Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Uchwały Rady Powiatu 2016 r.

171 / XXVII / 2016 z dnia 29.12.2016 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2016 rok

170 / XXVII / 2016 z dnia 29.12.2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej

169 / XXVI / 2016 z dnia 15.12.2016 r.

w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2017 rok

168 / XXVI / 2016 z dnia 15.12.2016 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2017 - 2027

167 / XXVI / 2016 z dnia 15.12.2016 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2016 rok

166 / XXVI / 2016 z dnia 15.12.2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2016 - 2027

165 / XXVI / 2016 z dnia 15.12.2016 r.

w sprawie organizacji wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wrzesiński

164 / XXVI / 2016 z dnia 15.12.2016 r.

w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, których prowadzenie należy do zadań własnych Powiatu Wrzesińskiego

163 / XXVI / 2016 z dnia 15.12.2016 r.

zmieniająca uchwałę nr 101/XVI/2016 Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkól publicznych oraz niepublicznych placówek oświatowych, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

162 / XXVI / 2016 z dnia 15.12.2016 r.

w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych oraz dyżurów w porze nocnej, niedziele, święta i inne dni ustawowo wolne od pracy, pełnionych przez apteki ogólnodostępne na terenie powiatu wrzesińskiego w 2017 roku

161 / XXVI / 2016 z dnia 15.12.2016 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 63//XI/2015 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 27 października 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Września w 2016 roku

160 / XXVI / 2016 z dnia 15.12.2016 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu wrzesińskiego w 2017 roku

159 / XXVI / 2016 z dnia 15.12.2016 r.

zmieniająca uchwalę w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej

158 / XXV / 2016 z dnia 07.11.2016 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2016 rok

157 / XXV / 2016 z dnia 07.11.2016 r.

zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2016 - 2027

156 / XXV / 2016 z dnia 07.11.2016 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miłosław w 2017 roku

155 / XXV / 2016 z dnia 07.11.2016 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Września w 2017 roku

154 / XXV / 2016 z dnia 07.11.2016 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Września

153 / XXV / 2016 z dnia 07.11.2016 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu na lata 2017 - 2018 w związku z realizacją projektu „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”

152 / XXV / 2016 z dnia 07.11.2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Wrzesińskiego w charakterze Partnera do uczestnictwa w projekcie realizowanym w latach 2017 - 2018 przez Województwo Wielkopolskie pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” w ramach Osi Priorytetowej 2. Społeczeństwo Informacyjne, Działania 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na łata 2014 - 2020

151 / XXV / 2016 z dnia 07.11.2016 r.

w sprawie uchwalenia rocznego „Programu współpracy powiatu wrzesińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 r.”

150 / XXV / 2016 z dnia 07.11.2016 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat obowiązujących w roku 2017 za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na wyznaczonym przez starostę parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu lub w trakcie usuwania pojazdu z drogi a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu

149 / XXV / 2016 z dnia 07.11.2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu „Bądź na topie - zdobądź poszukiwane kwalifikacje!” w ramach „Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020” - Działanie 8.3 „Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy”, Poddziałanie 8.3.2 Kształcenie zawodowe dorosłych - współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa

148 / XXV / 2016 z dnia 07.11.2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na złożenie przez Powiat Wrzesiński wniosku o dofinansowanie projektu pn.: „Wdrożenie kompleksowego systemu obiegu dokumentów w Starostwie Powiatowym we Wrześni w powiązaniu z platformą ePUAP” w ramach „Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020” - Oś priorytetowa 2 „Społeczeństwo informacyjne”, Działanie 2.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych”, Poddziałanie 2.1.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

147 / XXV / 2016 z dnia 07.11.2016 r.

zmieniająca uchwałę Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 24 lutego 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni do projektu w ramach Osi priorytetowej 7. Włączenie społeczne Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne - projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (nabór nr RPWP.07.02.01-IZ-00-30-001/15)

146 / XXV / 2016 z dnia 07.11.2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie podziała środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej

145 / XXV / 2016 z dnia 07.11.2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. „Termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego mieszczącego się we Wrześni przy ul. Leśnej 10 na cele związane z edukacją publiczną oraz pomocą społeczną” w ramach „Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020” - Działanie 3.2 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, Poddziałanie 3.2.1 „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

144 / XXIV / 2016 z dnia 26.09.2016 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2016 rok

143 / XXIV / 2016 z dnia 26.09.2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2016 - 2027

142 / XXIV / 2016 z dnia 26.09.2016 r.

