Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr XV / 2016

PROTOKÓŁ NR XV / 2016

Z SESJI RADY POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 2 marca 2016 r.

 

Pkt 1 Otwarcie sesji Rady Powiatu.

Grzegorz Kaźmierczak, przewodniczący Rady o godz. 16.00 otworzył XV sesję Rady Powiatu Wrzesińskiego w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego we Wrześni. Dodał , że sesja ma charakter nadzwyczajny i została zwołana na wniosek Zarządu. Powitał radnych, starostę, pracowników Starostwa, przedstawicieli służb, inspekcji, straży, jednostek organizacyjnych powiatu i lokalnych mediów oraz zaproszonych gości.

Na podstawie listy obecności stwierdził, że w posiedzeniu biorą udział wszyscy członkowie Rady. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

 

Pkt 2 Przedstawienie porządku obrad.

Przewodniczący Rady poinformował, że porządek obrad został przedłożony z materiałami na sesję Rady. Zapytał, czy radni chcą wnieść zmiany do treści proponowanego porządku posiedzenia.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński wnioskował o wprowadzenie zmiany polegającej na dodaniu punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miłosław. Dodał, że wniosek o udzielenie pomocy finansowej złożył burmistrz Gminy Miłosław.

Przewodniczący Rady poinformował, że projekt przedmiotowej uchwały będzie wprowadzony w pkt. 3.1 porządku obrad. Następnie poddał pod głosowanie wniosek Zarządu o zmianę treści porządku obrad.

Członkowie Rady jednomyślnie przyjęli zmianę treści porządku obrad.

 

Pkt 3.1 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miłosław.

Przewodniczący Rady poprosił Joannę Musiałkiewicz, kierownika Referatu Promocji Zatrudnienia, Spraw Obywatelskich i Zdrowia o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały.

Joanna Musiałkiewicz poinformowała, że burmistrz Gminy Miłosław złożył wniosek o udzielenie pomocy finansowej na usunięcie skutków pożaru mieszkania w miejscowości Bugaj, który miał miejsce 29.01.2016 r. Dodała, że poszkodowani byli objęci ubezpieczeniem od strat na skutek zdarzeń losowych, a ponadto Gmina Miłosław zadeklarowała przekazanie kwoty 6.000,00 zł na remont spalonego dachu. Poinformowała, że całkowity koszt remontu wynosić będzie 30.980,55 zł. Nadmieniła, że proponowana kwota, którą powiat przekaże w formie dotacji celowej wynosi 5.000,00 zł.

Radni nie podjęli dyskusji w przedmiotowej sprawie.

Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie przedstawionego projektu uchwały Rady. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych.

Uchwała nr 93/XV/2016 Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miłosław została podjęta jednomyślnie.

 

Pkt 3.2 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Powiatu Wrzesińskiego prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej we Wrześni, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 3893/24 o pow. 0,2934 ha.

Przewodniczący Rady poprosił Jolantę Pielak, naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii i Nieruchomości o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały.

Jolanta Pielak poinformowała, że nieruchomość będąca przedmiotem uchwały jest usytuowana w bezpośrednim sąsiedztwie budynku i gruntu, które Powiat Wrzesiński nabył 05.10.2015 r. na cel edukacji publicznej oraz pomocy społecznej. Przypomniała, że w budynku będą miały swoje siedziby: Zespół Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka oraz Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna. Dodała, że na nabytej działce nie istnieje możliwość wybudowania boiska sportowego, dlatego też została rozważona koncepcja nabycia prawa użytkowania wieczystego do sąsiedniej działki o wartości netto 155.200,00 zł.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. Oddał głos radnej Marii Taciak.

Maria Taciak prosiła o podanie przyczyn zwołania sesji na wniosek Zarządu, w terminie wskazanym w § 15 ust. 7 ustawy o samorządzie powiatowym.

Dionizy Jaśniewicz poinformował, że w akcie notarialnym zawartym ze Spółdzielnią Inwalidów widnieje klauzula, że firma zobowiązuje się do odsprzedaży części nieruchomości gruntowej na potrzeby budowy boiska sportowego. Dodał, że przejęta nieruchomość jest pozbawiona zaplecza sportowego, a jest ono niezbędne dla realizacji celu edukacji publicznej.

