Dyrektora Domu Pomocy Społecznej we Wrześni do zaciągania zobowiązań,

4) przekazania upoważnienia dla Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni do zaciągania zobowiązań,

5) przekazania upoważnienia dla Dyrektora Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni do zaciągania zobowiązań,

6) przekazania upoważnienia dla Dyrektora Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni do zaciągania zobowiązań.

3. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

4. Wolne głosy i wnioski.

Członkowie Zarządu jednomyślnie przyjęli przedstawiony porządek obrad.

 

Pkt 1

Anna Wolska-Wróblewska, naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich poinformowała, że wpłynęły pytania dotyczące zakresu robót, wymaganych materiałów oraz opinii ornitologicznej i decyzji RDOŚ. Zaznaczyła, że odpowiedzi na pytania muszą być zamieszczone na stronie internetowej. Dodała, że w związku z koniecznością modyfikacji specyfikacji na podstawie art. 12a ustawy Prawo zamówień publicznych dokonuje się zmiany terminu składania ofert z dnia 03.01.2017 r. na dzień 05.01.2017 r.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich pod znakiem NI.272.7.2016.

W głosowaniu nad zatwierdzeniem modyfikacji wzięło udział czterech członków Zarządu.

Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, którego przedmiotem jest termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego mieszczącego się we Wrześni przy ul. Leśnej 10 na cele związane z edukacją publiczną i pomocą społeczną została przyjęta jednomyślnie.

Modyfikacja stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

 

Pkt 2.1 i 2.2

Beata Walkowiak, skarbnik powiatu poinformowała, że zgodnie z art. 249 ustawy o finansach publicznych, Zarząd w terminie 21 dni od dnia podjęcia uchwały budżetowej:

1) przekazuje podległym jednostkom informacje o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu;

2) opracowuje plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, przyjmując jako podstawę dla tego planu kwotę dotacji przyznanych na ten cel w roku budżetowym oraz wielkość dochodów związanych z realizacją tych zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa.

W głosowaniu nad uchwałami wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwały nr:

1) 540/2016 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2017 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej,

2) 541/2016 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2017 rok.

Uchwały znajdują się w zbiorze uchwał Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0022.2.2016.

 

Pkt 2.3 – 2.6

Beata Walkowiak poinformowała, że dyrektorzy: Domu Pomocy Społecznej we Wrześni, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni, Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni i Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni potrzebują upoważnień do realizacji zadań, odpowiednio:

1) przygotowania całodziennego wyżywienia mieszkańców DPS-u,

2) realizacji projektu pn. Nie jesteśmy sami – człowiek dla człowieka – poprawa dostępu do usług asystenckich i opiekuńczych,

3) realizacji projektu pn. Bądź na topie – zdobądź poszukiwane kwalifikacje! – wzmocnienie i dostosowanie kształcenia do potrzeb rynku pracy,

4) realizacji projektu pn. Europejski Dom Przyszłości Stworzony przez Uczniów – rozwijanie umiejętności zawodowych.

W głosowaniu nad uchwałami wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwały nr:

1) 542/2016 w sprawie przekazania upoważnienia dla Dyrektora Domu Pomocy Społecznej we Wrześni do zaciągania zobowiązań,

2) 543/2016 w sprawie przekazania upoważnienia dla Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni do zaciągania zobowiązań,

3) 544/2016 w sprawie przekazania upoważnienia dla Dyrektora Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni do zaciągania zobowiązań,

4) 545/2016 w sprawie przekazania upoważnienia dla Dyrektora Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni do zaciągania zobowiązań zostały podjęte jednomyślnie.

Uchwały znajdują się w zbiorze uchwał Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0022.2.2016.

 

W pkt. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty oraz w pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

  1. /-/ Dionizy Jaśniewicz                
  2. /-/ Waldemar Grzegorek             
  3. /-/ Jerzy Mazurkiewicz               
  4. /-/ Rafał Zięty                             

 

Protokołowała:

Natalia Kowalczyk-Jakubowska, Podinspektor Referatu Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu

 

drukuj (Protokół nr 120 / 2016)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
  • opublikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
    data publikacji: 2017-02-15 07:33

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.