w sprawie pozbawienia dotychczasowej kategorii dróg powiatowych na terenie Powiatu Wrzesińskiego

141 / XXIV / 2016 z dnia 26.09.2016 r.

w sprawie zaliczenia do kategorii drogi powiatowej drogi gminnej o przebiegu Pietrzyków - Ksawerów - Borkowo położonej w gminie Pyzdry

140 / XXIV / 2016 z dnia 26.09.2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia woli przystąpienia w 2017 roku do realizacji zadania „Przebudowa i rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2948P Września - Gozdowo - Graboszewo w m. Września” w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019”

139 / XXIV / 2016 z dnia 26.09.2016 r.

w sprawie ustalenia wysokości diet i zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych

138 / XXIII / 2016 z dnia 08.09.2016 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2016 rok

137 / XXIII / 2016 z dnia 08.09.2016 r.

zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2016 - 2027

136 / XXIII / 2016 z dnia 08.09.2016 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Września

135 / XXIII / 2016 z dnia 08.09.2016 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Starosty Wrzesińskiego

134 / XXIII / 2016 z dnia 08.09.2016 r.

zmieniająca uchwałę nr 250/XL/2014 Rady Powiatu we Wrześni w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni do projektu „European House Of the Futurę Actuałły Created by the Students” (Europejski Dom Przyszłości Stworzony przez Uczniów) w programie Erasmus+ w obszarze edukacji szkolnej w ramach akcji 2. „Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk: Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół”

133 / XXIII / 2016 z dnia 08.09.2016 r.

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia w 2017 roku do realizacji zadania „Przebudowa i rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2948P Września - Gozdowo - Graboszewo w m. Września” w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019”

132 / XXIII / 2016 z dnia 08.09.2016 r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego o podziale środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej

131 / XXII / 2016 z dnia 20.07.2016 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2016 rok

130 / XXII / 2016 z dnia 20.07.2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2016 - 2027

129 / XXII / 2016 z dnia 20.07.2016 r.

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia w 2017 roku do realizacji zadania „Przebudowa drogi powiatowej Kołaczkowo - Łagiewki”, operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020

128 / XXII / 2016 z dnia 20.07.2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na złożenie przez Powiat Wrzesiński wniosku o dofinansowanie projektu pt.: „Budowa sali gimnastycznej dla Zespołu Szkół Specjalnych przy ulicy Leśnej 10 we Wrześni” w ramach „Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020” - Działanie 9.3 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”, Poddziałanie 9.3.3 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i ogólnokształcącej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

127 / XXI / 2016 z dnia 07.07.2016 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2016 rok

126 / XXI / 2016 z dnia 07.07.2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2016 - 2027

125 / XXI / 2016 z dnia 07.07.2016 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miłosław

124 / XXI / 2016 z dnia 07.07.2016 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Września

123 / XXI / 2016 z dnia 07.07.2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni o dofinansowanie projektu w ramach Osi priorytetowej 7. Włączenie społeczne Działanie 7.1. Aktywna integracja Poddziałanie 7.1.2. Aktywna integracja - projekty konkursowe realizowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (nabór NR RPWP.07.01.02-IZ-00-30-001/16)

122 / XXI / 2016 z dnia 07.07.2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na złożenie przez Powiat Wrzesiński wniosku o dofinansowanie projektu pt.: „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz ich udostępnienie za pomocą e-usług w powiecie wrzesińskim” w ramach „Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020” - Oś priorytetowa 2. „Społeczeństwo Informacyjne”, Działanie 2.1. „Rozwój elektronicznych usług publicznych”, Poddziałanie 2.1.2 „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

121 / XIX / 2016 z dnia 02.06.2016 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2016 rok

120 / XIX / 2016 z dnia 02.06.2016 r.

zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2016 - 2027

119 / XIX / 2016 z dnia 02.06.2016 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Września

118 / XIX / 2016 z dnia 02.06.2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Strategii rozwoju powiatu wrzesińskiego na lata 2014-2020”

117 / XIX / 2016 z dnia 02.06.2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach „Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020” - Działanie 8.1 „Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej”, Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa

116 / XIX / 2016 z dnia 02.06.2016 r.

w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z wykonania budżetu za 2015 rok

115 / XIX / 2016 z dnia 02.06.2016 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za 2015 rok

114 / XVIII / 2016 z dnia 17.05.2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2016 - 2027

113 / XVIII / 2016 z dnia 17.05.2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na złożenie przez Powiat Wrzesiński wniosku o dofinansowanie projektu pt.: „Termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego mieszczącego się we Wrześni przy ul. Leśnej 10 na cele związane z edukacją publiczną oraz pomocą społeczną” w ramach „Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na łata 2014-2020” - Działanie 3.2 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, Poddziałanie 3.2.1 „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

112 / XVII / 2016 z dnia 28.04.2016 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2016 rok

111 / XVII / 2016 z dnia 28.04.2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2016 - 2027

110 / XVII / 2016 z dnia 28.04.2016 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kołaczkowo

109 / XVII / 2016 z dnia 28.04.2016 r.