Zaznaczył, że w kontekście dalszych zamierzeń tj. m.in. ubiegania się o dofinansowanie termomodernizacji obiektu i mając na uwadze właściwe funkcjonowanie jednostek, ważne jest, by zapewnić zaplecze umożliwiające realizację celów, na które nieruchomości te są nabywane. Dodał, że naczelnik Wydziału Geodezji sprawdziła księgę wieczystą i na dzień dzisiejszy nie widnieją w niej wpisy, które obciążałyby przejmowaną nieruchomość.

Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie przedstawionego projektu uchwały Rady. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych.

Uchwała nr 94/XV/2016 Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Powiatu Wrzesińskiego prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej we Wrześni, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 3893/24 o pow. 0,2934 ha została podjęta jednomyślnie.

 

Pkt 3.3 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2016 – 2027.

Pkt 3.4 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2016 rok.

Przewodniczący Rady poprosił Beatę Walkowiak, skarbnika powiatu o przedstawienie uzasadnienia do projektów uchwał.

Starosta zgłosił autopoprawki do przedmiotowych projektów uchwał, omówiła je skarbnik powiatu.

Beata Walkowiak poinformowała, że w związku z podjęciem uchwały o udzieleniu pomocy finansowej, konieczne jest przyjęcie autopoprawek wprowadzających kwotę 5.000,00 zł do uchwały budżetowej i Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zaznaczyła, że kwota, która zostanie przekazana Gminie Miłosław będzie pochodzić z wolnych środków.

Ponadto zaznaczyła, że nabycie przez powiat prawa użytkowania wieczystego działki ewidencyjnej nr 3893/24 szacuje się w kwocie 195.000,00 zł. Dodała, że środki te będą pochodzić z wolnych środków i dlatego nadwyżka budżetu zmniejszy się do kwoty 231.048,00 zł.

W dyskusji głos zabrała radna Maria Taciak.

Maria Taciak zauważyła, że w uchwale wyrażającej zgodę na nabycie prawa użytkowania wieczystego podaje się kwotę 155.200,00 zł, a w uchwale w sprawie zmiany uchwały budżetowej zabezpiecza się kwotę wyższą tj.195.000,00 zł. Prosiła o uzasadnienie powstałej różnicy.

Beata Walkowiak wyjaśniła, że kwota 155.200,00 zł stanowi kwotę netto, do której należy doliczyć podatek w wysokości 35.696,00 zł i koszty notarialne, które wyniosą 4.104,00 zł.

Przewodniczący Rady przeprowadził odrębne głosowania nad przyjęciem autopoprawek do projektów uchwał Rady zmieniających Wieloletnią Prognozę Finansową i uchwałę budżetową. W głosowaniach wzięło udział 19 radnych.

Autopoprawki do ww. projektów uchwał Rady zostały przyjęte jednomyślnie.

Przewodniczący Rady przeprowadził odrębne głosowania przedstawionych projektów uchwał Rady wraz z przyjętymi autopoprawkami. W głosowaniach wzięło udział 19 radnych.

Uchwały nr :

1. 95/XV/2016 Rady Powiatu Wrzesińskiego zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2016 – 2027;

2. 96/XV/2016 Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2016 rok zostały podjęte jednomyślnie.

 

Pkt 4 Interpelacje i zapytania radnych.

W punkcie tym radni nie podjęli dyskusji.

 

Pkt 5 Wolne głosy, wnioski i informacje.

Dionizy Jaśniewicz poinformował, że odbył spotkanie z Tadeuszem Kościńskim, wiceministrem Ministerstwa Rozwoju, który zapoznał się z bieżącymi problemami komunikacyjnymi na terenie Powiatu Wrzesińskiego. Dodał, że wiceminister zadeklarował, iż będzie wnioskował o umieszczenie budowy obwodnicy Wrześni na liście rankingowej.

 

Pkt 6 Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady o godz. 16:20 zamknął  XV sesję Rady.

 

Na tym protokół został zakończony.

Protokół został podpisany po przyjęciu jego treści przez Radę.

 

 

Przewodniczący Rady

/-/ Grzegorz Kaźmierczak

 

 

Protokołowała:

Natalia Kowalczyk

Podinspektor

Referat Kontroli,

Obsługi Rady i Zarządu

 

drukuj (Protokół nr XV / 2016)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grzegorz Kaźmierczak
  • opublikował: Marta Mittmann
    data publikacji: 2016-03-31 10:53

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.