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu wrzesińskiego

108 / XVII / 2016 z dnia 28.04.2016 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Starosty Wrzesińskiego

107 / XVII / 2016 z dnia 28.04.2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Rady Powiatu Wrzesińskiego Józefem Szafarkiem

106 / XVII / 2016 z dnia 28.04.2016 r.

w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej we Wrześni

105 / XVI /2016 z dnia 30.03.2016 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2016 rok

104 / XVI / 2016 z dnia 30.03.2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2016 - 2027

103 / XVI / 2016 z dnia 30.03.2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie własności nieruchomości niezabudowanych położonych w Bierzglinku

102 / XVI / 2016 z dnia 30.03.2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny własności nieruchomości zabudowanej położonej w Miłosławiu przy ulicy Zamkowej

101 / XVI / 2016 z dnia 30.03.2016 r.

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz niepublicznych placówek oświatowych, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

100 / XVI / 2016 z dnia 30.03.2016 r.

w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej

99 / XVI / 2016 z dnia 30.03.2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wrzesińskim (II)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja Rozwój

98 / XVI / 2016 z dnia 30.03.2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie wrzesińskim (II)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6. Rynek pracy, Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy - projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ

97 / XVI / 2016 z dnia 30.03.2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na złożenie przez Powiat Wrzesiński wniosku o dofinansowanie projektu pt.: „Termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego mieszczącego się we Wrześni przy ul. Leśnej 10 na cele związane z edukacją publiczną oraz pomocą społeczną” w ramach „Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020” - Działanie 3.2 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, Poddziałanie 3.2.1 „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

96 / XV / 2016 z dnia 02.03.2016 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2016 rok

95 / XV / 2016 z dnia 02.03.2016 r.

zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2016 - 2027

94 / XV / 2016 z dnia 02.03.2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Powiatu Wrzesińskiego prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej we Wrześni, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 3893/24 o pow. 0,2934 ha

93 / XV / 2016 z dnia 02.03.2016 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miłosław

92 / XIV / 2016 z dnia 24.02.2016 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2016 rok

91 / XIV / 2016 z dnia 24.02.2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2016 - 2027

90 / XIV / 2016 z dnia 24.02.2016 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miłosław

89 / XIV / 2016 z dnia 24.02.2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady Powiatu we Wrześni V kadencji

88 / XIV / 2016 z dnia 24.02.2016 r.

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2016 rok

87 / XIV / 2016 z dnia 24.02.2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, będących własnością powiatu wrzesińskiego, położonych w Bierzglinku, gmina Września, oznaczonych geodezyjnie jako działki: nr 146/3 o powierzchni 7,7200 ha, nr 375/153 o powierzchni 1,4733 ha, nr 139/73 o powierzchni 7,6421 ha, nr 139/75 o powierzchni 11,5360 ha

86 / XIV / 2016 z dnia 24.02.2016 r.

w sprawie zatwierdzenia przystąpienia powiatu wrzesińskiego do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego - stawiamy na kształcenie fachowców!” w ramach „Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020” - Działanie 8.3 „Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

85 / XIV / 2016 z dnia 24.02.2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie projektu „Bądź na topie - zdobądź poszukiwane kwalifikacje!” w ramach „Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020” - Działanie 8.3 „Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy”, Poddziałanie 8.3.2. Kształcenie zawodowe dorosłych współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa

84 / XIV / 2016 z dnia 24.02.2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni do projektu w ramach Osi priorytetowej 7. Włączenie społeczne Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne - projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (nabór NR RPWP.07.02.01-IZ-00-30-001/15)

83 / XIV / 2016 z dnia 24.02.2016 r.

w sprawie przyjęcia Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2016 - 2020

82 / XIV / 2016 z dnia 24.02.2016 r.

w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Wrzesińskim na lata 2016 - 2020”

drukuj całą stronę

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

epuap: /pwrzesinski/skrytka

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.